Tłumaczenia na język angielski:

  • apple pie   
    (noun   )

Przykładowe zdania z "ciasto z jabłkami", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ciasta, jabłkaPastries, apples
Przyniosłam jabłka, banany, i ciastoI bought some apples, bananas, and some cake, too
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. w sprawie ulepszenia produkcji jabłek, gruszek, brzoskwiń oraz nektaryn we Wspólnocie (Dz.U. L ‧ z ‧.‧.‧, sCouncil Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ on the improvement of the Community production of apples, pears, peaches and nectarines (OJ L ‧, ‧.‧.‧, p
Jabłka, pomidory, sałata, truskawki, por, kapusta głowiasta, żyto lub owies, brzoskwinie łącznie z nektarynami i podobne hybrydyApples, tomatoes, lettuce, strawberries, leek, head cabbage, rye or oats, peaches including nectarines and similar hybrids
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe, jabłka i brzoskwinieCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes, apples and peaches
METODA POBIERANIA PRÓBEK PRODUKTÓW Z JABŁEK W POSTACI STAŁEJ, SOKU JABŁKOWEGO I PRODUKTÓW Z JABŁEK W POSTACI STAŁEJ DLA NIEMOWLĄT I MAŁYCH DZIECIMETHOD OF SAMPLING FOR SOLID APPLE PRODUCTS AND APPLE JUICE AND SOLID APPLE PRODUCTS FOR INFANTS AND YOUNG CHILDREN
Takie ukształtowanie orograficzne obszaru doliny, zapewniające jej doskonałą ekspozycję na promieniowanie świetlne, w połączeniu z dużymi różnicami temperatur dziennych i nocnych, luźnymi glebami pozbawionymi zastoin wodnych i zrównoważonymi opadami atmosferycznymi powodującymi naprzemienne moknięcie i osuszanie egzokarpu owoców zapewnia optymalne warunki dla dojrzewania jabłek, sprawiając, że ich miąższ jest jędrny i chrupki, a kształt bardziej podłużny i lekko żebrowanyThe orthography of the area, which permits excellent exposure to sunlight, together with a big difference between day-time and night-time temperatures, loose soils with no water stagnation and a balanced rainfall pattern which means that the epicarp of the fruit is alternately soaked and dried out, provide the most favourable conditions for ripening the apples, giving them firm, crunchy flesh and a more elongated, slightly ribbed shape
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ października ‧ r. ustalające refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ October ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
Z papai, tamaryndy, jabłek nerkowca, liczi (śliwki chińskiej), owoców chlebowca (jackfruit), śliwy sączyńca, owoce męczennicy, oskomianu (carambola) i pitahayaOf papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, passion fruit, carambola and pitahaya
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkato the Commission Regulation of ‧ December ‧ fixing the export refunds on fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons and apples
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ w zakresie wartości progowych dla dodatkowych należności celnych na jabłka i pomidoryCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ August ‧ amending Regulation (EC) No ‧/‧ as regards the trigger levels for additional duties on apples and tomatoes
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie wydawania pozwoleń na wywóz w systemie A‧ w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny i jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ on the issuing of system A‧ export licences in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons and apples
Sprostowanie do rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w ramach systemów A‧ i B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe i jabłkaCorrigendum to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ fixing the A‧ and B export refunds for fruit and vegetables (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalające ostateczną stawkę refundacji wywozowych i wartość procentową wydawania pozwoleń na wywóz w systemie B w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, cytryny, winogrona stołowe oraz jabłkaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ fixing the definitive rate of refund and the percentage of system B export licences to be issued in the fruit and vegetables sector (tomatoes, oranges, lemons, table grapes and apples
W celu zachowania przejrzystości, Grupa Robocza ds. Normalizacji Produktów Łatwo Psujących się i Rozwoju Jakości przy Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych (EKG/ONZ) zadecydowała, że należy odseparować przepisy dotyczące gruszek od przepisów dotyczących jabłek. Rozporządzenie (WE) nr ‧ zostało uchylone rozporządzeniem Komisji nr ‧ z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającym normy handlowe w odniesieniu do jabłek [‧]The Working Party on Standardisation of Perishable Produce and Quality Development of the United Nations Economic Commission for Europe (UN/ECE) having decided, in the interest of clarity, that the rules on pears should be separated from those on apples, Regulation (EC) No ‧ has been repealed by Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ January ‧ laying down the marketing standard for apples
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stołowe jabłka i brzoskwinieto the Commission Regulation of ‧ June ‧ fixing the export refunds on fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches
do rozporządzenia Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustalającego refundacje wywozowe w sektorze owoców i warzyw (pomidory, pomarańcze, winogrona stokowe jabłka i brzoskwinieto the Commission Regulation of ‧ June ‧ fixing the export refunds on fruit and vegetables (tomatoes, oranges, table grapes, apples and peaches
Jednakże podmioty gospodarcze, które, zgodnie z wymogami władz Państw Członkowskich, przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. podpisaly umowy na podstawie akapitów drugiego i trzeciego pkt ‧ Załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, mogą wprowadzać do obrotu jabłka stanowiące przedmiot wspomnianych umów zgodnie z przepisami wspomnianych akapitówHowever, operators who, to the satisfaction of the Member States’ authorities, concluded before ‧ August ‧ contracts on the basis of the second and third paragraphs of point ‧ of the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧, may market the apples covered by those contracts in accordance with the provisions of those paragraphs
wino, wino z jabłek i wino z gruszek, w tym sakewine, cider and perry, including sake
uwzględniając rozporządzenie Rady EWG nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie środków mających zwiększać spożycie i wykorzystanie jabłek[‧], w szczególności jego artHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ May ‧ on measures to increase the consumption and utilisation of apples, and in particular Article ‧ thereof
Właściwości jabłek z obszaru Alp górnej Durance są zatem uznawane zarazem przez branżę i przez konsumentów i, jak podkreślają F. Alavoine-Mornas i A. Trimouille , istnienie w rejonie górnej Durance zagłębia produkcji jabłek nie budzi żadnych wątpliwości w branży owocówThe qualities of the Pommes des Alpes de Haute Durance were thus recognised by insiders and consumers alike and, as stressed by F. Alavoine-Mornas and A. Trimouille , there were no doubts in the sector as to the existence of an area of apple production in the Haute Durance region
Kryteria dla wybarwienia i ordzewienia jabłek podane są w dodatku do niniejszej normy, wraz z niekompletnym wykazem odmian dla każdego kryteriumThe criteria for colouring and russetting are given in the appendix to this standard, as well as a non-exhaustive list of the varieties concerned by each criteria
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ wniosek Polski o rejestrację nazwy Jabłka łąckie został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii EuropejskiejPursuant to the first subparagraph of Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, Poland’s application to register the name Jabłka łąckie was published in the Official Journal of the European Union
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ przewiduje w szczególności zmniejszenie minimalnej wielkości jabłek od dnia ‧ czerwca ‧ r. w celu ujednolicenia z normą Europejskiej Komisji Gospodarczej Narodów Zjednoczonych EKG/ONZ FFVCommission Regulation (EC) No ‧/‧ provides in particular for a reduction in the minimum size from ‧ June ‧ in order to be consistent with the United Nations Economic Commission for Europe standard for apples UNECE-FFV
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1413603 zdań frazy ciasto z jabłkami.Znalezione w 199,401 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.