Tłumaczenia na język angielski:

  • sensitive data   

Przykładowe zdania z "dane szczególnie chronione", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dane szczególnie chronione – w przypadku przetwarzania danych ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne, przekonania religijne, filozoficzne lub przynależność do związków zawodowych, danych dotyczących zdrowia lub życia seksualnego oraz danych odnoszących się do przestępstw, wyroków skazujących za przestępstwa lub do środków bezpieczeństwa należy zapewnić dodatkowe środki ochronneSensitive data- where special categories of data are involved, revealing racial or ethnic origin, political opinions, religious or philosophical beliefs or trade-union membership, data concerning health and sex, and data relating to offences, criminal convictions or security measures, additional safeguards should be in place
Dyrektywa ‧/‧/WE zawiera definicję danych szczególnie chronionych, ale nie jest jasne, czy wniosek odnosi się do tej definicjiDirective ‧/‧/EC provides for a definition of sensitive data, but it is unclear whether the proposal refers to this definition
Wszystkie elementy wyposażenia zawierające nośniki do przechowywania danych są poddawane kontroli przed ich unieszkodliwieniem w celu upewnienia się, że dane szczególnie chronione zostały z nich w całości usunięte lub nadpisane, lub są one w bezpieczny sposób niszczoneAll items of equipment containing storage media shall be checked to ensure that sensitive data have been removed or fully overwritten prior to disposal, or shall be securely destroyed
odbiorca musi traktować takie dane PNR pochodzące z UE jako szczególnie chronione z uwagi na egzekwowanie prawa i poufne informacje o osobie, której dotycząthat the recipient must treat such EU-sourced PNR data as law-enforcement sensitive, confidential personal information of the data subject
Wszyscy z nas, szczególnie prawodawcy, powinni pamiętać, że jeśli nie będziemy chronić twórczości intelektualnej i jeśli, w imię ochrony danych osobowych, dojdzie do naruszenia praw twórców, dzieł udostępnianych użytkownikom będzie mniej.All of us, especially legislators, should bear in mind that if intellectual creativity is not protected and if, in the name of protecting personal data, the legal rights of originators are infringed, then the artistic content made available to users will also be restricted.
Dane te często mogą być szczególnie chronione lub dotyczyć dużej liczby osób fizycznychSuch data can often be sensitive or refer to large numbers of individuals
utrzymanie wysokiego poziomu ochrony danych szczególnie chronionych, zgodnie z obowiązującymi standardami w pierwszym filarze tak, by przeważyła zasada zakazu wykorzystywania szczególnych kategorii danych, uzupełniona o ograniczone odstępstwa; zagwarantowanie bardzo wysokiego poziomu ochrony danych biometrycznych i dotyczących DNAmaintain a high level of protection for sensitive data, in keeping with existing first-pillar standards, and ensure that the principle of a ban on the use of particular categories of data, with limited exceptions, applies; ensure a very high level of data protection in connection with the processing of biometric and DNA-related data
Stawiam zatem to pytanie teraz. Czy ten sam członek Rady zagwarantuje mi, że dane szczególnie chronione nie zostaną w żadnych okolicznościach przekazane Iranowi?I put the question now, therefore, whether that Council member will guarantee that sensitive data will not under any circumstances be transferred to Iran.
Druga kwestia, którą już poruszyła pani poseł Roure, to dane szczególnie chronione.Another point, which Mrs Roure herself has already broached, is that of sensitive data.
należy wcześniej przeanalizować, jaki wpływ na obywateli będzie miało powiązanie rejestrów krajowych zawierających szczególnie chronione dane osobowe, takich jak rejestry niewypłacalnościthe consequences for individuals of the interconnection of national registers with delicate personal data, such as insolvency registers, should be analysed in advance
w odniesieniu do danych szczególnie chronionych zauważa, że australijskie służby celne stwierdziły wyraźnie, że ich nie chcą lub nie potrzebują, co nasuwa pytanie, dlaczego inne podmioty, takie jak Kanada i USA, potrzebują ich, oraz zwiększa gwarancję, że australijskie służby celne będą rzeczywiście wychwytywać i usuwać wszelkie dane szczególnie chronione, które mogą otrzymać; jednak przekazanie zadania kontrolera danych polegającego na filtrowaniu szczególnie chronionych danych pochodzących z UE ich odbiorcy tj. australijskim służbom celnym jest zgodne z przyjętymi standardami ochrony danych, takimi jak standardy określone w konwencji Rady Europy nr ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. i dyrektywą ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ października ‧ r. sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danychremarks, with regard to sensitive data, that the Australian Customs Service have specifically stated they do not want or need sensitive data, which begs the question of why other jurisdictions such as Canada and US need them and gives greater assurance that the Australian Customs Service will actually filter out and delete any sensitive data which they may receive; however, the fact that the responsibility of the data controller for filtering sensitive EU-sourced data is given to the recipient of the data, i.e. the Australian Customs Service, is consistent with accepted data protection standards, such as those of Convention ‧ of ‧ January ‧ of the Council of Europe and Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ October ‧ on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and the free movement of such data
Projekt rezolucji w sprawie zasadności utworzenia wykazu spółek posiadających dane szczególnie chronione ze względu na bezpieczeństwo oraz w sprawie kontroli przenoszenia własności takich spółek (BMotion for a resolution on the need to establish a list of companies holding sensitive security-related data and for checks on transfers of ownership of such companies (B
Niektóre dane mogą wymagać nawet specjalnej ochrony, jeżeli są danymi szczególnie chronionymi w rozumieniu art. ‧ dyrektywy WESome data at stake might even need specific protection, if they can be considered as sensitive data in the sense of Article ‧ of Directive ‧/‧/EC
Do czasu wprowadzenia w życie takich filtrów, CBP deklaruje, że nie wykorzystuje i nie będzie wykorzystywać szczególnie chronionych danych zawartych w PNR oraz zobowiązuje się do usunięcia takich danych z wszelkich przypadków uznaniowego ujawnienia PNR na mocy ustUntil such automated filters can be implemented CBP represents that it does not and will not use sensitive PNR data and will undertake to delete sensitive data from any discretionary disclosure of PNR under paragraphs ‧ to
Drugi akapit artykułu ‧ stanowi, że niektóre informacje szczególnie chronione są przetwarzane przy poszanowaniu przepisów dotyczących ochrony danychThe second paragraph of Article ‧ provides that certain sensitive information is processed while respecting data protection legislation
W tym kontekście EIOD z zadowoleniem odnotowuje, że również Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) wskazał w opinii w sprawie wniosku wydanej dnia ‧ października ‧ r., że należy zagwarantować odpowiednią ochronę danych osobowych, zwłaszcza przy uwzględnieniu, że niektóre przetwarzane dane powinny być szczególnie chronioneIn this context, the EDPS is glad to note that also the European Economic and Social Committee (EESC), in its opinion of ‧ October ‧ on the Proposal, pointed out the need to ensure adequate protection of personal data, especially in consideration of the sometimes sensitive nature of the data at stake
Dane szczególnie chronione zawarte w ofertach składanych przez przewoźników będą przetwarzane zgodnie z przepisami rozporządzenia w sprawie przetwarzania danych szczególnie chronionych i danych prawnych, przyjętego przez radę administracyjną ENAC w ramach posiedzenia dnia ‧.‧.‧ r., które to rozporządzenie jest dostępne na stronie internetowej ENAC pod adresem enac-italia.itSensitive data contained in the tenders submitted by carriers will be processed in accordance with the Regulation for processing sensitive and legal data approved by ENAC's executive board on ‧.‧.‧ and available on ENAC's website at enac-italia.it
Controlled Unclassified Information (informacje nieobjęte klauzulą tajności, ale podlegające pewnym rygorom ochrony) w USA oraz szczególnie chronione informacje jawne w UE oznaczają odpowiednio informacje lub dane wstępne bądź przeddecyzyjne, które nie zostały uznane za informacje niejawne, ale do których zastosowano ograniczenia dostępu lub dystrybucji oraz instrukcje postępowania, zgodnie z odpowiednimi przepisami ustawowymi, przepisami wykonawczymi, polityką lub wytycznymi StronUS Controlled Unclassified Information and EU sensitive non-classified information is information or preliminary or pre-decisional data, as applicable, that is not deemed to be classified information, but to which access or distribution limitations and handling instructions have been applied in accordance with the respective laws, regulations, policies or guidelines of the Sides
Rzeczywiście system zabezpieczeń społecznych nie mógłby funkcjonować bez przetwarzania różnych rodzajów danych osobowych, często szczególnie chronionychIndeed, social security could not exist without the processing of different kinds of personal data, in many cases of a sensitive nature
Po pierwsze, jeżeli chodzi o możliwość wyrażenia zgody przez osobę, której dotyczą dane na przetwarzanie danych szczególnie chronionych, należy jednoznacznie stwierdzić, że zgoda taka musi opierać się na wystarczających informacjachFirstly, with regard to the possibility for the data subject to consent to the processing of sensitive data, it should be explicitly stated that the consent must be based on adequate information
CBP nie wykorzystuje danych szczególnie chronionych, jak określono w art. ‧ dyrektywy ‧/‧/WE, a w oczekiwaniu na wprowadzenie systemu filtrów wyłączających takie dane z PNR przekazywanego do Stanów Zjednoczonych, CBP zobowiązuje się do wprowadzenia środków kasujących je oraz do niewykorzystywania ich w międzyczasieCBP does not use sensitive data as referred to in Article ‧ of Directive ‧/‧/EC, and, until a system of filters to exclude such data from PNR transferred to the United States is in place, undertakes to introduce the means to delete them and in the meantime not to use them
Komisja przeanalizowała systemy scentralizowane jako alternatywę dla zdecentralizowanych ram, ale w czasie konsultacji z państwami członkowskimi stało się oczywiste, że przetwarzanie danych PNR wymaga wykorzystania informacji, których źródło jest szczególnie chronione.The Commission examined the alternatives of a centralised system as opposed to a decentralised framework, and, during our consultations with Member States, it became obvious that the processing of PNR data requires the use of information the source of which is extremely sensitive.
Przepisy te zwiększają pewność prawną; pożyteczne byłoby także ich uzupełnienie dodatkowymi zabezpieczeniami w trzech kwestiach: zapewnienia w pełni świadomej zgody osoby, której dotyczą dane, na przetwarzanie danych szczególnie chronionych; zapewnienie środków bezpieczeństwa uwzględniających różne usługi oferowane przez KSR; oraz ochronę danych marketingowych (zob. pkt ‧–‧ niniejszej opiniiThese provisions enhance legal certainty, and could usefully be complemented by additional safeguards on three points: ensuring the fully informed consent of data subjects for the processing of sensitive data; providing for security measures taking into account the different services offered by CRSs, and the protection of marketing information (see points ‧-‧ of this opinion
W konsekwencji możliwość udostępnienia danych osobowych dotyczących ruchu może zostać ograniczona do szczególnie poważnych przypadków — takich jak czyny popełnione w celach zarobkowych , czyli niezgodne z prawem korzystanie z chronionych utworów , które w istotnym stopniu ogranicza możliwość ich gospodarczego wykorzystania przez podmiot praw autorskich .Consequently , the possibility of communication of personal traffic data may be restricted to particularly serious cases such as , for example , offences committed with a view to making a prof it , that is , an illegal use of protected works which substantially impairs their economic exploitation by the holder of the right .
Wniosek zawiera także wiążące przepisy, których głównym celem jest określenie wzajemnych praw i obowiązków krajowych organów dochodzeniowych oraz Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego (EASA), zapewnienie ochrony danych szczególnie chronionych oraz ustanowienie jednolitych wymogów w zakresie stosowania zalecenia dotyczącego bezpieczeństwaIt also provides for binding rules with the main purposes of defining the mutual rights and obligations of national investigation authorities and the European Aviation Safety Agency (EASA), ensuring the protection of sensitive information, and establishing uniform requirements in terms of processing of safety recommendation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 212296 zdań frazy dane szczególnie chronione.Znalezione w 75,456 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.