Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm glad you think so   

Przykładowe zdania z "cieszę się", pamięć tłumaczeniowa

add example
(ES) Panie przewodniczący! Sądzę, że jeden z wniosków wypływających z tej debaty jest taki, że gdy pewne sprawy się wyjaśnia, gdy rozmawia się z ludźmi, gdy istnieje porozumienie, gdy odrzuca się fałsz, wówczas w tworzeniu wspólnej Europy uczestniczy więcej obywateli i cieszy się ono większym poparciem.(ES) Mr President, I believe that one of the conclusions of this debate is that when things are explained, when there is discussion with people, when there is communication, when lies are denied, then greater participation and greater backing for the European project are achieved.
sprawozdawca. - (DE) Pani przewodnicząca, panie urzędujący przewodniczący Rady! Bardzo się cieszę, że na końcowym etapie istnienia tej Komisji tymczasowej to zagadnienie spotkało się z tak ogromnym zainteresowaniem, co bardzo doceniam.rapporteur. - (DE) Madam President, President-in-Office of the Council, I am very pleased that, in the closing stages of this Temporary Committee, this issue has been met with such strong interest, and for that I am most warmly appreciative.
Panie Przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję brać udział w dyskusji dotyczącej tematu tak bliskiemu memu sercu.Mr President, I welcome the opportunity to speak on a subject that is close to my heart.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Ogromnie się cieszę, że nasza dzisiejsza debata legislacyjna jest poświęcona zagadnieniu legalnej imigracji, przez co możemy brać udział w debacie, która nie skupia się tak czy inaczej na kryminalizacji nielegalnej imigracji, a słusznie podkreśla pozytywne aspekty oraz znaczący wkład legalnej imigracji w gospodarkę europejską.Mr President, ladies and gentlemen, I am particularly happy that our legislative debate today is dealing with legal immigration as this enables us to take part in a debate here that is not focusing on or is no longer focusing on the criminalisation of illegal immigration, but which highlights, rightly, the positive aspects and considerable contribution of legal immigration to our European businesses.
(FR) Dziękuję komisarzu za pana odpowiedź: Cieszę się, że Komisja zamierza podjąć szereg środków w celu obniżenia, tak bardzo jak to możliwe, ryzyka związanego z obrotem importowanych zabawek, w szczególności z Chin.(FR) Thank you for your response, Commissioner: I am glad that the Commission intends to take a series of measures to reduce, in so far as possible, the risks associated with the circulation of imported toys, particularly those from China.
komisarz. - (FR) Panie przewodniczący! Bardzo się cieszę, że w toku negocjacji udało się nam osiągnąć tak doskonały rezultat.Member of the Commission. - (FR) Mr President, I am delighted that the negotiations have produced such an excellent outcome.
Cieszę się, że pan tak myśli, komisarzuI' m glad you think so, Inspector
Cieszę się, że przyjmuje pan to tak spokojnieWell, I' m pleased you take it so lightly
urzędujący przewodniczący Rady. - Panie przewodniczący! Cieszę się, że mam okazję zagrać głos w sprawie tak ważnych wniosków legislacyjnych.President-in-Office of the Council. - Mr President, I welcome this opportunity to speak on these three important legislative proposals, and am grateful to the rapporteurs for the extensive work which has gone into their reports.
(FI) Panie Przewodniczący! I ja również cieszę się, że mogłem głosować za przyjęciem omawianego sprawozdania; dziękuję też mojemu koledze panu posłowi Audy'emu, za tak dobre wykonanie powierzonego mu zadania.(FI) Mr President, I was also happy to vote in favour of this report, and I thank my colleague, Mr Audy, for doing such a good job.
Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że mogę przemawiać przed tak pełną salą - frekwencja nigdy nie była tak duża od czasu, gdy objąłem funkcję przewodniczącego Rady,Madam President, honourable Members, I am pleased to be able to speak to such a full House, the fullest since I became President of the Council,
Rollo Martins otrzepał się. Powiedział: – Dziękuję za likier. – To głupstwo. – Cieszę się, że nie muszę być panu wdzięczny. Przypuszczam, że to z funduszu dyspozycyjnego? – Tak.Rollo Martins dusted himself down. He said, < Thanks for the drinks. > < That’s all right. > < I’m glad I don’t have to feel grateful. I suppose they were on expenses? > < Yes. >
Panie Bond, tak się cieszę, że pana złapałemMr. Bond, Mr. Bond, I' m so glad I caught you
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Cieszę się, że nasza obecność spowodowała tak wielkie zainteresowanie w Parlamencie...Mr President, honourable Members, I am pleased that our presence has excited so much attention in the European ...
w imieniu grupy ECR. - Panie przewodniczący! Jest rzeczą niezwykle wstydliwą, że współczesna Europa, ciesząca się wolnością i poszanowaniem praw człowieka, dla tak wielu osób staje się miejscem zniewolenia i wykorzystywania.Mr President, it is a matter of extreme embarrassment that modern Europe, which enjoys freedom and respect for human rights, has become a place of oppression and abuse for so many people.
(FI) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że kilkoro z nas otwarcie przyznało, że tak zwana polityka dialogu UE i wielu państw członkowskich nie przyniosła efektów.(FI) Mr President, it is good that several of us here have openly admitted that the so-called policy dialogue of the EU and many Member States has failed.
zastępująca autora - (DA) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że tak wiele koleżanek i tak wielu kolegów ma świadomość, że nasze odpady nie znikają tak po prostu same z siebie, ale niestety często trafiają do innych regionów świata, gdzie nikt się nimi odpowiednio nie zajmuje.deputising for the author. - (DA) Mr President, I am pleased that so many of my fellow Members are aware that our waste does not simply disappear of its own accord, but unfortunately often ends up out in the wider world where no one deals with it properly.
Tak się cieszę, że pan to rozumieI am so glad you understand
Dlatego niezbędne jest, by władze w Stanach Zjednoczonych i Europie zapoznały się lepiej z tymi mechanizmami wraz z ich strukturą i elementami, w jaki sposób te elementy są oceniane, wyceniane, księgowane, wraz z ich marketingiem, płynnością i zbywalnością. Cieszę się, że pan komisarz McCreevy tak poważnie zajmie się tym konkretnym aspektemSo it is incumbent on the authorities both in the US and Europe - and I am glad to see that Mr McCreevy is going to take this particular aspect so seriously - that they all become more conversant with these mechanisms with their structuring and their slicing, how these slices are rated, valued, accounted, with their marketing, with their liquidity and tradability.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Oczywiście cieszę się z gratulacji, które dziś usłyszałem, lecz muszę powiedzieć, że w dialogu trójstronnym jest się tak silnym i szybkim, jak ci, z którymi się pracuje.Madam President, ladies and gentlemen, I am, of course, pleased by the congratulations, but I must say that, in the trialogue, you are only ever as strong or as quick as those you are working with.
Cieszę się, że pan komisarz tak drobiazgowo się nim zajął.I am pleased to hear that the Commissioner has responded so meticulously to it.
Bardzo się cieszę, panie komisarzu, że, mimo pierwotnej opozycji wewnątrz Komisji, Parlament Europejski nalegał, byśmy zachowali osobną inicjatywę w sprawach demokracji i praw człowieka, tak więc nasze wsparcie finansowe działań z zakresu praw człowieka jest widoczne, znaczące i nadal trwa nawet w krajach, gdzie panują reżimy pragnące opierać się prawom człowieka.I am delighted, Commissioner, that, despite opposition initially from within the Commission, this Parliament insisted that we maintain a separate initiative on democracy and human rights, so that our funding for human rights is visible, is prominent and continues even in countries with regimes that wish to resist human rights.
(DE) Panie przewodniczący, pani komisarz! Cieszę się, że sprawozdanie w sprawie szczególnych działań w dziedzinie rolnictwa na rzecz regionów peryferyjnych Unii Europejskiej jest w tej Izbie omawiane w tak przyjaznej atmosferze.(DE) Mr President, Commissioner, I am pleased that the report on specific measures for agriculture in the outermost regions of the Union has been so amicably discussed in the House.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Pani przewodnicząca, pani minister, panie komisarzu! Cieszę się, że możemy dziś wspólnie przedyskutować tak ważny pakiet propozycji i spodziewam się, że jutro będziemy przyjmować decyzje na podstawie zdecydowanej większości.on behalf of the PSE Group. - (DE) Madam President, Minister, Commissioner, I am delighted that we today have the opportunity to debate such an important package together, and I fully anticipate that tomorrow we will be adopting decisions on the basis of a very large majority.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1531481 zdań frazy cieszę się.Znalezione w 583,297 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.