Tłumaczenia na język angielski:

  • I'm glad you think so   

Przykładowe zdania z "cieszę się", pamięć tłumaczeniowa

add example
zastępująca autora - (DA) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że tak wiele koleżanek i tak wielu kolegów ma świadomość, że nasze odpady nie znikają tak po prostu same z siebie, ale niestety często trafiają do innych regionów świata, gdzie nikt się nimi odpowiednio nie zajmuje.deputising for the author. - (DA) Mr President, I am pleased that so many of my fellow Members are aware that our waste does not simply disappear of its own accord, but unfortunately often ends up out in the wider world where no one deals with it properly.
Pani Przewodnicząca, Szanowne Panie i Panowie Posłowie! Cieszę się, że mogę przemawiać przed tak pełną salą - frekwencja nigdy nie była tak duża od czasu, gdy objąłem funkcję przewodniczącego Rady,Madam President, honourable Members, I am pleased to be able to speak to such a full House, the fullest since I became President of the Council,
. - (RO) Panie przewodniczący, panie komisarzu, panie i panowie! Cieszę się z tego, że możemy dziś rozmawiać o tak ważnej kwestii, o kryzysie gospodarczym, który dotyka nie tylko państwa członkowskie, ale cały świat.. - (RO) Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, I am pleased that we have this opportunity this evening to discuss such an important issue, the economic crisis, which is affecting not only Member States, but the whole world.
Panie przewodniczący, panie i panowie! Ogromnie się cieszę, że nasza dzisiejsza debata legislacyjna jest poświęcona zagadnieniu legalnej imigracji, przez co możemy brać udział w debacie, która nie skupia się tak czy inaczej na kryminalizacji nielegalnej imigracji, a słusznie podkreśla pozytywne aspekty oraz znaczący wkład legalnej imigracji w gospodarkę europejską.Mr President, ladies and gentlemen, I am particularly happy that our legislative debate today is dealing with legal immigration as this enables us to take part in a debate here that is not focusing on or is no longer focusing on the criminalisation of illegal immigration, but which highlights, rightly, the positive aspects and considerable contribution of legal immigration to our European businesses.
Pani przewodnicząca, panie i panowie! Oczywiście cieszę się z gratulacji, które dziś usłyszałem, lecz muszę powiedzieć, że w dialogu trójstronnym jest się tak silnym i szybkim, jak ci, z którymi się pracuje.Madam President, ladies and gentlemen, I am, of course, pleased by the congratulations, but I must say that, in the trialogue, you are only ever as strong or as quick as those you are working with.
Cieszę się z tego faktu i muszę skorygować wypowiedź pana posła Goebbelsa: pierwotny wniosek chcieliśmy zwrócić, gdyż uważaliśmy, że alternatywne fundusze inwestycyjne tak różnią się między sobą - fundusze hedgingowe, fundusze private equity oraz fundusze inwestycyjne nieruchomości - że każdy z tych rodzajów trzeba uregulować osobno.I welcome this, and I have to correct Mr Goebbels: We wished to send the original proposal back because we believed that the alternative investment funds were so different - hedge funds, private equity funds and property funds - that they each need to be regulated separately.
(ES) Panie przewodniczący! Sądzę, że jeden z wniosków wypływających z tej debaty jest taki, że gdy pewne sprawy się wyjaśnia, gdy rozmawia się z ludźmi, gdy istnieje porozumienie, gdy odrzuca się fałsz, wówczas w tworzeniu wspólnej Europy uczestniczy więcej obywateli i cieszy się ono większym poparciem.(ES) Mr President, I believe that one of the conclusions of this debate is that when things are explained, when there is discussion with people, when there is communication, when lies are denied, then greater participation and greater backing for the European project are achieved.
Panie Przewodniczący, Panie i Panowie! Cieszę się, że nasza obecność spowodowała tak wielkie zainteresowanie w Parlamencie...Mr President, honourable Members, I am pleased that our presence has excited so much attention in the European ...
Rollo Martins otrzepał się. Powiedział: – Dziękuję za likier. – To głupstwo. – Cieszę się, że nie muszę być panu wdzięczny. Przypuszczam, że to z funduszu dyspozycyjnego? – Tak.Rollo Martins dusted himself down. He said, < Thanks for the drinks. > < That’s all right. > < I’m glad I don’t have to feel grateful. I suppose they were on expenses? > < Yes. >
Tak się cieszę, że się pogodziliście.I pomyśleć, że faktycznie myślałem, że mnie pan zgwałciłLois, I really appreciate you helping me out this week, and I really appreciate you having sex with me in my office
Panie Bond, tak się cieszę, że pana złapałemMr. Bond, Mr. Bond, I' m so glad I caught you
(FI) Panie Przewodniczący! I ja również cieszę się, że mogłem głosować za przyjęciem omawianego sprawozdania; dziękuję też mojemu koledze panu posłowi Audy'emu, za tak dobre wykonanie powierzonego mu zadania.(FI) Mr President, I was also happy to vote in favour of this report, and I thank my colleague, Mr Audy, for doing such a good job.
Panie i panowie, cieszę się, że spędzam tak piękny dzień we wspaniałym DetroitLadies and gentlemen...... it' s a pleasure for me to be here on such a beautiful day...... in the great city of Detroit
(EL) Panie przewodniczący, panie komisarzu! Bardzo się cieszę, że również pan - przynajmniej tak wynika z pańskiego wystąpienia - uznaje aktywne uczestnictwo partnerów społecznych za sprawę wyjątkowo ważną dla demokratycznego charakteru i skuteczności dialogu społecznego, szczególnie w tym krytycznym momencie, w którym kryzys gospodarczy prowadzi do redukcji etatów, bezrobocia, niepewności zatrudnienia i wielu innych problemów.(EL) Mr President, Commissioner, I am delighted that you too, or so it would appear from your speech, consider active participation by the social partners to be exceptionally important to the democratic nature and effectiveness of social dialogue, especially at this critical time of escalating economic crisis, with reducing employment, unemployment, insecure work and so much else.
Słuchając pana, panie pośle Le Pen, cieszę się, że już tak nie jest.Listening to you, Mr Le Pen, I am very glad that this has come to an end.
(FR) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Niezmiernie się cieszę, że to sprawozdanie, które wysyła pozytywny sygnał dla Turcji, jest tak dobrze wyważone.(FR) Madam President, ladies and gentlemen, I am extremely pleased with the balanced nature of this report that sends out a positive signal to Turkey.
Panie Nightengale, tak się cieszę, że pana spotkałamMr Nightengale, I' m so glad I caught you
Wydaje mi się, że to istotny punkt początkowy dyskusji i cieszę się, że pan komisarz był tak szczery w odniesieniu do problemu, z którym musi się zmierzyć.That seems to me an important starting point for a discussion and I am pleased that the Commissioner has been so candid about the problems that he himself faces.
w imieniu grupy PSE. - (DE) Pani przewodnicząca, pani minister, panie komisarzu! Cieszę się, że możemy dziś wspólnie przedyskutować tak ważny pakiet propozycji i spodziewam się, że jutro będziemy przyjmować decyzje na podstawie zdecydowanej większości.on behalf of the PSE Group. - (DE) Madam President, Minister, Commissioner, I am delighted that we today have the opportunity to debate such an important package together, and I fully anticipate that tomorrow we will be adopting decisions on the basis of a very large majority.
Tak się cieszę, że pana widzęI' m so happy, that I see you
(FR) Dziękuję komisarzu za pana odpowiedź: Cieszę się, że Komisja zamierza podjąć szereg środków w celu obniżenia, tak bardzo jak to możliwe, ryzyka związanego z obrotem importowanych zabawek, w szczególności z Chin.(FR) Thank you for your response, Commissioner: I am glad that the Commission intends to take a series of measures to reduce, in so far as possible, the risks associated with the circulation of imported toys, particularly those from China.
Tak się cieszę, że pana widzęIt' s really good... to see you
Dlatego niezbędne jest, by władze w Stanach Zjednoczonych i Europie zapoznały się lepiej z tymi mechanizmami wraz z ich strukturą i elementami, w jaki sposób te elementy są oceniane, wyceniane, księgowane, wraz z ich marketingiem, płynnością i zbywalnością. Cieszę się, że pan komisarz McCreevy tak poważnie zajmie się tym konkretnym aspektemSo it is incumbent on the authorities both in the US and Europe - and I am glad to see that Mr McCreevy is going to take this particular aspect so seriously - that they all become more conversant with these mechanisms with their structuring and their slicing, how these slices are rated, valued, accounted, with their marketing, with their liquidity and tradability.
(FI) Panie Przewodniczący! Cieszę się, że kilkoro z nas otwarcie przyznało, że tak zwana polityka dialogu UE i wielu państw członkowskich nie przyniosła efektów.(FI) Mr President, it is good that several of us here have openly admitted that the so-called policy dialogue of the EU and many Member States has failed.
urzędująca przewodnicząca Rady - (HU) Panie Przewodniczący, Panie i Panowie, Panie Komisarzu! Bardzo się cieszę, iż mogę przemawiać przed Państwem przed kolejnym posiedzeniem Rady Europejskiej, mimo że rola urzędującej prezydencji według definicji zawartej w traktacie lizbońskim jest taka, iż za przygotowanie spotkań Rady Europejskiej odpowiada głównie stały przewodniczący.President-in-Office of the Council. - (HU) Mr President, ladies and gentlemen, Commissioner, I am very happy to be able to speak to you before the next meeting of the European Council, even though the role of the presidency-in-office is defined by the Treaty of Lisbon in such a way that the preparation of meetings of the European Council is primarily the responsibility of the permanent President.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1463078 zdań frazy cieszę się.Znalezione w 358,833 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.