Tłumaczenia na język angielski:

  • magic wand   

Przykładowe zdania z "czarodziejska różdżka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, wszystko z czym masz styczność zamienia się w złotoIt' s like the planets have aligned...... and everything you touch just turns to gold
(IT) Pani przewodnicząca! Chciałbym móc odpowiedzieć, że mam czarodziejską różdżkę i mogę rozwiązać wszystkie nasze problemy tego jednego wieczora.Vice-President of the Commission. - (IT) Madam President, I would like to reply that I am in possession of a magic wand and can solve all our problems this very evening.
Powinno być oczywiste, że ani Komisja Europejska ani Parlament Europejski nie mają do swojej dyspozycji czarodziejskich różdżek, gdy przychodzi do decydowania lub egzekwowania przepisów.It should be clear that neither the European Commission nor the European Parliament have magic wands at their disposal when it comes to decisiveness or enforcement.
Nie ma czarodziejskiej różdżki.There is no magic wand.
Oczywiście Parlament Europejski nie może użyć czarodziejskiej różdżki i zakończyć tego konfliktu, ale zapewniam państwa, że prawa człowiek będą głównym tematem podczas weryfikacji statusu Izraela, nad którą będzie się toczyła debata w tym roku.Of course the European Parliament cannot wave a magic wand and bring this conflict to an end, but I assure you that it will put human rights at the heart of the review of Israel's status, which will be debated throughout this year.
Nie miał on także za zadanie natychmiastowego rozwiązania, jak za machnięciem różdżki czarodziejskiej, sytuacji w Zimbabwe.It was also not intended to immediately solve, with a wave of our magic wand, the situation in Zimbabwe.
Nie jest tak, że gdybyśmy mieli traktat lizboński, już jutro wszystkie problemy zniknęłyby jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.It is not the case that if we had the Lisbon Treaty tomorrow everything would disappear with a wave of a magic wand.
Oczywiście samo przyjęcie tych przepisów nie rozwiąże problemu jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, ale na pewno stanowi punkt wyjścia zapoczątkowujący cykl z dodatnim sprzężeniem zwrotnym, przede wszystkim w relacjach z władzami publicznymi.Of course, the adoption of this legislation will not solve the problem as if by magic, but it definitely represents a starting point to set off a virtuous cycle, above all, with regard to dealings with public authorities.
Nie będzie to na pewno czarodziejska różdżka, której dotknięcie rozwiąże wszystkie problemy spowodowane recesją i nie powinniśmy uważać drobnego gestu za wielkie osiągnięcie z naszej strony.It will not be a silver bullet solving all the problems caused by the recession, and we should not hold this tiny measure up as a huge achievement on our part.
Znikali jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżkiThey disappeared as if by magic
Tu masz swoją czarodziejską różdżkęHere' s your magic wand
Niestety, nie mogę użyć czarodziejskiej różdżki, bo jej nie mam i myślę, że musimy podejść do tych kwestii w sposób wysoce odpowiedzialny, nie mówiąc, że zostaną one rozwiązane jutro rano, ponieważ znaleźliśmy natychmiastowe rozwiązanie.Unfortunately, I am not able to wave a magic wand because I do not possess one. Instead, I believe that we must tackle these matters in a highly responsible fashion, without saying that they will be resolved tomorrow morning because we have found an instant solution.
Na tym poziomie nie jest to jednak kwestia zwykłego machnięcia czarodziejską różdżką.Yet at this level, it is not a case of simply waving a magic wand.
To nie jest tak, że pomacham czarodziejską różdżką iIt' s not like I can just wave a magic wand and
Kalpana jest jak czarodziejska różdżka!Kalpana is like a magic wand!
W dziedzinie energii istnieje także przekonanie, że po wdrożeniu funkcjonujących rynków, na których działają prywatni inwestorzy, wszystkie problemy zostaną rozwiązane jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki.In the field of energy it is also presumed that by implementing the functioning of markets where private investors operate, everything will be solved as if by magic.
Pomimo wielu swoich zalet, strategia UE 2020 nie jest dla przemysłu europejskiego w świecie globalnej i ostrej konkurencji czarodziejską różdżką.Despite its many virtues, the Europe 2020 strategy is not a magic wand for European industry in a world where competition is global and fierce.
Witaj, Czarodziejski JęzykuHello, Silvertongue
lecąc na czarodziejskim dywanieA new fantastic point of view
Charakterystyka postaci w "Czarodziejskim flecie" Mozarta.Characteristics of drammatis personae in Mozart's "Die Zauberloete"
Skrzacik miał maleńki sklepik w cieniu czarodziejskiego dębu, obok szumiastego krzewu, w ciemnym zakątku magicznej polanki, w leśnej dolinieRumpletweezer ran the Dinky- Twinky Shop, in the magic oak tree, by the wobbly dum- dum bush, in the shade of the magic glade, down in Dingly Dell
Wierzono, że wiedźmy przeklinając ściągają na ludzi choroby z pomocą czarodziejskich zaklęć i magicznego proszkuWitches were believed to curse people with diseases with the help of sorcerer' s powder and magic potions
Postać głupka w rosyjskiej ludowej bajce czarodziejskiej i nowelistycznej. Stan badańThe image of the fool in Russian folktale
Jeżeli to PTSD, drgawki nie znikłyby w czarodziejski sposób, kiedy podaliśmy immunoglobulinyIf it was PTSD, the twitching wouldn' t have magically disappeared when we started the IVlG
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 125 zdań frazy czarodziejska różdżka.Znalezione w 0,61 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.