wymowa: IPA: ˈʧ̑as ˌtɛraˈʑɲɛ̇jʃɨ

Tłumaczenia na język angielski:

 • present tense   
  (Noun  )
   
  form of language
   
  gram. gramatyka kategoria gramatyczna czasownika, która najczęściej wskazuje i nazywa wykonywaną czynność lub stan istniejący w momencie mówienia lub pisania o nich
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
 • present               
  (verb, noun, adjv   ) []
   
  Grammatical tense that describes the present or ongoing conditions.
 • the present tense   

Pozostałe znaczenia:

 
(grammar) present tense

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "czas teraźniejszy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Maru teraźniejszy połączył się z Maru w przeszłości.Aby do tego doszło czas i przestrzeń musiały się pomieszaćWell I suppose it' s possible that the Maru now and the Maru then have become connected somehow but if that were true there' s only one possible explanation
Jednakże, jeśli przemysł ma rozwinąć się w ten sposób, by maksymalnie zwiększyć swoją konkurencyjność teraźniejszą i przyszłą, konieczny jest czas pozwalający na wdrożenie zorganizowanego planu restrukturyzacjiHowever, if the industry is to develop so as to maximise its competitiveness both now and in the future, it requires a period of time in which to implement an organised restructuring plan
Jeśli Stany Zjednoczone i Związek Radziecki rozpoczną całą tę wojnę, fala uderzeniowa spowoduje rozerwanie tachionów.Cząsteczek, które podróżują wstecz, w tym, co wy postrzegacie, jako czas. Dlatego zakłócają moje teraźniejsze wizjeIf the United States and Soviet Union engage in all- out war...... the resulting blast wave would produce a sudden burst of tachyons...... particles which traveI backward through what you perceive as time...... therefore obscuring my vision of the present
Nauczanie angielskich czasów teraźniejszych w klasach gimnazjalnych; wybrane zagadnieniaTeching English present tenses to junior secondary school students; selected issues
Reprezentacje jezykowe czasu teraźniejszego u dzieci w wieku 3-6 lat - analiza korpusowa deiksy czasu w mowie dziecięcej.Representation of present time in speech of children aged 3 to 6 - corpus analysis of time deixis.
W części normatywnej aktów wiążących używa się w języku francuskim czasu teraźniejszego , natomiast w języku angielskim stosuje się zazwyczaj wyrażenia z „ shall ” . W miarę możliwości należy w obu tych językach unikać czasu przyszłego .In the enacting terms of binding acts , French uses the pr esent tense , wh ilst English generally uses the auxiliary ‘ shall .In ’ both languages , theuse of the future tense should be avoided wherever possible .
Tak, ale w czasie teraźniejszymYes, but the language was present tense
W tym celu, w przypadku gdy w postanowieniach wytycznych IMO występuje czasownik powinien lub należy, należy rozumieć go, w szczególności, jako tryb oznajmujący czasu teraźniejszegoTo that end, where it occurs in the provisions of the IMO Guidelines, the verb should should, in particular, be understood as shall
Uważam, że w tym przypadku Unia Europejska, której terytorium ponosi straty na skutek mniej więcej połowy opadu promieniotwórczego z tej katastrofy - i celowo używam czasu teraźniejszego - musi zatroszczyć się o własne interesy.I believe that the European Union, whose territory is affected by roughly half of the fallout from the disaster - I use the present tense 'is' advisedly - must look to its own interests here.
Przymierze jest częścią kultury amerykańskiej od samego początku do dziś, od umowy Mayflower Compact w 1620 roku do mowy wygłoszonej przez Johna Winthropa na pokładzie Arabelli w 1631 roku, aż do czasów teraźniejszych.Covenant has been part of American culture from the very beginning to today, from the Mayflower Compact in 1620, to John Winthrop's speech aboard the Arabella in 1631, all the way through to the present.
Czas teraźniejszyPresent tense
Świadomie używam czasu teraźniejszego i przyszłego, by podkreślić fakt, że zmiany te nie zajdą błyskawicznie, w mgnieniu oka; zdaje się, że niektórzy, debatując nad przedmiotową kwestią, zapomnieli o tym fakcie.I deliberately use both the present and future tenses of the verb 'to release' in order to emphasise the fact that this change is not going to come in a flash, with a snap of the fingers; this is something that many players seem to have forgotten when arguing their case.
Fleksja werbalna czasu teraźniejszego w podręcznikach języka polskiego dla środowisk rosyjskojęzycznych (poziom początkujący).The verbal inflexion of the present tense in the Polish language textbooks for the Russian-speaking communities (entry level).
I nie z teraźniejszym prawem, lecz z prawem tamtych czasówAnd not by our laws, no.- By the laws at the time
są substancjami zanieczyszczającymi i ich całkowita uwalniana ilość (w tym straty, zrzuty lub emisje) może pociągać za sobą poważne zagrożenia dla środowiska morskiego w związku z przeszłym lub teraźniejszym zanieczyszczeniem w danym regionie, podregionie lub podziale morskim, w tym w wyniku zanieczyszczeń o charakterze nagłym na skutek wypadku przy udziale substancji niebezpiecznych lub trującychare contaminants and their total releases (including losses, discharges or emissions) may entail significant risks to the marine environment from past and present pollution in the marine region, sub-region or subdivision concerned, including as a consequence of acute pollution events following incidents involving for instance hazardous and noxious substances
Taki system pozwoli zmierzyć przeszłe i teraźniejsze postępy.Such a system will make it possible to measure past and present progress.
Przeszły, teraźniejszy, przyszły, subiektywnyPast, present, future, subjunctive
Musimy zbudować solidny system, który umożliwi nam radzenie sobie z problemami zarówno teraźniejszymi, jak i przyszłymi.We have to build a system that is robust, that will enable us to deal with the problems of today and the new problems that will arise tomorrow.
We wszystkich tych wyrokach można odnaleźć pewne elementy wspólne , które potwierdzają pogląd , że „ wynagrodzenie ” oznacza każdą korzyść , w pieniądzu lub w naturze , teraźniejszą lub przyszłą wypłaconą choćby pośrednio przez pracodawcę 50pracownikowi w związku z istnieniem stosunku pracy 51 , nawet jeżeli stosunek ten już ustał 52na podstawie postanowień umowy , przepisów ustawowych lub z woli stron 53 .51 employer in respect of his employment , even if the employment relationship has already been terminated , 52and irrespective of whether such consideration is paid under a contract of employment , by virtue of legislative provis ions or on a voluntary basis .
Inwestowanie w kształcenie jest bez wątpienia niezbędne dla trwałego wzrostu gospodarczego i rozwoju, a wsparcie finansowe programów na rzecz młodzieży i szkolnictwa nawet w dobie kryzysu gospodarczego nie powinno być postrzegane jako teraźniejsze obciążenie finansowe, lecz jako inwestycja w przyszłość Europy.Investing in education is, without doubt, essential for sustainable growth and development and, even in times of economic crisis, financing youth programmes and education should not be regarded as a cost to be met now, but rather as an investment in the future of Europe.
Świadczenia pozapłacowe na rynku amerykańskim. Historia, tendencje rozwoju i teraźniejsza perspektywaEmployee benefits at the American workplace. History, tendencies, today's perspective.
Nie możemy pozwolić, aby ten kraj, w którym wpływ Stanów Zjednoczonych jest obecnie bardzo nikły, skończył w dość obezwładniającym uścisku teraźniejszej Rosji. Uważam zatem, że jest to dla nas wszystkich sposobność, by podjąć takie zobowiązanie.We must not let this country, where the influence of the United States is now very limited, end up in the rather suffocating grip of present-day Russia, and so I believe that this is an opportunity for us all to make a commitment.
Skoro przeszłość tak cię rusza, możesz zapomnieć o teraźniejszym zadaniu: odnalezieniu Luisy LlorenteIf you' re so deeply moved by the past, you may forget yourtask in the present: finding Luisa Llorente
Bo to przestrzeń teraźniejszaThe space you' re putting your hand through is today' s space
Wizerunek polskich skinheadów - nacjonalistów. Łyse głowy pełne nienawiści czy tkanka teraźniejszego patriotyzmu.The image of a polish skinheads - nationalists. A bald heads full of hate or the body of modern patriotism.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 99591 zdań frazy czas teraźniejszy.Znalezione w 21,635 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.