wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Tribunal de première instance de Mons- Wykładnia art. ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Pojęcia zdarzenia podatkowego i wymagalności podatku- Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę podatku- Dzień wystawienia faktury czy dzień złożenia deklaracji, na mocy której podatnik żąda wykonania jego prawa do odliczenia podatku?Reference for a preliminary ruling- Tribunal de première instance de Mons- Interpretation of Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OL ‧ L ‧, p. ‧)- Concepts of chargeable event and chargeability of tax- Starting point of the limitation period for an action for recovery of VAT- The date on which the invoice is tendered or the date on which the VAT return is lodged in which the taxable person claims a right to deduct?
Istnieje ryzyko, że konkurencja podatkowa nasili się na poziomie deklaracji stawekThere is a risk of renewed competition over published tax rates
Artykuł 8 ust . 9 pozwala tym podatnikom , którzy skorzystali z poufnej procedury zgodnie z art . 8 ust . 4 uniknąć wszelkich kontroli innych niż dotyczących zgodności ich uzupełniających deklaracji podatkowych .Article 8 ( 9 ) allows those who have used the confidential procedure under Article 8 ( 4 ) to escape any verification other than that of the consistency of their supplementary declarations .
Zwolnienie z pozostałych obowiązków dotyczących wystawiania faktur, deklaracji podatkowych i rachunkowości również stanowi formalny aspekt nadmiernego uproszczeniaThe release from the other invoicing and tax return obligations and the duty to keep records further constitutes the formal aspect of the oversimplification
W celu przyznania agencjom łącznikowym więcej czasu na przyjęcie nowej deklaracji podatkowej rolnika, właściwe jest, aby przewidzieć dla roku obrachunkowego ‧ również przedłużenie okresu na dostarczenie Komisji deklaracji podatkowej rolnikaIn order to allow liaison agencies more time to adapt to the new farm return, it is appropriate to provide for the accounting year ‧ also for a prolongation of the period for the delivery of the farm return to the Commission
Dodaje ona , że zgodnie z art . 9 ust . 9 ustawy nr 289 / 2002 organ podatkowy ma zawsze prawo odzyskać przypadający do zapłaty podatek na podstawie danych wynikających z deklaracji VAT oraz że w każdym razie zawsze możliwe jest przeprowadzenie kontroli podatkowej w zakresie zbadania , czy przysługuje prawo do zwrotu podatku wynikającego z tej deklaracji .The Italian Republic adds that , under Article 9 ( 9 ) of Law No 289 / 2002 , the tax authorities may at any time recover the VAT due on the basis of the information in the VAT return and that , in any event , a tax verification may be carried out whenever it is necessary to verify the right ( or the lack of any such right ) to a VAT refund on the basis of that return .
a zatem stosownym jest utrzymanie w mocy na rok obrachunkowy ‧ deklaracji podatkowych rolnika stosowanych w poprzednich latach obrachunkowychwhereas it is therefore expedient for the farm return used in previous accounting years to remain in force during the ‧ accounting year
Każdy podatnik płaci kwotę netto podatku od wartości dodanej przy składaniu deklaracji podatkowej . [ ... ]Every taxable person shall pay the net amount of the value added tax when submitting the regular return . ... the importation of goods . ’ 4
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnychCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (ECC) No ‧/‧ on the form of the farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Ewidencja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić organom podatkowym państwa członkowskiego konsumpcji sprawdzenie prawidłowości deklaracji VATThose records must be sufficiently detailed to enable the tax authorities of the Member State of consumption to verify that the VAT return is correct
być rzeczywiście poniesione przez beneficjenta, zapisane w księgach rachunkowych beneficjenta zgodnie z zasadami księgowości, którym podlega, oraz stanowić przedmiot deklaracji przewidzianych na mocy obowiązującego prawa podatkowego i przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznegoit must actually be incurred by the Beneficiary, must be recorded in the Beneficiary’s accounts, in accordance with the accounting principles applicable to it, and must have been the subject of the declarations laid down by the applicable tax and social security laws
— którzy nie złożyli wszystkich deklaracji dotyczących wszystkich podatków wskazanych w art . 9 ust . 2 , za wszystkie okresy podatkowe wspomniane w art . 9 ust . 1 .— taxable persons who failed to submit returns in respect of every tax referred to in Article 9 ( 2 ) and every tax period referred to in Article 9 ( 1 ) .
Podatnik nieposiadający siedziby przedkłada drogą elektroniczną Państwu Członkowskiemu identyfikacji deklaracje podatkowe dotyczące podatku od wartości dodanej za każdy kwartał roku kalendarzowego bez względu na to czy usługi drogą elektroniczną były świadczone, czy nieThe non-established taxable person shall submit by electronic means to the Member State of identification a value added tax return for each calendar quarter whether or not electronic services have been supplied
przed wysyłką towarów, sporządzić deklarację dla władz podatkowych Państwa Członkowskiego przeznaczenia i zagwarantować uiszczenie podatku akcyzowego, bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, ustalającego odpowiedzialność uprawnionego właściciela składu wysyłającego przesyłkę i, w niektórych przypadkach, przewoźnikabefore the goods are dispatched, make a declaration to the tax authorities of the Member States of destination and guarantee the payment of excise duty, without prejudice to Article ‧ laying down the liability of the authorized warehousekeeper of dispatch and, if the case arises, of the transporter
Na mocy art . 8 ustawy nr 289 / 2002 podatnicy , którzy nie wykonywali swych obowiązków w okresach podatkowych w latach 1998 – 2001 , czyli w określonych przypadkach , tylko w roku poprzedzającym przy jęcie tej ustawy mogą uniknąć wszelkiej kontroli oraz stosowanych sankcji , w granicach kwoty równej podwójnej wysokości podatku VAT podanego w uzupełniającej deklaracji VAT .Under Article 8 of Law No 289 / 2002 , taxable persons who have not complied with their obligations in respect of the tax periods falling between 1998 and 2001 — in certain cases , only one year before the adoption of that law — may completely escape verification , as well as any applicable penalties , up to double the amount of the VAT as it appears from the supplementary VAT return .
Wnioski te zostały złożone w ramach dwóch sporów pomiędzy Ecotrade SpA ( zwaną dalej „ Ecotrade ” ) a Agenzia delle Entrate — Ufficio di Genova 3 ( zwaną dalej „ Agenzia ” ) w przedmiocie kilku decyzji określających wysokość podatku , związanych z korektą deklaracji podatkowych w zakresie podatku od wartości dodanej ( zwanego dalej „ podatkiem VAT ” ) , złożonych przez powyższą spółkę za lata podatkowe 2000 i 2001 .The references were made in the course of two disputes between Ecotrade SpA ( ‘ Ecotrade ’ ) and Agenzia delle Entrate Ufficio di Genova 3 — ( ‘ the Agenzia ) ’ , concerning a number of recovery notices issued by the latter reassessing , for the purposes of value added tax ( ‘ VAT ’ ) , tax returns submitted by Ecotrade for the tax years 2000 and 2001 .
— podatnik , który nie złożył deklaracji za okresy podatkowe pomiędzy pierwszym i czwartym rokiem poprzedzającym przyjęcie tej ustawy , może uniknąć wszelkiej kontroli dokonując wpłaty kwoty odpowiadającej 2 % podatku przypadającego do zapłaty z tytułu dokonanych przez niego dostaw towarów i świadczenia usług oraz 2 % podatku odliczonego w tym samym okresie , przy czym stawka ta wynosi 1,5 % dla na liczonego podatku lub podatku należnego , którego kwota przekracza 200 000 EUR , a 1 % dla kwot powyżej 300 000 EUR .— that a taxable person who has not filed a return for the tax periods falling between the first and the fourth years preceding the adoption of that law will be able to escape any controls by paying an amount equivalent to 2 % of the tax due on supplies of goods or services carried out by that person , plus 2 % of the tax deducted during the same period , that percentage being fixed at 1.5 % for inp ut or output tax in excess of EUR 200 000 and 1 % for amounts over EUR 300 000 .
Artykuły ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej powinny być interpretowane w ten sposób, iż sprzeciwiają się one stosowaniu z mocą wsteczną przepisów krajowych, które w ramach systemu odwrotnego obciążenia uzależniają odliczenie podatku VAT związanego z pracami budowlanymi od korekty faktur dotyczących rzeczonych transakcji oraz od złożenia dodatkowej deklaracji korygującej, wówczas gdy właściwy organ podatkowy posiada wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia, iż podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT jako odbiorca danych transakcji, oraz dla weryfikacji kwoty podatku podlegającego odliczeniuArticles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax must be interpreted as precluding the retroactive application of national legislation which, in the context of a reverse charge regime, makes the deduction of value added tax relating to construction works conditional upon the amendment of invoices for those services and the submission of a supplementary, amending tax declaration, while the tax authority concerned has all the information necessary to establish that the taxable person is, as the recipient of the supply of services at issue, liable to value added tax, and to ascertain the amount of tax deductible
W konsekwencji na mocy kilku decyzji podatkowych Agenzia dokonała korekty deklaracji podatku VAT sporządzonych przez Ecotrade za lata podatkowe 2000 i 2001 , domagając się zapła ty niezadeklarowanych podatków w kwocie około 321 000 EUR oraz nakładając kary w wysokości około 361 000 EUR .Therefore , the Agenzia , by a number of tax recovery notices , reassessed for VAT purposes the tax returns submitted by Ecotrade for the tax years 2000 and 2001 , claimed payment of undeclared taxes amounting to a total of approximately EUR 321 000 and imposed penalties in respect of those taxes of approximately EUR 361 000 .
Rządy włoski i cypryjski odwoły w ały się do tych przepisów jako mogących uzasadniać stosowanie ustawodawstwa włoskiego w sposób pożądany przez organ podatkowy w niniejszej sprawie , a w szczególności w zakresie , w jakim będzie to stanowiło zachętę dla prawidłowego , terminowego i ścisłego składania deklaracji oraz służyło to będzie zapobieganiu oszustwom .The Italian and Cypriot Governments have referred to these as capable of justifying the application of the Italian rules in the way sought by the tax authority in the present case , particularly in so far as it is likely to encourage proper , timely and accurate declaration and to preclude fraud or evasion .
Artykuł 18 ust . 4 szóstej dyrektywy 77 / 388 w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotow ych oraz zasada proporcjonalności sprzeciwiają się uregulowaniu krajowemu , które — celem umożliwienia kontroli niezbędnych dla zapobiegania unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym — wydłuża z 60 do 180 dni , licząc od dnia złożenia przez podatnika deklaracji na podatek od wartości dodanej , termin , którym dysponuje krajowy organ podatkowy celem dokonania zwrot u nadwyżki podatku od wartości dodanej danej kategorii podatników , chyba że wniosą oni kaucję w wysokiej kwocie .Article 18 ( 4 ) of Sixth VAT Directive 77 / 338 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes , and the principle of proportionality preclude national legislation which , in order to allow the investigations required to prevent tax evasion and avoidance , extends from 60 to 180 days , as from the date of submission of the taxable person ’ s value added tax return , the period available to t he national tax office for repayment of exc ess value added tax to a category of taxable persons unless those persons lodge a security deposit of a high set amount .
Pytaniem pierwszym sąd krajowy zmierza w istocie do ustalenia , czy art . 18 ust . 4 szóstej dyrektywy należy interpretować w ten sposób , że sprzeciwia się on u regulowaniu krajowemu , takiemu jak to sporne w sprawie pr zed sądem krajowym , które — celem umożliwienia kontroli niezbędnych dla zapobiegania unikaniu opodatkowania i oszustwom podatkowym — wydłuża z 60 do 180 dni , licząc od dnia złożenia przez podatnika deklaracji na podatek VAT , termin , którym dysponuje krajowy organ podatkowy celem dokonania zwrotu nadwyżki podatku VAT danej kategorii podatników , chyba że złożą oni kaucję w kwocie 250 000 PLN .By its first question , the referring court asks essentially whether Article 18 ( 4 ) of the Sixth VAT directive must be interpreted as precluding n ational legislation , such as that at issue in the main proceedings , which , in order to allow inquiries necessary to prevent tax evasion and avoidance , extends from 60 to 180 days , starting from the date of submission of the taxable person ’ s VAT return , the period available to the national tax office for repayment of excess VAT to a category of taxable persons , unless those persons lodge a security deposit to a value of PLN 250 000 .
Podatnicy , którzy skorzystali z poufnej procedury , mogą uniknąć wszelkich kontroli , za wyjątkiem kontroli dotyczących zgodności ich uzupełniających deklaracji podatkowych .Those who have used the confidential procedure may escape any verification other than that of the consistency of their supplementary declarations .
Na deklaracji podatkowej muszą się znaleźć wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obliczenia należnego podatku oraz dokonanych odliczeń, w danym przypadku, łącznie z całkowitą kwotą transakcji odnoszących się do tego podatku i odliczeń oraz całkowitą kwotą transakcji zwolnionych od podatku, o ile wydaje się to niezbędne dla ustalenia podstawy opodatkowaniaThe return shall set out all the information needed to calculate the tax that has become chargeable and the deductions to be made including, where appropriate, and in so far as it seems necessary for the establishment of the basis of assessment, the total value of the transactions relative to such tax and deductions and the value of any exempt transactions
Uchylanie się od płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje składanie organom podatkowym lub władzom danych, które zawierają opuszczenia lub są sfałszowane oraz nieskładanie obowiązkowych deklaracji podatkowych lub deklaracji dotyczących ubezpieczeń społecznych, na przykład przez nielegalnie działające jednostki produkcyjneEvasion of the payment of taxes and social security premiums includes the submission of figures to tax or social security authorities which contain omissions or are falsified and includes the non-submission of compulsory tax or social security returns, for example on the part of clandestine production units
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 29805 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 3,827 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.