wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ze szczególnego systemu regulacji podatkowej wynika, że podatnicy powinni w ramach regulacji podatkowej przystąpić do zapłaty kwoty odpowiadającej zastosowaniu stawki ‧ % od wartości składników majątkowych zawartych w deklaracji podatkowej oraz że jeżeli wszystkie, bądź niektóre ze składników majątkowych będących przedmiotem rzeczonej deklaracji są papierami wartościowymi państwa portugalskiego, rzeczona stawka zostaje obniżona o połowę w stosunku do części dotyczącej tych papierów, a także że owo obniżenie znajduje zastosowanie również i do innych składników majątkowych, jeżeli odpowiadająca im wartość zostanie zainwestowana w papiery wartościowe państwa portugalskiego do dnia złożenia deklaracji podatkowejThe effect of that Extraordinary Scheme is that persons liable to tax must, in the context of tax adjustment, pay the sum corresponding to the application of a rate of ‧ % on the value of the financial assets appearing in the tax adjustment declaration and that if any or all of the financial assets listed in that declaration were Portuguese State securities, that rate would be reduced to half in respect of those securities and that reduction would be applied also to other financial assets if their respective value had been reinvested in Portuguese State securities before the date on which the tax adjustment declaration was submitted
by w przypadku stwierdzenia prawidłowości kwoty podatku do zwrotu wykazanej w deklaracji podatkowej państwo dokonywało w dniu wydania decyzji korygującej potrącenia z ustalonymi w tej decyzji długami podatkowymi za okresy przed złożeniem deklaracji, jak również z odsetkami od tych długów, zamiast w dniu złożenia deklaracji podatkowej, uwzględniając że państwo nie nalicza odsetek w trakcie ustawowego terminu na zwrot należnej kwoty, a nalicza odsetki od potrąconych podatków od dnia złożenia deklaracji do chwili wydania decyzji korygującejthat the State, if the correctness of the amount of the tax refund declared in the tax return was established, carries out a set-off against tax debts assessed in that notice for periods before the day of submission of the return, and against interest on those debts, [on the day of issue of the tax assessment notice] rather than on the day of the tax return, whereas the State does not owe any interest during the period laid down by statute for the refund of the amount and charges interest on the offset taxes from the day of submission of the return to the issue of the tax assessment notice?
Stwierdzenie, że Republika Węgierska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy dyrektywy ‧/‧/WE Rady z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej poprzez zobowiązanie podatników, których deklaracja podatkowa za dany okres podatkowy wykazuje nadwyżkę w rozumieniu art. ‧ rzeczonej dyrektywy, do przeniesienia tej nadwyżki lub jej części na kolejny okres podatkowy, jeżeli podatnik nie zapłacił dostawcy całej wartości odnośnego nabycia, co powoduje, że w związku z tym obowiązkiem, niektórzy podatnicy, w których deklaracji podatkowej regularnie znajduje się nadwyżka, mogą być zobowiązani do przeniesienia takiej nadwyżki więcej niż jeden raz na kolejny okres podatkowya declaration that the Republic of Hungary has failed to fulfil its obligations under Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax by requiring taxable persons whose tax declaration for a given tax period records an excess within the meaning of Article ‧ of that directive to carry forward that excess or a part of it to the following tax year where the taxable person has not paid the supplier the full amount for the purchase in question, and by creating a situation, as a result of that requirement, where certain taxable persons whose tax declarations regularly record such an excess may be required more than once to carry forward the excess to the following tax year
jeśli okres do którego odnosi się deklaracja podatkowa strony odpowiedzialnej za rozliczanie się z podatku VAT nie odpowiada kalendarzowemu miesiącowi, kwartałowi, okresowi półrocznemu lub roku, Państwa Członkowskie mogą dostosować częstotliwość zobowiązań związanych z deklaracjami statystycznymi tej strony do częstotliwości jej zobowiązań związanych z deklaracjami podatkowymiwhen the period to which the periodic fiscal declaration of a party liable to account for VAT refers does not correspond with a calendar month, quarter, half-year or year, the Member States may adapt the periodicity of the obligations relating to the statistical declarations of that party to the periodicity of his obligations relating to fiscal declarations
w Państwach Członkowskich, w przypadku gdy deklaracje okresowe określone w art. ‧ ust. ‧ nie różnią się od okresowych deklaracji wymaganych w celach podatkowych i w zakresie, w którym obowiązujące przepisy podatkowe odnoszące się do obowiązku składania deklaracji zabraniają takiego zastosowaniain Member States where the periodic declaration referred to in Article ‧ is not distinct from the periodic declaration required for tax purposes and inasmuch as the tax rules in force relating to declaration obligations prevent such application
W drodze odstępstwa od ust. ‧ powyżej w Państwach Członkowskich, w których okresowa deklaracja statystyczna jest taka sama jak okresowa deklaracja podatkowa, przepisy odnoszące się do przekazywania deklaracji statystycznej zostaną określone zgodnie z rozporządzeniami Wspólnoty lub krajowymi przepisami podatkowymiBy way of derogation to paragraph ‧ above, in those Member States where the periodic statistical declaration is the same as the periodic tax declaration, the provisions relating to the transmission of the statistical declaration shall be drawn up in line with Community or national tax regulations
W drodze odstępstwa od ust. ‧ powyżej w Państwach Członkowskich, w których okresowa deklaracja statystyczna jest taka sama jak okresowa deklaracja podatkowa, przepisy odnoszące się do przekazywania deklaracji statystycznej zostaną określone zgodnie ze wspólnotowymi lub krajowymi regulacjami podatkowymiBy way of derogation to paragraph ‧ above, in those Member States where the periodic statistical declaration is the same as the periodic tax declaration, the provisions relating to the transmission of the statistical declaration shall be drawn up in line with Community or national tax regulations
W celu skorzystania z wyżej wymienionych ulg i zwolnień podatkowych, na końcu roku podatkowego jednocześnie ze złożeniem deklaracji podatkowej, przedsiębiorstwo musi wystąpić z wnioskiem o przyznanie ulgi/zwolnienia podatkowegoTo benefit from the abovementioned tax deductions/exemptions, a company must make the deduction/exemption claim when submitting its tax return to the tax authorities at the end of the tax year
aby zostały uznane za należycie wypełnione, deklaracje podatkowe rolników muszą zawierać dane, oparte na faktach, zarejestrowane oraz przedstawione zgodnie z rozporządzeniem Komisji (EWG) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (EWG) nr ‧[‧]Whereas, in order to be considered duly completed, a farm return must contain data which are factually accurate and recorded and presented in accordance with Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ September ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings, as last amended by Regulation (EEC) No
Ponieważ o ulgę podatkową, do której tytuł uzyskano w związku z kwalifikowalnymi inwestycjami zrealizowanymi w ‧ r., można ostatecznie wystąpić wyłącznie w deklaracji podatkowej za rok ‧ r., złożonej w ‧ r., tzn. w roku, w którym taka deklaracja musi zostać złożona w urzędzie skarbowym, nie będzie podstawy prawnej i środków finansowych koniecznych do realizacji środka pomocySince the tax credit accrued with reference to the eligible costs incurred in ‧ can only be claimed definitively at the moment of the ‧ fiscal declaration, in ‧, at the time this tax declaration has to be submitted to the fiscal agency, no legal basis or budget for the tax credit exist
W przypadku gdy dany dziewięciomiesięczny okres pozwala agencji łącznikowej przesłać wszystkie deklaracje podatkowe rolników, za które jest odpowiedzialna, po dniu ‧ grudnia następującego po zakończeniu roku obrachunkowego, agencja łącznikowa, między dniem ‧ oraz dniem ‧ grudnia, przesyła Komisji wszystkie deklaracje podatkowe rolników, które zostały należycie wypełnione i znajdują się w jej posiadaniuWhere the nine-month period in question allows a liaison agency to forward all the farm returns for which it is responsible after ‧ December following the end of the accounting year, the liaison agency shall, between ‧ and ‧ December, forward to the Commission all the farm returns which have been duly completed and which are in its possession
W Państwach Członkowskich, w których nie ma rozróżnienia między deklaracją okresową a deklaracją okresową wymaganą w celach podatkowych, przyjmuje się przepisy niezbędne do utworzenia środka przekazu informacji, w niezbędnym zakresie, w ramach wspólnotowych lub krajowych przepisów podatkowych oraz zgodnie z innymi przepisami wykonawczymi rozporządzenia podstawowegoIn Member States where no distinction is made between the periodic declaration and the periodic declaration required for tax purposes, the provisions necessary for the setting-up of information media shall, insofar as necessary, be adopted within the framework of Community or national tax regulations, and in conformity with the other implementing provisions of the basic Regulation
W celu przyznania agencjom łącznikowym więcej czasu na przyjęcie nowej deklaracji podatkowej rolnika, właściwe jest, aby przewidzieć dla roku obrachunkowego ‧ również przedłużenie okresu na dostarczenie Komisji deklaracji podatkowej rolnikaIn order to allow liaison agencies more time to adapt to the new farm return, it is appropriate to provide for the accounting year ‧ also for a prolongation of the period for the delivery of the farm return to the Commission
w Państwach Członkowskich, w przypadku gdy deklaracja okresowa określona w art. ‧ ust. ‧ nie różni się od deklaracji okresowej wymaganej do celów podatkowych i w zakresie, w którym obowiązujące przepisy podatkowe odnoszące się do obowiązków deklaracyjnych zapobiegają przeniesieniu, o którym mowa w wyżej wymienionym ustin Member States where the periodic declaration referred to in Article ‧ is not distinct from the periodic declaration required for tax purposes and inasmuch as the tax rules in force relating to declaration obligations prevent the transfer referred to in the abovementioned paragraph
Uchylanie się od płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje składanie organom podatkowym lub władzom danych, które zawierają opuszczenia lub są sfałszowane oraz nieskładanie obowiązkowych deklaracji podatkowych lub deklaracji dotyczących ubezpieczeń społecznych, na przykład przez nielegalnie działające jednostki produkcyjneEvasion of the payment of taxes and social security premiums includes the submission of figures to tax or social security authorities which contain omissions or are falsified and includes the non-submission of compulsory tax or social security returns, for example on the part of clandestine production units
by przewidziano termin zwrotu podatku VAT wynoszący ‧ dni od dnia złożenia deklaracji podatkowej dla tego podatku oraz prawną możliwość wstrzymania jego biegu i w następstwie tego również jego przedłużenia wskutek zarządzenia kontroli podatkowej w trakcie biegu tego terminu, jeżeli okres podatkowy dla rozliczenia tego podatku obejmuje jeden miesiącthat the legislation provides for a period for the refund of VAT with a duration of ‧ days from the day of submission of the tax return for this tax and the legal possibility of suspending that period and subsequently also extending it as a result of a tax inspection ordered during this period, when the tax period for calculating this tax comprises one month?
uważa, że waga wzrostu liczby transakcji transgranicznych, trudności w określeniu charakteru, pochodzenia i adresata transakcji, jak również brak ścieżek audytu i wytycznych kwestionują terytorialny charakter systemów podatkowych; dostrzega szanse na usprawnienie administracji podatkowej, zastąpienie dokumentów papierowych elektroniczną wymianą danych, wypełnianie drogą elektroniczną deklaracji podatkowych oraz automatyzację procesu ściągania podatkówConsiders that the magnitude of the increase in cross-border transactions, the difficulty of identifying the nature, origin, and destination of transactions, and the lack of audit trails and leverage points bring into question the territorial nature of tax regimes; notes that opportunities exist for streamlining tax administration, for replacing paperwork with electronic data interchanges and for the electronic filling-out of tax returns as well as the automation of the tax collection process
To radykalne oddzielenie zobowiązania podatkowego obliczonego zgodnie z normalnymi zasadami podatku VAT od kwoty płatnej w ramach condono tombale [uregulowanie zaległych zobowiązań podatkowych przez zapłatę kwoty ryczałtowej] jest szczególnie widoczne w przypadku, gdy podatnik całkowicie zaniechał składania deklaracji podatkowychA particularly striking example of this radical separation between the tax liability that is calculated as being payable in accordance with normal VAT rules and the quantum payable to qualify for the graveyard amnesty is to be found in the case of a taxable person who has failed to file any tax return at all
by na podstawie nowelizacji ustawy mającej na celu zwalczanie oszustw podatkowych termin zwrotu podatku VAT został przedłużony do chwili wydania decyzji korygującej tego powodu, że w ciągu ‧ dni od złożenia deklaracji podatkowej wszczęto kontrolę podatkową u podatnika, przy czym za okres ten nie są należne odsetki od kwoty podlegającej zwrotowi, jeżeli jednocześnie występują następujące okolicznościthat as a result of a statutory amendment with the objective of preventing tax evasion, the period for the refund of VAT is extended to the day of issue of a tax assessment notice because within ‧ days of submission of the tax return a tax inspection has been commenced in respect of the person concerned, without interest being owed for this period on the amount subject to the refund, if at the same time the following circumstances exist
Wnioski o zwolnienia podatkowe z mocy sekcji ‧A, ‧B i ‧HHC składa się wraz z deklaracją podatkową na końcu roku podatkowegoClaims for benefit under Sections ‧A, ‧B and ‧HHC are made when submitting a tax return at the end of the tax year
Do celów stosowania art. ‧ ust. ‧ do transakcji przeprowadzonych przez podatników, których roczny obrót przekracza ‧ ECU, lecz którzy na podstawie art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWG są zwolnieni z opodatkowania, oraz do przypadków określonych w ust. ‧ Państwa Członkowskie określają podstawę środków uzyskanych z podatku VAT według deklaracji, jakie mają być złożone przez podatników zgodnie z art. ‧ tej dyrektywy lub w przypadku braku takich deklaracji lub, gdy nie zawierają one dostatecznych informacji, na podstawie odpowiednich danych, takich jak inne deklaracje podatkowe, księgi rachunkowe lub kompletne zestawienia danych statystycznychFor the purposes of applying Article ‧ to transactions carried out by taxable persons whose annual turnover exceeds ECU ‧ but who are exempted under Article ‧ of Directive ‧/EEC and to the cases referred to in paragraph ‧, Member States shall determine the VAT resources base from the returns to be made by taxable persons in accordance with Article ‧ of that Directive or, where there is not return or the return does not contain the necessary information, from appropriate data such as other tax returns, professional accounts or complete statistical series
Z drugiej strony, nakłada się obowiązek wyznaczenia przedstawiciela ds. podatkowych na nierezydentów portugalskich, którzy osiągają dochody zobowiązujące do złożenia deklaracji podatkowejon the other hand, an obligation imposed on persons not resident in Portuguese territory who receive income requiring the submission of a tax return to appoint a tax representative resident in Portugal
Państwa Członkowskie mogą również wymagać, aby osoby, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabywania nowych środków transportu określonych w art. ‧a ust. ‧ lit. b), dostarczyły wraz ze składaną deklaracją podatkową, określoną w ust. ‧, wszystkich informacji niezbędnych dla nałożenia podatku od wartości dodanej i przeprowadzenia kontroli przez administrację podatkowąMember States may also require persons who effect intra-Community acquisitions of new means of transport as defined in Article ‧a (b) to provide, when submitting the return referred to in paragraph ‧, all the information necessary for value added tax to be applied and inspected by the tax authority
wykazał w deklaracji podatkowej i otrzymał kwotę zwrotu różnicy podatku lub kwotę zwrotu podatku naliczonego, a powinien wykazać kwotę zobowiązania podatkowego podlegającą wpłacie do urzędu skarbowego lubincluded in the tax declaration and received an amount of tax difference to be repaid or an amount of input tax to be repaid and should have indicated the amount of tax liability to be paid to the tax office, or
Okoliczność, że nabywca złożył deklarację podatkową do organów podatkowych państwa członkowskiego przeznaczenia dotyczącą nabycia wewnątrzwspólnotowego, tak jak w sprawie przed sądem krajowym, może stanowić dodatkowy dowód zmierzający do ustalenia, że towary rzeczywiście opuściły terytorium państwa członkowskiego dostawy, lecz nie stanowi przesądzającego dowodu dla celów zwolnienia dostawy wewnątrzwspólnotowej od podatku od wartości dodanejThe fact that the purchaser made a declaration concerning intra-Community acquisition, such as that in question in the main proceedings, to the tax authorities of the Member State of destination may constitute additional evidence tending to establish that the goods have actually left the territory of the Member State of supply, but it does not constitute conclusive proof for the purposes of the exemption from value added tax of an intra-Community supply
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27183 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 4,507 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.