wymowa: IPA: ˌdɛklaˈraʦ̑jja ˌpɔdatˈkɔva

Tłumaczenia na język angielski:

 • tax return   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • declaration of income   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;
 • tax declaration   
   
  praw. prawniczy zeznania, wykazy i informacje, do których składania obowiązani są podatnicy, płatnicy i inkasenci;

Przykładowe zdania z "deklaracja podatkowa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Tribunal de première instance de Mons- Wykładnia art. ‧ szóstej dyrektywy Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- Wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku (Dz.U. L ‧, s. ‧)- Pojęcia zdarzenia podatkowego i wymagalności podatku- Początek biegu terminu przedawnienia roszczenia o zapłatę podatku- Dzień wystawienia faktury czy dzień złożenia deklaracji, na mocy której podatnik żąda wykonania jego prawa do odliczenia podatku?Reference for a preliminary ruling- Tribunal de première instance de Mons- Interpretation of Article ‧ of Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment (OL ‧ L ‧, p. ‧)- Concepts of chargeable event and chargeability of tax- Starting point of the limitation period for an action for recovery of VAT- The date on which the invoice is tendered or the date on which the VAT return is lodged in which the taxable person claims a right to deduct?
Istnieje ryzyko, że konkurencja podatkowa nasili się na poziomie deklaracji stawekThere is a risk of renewed competition over published tax rates
Zwolnienie z pozostałych obowiązków dotyczących wystawiania faktur, deklaracji podatkowych i rachunkowości również stanowi formalny aspekt nadmiernego uproszczeniaThe release from the other invoicing and tax return obligations and the duty to keep records further constitutes the formal aspect of the oversimplification
W celu przyznania agencjom łącznikowym więcej czasu na przyjęcie nowej deklaracji podatkowej rolnika, właściwe jest, aby przewidzieć dla roku obrachunkowego ‧ również przedłużenie okresu na dostarczenie Komisji deklaracji podatkowej rolnikaIn order to allow liaison agencies more time to adapt to the new farm return, it is appropriate to provide for the accounting year ‧ also for a prolongation of the period for the delivery of the farm return to the Commission
a zatem stosownym jest utrzymanie w mocy na rok obrachunkowy ‧ deklaracji podatkowych rolnika stosowanych w poprzednich latach obrachunkowychwhereas it is therefore expedient for the farm return used in previous accounting years to remain in force during the ‧ accounting year
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ w sprawie deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywana do celów określania dochodów gospodarstw rolnychCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ amending Regulation (ECC) No ‧/‧ on the form of the farm return to be used for the purpose of determining incomes of agricultural holdings
Ewidencja ta musi być wystarczająco szczegółowa, aby umożliwić organom podatkowym państwa członkowskiego konsumpcji sprawdzenie prawidłowości deklaracji VATThose records must be sufficiently detailed to enable the tax authorities of the Member State of consumption to verify that the VAT return is correct
być rzeczywiście poniesione przez beneficjenta, zapisane w księgach rachunkowych beneficjenta zgodnie z zasadami księgowości, którym podlega, oraz stanowić przedmiot deklaracji przewidzianych na mocy obowiązującego prawa podatkowego i przepisów dotyczących ubezpieczenia społecznegoit must actually be incurred by the Beneficiary, must be recorded in the Beneficiary’s accounts, in accordance with the accounting principles applicable to it, and must have been the subject of the declarations laid down by the applicable tax and social security laws
Podatnik nieposiadający siedziby przedkłada drogą elektroniczną Państwu Członkowskiemu identyfikacji deklaracje podatkowe dotyczące podatku od wartości dodanej za każdy kwartał roku kalendarzowego bez względu na to czy usługi drogą elektroniczną były świadczone, czy nieThe non-established taxable person shall submit by electronic means to the Member State of identification a value added tax return for each calendar quarter whether or not electronic services have been supplied
przed wysyłką towarów, sporządzić deklarację dla władz podatkowych Państwa Członkowskiego przeznaczenia i zagwarantować uiszczenie podatku akcyzowego, bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧, ustalającego odpowiedzialność uprawnionego właściciela składu wysyłającego przesyłkę i, w niektórych przypadkach, przewoźnikabefore the goods are dispatched, make a declaration to the tax authorities of the Member States of destination and guarantee the payment of excise duty, without prejudice to Article ‧ laying down the liability of the authorized warehousekeeper of dispatch and, if the case arises, of the transporter
Artykuły ‧, ‧ i ‧ dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej powinny być interpretowane w ten sposób, iż sprzeciwiają się one stosowaniu z mocą wsteczną przepisów krajowych, które w ramach systemu odwrotnego obciążenia uzależniają odliczenie podatku VAT związanego z pracami budowlanymi od korekty faktur dotyczących rzeczonych transakcji oraz od złożenia dodatkowej deklaracji korygującej, wówczas gdy właściwy organ podatkowy posiada wszelkie informacje niezbędne dla ustalenia, iż podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku VAT jako odbiorca danych transakcji, oraz dla weryfikacji kwoty podatku podlegającego odliczeniuArticles ‧, ‧ and ‧ of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ on the common system of value added tax must be interpreted as precluding the retroactive application of national legislation which, in the context of a reverse charge regime, makes the deduction of value added tax relating to construction works conditional upon the amendment of invoices for those services and the submission of a supplementary, amending tax declaration, while the tax authority concerned has all the information necessary to establish that the taxable person is, as the recipient of the supply of services at issue, liable to value added tax, and to ascertain the amount of tax deductible
Na deklaracji podatkowej muszą się znaleźć wszystkie niezbędne informacje potrzebne do obliczenia należnego podatku oraz dokonanych odliczeń, w danym przypadku, łącznie z całkowitą kwotą transakcji odnoszących się do tego podatku i odliczeń oraz całkowitą kwotą transakcji zwolnionych od podatku, o ile wydaje się to niezbędne dla ustalenia podstawy opodatkowaniaThe return shall set out all the information needed to calculate the tax that has become chargeable and the deductions to be made including, where appropriate, and in so far as it seems necessary for the establishment of the basis of assessment, the total value of the transactions relative to such tax and deductions and the value of any exempt transactions
Uchylanie się od płacenia podatków i składek na ubezpieczenie społeczne obejmuje składanie organom podatkowym lub władzom danych, które zawierają opuszczenia lub są sfałszowane oraz nieskładanie obowiązkowych deklaracji podatkowych lub deklaracji dotyczących ubezpieczeń społecznych, na przykład przez nielegalnie działające jednostki produkcyjneEvasion of the payment of taxes and social security premiums includes the submission of figures to tax or social security authorities which contain omissions or are falsified and includes the non-submission of compulsory tax or social security returns, for example on the part of clandestine production units
Ścisły związek między rocznymi sprawozdaniami finansowymi a deklaracjami podatkowymi wymuszałby także na MŚP w różnych państwach członkowskich sporządzanie dwóch zestawów sprawozdań finansowych, co jeszcze bardziej zwiększałoby obciążenia administracyjneThe close connection between annual accounts and the tax returns would also force SMEs in different Member States to maintain two set of financial reports, also adding to the administrative burden
jeżeli wysyłka wyrobów podlegających podatkowi akcyzowemu upoważnia do deklaracji objęcia tych wyrobów procedurą tranzytu wewnętrznego lub procedurą w ramach Konwencji TIR lub ATA, należy ustalić, że deklaracja służy jako dokument towarzyszący dla celów podatku akcyzowegoWhereas, when the dispatch of products subject to excise duty gives rise to a declaration placing those products under an internal transit procedure or under the TIR or ATA Convention procedure, it is necessary to establish that such declaration serves as the accompanying document for excise-duty purposes
Biuro podróży lub organizator wycieczek, który złożył deklarację podatku VAT za dany okres podatkowy stosując metodę obliczania przewidzianą w przepisach krajowych transponujących szóstą dyrektywę Rady ‧/‧/EWG z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw Państw Członkowskich w odniesieniu do podatków obrotowych- wspólny system podatku od wartości dodanej: ujednolicona podstawa wymiaru podatku, jest uprawniony do ponownego obliczenia swojego zobowiązania podatkowego stosując metodę uznaną przez Trybunał za zgodną z prawem wspólnotowym, zgodnie z warunkami przewidzianymi w prawie krajowym, które muszą być zgodne z zasadami równoważności oraz skutecznościA travel agent or a tour operator who has completed his value added tax return for a tax period using the method laid down by the national rules which transpose into domestic law Sixth Council Directive ‧/‧/EEC of ‧ May ‧ on the harmonisation of the laws of the Member States relating to turnover taxes- Common system of value added tax: uniform basis of assessment may recalculate his value added tax liability in accordance with the method held by the Court to comply with Community law, under the conditions laid down by national law, which have to observe the principles of equivalence and effectiveness
Deklaracje podatkowe dotyczące podatku od wartości dodanej są sporządzane w euroThe value added tax return shall be made in euro
Rozporządzenie Komisji (EWG) nr ‧/‧ określa zawartość deklaracji podatkowej rolnika, która ma być wykorzystywanaCommission Regulation (EEC) No ‧/‧ lays down the contents of the farm return to be used
Ponieważ o ulgę podatkową, do której tytuł uzyskano w związku z kwalifikowalnymi inwestycjami zrealizowanymi w ‧ r., można ostatecznie wystąpić wyłącznie w deklaracji podatkowej za rok ‧ r., złożonej w ‧ r., tzn. w roku, w którym taka deklaracja musi zostać złożona w urzędzie skarbowym, nie będzie podstawy prawnej i środków finansowych koniecznych do realizacji środka pomocySince the tax credit accrued with reference to the eligible costs incurred in ‧ can only be claimed definitively at the moment of the ‧ fiscal declaration, in ‧, at the time this tax declaration has to be submitted to the fiscal agency, no legal basis or budget for the tax credit exist
Państwa Członkowskie mogą również wymagać, aby osoby, które dokonują wewnątrzwspólnotowego nabywania nowych środków transportu określonych w art. ‧a ust. ‧ lit. b), dostarczyły wraz ze składaną deklaracją podatkową, określoną w ust. ‧, wszystkich informacji niezbędnych dla nałożenia podatku od wartości dodanej i przeprowadzenia kontroli przez administrację podatkowąMember States may also require persons who effect intra-Community acquisitions of new means of transport as defined in Article ‧a (b) to provide, when submitting the return referred to in paragraph ‧, all the information necessary for value added tax to be applied and inspected by the tax authority
Mówił o skróceniu terminów składania obowiązkowych deklaracji, zacieśnieniu współpracy między władzami podatkowymi, wprowadzeniu wspólnej odpowiedzialności, kiedy nabywca towarów nie mówi, kto je sprzedał, oraz o poprawie jakości informacji na temat płatników podatku VAT.He talked about cutting compulsory declaration deadlines, enhancing cooperation among tax authorities, establishing shared liability when the purchaser of the goods does not declare who sold them, and improving the information on VAT taxpayers.
Sygnatariusze niniejszej Deklaracji Intencji przyjmują do wiadomości, iż ta definicja oszustwa podatkowego dotyczy tylko i wyłącznie opodatkowania oszczędności, w ramach Umowy, oraz nie rozstrzyga z góry rozwoju i/lub decyzji w sprawie oszustwa podatkowego w innych okolicznościach i na innych terytoriach niż im właściweThe signatories to this Memorandum of Understanding note that this definition of tax fraud concerns only needs relating to the taxation of savings, within the framework of the Agreement, and is without prejudice to developments and/or decisions relating to tax fraud under other circumstances and in other forums
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym- Bundesfinanzhof- Wykładnia art. ‧ traktatu WE (obecnie, po zmianie, art. ‧ WE)- Odmowa przyznania nierezydentom prawa do odliczenia wydatków poniesionych na doradztwo podatkowe w celu sporządzenia deklaracji podatkowejReference for a preliminary ruling- Bundesfinanzhof- Interpretation of Article ‧ of the EC Treaty (now, after amendment, Article ‧ EC)- National income-tax law- Non-residents precluded from exercising the right to deduct the costs incurred in obtaining tax advice for the purpose of preparing their income-tax return
Władze zobowiązane są podjąć decyzję odnośnie do złożonego wniosku w ciągu ‧ lat od daty złożenia deklaracji podatkowejThe final assessment by the authorities can take up to three years after submitting the tax return
Deklaracje podatkowe w podatku od towarów i usługValue-added Tax Returns
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27183 zdań frazy deklaracja podatkowa.Znalezione w 8,019 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.