wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ ustawy ‧/‧ zarówno podmiot przekazujący, jak i podmiot przyjmujący zobowiązane były do załączenia do deklaracji dochodów wykazu pozycji do uzgodnienia, w którym musiały wykazać różnice między odpowiednimi wartościami podatkowymi a wartościami księgowymiPursuant to Article ‧ of Law ‧/‧ both the transferee and the transferor had to annex to their tax returns a prospectus to record the misalignment of values
Wykazy określają w odniesieniu do każdego z podmiotów gospodarczych wartość obrotu handlowego towarami między Państwami Członkowskimi, którą dany podmiot gospodarczy określił w okresowej deklaracji podatkowej zgodnie z art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGThe lists shall indicate, for each operator on them, the value of trading of goods between Member States which the operator has mentioned in his periodic tax declaration in accordance with Article ‧ of Directive ‧/EEC
wszelkie niezbędne środki zostały podjęte we Włoszech dla zapewnienia należytego stosowania nowych deklaracji podatkowych rolnika w celu zbierania danych rachunkowych za rok obrachunkowyWhereas all the necessary measures have been taken in Italy to ensure satisfactory application of the new farm return for the collection of the accountancy data of the ‧ accounting year
Artykuł 8 ust . 9 pozwala tym podatnikom , którzy skorzystali z poufnej procedury zgodnie z art . 8 ust . 4 uniknąć wszelkich kontroli innych niż dotyczących zgodności ich uzupełniających deklaracji podatkowych .Article 8 ( 9 ) allows those who have used the confidential procedure under Article 8 ( 4 ) to escape any verification other than that of the consistency of their supplementary declarations .
Wnioski o zwolnienia podatkowe z mocy sekcji ‧A, ‧B i ‧HHC składa się wraz z deklaracją podatkową na końcu roku podatkowegoClaims for benefit under Sections ‧A, ‧B and ‧HHC are made when submitting a tax return at the end of the tax year
W miejsce urzędowych deklaracji i zeznań podatkowych jako dowód przekazano wyliczenie w formacie ExcelInstead of providing the official tax declarations and return statements, an Excel calculation was provided as evidence
Dodaje ona , że zgodnie z art . 9 ust . 9 ustawy nr 289 / 2002 organ podatkowy ma zawsze prawo odzyskać przypadający do zapłaty podatek na podstawie danych wynikających z deklaracji VAT oraz że w każdym razie zawsze możliwe jest przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie zbadania , czy przysługuje prawo do zwrotu podatku wynikającego z tej deklaracji .The Italian Republic adds that , under Article 9 ( 9 ) of Law No 289 / 2002 , the tax authorities may at any time recover the VAT due on the basis of the information in the VAT return and that , in any event , a tax verification may be carried out whenever it is necessary to verify the right ( or the lack of any such right ) to a VAT refund on the basis of that return .
Należy dostosować deklarację podatkową w odniesieniu do informacji o systemie podatku VAT w związku z przystąpieniem Bułgarii i Rumunii do Unii EuropejskiejThe farm return has to be adapted regarding the information about the VAT system due to the accession of Bulgaria and Romania
Konieczne byłoby regularne monitorowanie wyceny usług, aby mieć pewność, że wpływy zewnętrzne, takie jak zmiany w standardach rachunkowości lub zmiany w wymogach dotyczących rachunkowości z mocy prawa (np. dla deklaracji podatkowych) nie wywołają znaczących zmian w mierzonych produktach lub zmian w jakości produktuIt would be necessary to regularly monitor the services priced to ensure that external influences such as changes in accounting standards or changes in accounting requirements under legislation (e.g. for taxation returns) would not result in significant changes in the outputs being measured or in changes in the quality of the output
Każdy podatnik płaci kwotę netto podatku od wartości dodanej przy składaniu deklaracji podatkowej . [ ... ]Every taxable person shall pay the net amount of the value added tax when submitting the regular return . ... the importation of goods . ’ 4
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Naczelny Sad Administracyjny (Polska)- Wykładnia art. ‧ akapity pierwszy i drugi pierwszej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich dotyczących podatków obrotowych (Dz.U. ‧, s. ‧) oraz art. ‧, art. ‧ ust. ‧ lit. a), art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Przepisy krajowe przewidujące nałożenie dodatkowego zobowiązania podatkowego w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracji złożonej przez podatnika VATReference for a preliminary ruling- Naczelny Sąd Administracyjny (Poland)- Interpretation of paragraphs one and two of Article ‧ of First Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ April ‧ on the harmonisation of legislation of Member States concerning turnover taxes (OJ, English Special Edition ‧, p. ‧) and Articles ‧, ‧(a), ‧, ‧ and ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OJ ‧ L ‧, p. ‧)- National legislation imposing an additional tax liability where irregularities are established in the taxable person's VAT declaration
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧ z ‧ września ‧ r. w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnych[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) ‧[‧]Commission Regulation (EEC) No ‧ of ‧ September ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings, as last amended by Regulation (EC) ‧, lays down the type of accountancy data to be given in the farm return
W celu przyznania agencjom łącznikowym więcej czasu na przyjęcie nowej deklaracji podatkowej rolnika, właściwe jest, aby przewidzieć dla roku obrachunkowego ‧ również przedłużenie okresu na dostarczenie Komisji deklaracji podatkowej rolnikaIn order to allow liaison agencies more time to adapt to the new farm return, it is appropriate to provide for the accounting year ‧ also for a prolongation of the period for the delivery of the farm return to the Commission
Węgry dostarczyły Komisji informacje statystyczne dotyczące stosowania środka, sporządzone na podstawie danych pochodzących z deklaracji podatkowych z lat podatkowych ‧–‧ oraz argumentowały, że sektorowy rozkład przedsiębiorstw, w stosunku do których stosuje się środek, świadczy o tym, że jest on sektorowo neutralnyHungary provided the Commission with statistical information concerning the application of the measure based on data reported in the tax returns in the ‧ to ‧ tax years and argued that the sectoral distribution of undertakings to which the measure is applied demonstrates that the measure is sectorally neutral
Państwa Członkowskie, w których ustalony okres podatkowy przekracza trzy miesiące i za który podatnik musi składać deklaracje przewidziane ust. ‧, mogą upoważnić takie osoby do złożenia zestawienia za ten sam okres, w przypadku gdy podatnicy ci spełniają następujące trzy warunkiMember States which set at over three months the tax period for which taxable persons must submit the returns provided for in paragraph ‧ may authorize such persons to submit recapitulative statements for the same period where those taxable persons meet the following three conditions
Po kilku miesiącach formalnej działalności podmiot ten znika, nie złożywszy deklaracji podatkowej i nie wpłaciwszy należnych kwot podatku, a zatem jego odnalezienie jest dla organów podatkowych niezwykle trudneSuch companies then disappear, after several months of trading, without producing the required tax return and paying the tax due, thus making detection very difficult for the tax authorities
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ w sprawie deklaracji podatkowej rolnika w celu określenia dochodów z gospodarstw rolnychCOMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Jest to jeden z powodów, dla których skracamy termin składania deklaracji podatkowych dotyczących wewnątrzwspólnotowych transakcji.That is one of the reasons we are shortening the deadline for the submission of tax returns for intra-Community transactions.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (EWG) NR ‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnychCOMMISSION REGULATION (EEC) No ‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ on the form of farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Każdy podatnik składa deklarację podatkową w terminie ustalonym przez każde z Państw CzłonkowskichEvery taxable person shall submit a return within an interval to be determined by each Member State
— którzy nie złożyli wszystkich deklaracji dotyczących wszystkich podatków wskazanych w art . 9 ust . 2 , za wszystkie okresy podatkowe wspomniane w art . 9 ust . 1 .— taxable persons who failed to submit returns in respect of every tax referred to in Article 9 ( 2 ) and every tax period referred to in Article 9 ( 1 ) .
UKŁAD DEKLARACJI PODATKOWEJ ROLNIKALAYOUT OF FARM RETURN
być rzeczywiście poniesione przez beneficjenta, zapisane w księgach rachunkowych beneficjenta zgodnie z zasadami księgowości, którym podlega, oraz stanowić przedmiot deklaracji przewidzianych na mocy obowiązującego prawa podatkowego i przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznegoit must actually be incurred by the Beneficiary, must be recorded in the Beneficiary’s accounts, in accordance with the accounting principles applicable to it, and must have been the subject of the declarations laid down by the applicable tax and social security laws
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ [‧] przewidywało, w drodze odstępstwa od art. ‧ akapity pierwszy i drugi rozporządzenia (EWG) nr ‧, okres ‧ miesięcy na dostarczenie deklaracji podatkowych rolników za lata obrachunkowe ‧ iCommission Regulation (EC) No ‧ provided, by way of derogation from the first and second paragraphs of Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧, for a period of ‧ months for the delivery of the farm returns for the accounting years ‧ and
W drodze odstępstwa od ust. ‧ powyżej w Państwach Członkowskich, w których okresowa deklaracja statystyczna jest taka sama jak okresowa deklaracja podatkowa, przepisy odnoszące się do przekazywania deklaracji statystycznej zostaną określone zgodnie ze wspólnotowymi lub krajowymi regulacjami podatkowymiBy way of derogation to paragraph ‧ above, in those Member States where the periodic statistical declaration is the same as the periodic tax declaration, the provisions relating to the transmission of the statistical declaration shall be drawn up in line with Community or national tax regulations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29805 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 5,19 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.