wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
co to byłowhat was that
co to było owhat was that about
co to znowu byłowhat was that again
jest coś w tym co mówisz, alethere's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jesteś tym, co jeszyou are what you eat
to było minimum tego, co mogłem zrobićit was the least I could do

Przykładowe zdania z "co to jest", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ja pamiętam, że kiedy byłem taczkowym, każdy złapany na tym, co teraz robimy... miał zmniejszone racje o połowę przez miesiącI remember when I was foreman, anyone caught doing what we' re doing now..... had their rations cut in half for a month
Szczególnym celem współpracy podatkowej z krajami rozwijającymi się jest niedopuszczenie do tego, aby stały się one rajami podatkowymi dla przedsiębiorstw międzynarodowych, co ze względu na wzajemnie powiązany globalny system gospodarczy wiązałoby się z zakłóceniem konkurencji i negatywnym wpływem na rozwój postępu gospodarczego.The specific aim of tax cooperation with developing countries is to prevent them becoming tax havens for the multinationals, thus determining a distortion of competition with a negative effect on the development of economic processes given the interrelated nature of the global economic system.
na piśmie. - W polityce UE wobec Afryki Zachodniej niezbędna jest spójność pomiędzy polityką rozwoju wobec tych regionów a polityką rybacką na tym obszarze oraz poziomem wykorzystywania zasobów drewna, co jest związane z lesistością tego obszaru i jego wpływem na zmiany klimatyczne.in writing. - (PL) What is needed in EU policy on West Africa is coherence between development policy for these regions and fisheries policy in the area, and the level of utilisation of timber resources, which is linked to the afforestation of this area and its impact on climate change.
Jeśli w czasie dwóch kolejnych dni handlowych poziom cen w Jordanii dla tego samego typu produktów i dla co najmniej ‧ % ilości przywożonych do Wspólnoty, dla których notowania cenowe dostępne, pozostaje poniżej ‧ % wspólnotowego poziomu cen, preferencyjne taryfy zostają zawieszoneIf, during two successive market days, for the same type of product and for at least ‧ % of the quantities imported into the Community for which price quotations are available, the Jordanian price level is below ‧ % of the Community price level, the tariff preference shall be suspended
Co to jest Evista?What is Evista?
Nie wiem co to jest- Nie chrzań!I do not know what it is- Do not horseradish!
Można dodać do tego bezkarność wobec braku jakichkolwiek działań czy reakcji, co jest efektem nieistnienia systemu sprawiedliwości, a także to, że kongijskie władze raczej ulegają rezygnacji, zamiast spełniać swój podstawowy obowiązek, jakim jest ochrona obywateli.We can add impunity to the absence of any action or reaction, the result of a non-existent justice system, as well as Congolese authorities who resign rather than face up to the essential duty of protecting their citizens.
Słuchaj... nawet gdybym był jakimś świętym Medjai... na co mi się to teraz zda?Look... even if I was some sort ofsacred Medjai... what good does that do me now?
Jeśli nie cenisz tego, co masz, będziesz miała to, co ceniszIf you can' t appreciate what you have, then get what you can appreciate
Jeśli byśmy dysponowali porozumieniem, to można by sprawdzać podstawę prawną wniosków o wymianę danych, co byłoby bardzo wartościowe, ponieważ poświęcamy tej kwestii tak wiele uwagi i tak wiele toczymy o to sporów.If we could just have a settlement, a framework in which individual data sharing requests can be examined, that would be extremely valuable because so much of our attention and squabbles have focused on that subject.
Trwałym osiągnięciem czeskiej prezydencji jest to, że Unia Europejska nie popełniła błędu i nie uległa pokusie protekcjonizmu, co miało miejsce w latach trzydziestych ubiegłego wieku.It is a lasting achievement of the Czech Presidency that the European Union did not make the mistake of sliding into protectionism, as was the case in the 1930s.
Jeżeli jednak UE wygra bitwę i przezwycięży przeciwności, wykazując determinację, aby uczynić solidarnie i wspólnymi siłami wszystko, co jest potrzebne w celu powstrzymania organów regulacyjnych i przekonania rynków, będzie to sukces integracji europejskiej oraz wielkie zwycięstwo.But if the EU wins this battle, and succeeds in adversity by demonstrating determination to do whatever it takes in solidarity and concerted effort to thwart regulators and convince the markets, then this would be the triumph of European integration and a great victory.
Art. ‧ ust.‧ dyrektywy ‧/‧/WE powinien być stosowany w dalszym ciągu w odniesieniu do danych, w szczególności tych dotyczących nieudanych prób uzyskania połączenia, co do których nie istnieje szczególny wymóg zatrzymywania w świetle niniejszej dyrektywy i z tego względu nie zostały w niej ujęte, a także w odniesieniu do celów, które nie zostały uwzględnione w niniejszej dyrektywieArticle ‧ of Directive ‧/‧/EC continues to apply to data, including data relating to unsuccessful call attempts, the retention of which is not specifically required under this Directive and which therefore fall outside the scope thereof, and to retention for purposes, including judicial purposes, other than those covered by this Directive
Taki jest stan rzeczy i oczywiście będziemy oceniać, co się sprawdziło, a co nie i czy dokonujemy postępu w tym obszarze.This is happening and we will of course be assessing what has worked and what has failed and whether we are making good progress in this area.
Rzeczy nie zawsze są tym na co wyglądająThings are not always what they seem
Co to jest?Dooey! Musimy kupić trochę Fluffy Whip na imprezęDooey, we have to stop and get some fluffy whip for the party
To co jest, co było i co będzie zaczyna się słowami:Na początku byłWhat is, what was, and what will be, start here with the words
Co smutne, odmowa ze strony reżimu wpuszczenia na terytorium Kuby naszego socjalistycznego kolegi z uwagi na to, że chciał on skontaktować się z opozycją, nie jest oznaką rzeczywistej zmiany.Sadly, the refusal of the regime to allow our socialist colleague to enter Cuba because he wanted to contact the opposition is not a sign of real change.
To waga tego problemu i jego negatywny wpływ na sektor rybołówstwa UE skłoniły prezydencję Słowenii do włączenia go do programu obrad Rady ds. Rolnictwa i Rybołówstwa, które będą miały miejsce na początku następnego tygodnia, o czym pan Morillon już wspominał.It is the gravity of this issue and its negative impact on the EU fisheries sector that provoked the Slovenian Presidency to include it on the agenda of the Agriculture and Fisheries Council to be held early next week, as Mr Morillon has already mentioned.
Jesteśmy również zgodni co do tego, jakie kroki najlepiej powiodą do tego celu i jesteśmy rzecz jasna przygotowani, by wnieść własny wkład.We also agree on what steps would ideally lead to this and, of course, we are prepared to make our contribution.
Państwa trzecie stosujące wobec przemieszczania zwierząt domowych o charakterze niehandlowym przepisy co najmniej równorzędne z przepisami przewidzianym w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧ wymienione w załączniku ‧ część B sekcja ‧ do tego rozporządzeniaThird countries that apply to non-commercial movement of pet animals rules at least equivalent to the rules provided for in Regulation (EC) No ‧/‧ are listed in Section ‧ of Part B of Annex ‧ to that Regulation
Chciałbym tutaj zauważyć, że w przypadku uszkodzenia sprzętu, na przykład wózków inwalidzkich, przewiduje się odszkodowanie w pełnej wysokości, co oznacza pewien zakres niepewności i z pewnością konieczne będzie wyjaśnienie tego sformułowania na przykład do celów ubezpieczeniowych za pomocą wyższego limitu;I would like to note here that, in the case of damage to equipment such as wheelchairs, compensation of the full amount is envisaged, which entails a level of uncertainty, and it will surely be necessary to clarify the formulation for insurance purposes, for example, through an upper limit;
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2213224 zdań frazy co to jest.Znalezione w 847,368 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.