Tłumaczenia na język angielski:

  • sensitive data   

Przykładowe zdania z "dane szczególnie chronione", pamięć tłumaczeniowa

add example
charakter danych (np. zagregowane informacje, dane anonimowe, dane osobowe, dane szczególnie chronionethe nature of the data (e.g. aggregated information, anonymous data, personal data, sensitive data
Wszystkie elementy wyposażenia zawierające nośniki do przechowywania danych są poddawane kontroli przed ich unieszkodliwieniem w celu upewnienia się, że dane szczególnie chronione zostały z nich w całości usunięte lub nadpisane, lub są one w bezpieczny sposób niszczoneAll items of equipment containing storage media shall be checked to ensure that sensitive data have been removed or fully overwritten prior to disposal, or shall be securely destroyed
W wielu przypadkach odpowiednie organy będą przetwarzać i przekazywać dane szczególnie chronione, zwłaszcza te dotyczące stanu zdrowiaIn many cases, relevant bodies will process and transmit sensitive data, in particular data relating to health conditions
W tym kontekście EIOD z zadowoleniem odnotowuje, że również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wskazał w opinii w sprawie wniosku wydanej dnia ‧ października ‧ r., że należy zagwarantować odpowiednią ochronę danych osobowych, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że niektóre przetwarzane dane powinny być szczególnie chronioneIn this context, the EDPS is glad to note that also the European Economic and Social Committee (EESC), in its opinion of ‧ October ‧ on the Proposal, pointed out the need to ensure adequate protection of personal data, especially in consideration of the sometimes sensitive nature of the data at stake
kontrolować, zgodnie z europejskim kodeksem praktyk statystycznych, uprzywilejowany dostęp do szczególnie chronionych danych o handlu zewnętrznymcontrol, in line with the European Statistics Code of Practice, the privileged access to sensitive external trade data
Gdyby pani poseł Lulling uczyniła nam ten zaszczyt i z nami pozostała, mogłabym jej powiedzieć, że kwestie wolności obywatelskich rzeczywiście pojawiają się wówczas, kiedy mówimy o wymianie danych szczególnie chronionych, natomiast moim zdaniem istnieje zasadnicza różnica między danymi, które możemy wymieniać między państwami członkowskimi Unii Europejskiej - innymi słowy, w ramach rynku wewnętrznego i w służbie rynku wewnętrznego - a danymi, które wymieniamy z innymi krajami, nawet tak zaprzyjaźnionymi krajami, jak Stany Zjednoczone.If Mrs Lulling had done us the honour of staying with us, I could have told her that the question of civil liberties does indeed arise when we are talking about the exchange of sensitive data, but that, in my view, there is a major difference between the data that we can exchange between Member States of the European Union - in other words in the framework of the internal market, and in the service of the internal market - and the data that we exchange with other countries, even friendly countries such as the United States.
należy wcześniej przeanalizować, jaki wpływ na obywateli będzie miało powiązanie rejestrów krajowych zawierających szczególnie chronione dane osobowe, takich jak rejestry niewypłacalnościthe consequences for individuals of the interconnection of national registers with delicate personal data, such as insolvency registers, should be analysed in advance
Na przestrzeni kilku ostatnich lat z rządowych baz danych zniknęły lub zostały ujawnione dane osobowe i dane szczególnie chronione dosłownie milionów ludzi.Personal and highly sensitive information for literally millions of people has been lost or disclosed from government databases over the last few years.
Dane szczególnie chronione zawarte w ofertach składanych przez przewoźników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych szczególnie chronionych i danych prawnych (Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari), przyjętego przez radę administracyjną ENAC na posiedzeniu w dniu ‧ marca ‧ r. i dostępnego na stronie internetowej ENAC pod adresem enac-italia.itSensitive data contained in the tenders submitted by carriers will be processed in accordance with the Regulation for processing sensitive and legal data approved by ENAC's executive board on ‧ March ‧ and available on ENAC's website at: enac-italia.it
Rzeczywiście koordynacja systemów zabezpieczeń społecznych nie mogłaby odbywać się bez przetwarzania i przekazywania różnych rodzajów danych osobowych, często szczególnie chronionychIndeed, coordination of social security systems could not exist without the processing and the transmission of different kinds of personal data, in many cases of a sensitive nature
Dyrektywa ‧/‧/WE zawiera definicję danych szczególnie chronionych, ale nie jest jasne, czy wniosek odnosi się do tej definicjiDirective ‧/‧/EC provides for a definition of sensitive data, but it is unclear whether the proposal refers to this definition
ustalają wykaz określonych z góry działań na rzecz zapewnienia dostępności gazu w przypadku sytuacji nadzwyczajnej, w tym umów handlowych pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w takich działaniach oraz w stosownych przypadkach mechanizmów kompensacyjnych dla przedsiębiorstw gazowych, z należytym uwzględnieniem poufności danych szczególnie chronionychestablish a list of predefined actions to make gas available in the event of an emergency, including commercial agreements between the parties involved in such actions and the compensation mechanisms for natural gas undertakings where appropriate, taking due account of the confidentiality of sensitive data
Jeżeli wymiana indywidualnych informacji przez konkurentów dotyczy danych szczególnie chronionych pod względem handlowym, istnieje większe prawdopodobieństwo, że będzie ona podlegać art. ‧ ust. ‧ TraktatuThe exchange of individual information between competitors is more likely to be caught by Article ‧ of the Treaty when it relates to commercially sensitive data
Komisja przeanalizowała systemy scentralizowane jako alternatywę dla zdecentralizowanych ram, ale w czasie konsultacji z państwami członkowskimi stało się oczywiste, że przetwarzanie danych PNR wymaga wykorzystania informacji, których źródło jest szczególnie chronione.The Commission examined the alternatives of a centralised system as opposed to a decentralised framework, and, during our consultations with Member States, it became obvious that the processing of PNR data requires the use of information the source of which is extremely sensitive.
Wniosek zawiera także wiążące przepisy, których głównym celem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków krajowych organów dochodzeniowych oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zapewnienie ochrony danych szczególnie chronionych oraz ustanowienie jednolitych wymogów w zakresie stosowania zalecenia dotyczącego bezpieczeństwaIt also provides for binding rules with the main purposes of defining the mutual rights and obligations of national investigation authorities and the European Aviation Safety Agency (EASA), ensuring the protection of sensitive information, and establishing uniform requirements in terms of processing of safety recommendation
Służba celna filtruje wszelkie takie szczególnie chronione dane pochodzące z UE i usuwa je w całości bez dalszego przetwarzaniaCustoms shall filter out all such sensitive EU-sourced data and shall delete all such data without any further processing
Komitet popiera również inne przepisy, których celem jest zapewnienie sprawniejszego zarządzania procesem usuwania danych, a które zapewnią, że dane szczególnie chronione nie będą zachowywane w bazach danych dłużej niż to konieczne, a zwłaszcza po wydaniu pozwolenia na pobyt lub opuszczeniu terytorium państw członkowskich przez daną osobęOther provisions aimed at ensuring the more efficient management of deletions are also supported by the Committee, on the grounds that they will ensure that sensitive information is not retained in the database longer than necessary, notably after the issuance of a residence permit or the individual’s departure from the Member States
Opinia ta jest oparta na fakcie, że operacje przetwarzania danych wiązałyby się ze szczególnymi zagrożeniami dla praw i wolności osób fizycznych w świetle przyświecających im celów, tj. prowadzenia działań z zakresu egzekwowania prawa, które mogą być w końcu przestępcze, a także w świetle szczególnie chronionego charakteru gromadzonych danychThese views are based on the fact that the data processing operations would present specific risks to the rights and freedoms of individuals in the light of their purposes, i.e. carrying out enforcement actions which could eventually be criminal and in the light of the sensitive nature of the data collected
Chciałbym również uwypuklić to, co powiedziała nasza sprawozdawczyni, pani poseł Roure, mianowicie, że nie należy przetwarzać danych szczególnie chronionych - tj. danych ujawniających pochodzenie etniczne osób, ich poglądy polityczne lub przekonania religijne.I should also like to emphasise what our rapporteur, Mrs Roure, has said, namely that particularly sensitive data categories - that is, data revealing a person's ethnic origin, political opinion or religious conviction - should not be processed.
popiera zintegrowaną i skuteczną strategię zgodną z zasadami lepszego stanowienia prawa i uważa, że należy osiągnąć cel, jakim jest spłata, gwarantując niedyskryminację, ochronę danych szczególnie chronionych i gwarancje prawne przy zastosowaniu proporcjonalnych środków, które wprowadzą niezbędną przejrzystość i znacznie obniżą koszty informacji i zarządzaniaSupports an integrated and effective strategy based on the principles of better lawmaking, and considers that the objective to be achieved should be payment that ensures non-discrimination, the protection of sensitive data and legal guarantees with proportionate measures that provide the requisite transparency and significantly reduce processing and management costs
Druga kwestia, którą już poruszyła pani poseł Roure, to dane szczególnie chronione.Another point, which Mrs Roure herself has already broached, is that of sensitive data.
Dane szczególnie chronioneSensitive data
Takie rozróżnienie między kategoriami osób, oparte na charakterze udziału tych osób w popełnianiu przestępstwa, wprowadzono do wniosku Komisji dotyczącego ramowej decyzji Rady w sprawie ochrony danych w trzecim filarze; rozróżnienie to jest jeszcze ważniejsze w kontekście omawianej inicjatywy, gdyż pozwala przetwarzać dane- niekiedy szczególnie chronione- osób, które nie uczestniczą bezpośrednio w popełnianiu przestępstwaSuch a separation of categories of people according to their degree of involvement in a crime was included in the Commission proposal for a Council Framework Decision on data protection in the third pillar and is even more important in the context of the present initiative, since this allows the processing of- in some cases sensitive- personal data of persons who are not directly involved in a crime
Przekazywanie będzie ponadto w wielu przypadkach obejmować dane szczególnie chronione i, jak również wskazał EKES, tym ważniejsze jest, aby zapewnić odpowiednią ochronę tych danych, tak by nie dostały się w niepowołane ręceFurthermore, the transmission in most cases will involve sensitive data, and as also pointed out by the EESC, is therefore even more important to ensure that these data are properly secure and cannot fall into the wrong hands
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 200864 zdań frazy dane szczególnie chronione.Znalezione w 51,334 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.