Tłumaczenia na język angielski:

  • FPD   
  • flame photometric detector   

Przykładowe zdania z "detektor płomieniowo-fotometryczny", pamięć tłumaczeniowa

add example
Próbkę można przechowywać w warunkach chłodniczych przez 14 dni . Aceton ulega desorpcji za pomocą dimetylo formamidu , a otrzymany roztwór analizuje się w chromatograe gazowym wyposażonym w detektor płomieniowo-jonizacyjny .3 ( 4 $ ETERMINATION ฀ ฀ OF ฀ CHLORINATED HYDROCARBONS ฀ ฀ ) ) ฀ CARBON TETRA CHLORIDE CHLORO FORM CHLOROBENZENE IN AIR ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ! CTIVATED CHARCOAL A DfiS OR P TION ฀ ฀ ' AS CHROMATOGRAPHY METHOD - 4 ! - ฀ ฀ ฀ ! ฀ !
Chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny i kolumnę ze stali kwasoodpornej (‧ m x ‧ cala), poddaną uprzednio obróbce dimetylodichlorosilanem (dimethyldichlorosililane) i z fazą stacjonarną składającą się z mieszaniny bursztynianu glikolu dietylenowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGS-H‧PO‧) lub mieszaniny adypinianu glikolu dietylowego (‧%) i kwasu fosforowego (‧%) (DEGA-H‧PO‧) osadzoną na nośniku Gaschrom Q ‧ meshGas chromatograph fitted with a flame ionization detector and a stainless steel column (‧ m × ‧ inch) previously treated with dimethyldichlorosilane and packed with a stationary phase consisting of a mixture of diethyleneglycol succinate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGS-H‧PO‧) or of a mixture of diethyleneglycol adipate (‧ %) and phosphoric acid (‧ %) (DEGA-H‧PO‧) bonded on Gaschrom Q ‧ mesh
chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym i układem nastrzykowym wyposażonym w dozownik rozdzielający próbę lub nierozdzielający jejgas chromatograph with a flame ionisation detector and a split/splitless injector
z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym dla próbek nieaerozolowychwith flame ionization detector for non-aerosol samples
Octan tert-amylu ulega desorpcji za pomocą dwusiarczku węgla , a otrzymany roztwór analizuje się w chromatograe gazowym wyposażonym w detektor płomieniowo-jonizacyjny .4HE METHOD ; ฀ ฀ = ALLOWS ฀ ฀ THE SIMULTANEOUS DETERMINATION OF OTHER ORGANOPHOSPHOROUS PESTICIDES ฀ ฀ ฀ ฀ ฀ ฀
Pokrewne są rozdzielane stosując programowanie temperatury do właściwej kolumny i wykrywane przy pomocy detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FIDThe congeners are separated by temperature programming on a suitable column and are detected using a flame ionisation detector (FID
całka z danych z podgrzewanego detektora płomieniowo-jonizacyjnego (HFID) zarejestrowanych podczas trwania badania (t‧ – tIntegral of the recording of the heated HFID throughout the test (t‧-t
Detektor płomieniowo-jonizacyjnyFlame ionization
Detektora płomieniowo-jonizacyjnego i konwertera-wzmacniaczaFlame-ionization detector and converter-amplifier
Chromatograf gazowy wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjnyGas chromatograph fitted with a flame ionization detector
Detektor płomieniowo-jonizacyjny lub inne detektory wymienione w pktFlame ionization detector or other detectors mentioned in point
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnymGas chromatograph with flame-ionization detector
l.‧.Detektor płomieniowo-jonizacyjny: należy nastawić jego czułość tak, aby przy wprowadzeniu ‧ μl roztworu według ‧., wysokość piku acetonitrylu wynosiła około trzech czwartych pełnego zakresu wysokości pikuDetector, flame ionization: adjust its sensitivity so that when ‧ of solution ‧ is injected, the height of the acetonitrile peak is about three quarters full-scale deflection
Analizator węglowodorów musi być typu płomieniowo-jonizacyjnego z detektorem, zaworami, układem przewodów rurowych itd. podgrzanych do ‧ ±‧ °C, tj. ogrzewanym detektorem jonizacji płomienia (HFIDThe analyser shall be of the flame ionisation type with detector, valves, pipework, etc., heated to ‧ K (‧ °C) ± ‧ K (HFID
Kapilarny chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) i integrator lub inne urządzenie do obróbki danych umożliwiające pomiar wartości w punkcie maksymalnym lub powierzchni piku, z automatycznym próbnikiem lub sprzętem umożliwiającym ręczne wstrzyknięcie próbkiA capillary gas chromatograph fitted with a flame ionisation detector (FID) and integrator or other data handling system capable of measuring peak heights or areas, and with an automatic sampler or the necessary equipment for manual sample injection
Chromatograf gazowy wyposażony w dozownik z podziałem/bez podziału strumienia (ang. split/splitless) lub nakolumnowy (ang. on-column) oraz detektor płomieniowo-jonizacyjny (FIDGas chromatograph equipped with a split/splitless or on-column injector and a flame ionization detector (FID
Odpowiednia czułość ustalona dla elektrometru detektora płomieniowo-jonizacyjnego wynosi ‧ × l‧AA suitable sensitivity setting for the electrometer of the flame ionization detector is ‧ × ‧ A
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnymGas chromatograph with flame ionization detector
Chromatograf gazowy z czujnikiem płomieniowo-spektrofotometrycznym, wyposażony w filtr selektywny dla związków siarkowych (długość fali = ‧ nm) lub inny odpowiedni detektorGas chromatograph fitted with a flame spectrophotometer detector equipped with a selective filter for sulphur compounds (wavelength = ‧ nm) or any other suitable detector
Gazy pomocnicze do detektora płomieniowo-jonizacyjnego: wodór o ‧ % czystości i oczyszczone powietrzeAuxiliary gases for flame ionization detector: hydrogen of ‧ % purity and purified air
Roztwory stosowane do sprawdzenia reakcji linearnej detektora płomieniowo-jonizacyjnego (FID-flame ionization detectorSolutions used to check the linearity response of the flame ionisation detector (FID
Wysokotemperaturowy chromatograf gazowy powinien być przystosowany do temperatur co najmniej ‧ °C i wyposażony w detektor płomieniowo-jonizacyjny (FIDThe high-temperature gas chromatograph shall be suited for temperatures of at least ‧ °C and be equipped with a flame ionization detector (FID
Detektor płomieniowo-jonizacyjny i elektrometrFlame ionisation detector and electrometer
Chromatograf gazowy z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym, nastrzyk z dzieleniem strumienia lub zimny nakolumnowy wtryskiwacz i piec programowalny z dokładnością do ‧CGas chromatograph with flame ionization detector, split or cold on-column injector and oven programmable to within ± ‧ °C
całka z danych z podgrzewanego FID (detektora płomieniowo-jonizacyjnego) zarejestrowanych w czasie trwania badania (t‧-tintegral of the recording of the heated FID over the test duration (t‧ t
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1176 zdań frazy detektor płomieniowo-fotometryczny.Znalezione w 0,843 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.