wymowa:  

Tłumaczenia na język angielski:

  • what is that   
    (Phrase  )
     
    what is that?

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (8)

co było, to było; co było a nie jest, nie pisze się w rejestrlet bygones be bygones
co to byłowhat was that
co to było owhat was that about
co to znowu byłowhat was that again
jest coś w tym co mówisz, alethere's something in what you say, but
jest trochę prawdy w tym co mówiszthere's some truth in what you say
jesteś tym, co jeszyou are what you eat
to było minimum tego, co mogłem zrobićit was the least I could do

Przykładowe zdania z "co to jest", pamięć tłumaczeniowa

add example
W tym co robię jest metodologiaThere is a methodology to what I do
Z tego, co raczej zrozumiałem, niż z tego, co pamiętam, moje wczesne relacje z matką były bardzo szorstkie, co wynagradzały mi, a nawet więcej niż wynagradzały, bardzo ciepłe i czułe, pełne miłości relacje z moim ojcemI think that I had, from what I can figure out, rather than from what I can remember, a very difficult early relationship with my mother that was compensated for, more than compensated for, by a very warm, very affectionate, very loving relationship with my father
Co to jest Arixtra?What is Arixtra?
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało się nam osiągnąć.We are very satisfied with what we have received so far.
Posiadacze polis ubezpieczeniowych na życie, zarówno obejmujących wypłatę zysku, jak i bez wypłaty zysku, dokonują regularnych płatności na rzecz ubezpieczyciela (może to być pojedyncza płatność), w zamian za co ubezpieczyciel gwarantuje wypłacenie posiadaczowi polisy uzgodnionej kwoty minimalnej lub renty, w określonym terminie lub w momencie śmierci posiadacza polisy, jeżeli nastąpi ona wcześniejHolders of life insurance policies, both with profit and without profit, make regular payments to an insurer (there may be just a single payment), in return for which the insurer guarantees to pay the policy holder an agreed minimum sum or an annuity, at a given date or at the death of the policy holder, if this occurs earlier
Co to jest ryzyko zawodowe ?What ¡ s a risk ?
Tym samym należy wprawdzie stwierdzić , że formalnie wprowadzenie nowego kryterium ciężaru właściwego dla kukurydzy znajduje się w tym samym motywie co środki wprowadzone do realizacji celu ogólnego składowania zbóż , o którym mowa w motywie 2 , niemniej z brzmienia motywu 3 wynika , że wprowadzenie tego kryterium nie jest wyraźnie uzasadnione koniecznością ochrony produktów ze skupu interwencyjnego przed pogorszeniem stanu w celu przyszłego wykorzystania — odnosi się to jedynie do zaostrzenia kryteriów jakościowych takich jak maksymalny poziom wilgotności i maksymalny odsetek ziaren połamanych i przegrzanych podczas suszenia — lecz wynika ze szczególnego powodu , jakim jest konieczność zapewnienia spójności z systemami znajdującymi zastosowanie do innych rodzajów zbóż kwalifikujących się do objęcia systemem skupu interwencyjnego .So , while it is to be found that , formally , introducing a new criterion of specific weight for maize appears , in that recital , among the measures introduced for the purpose of satisfying the general objective of storing cereals mentioned in the second recital , the fact remains that it is apparent from the wording of the third recital that the introduction of that criterion is not expressly warranted by the need to make intervention produce less fragile in terms of deterioration and subsequent use , only the upgrading of the criteria of quality which are the maximum moisture content and the maximum percentage of broken grains and of grains overheated during drying being referred to in that connection , but forms the matter of a particular reason , namely , the need to ensure consistency with the rules applicable to other cereals eligible for the intervention system .
Utrzymywała, że rok ten był rokiem wyjątkowo dobrym dla przemysłu wspólnotowego ze względu na bardzo duży popyt, podczas gdy wybór roku ‧ jako punktu rozpoczynającego pokazałby, że sytuacja przemysłu wspólnotowego w czasie OD była na tym samym poziomie co w ‧ roku i dlatego nie poniósł on szkodyIt alleged that this year was exceptionally good for the Community industry due to a very high demand, whereas using the year ‧ as a starting point would have shown that the situation of the Community industry in the IP was at the same level as in ‧ and therefore it did not suffer injury
Co więcej, przypominamy panu, że programy prac RMSR i FKMSR przewidują drugą fazę, w której cały dokument ma być poddany ocenie, w tym warunki, na jakich FKMSR ma zostać powołana, dlatego też sugerujemy, aby wykorzystał pan w pełni ten moment i ustalił przejrzyste warunki utrzymania stabilności i zarządzania całego tego mechanizmu, tak abyśmy mieli wreszcie system zarządzania na miarę problemów, z jakimi dzisiaj musimy się mierzyć.What is more, we are telling you that the IASB and IASCF work programmes include a second phase in which the entire instrument has to be reviewed, including the conditions under which the IASCF is to be set up, and we would suggest that you make the most of this moment to lay down clear conditions for the stability and governance of this entire mechanism so that we will finally have a system of governance that is equal to the issues that we are faced with today.
Z uwagi na ogół powyższych rozważań , na pytanie pierwsze należy odpowiedzieć , że w braku szczególnego uregulowania wspólnotowego , to do państw członkowskich należy ustalenie zasad i metod zaokrąglania kwot podatku VAT , przy czym państwa te są zobowiązane w trakcie te go ustalania do przestrzegania zasad , na których opiera się wspólny system tego podatku , w szczególności zasady neutralności podatkowej oraz zasady proporcjonalności .Having regard to all of the foregoing , the answer to be given to the first question is that , in the absence of specific Community legislation , it is for Member States to decide on the rules and methods of rounding amounts of VAT , those States b eing bound , when making that decision , to observe the principles underpinning the common system of VAT , in particular those of fiscal neutrality and proportionality .
Produkt importowany jest rozładowywany bądź to do magazynów portowych, połączonych lub nie ze środkami transportu masowego, bądź to do rafinerii, a następnie przewożony w ten sam sposób, co produkcja krajowaImported products are either unloaded in depots at ports, which may or may not be connected to bulk transport facilities, or unloaded in the refinery and then transported in the same way as domestically produced products
Musimy rozważyć, być może wraz z panią baronessą Ashton, co możemy zrobić, aby przeciwdziałać tym zagrożeniom.We - and perhaps Baroness Ashton, also - must consider what we can do to counter these risks.
Rolnicy muszą być w stanie uwierzyć, że stosowana przez nich pasza zawiera to, co widnieje na etykiecie.Farmers must be able to trust that the feed they are using contains what is stated on the label.
Rok 2008 będzie bardzo ważnym okresem nie tylko z tego względu, że czekają nas prace nad budżetem na rok 2009, o czym wspominali moi przedmówcy, lecz również stoi przed nami wyzwanie opracowania procedury uchwalania budżetu na rok 2010, już w kontekście nowego traktatu.2008 will after all be a very important year, not only because we have to draw up the ordinary budget for 2009 - as many speakers have said - but also because we have to work out a procedure for agreeing the 2010 budget under the new treaty.
Deklaracja powinna być napisana w tym samym języku co dokumentacja techniczna i zawierać co następujeThe declaration must be written in the same language as the technical documentation and must contain the following
W tym zakresie należy wskazać , że herby i inne oznaki heraldyczne określane za pomocą stosunkowo nieskomplikowanego opisu zawierającego wskazówki co do ich układu i koloru tła oraz wyliczenie poszczególnych elementów ( takich jak lew , orzeł , kwiat itp . ) , które stanowią oznakę , wraz ze wzmianką dotyczącą ich koloru i ich umieszczenia na oznace .In that regard , it must be pointed out that armorial bearings and other heraldic emblems are drawn on the basis of a relatively simple description which contains particulars regarding the layout and background colour and lists the different elements ( such as a lion , an eagle , a flower , etc ) constituting the emblem with information as to their colour and position within the emblem .
Teoretycznie potrzebna jest harmonizacja obu z nich- zarówno przepisy ogólne, jak i przepisy szczegółowe regulujące określone działy prawa ubezpieczeniowego wpływają na produkt i tym samym zakłócają funkcjonowanie wewnętrznego rynku ubezpieczeń, np. przepisy dotyczące weksli własnych, jakie zazwyczaj zawarte w części ogólnej, wpływają na stopień ryzyka i wysokość składki równie znacząco co przepisy szczegółowe dotyczące np. ubezpieczenia na życie, regulujące ten szczególny rodzaj ubezpieczeniaIn theory, both are needed: general rules as well as branch-specific rules of insurance law affect the product and thereby impede the functioning of the internal insurance market, e.g. rules on promissory warranties, which can be found regularly in the general part, are of influence on the ratio of risk and premium as much as specific rules on, e.g., life assurance regulating this specific insurance
Zagadnienia, które do spotkania na szczycie pozostawały w kwadratowych nawiasach mieściły się w granicach tego, co byłoby do przyjęcia dla Parlamentu Europejskiego i dla mnie jako sprawozdawczyni komisji prowadzącej sprawę, czyli Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności.The issues that went in square brackets to the summit were within the parameters of what would have been acceptable to the European Parliament and to myself as rapporteur for the lead committee, the Committee on the Environment, Public Health and Food Safety.
Ale ważne jest teraz nie to, żebyśmy komuś coś wytykali - nie jest to moim zamiarem, - ale byśmy wyciągnęli odpowiednie wnioski, byśmy byli lepiej przygotowani następnym razem; a raczej, co jest oczywiście znacznie ważniejsze, żebyśmy mogli zapobiec powtórzeniu się takiej sytuacji.Yet what is important now is not that we point the finger - this is not my intention - but just that we draw the appropriate conclusions, that we are better prepared next time; or rather - much more importantly, of course - can prevent such a situation recurring.
Co to jest, numer jeden?What is this, round one?
Celem niniejszej dyrektywy jest poprawa bezpieczeństwa morskiego oraz zapobieganie zanieczyszczeniom przez statki, a co za tym idzie- ograniczenie ryzyka wypadków morskich w przyszłości poprzezThe purpose of this Directive is to improve maritime safety and the prevention of pollution by ships, and so reduce the risk of future marine casualties, by
Przepis ten ma na celu przyznanie właścicielowi znaku towarowego wyłącznego prawa zabraniania osobie trzeciej używania tego znaku, jeśli przedmiotowe używanie rzeczywiście bądź potencjalnie narusza funkcje znaku towarowego, a w szczególności zasadniczą jego funkcję, jaką jest gwarancja dla konsumentów co do pochodzenia towaruThat provision is intended to confer on the proprietor of a trade mark the exclusive right to prevent a third party from using such a sign if the use in question prejudices or is liable to prejudice the functions of the trade mark, in particular its essential function of guaranteeing to consumers the origin of the goods
Co to jest, mój przyjacielu?What is it, my friend?
Należy dokonywać pomiarów spożycia pożywienia (i wody, jeżeli substancja testowana podawana jest w tym ośrodku) co najmniej raz na tydzień przez pierwsze ‧ tygodni, a następnie w około trzymiesięcznych odstępach, jeżeli stan zdrowia lub zmiany wagi ciała wymuszą stosowanie innej proceduryMeasurements should be made of food consumption (water consumption, when the test substance is administered by that medium) at least weekly for the first ‧ weeks and then at approximately three-month intervals unless the health status or body weight changes dictate otherwise
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2319142 zdań frazy co to jest.Znalezione w 416,743 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.