wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
co to byłowhat was that
co to było owhat was that about
co to znowu byłowhat was that again
jest coś w tym co mówisz, alethere's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jesteś tym, co jeszyou are what you eat
to było minimum tego, co mogłem zrobićit was the least I could do

Przykładowe zdania z "co to jest", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ja pamiętam, że kiedy byłem taczkowym, każdy złapany na tym, co teraz robimy... miał zmniejszone racje o połowę przez miesiącI remember when I was foreman, anyone caught doing what we' re doing now..... had their rations cut in half for a month
Szczególnym celem współpracy podatkowej z krajami rozwijającymi się jest niedopuszczenie do tego, aby stały się one rajami podatkowymi dla przedsiębiorstw międzynarodowych, co ze względu na wzajemnie powiązany globalny system gospodarczy wiązałoby się z zakłóceniem konkurencji i negatywnym wpływem na rozwój postępu gospodarczego.The specific aim of tax cooperation with developing countries is to prevent them becoming tax havens for the multinationals, thus determining a distortion of competition with a negative effect on the development of economic processes given the interrelated nature of the global economic system.
na piśmie. - W polityce UE wobec Afryki Zachodniej niezbędna jest spójność pomiędzy polityką rozwoju wobec tych regionów a polityką rybacką na tym obszarze oraz poziomem wykorzystywania zasobów drewna, co jest związane z lesistością tego obszaru i jego wpływem na zmiany klimatyczne.in writing. - (PL) What is needed in EU policy on West Africa is coherence between development policy for these regions and fisheries policy in the area, and the level of utilisation of timber resources, which is linked to the afforestation of this area and its impact on climate change.
Jeśli w czasie dwóch kolejnych dni handlowych poziom cen w Jordanii dla tego samego typu produktów i dla co najmniej ‧ % ilości przywożonych do Wspólnoty, dla których notowania cenowe dostępne, pozostaje poniżej ‧ % wspólnotowego poziomu cen, preferencyjne taryfy zostają zawieszoneIf, during two successive market days, for the same type of product and for at least ‧ % of the quantities imported into the Community for which price quotations are available, the Jordanian price level is below ‧ % of the Community price level, the tariff preference shall be suspended
Co to jest Evista?What is Evista?
Co to jest ryzyko zawodowe ?What ¡ s a risk ?
Tym samym należy wprawdzie stwierdzić , że formalnie wprowadzenie nowego kryterium ciężaru właściwego dla kukurydzy znajduje się w tym samym motywie co środki wprowadzone do realizacji celu ogólnego składowania zbóż , o którym mowa w motywie 2 , niemniej z brzmienia motywu 3 wynika , że wprowadzenie tego kryterium nie jest wyraźnie uzasadnione koniecznością ochrony produktów ze skupu interwencyjnego przed pogorszeniem stanu w celu przyszłego wykorzystania — odnosi się to jedynie do zaostrzenia kryteriów jakościowych takich jak maksymalny poziom wilgotności i maksymalny odsetek ziaren połamanych i przegrzanych podczas suszenia — lecz wynika ze szczególnego powodu , jakim jest konieczność zapewnienia spójności z systemami znajdującymi zastosowanie do innych rodzajów zbóż kwalifikujących się do objęcia systemem skupu interwencyjnego .So , while it is to be found that , formally , introducing a new criterion of specific weight for maize appears , in that recital , among the measures introduced for the purpose of satisfying the general objective of storing cereals mentioned in the second recital , the fact remains that it is apparent from the wording of the third recital that the introduction of that criterion is not expressly warranted by the need to make intervention produce less fragile in terms of deterioration and subsequent use , only the upgrading of the criteria of quality which are the maximum moisture content and the maximum percentage of broken grains and of grains overheated during drying being referred to in that connection , but forms the matter of a particular reason , namely , the need to ensure consistency with the rules applicable to other cereals eligible for the intervention system .
Nie wiem co to jest- Nie chrzań!I do not know what it is- Do not horseradish!
Można dodać do tego bezkarność wobec braku jakichkolwiek działań czy reakcji, co jest efektem nieistnienia systemu sprawiedliwości, a także to, że kongijskie władze raczej ulegają rezygnacji, zamiast spełniać swój podstawowy obowiązek, jakim jest ochrona obywateli.We can add impunity to the absence of any action or reaction, the result of a non-existent justice system, as well as Congolese authorities who resign rather than face up to the essential duty of protecting their citizens.
Z uwagi na ogół powyższych rozważań , na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć , że w braku szczególnego uregulowania wspólnotowego , to do państw członkowskich należy ustalenie zasad i metod zaokrąglania kwot podatku VAT , przy czym państwa te są zobowiązane w trakcie te go ustalania do przestrzegania zasad , na których opiera się wspólny system tego podatku , w szczególności zasady neutralności podatkowej oraz zasady proporcjonalności .Having regard to all of the foregoing , the answer to be given to the first question is that , in the absence of specific Community legislation , it is for Member States to decide on the rules and methods of rounding amounts of VAT , those States b eing bound , when making that decision , to observe the principles underpinning the common system of VAT , in particular those of fiscal neutrality and proportionality .
Słuchaj... nawet gdybym był jakimś świętym Medjai... na co mi się to teraz zda?Look... even if I was some sort ofsacred Medjai... what good does that do me now?
Jeśli nie cenisz tego, co masz, będziesz miała to, co ceniszIf you can' t appreciate what you have, then get what you can appreciate
Jeśli byśmy dysponowali porozumieniem, to można by sprawdzać podstawę prawną wniosków o wymianę danych, co byłoby bardzo wartościowe, ponieważ poświęcamy tej kwestii tak wiele uwagi i tak wiele toczymy o to sporów.If we could just have a settlement, a framework in which individual data sharing requests can be examined, that would be extremely valuable because so much of our attention and squabbles have focused on that subject.
Trwałym osiągnięciem czeskiej prezydencji jest to, że Unia Europejska nie popełniła błędu i nie uległa pokusie protekcjonizmu, co miało miejsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku.It is a lasting achievement of the Czech Presidency that the European Union did not make the mistake of sliding into protectionism, as was the case in the 1930s.
Jeżeli jednak UE wygra bitwę i przezwycięży przeciwności, wykazując determinację, aby uczynić solidarnie i wspólnymi siłami wszystko, co jest potrzebne w celu powstrzymania organów regulacyjnych i przekonania rynków, będzie to sukces integracji europejskiej oraz wielkie zwycięstwo.But if the EU wins this battle, and succeeds in adversity by demonstrating determination to do whatever it takes in solidarity and concerted effort to thwart regulators and convince the markets, then this would be the triumph of European integration and a great victory.
Art. ‧ ust.‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinien być stosowany w dalszym ciągu w odniesieniu do danych, w szczególności tych dotyczących nieudanych prób uzyskania połączenia, co do których nie istnieje szczególny wymóg zatrzymywania w świetle niniejszej dyrektywy i z tego względu nie zostały w niej ujęte, a także w odniesieniu do celów, które nie zostały uwzględnione w niniejszej dyrektywieArticle ‧ of Directive ‧/‧/EC continues to apply to data, including data relating to unsuccessful call attempts, the retention of which is not specifically required under this Directive and which therefore fall outside the scope thereof, and to retention for purposes, including judicial purposes, other than those covered by this Directive
Taki jest stan rzeczy i oczywiście będziemy oceniać, co się sprawdziło, a co nie i czy dokonujemy postępu w tym obszarze.This is happening and we will of course be assessing what has worked and what has failed and whether we are making good progress in this area.
Rzeczy nie zawsze są tym na co wyglądająThings are not always what they seem
W tym zakresie należy wskazać , że herby i inne oznaki heraldyczne określane za pomocą stosunkowo nieskomplikowanego opisu zawierającego wskazówki co do ich układu i koloru tła oraz wyliczenie poszczególnych elementów ( takich jak lew , orzeł , kwiat itp . ) , które stanowią oznakę , wraz ze wzmianką dotyczącą ich koloru i ich umieszczenia na oznace .In that regard , it must be pointed out that armorial bearings and other heraldic emblems are drawn on the basis of a relatively simple description which contains particulars regarding the layout and background colour and lists the different elements ( such as a lion , an eagle , a flower , etc ) constituting the emblem with information as to their colour and position within the emblem .
Co to jest?Dooey! Musimy kupić trochę Fluffy Whip na imprezęDooey, we have to stop and get some fluffy whip for the party
To co jest, co było i co będzie zaczyna się słowami:Na początku byłWhat is, what was, and what will be, start here with the words
Co smutne, odmowa ze strony reżimu wpuszczenia na terytorium Kuby naszego socjalistycznego kolegi z uwagi na to, że chciał on skontaktować się z opozycją, nie jest oznaką rzeczywistej zmiany.Sadly, the refusal of the regime to allow our socialist colleague to enter Cuba because he wanted to contact the opposition is not a sign of real change.
To waga tego problemu i jego negatywny wpływ na sektor rybołówstwa UE skłoniły prezydencję Słowenii do włączenia go do programu obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które będą miały miejsce na początku następnego tygodnia, o czym pan Morillon już wspominał.It is the gravity of this issue and its negative impact on the EU fisheries sector that provoked the Slovenian Presidency to include it on the agenda of the Agriculture and Fisheries Council to be held early next week, as Mr Morillon has already mentioned.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2319142 zdań frazy co to jest.Znalezione w 730,593 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.