Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm glad you think so   

Przykładowe zdania z "cieszę się", pamięć tłumaczeniowa

add example
(ES) Panie przewodniczący! Sądzę, że jeden z wniosków wypływających z tej debaty jest taki, że gdy pewne sprawy się wyjaśnia, gdy rozmawia się z ludźmi, gdy istnieje porozumienie, gdy odrzuca się fałsz, wówczas w tworzeniu wspólnej Europy uczestniczy więcej obywateli i cieszy się ono większym poparciem.(ES) Mr President, I believe that one of the conclusions of this debate is that when things are explained, when there is discussion with people, when there is communication, when lies are denied, then greater participation and greater backing for the European project are achieved.
(DE) Panie przewodniczący! Cieszę się, że Komisja przywiązuje dziś do tego zagadnienia tak wielką wagę.(DE) Mr President, I welcome the importance the Commission is attaching to this subject today.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Pani przewodnicząca, pani minister, panie komisarzu! Cieszę się, że możemy dziś wspólnie przedyskutować tak ważny pakiet propozycji i spodziewam się, że jutro będziemy przyjmować decyzje na podstawie zdecydowanej większości.on behalf of the PSE Group. - (DE) Madam President, Minister, Commissioner, I am delighted that we today have the opportunity to debate such an important package together, and I fully anticipate that tomorrow we will be adopting decisions on the basis of a very large majority.
(FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Niezmiernie się cieszę, że to sprawozdanie, które wysyła pozytywny sygnał dla Turcji, jest tak dobrze wyważone.(FR) Madam President, ladies and gentlemen, I am extremely pleased with the balanced nature of this report that sends out a positive signal to Turkey.
zastępująca autora - (DA) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że tak wiele koleżanek i tak wielu kolegów ma świadomość, że nasze odpady nie znikają tak po prostu same z siebie, ale niestety często trafiają do innych regionów świata, gdzie nikt się nimi odpowiednio nie zajmuje.deputising for the author. - (DA) Mr President, I am pleased that so many of my fellow Members are aware that our waste does not simply disappear of its own accord, but unfortunately often ends up out in the wider world where no one deals with it properly.
Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu! Jestem zachwycona, że w przeddzień kolejnego Zgromadzenia Ogólnego Międzynarodowej Organizacji Pracy możemy odbyć debatę na temat tej cieszącej się tak dużym poparciem inicjatywy MOP, w ramach której zaproponowano krajom członkowskim tej organizacji konwencję uzupełnioną o zalecenie dotyczące pracowników domowych.Madam President, Commissioner, I am delighted that, in advance of the next General Assembly of the International Labour Organisation (ILO), we can debate this welcome initiative of the ILO proposing to the Member States of this organisation a convention supplemented by a recommendation on domestic workers.
Tak się cieszę, że pana widzęIt' s really good... to see you
(FI) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że kilkoro z nas otwarcie przyznało, że tak zwana polityka dialogu UE i wielu państw członkowskich nie przyniosła efektów.(FI) Mr President, it is good that several of us here have openly admitted that the so-called policy dialogue of the EU and many Member States has failed.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Cieszę się, że nasza obecność spowodowała tak wielkie zainteresowanie w Parlamencie...Mr President, honourable Members, I am pleased that our presence has excited so much attention in the European ...
Słuchając pana, panie pośle Le Pen, cieszę się, że już tak nie jest.Listening to you, Mr Le Pen, I am very glad that this has come to an end.
(FR) Dziękuję komisarzu za pana odpowiedź: Cieszę się, że Komisja zamierza podjąć szereg środków w celu obniżenia, tak bardzo jak to możliwe, ryzyka związanego z obrotem importowanych zabawek, w szczególności z Chin.(FR) Thank you for your response, Commissioner: I am glad that the Commission intends to take a series of measures to reduce, in so far as possible, the risks associated with the circulation of imported toys, particularly those from China.
Panie przewodniczący! Cieszę się, że nasz Parlament przyjął tę rezolucję w tak imponującym głosowaniu, bez żadnego głosu przeciw.Mr President, I am pleased that our Parliament was able to adopt this resolution by such an impressive vote, with no votes against.
Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że mogę przemawiać przed tak pełną salą - frekwencja nigdy nie była tak duża od czasu, gdy objąłem funkcję przewodniczącego Rady,Madam President, honourable Members, I am pleased to be able to speak to such a full House, the fullest since I became President of the Council,
Cieszę się, że pan komisarz tak drobiazgowo się nim zajął.I am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.
Cieszę się, że pan tak myśli, komisarzuI' m glad you think so, Inspector
(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Cieszę się, że sprawozdanie w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej jest w tej Izbie omawiane w tak przyjaznej atmosferze.(DE) Mr President, Commissioner, I am pleased that the report on specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union has been so amicably discussed in the House.
Panie sekretarzu stanu! Cieszę się, że tak jak my, Rada przyjęła tę kwestię za cel priorytetowy, i chcę wyrazić za to swą wdzięczność.Secretary of State, I am delighted that, like us, the Council has adopted this as a priority objective and I would like to express my thanks for that.
(EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Bardzo się cieszę, że również pan - przynajmniej tak wynika z pańskiego wystąpienia - uznaje aktywne uczestnictwo partnerów społecznych za sprawę wyjątkowo ważną dla demokratycznego charakteru i skuteczności dialogu społecznego, szczególnie w tym krytycznym momencie, w którym kryzys gospodarczy prowadzi do redukcji etatów, bezrobocia, niepewności zatrudnienia i wielu innych problemów.(EL) Mr President, Commissioner, I am delighted that you too, or so it would appear from your speech, consider active participation by the social partners to be exceptionally important to the democratic nature and effectiveness of social dialogue, especially at this critical time of escalating economic crisis, with reducing employment, unemployment, insecure work and so much else.
Panie Bond, tak się cieszę, że pana złapałemMr. Bond, Mr. Bond, I' m so glad I caught you
urzędujący przewodniczący Rady. - Panie przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję zagrać głos w sprawie tak ważnych wniosków legislacyjnych.President-in-Office of the Council. - Mr President, I welcome this opportunity to speak on these three important legislative proposals, and am grateful to the rapporteurs for the extensive work which has gone into their reports.
komisarz. - Panie przewodniczący! Przede wszystkim chciałbym powiedzieć, że cieszę się, iż przedmiotowy wniosek znajduje tak duże poparcie w Parlamencie.Member of the Commission. - Mr President, first of all I would like to say I am glad that this proposal enjoys such broad support in Parliament.
(CS) Panie przewodniczący! Globalizacja naszego rynku wymaga silnych, jasnych i łatwych do egzekwowania praw konsumenta, a ja cieszę się, że Komisja poczyniła tak duże postępy w tym zakresie.(CS) Mr President, globalisation of our market requires strong, clear and easily enforceable consumer rights and I am happy to see the Commission making very successful efforts in this area.
Bardzo się cieszę, panie komisarzu, że, mimo pierwotnej opozycji wewnątrz Komisji, Parlament Europejski nalegał, byśmy zachowali osobną inicjatywę w sprawach demokracji i praw człowieka, tak więc nasze wsparcie finansowe działań z zakresu praw człowieka jest widoczne, znaczące i nadal trwa nawet w krajach, gdzie panują reżimy pragnące opierać się prawom człowieka.I am delighted, Commissioner, that, despite opposition initially from within the Commission, this Parliament insisted that we maintain a separate initiative on democracy and human rights, so that our funding for human rights is visible, is prominent and continues even in countries with regimes that wish to resist human rights.
Tak się cieszę, że pan to rozumieI am so glad you understand
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1463078 zdań frazy cieszę się.Znalezione w 190,846 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.