wymowa: IPA: [ˈxɔrɨ] ˈxɔrɨ    

Tłumaczenia na język angielski:

 • ill         
  (Adjective  ) (verb, noun, adjv   ) []
   
  suffering from a disease
   
  dotknięty chorobą
   
  Whose health is altered.
 • sick           
  (Adjective, adjective  ) (verb, noun, adjv   )
   
  In poor health
   
  dotknięty chorobą
   
  In poor health
   
  Whose health is altered.
 • ailing   
  (adjv   )
 • unwell   
  (adjv   )
 • immoral     
  (verb, adjv   )
 • nasty       
  (adjv   )
 • afflicted   
  (adjv   )
 • bad         
  (verb, adjv   )
 • bed-ridden   
 • bedridden   
  (adjv   )
 • dicky   
  (noun   )
 • diseased       
  (adjv   )
 • ill-tempered   
  (adjv   )
 • infirm   
  (adjv   )
 • insane     
  (adjv   )
 • invalid           
  (noun, adjv   )
 • lame   
  (verb, adjv   )
 • liverish   
  (adjv   )
 • patient             
  (verb, noun, adjv   )
 • poorly     
  (advb, adjv   )
 • sore     
  (verb, noun, adjv   )
 • unhealthy   
  (adjv   )
 • weak       
  (adjv   )

Pozostałe znaczenia:

 
ill
 
osoba dotknięta chorobą
 
pot. potocznie dziwaczny, nienormalny

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (14)

choraill
choreill;
izba chorychinfirmary
jestem choraI'm sick
jestem choryI'm sick
namaszczenie chorychanointing of the sick
Namaszczenie chorychAnointing of the Sick
Oddział chorych na rakaCancer Ward
opieka nad chorymnursing care
osoba chora na cukrzyce (cukrzyk)diabetic
osoba chora śmiertelnieterminally ill
pielęgnacja chorychnursing
Ruch dla ChorychMovement for the Sick
syndrom chorego budynkusick building syndrome

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "chory", pamięć tłumaczeniowa

add example
Metodę identyfikacyjną ptaków z rodziny papug, szczególnie chorych ptaków z rodziny papug, ustala się zgodnie z procedurą przewidzianą w artThe methods for identifying psittacidae, and in particular sick psittacidae, shall be established under the procedure provided for in Article
To miało rację gdy Mama dostała się choryThat was right after Ma got sick
Rola i zadania pielęgniarki wobec rodziców dziecka chorego na mukowiscydozę.Role and tasks of a nurse in supporting parents of cystic fibrosis child.
− Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którąkolwiek substancję pomocniczą. − Pacjentom, u których leczenie dowolną erytropoetyną prowadzi do wybiórczej aplazji czerwonokrwinkowej (PRCA – Pure Red Cell Aplasia), nie wolno podawać leku Retacrit ani żadnej innej erytropoetyny (patrz punkt ‧. ‧). − Niekontrolowane nadciśnienie tętnicze. − Podawanie preparatu w celu " zwiększenia liczby autologicznych krwinek czerwonych " jest przeciwwskazane u pacjentów, którzy w miesiącu poprzedzającym leczenie przebyli zawał serca lub udar mózgu, u osób z niestabilną dławicą piersiową oraz u chorych o zwiększonym ryzyku wystąpienia zakrzepicy żył głębokich, np. z chorobą zakrzepowo-zatorową stwierdzoną w wywiadzie. − Pacjenci, którzy z jakiegokolwiek powodu nie mogą otrzymywać odpowiedniej profilaktyki przeciwzakrzepowejHypersensitivity to the active substance or to any of the excipients. Patients who develop Pure Red Cell Aplasia (PRCA) following treatment with any erythropoietin must not receive Retacrit or any other erythropoietin (see section ‧). Uncontrolled hypertension. In the indication " increasing the yield of autologous blood ": myocardial infarction or stroke in the month preceding treatment, unstable angina pectoris, increased risk of deep venous thrombosis such as history of venous thromboembolic disease. Patients who for any reason cannot receive adequate antithrombotic prophylaxis
Król schodzi na dół./ Jest dużo trudniej./ Napuszone świnie./ Bezwartościowe, chore, zepsute./ SkorumpowaneThe king' s climb down is harder.Pompous, inbred swine. Worthless, diseased, rotten...... corrupt
Postępowanie i opieka pielęgniarska u chorych leczonych z powodu niedosłuchuManagement and nursing care of patients with hearing loss
Nie jestem chory, DaleI' m not sick, Dale
Pacjenci zakwalifikowani do dużych operacji ortopedycznych w trybie planowym powinni otrzymywać odpowiednią profilaktykę przeciwzakrzepową, ponieważ u chorych poddawanych zabiegom operacyjnym mogą wystąpić zdarzenia zakrzepowe i naczyniowe, zwłaszcza u osób z istniejącymi schorzeniami sercowo-naczyniowymiPatients scheduled for major elective orthopaedic surgery should receive adequate antithrombotic prophylaxis, as thrombotic and vascular events may occur in surgical patients, especially in those with underlying cardiovascular disease
Opieka nad przewlekle chorymi kosztuje coraz więcejThis is particularly the case with the long- term comatose patient
Wolniejsze podanie jest preferowane u chorych, którzy reagują na leczenie wystąpieniem objawów grypopodobnychA slower injection is preferable in patients who react to the treatment with flu-like symptoms
Personel, który miał styczność z chorymi zwierzętami lub zakażonym mięsem musi niezwłocznie starannie umyć ręce i ramiona w gorącej wodzie, a następnie poddać je dezynfekcjiPersons who have been in contact with sick animals or infected meat must immediately afterwards carefully wash their hands and arms in hot water and then disinfect them
Mark, jesteś choryMark, you' re sick
W porównaniu do dawki jednorazowej, stosowanie u chorych na przewlekłe wirusowe zapalenie wątroby typu B lub C preparatu Pegasys jeden raz w tygodniu przez pierwsze ‧ tygodni prowadzi do ‧ krotnego zwiększenia stężenia peginterferonu alfa-‧a w surowicy krwiIn chronic hepatitis B or C patients, peginterferon alfa-‧a serum concentrations accumulate ‧ to ‧ fold after ‧ to ‧ weeks of once weekly dosing compared to single dose values
Leczenie wtórnej nadczynności przytarczyc (ang. hyperparathyroidism-HPT) u chorych ze schyłkową chorobą nerek (ang. end-stage renal disease-ESRD) leczonych długotrwale dializąTreatment of secondary hyperparathyroidism (HPT) in patients with end-stage renal disease (ESRD) on maintenance dialysis therapy
wzywa Komisję do opracowania karty chroniącej prawa pacjentek i pacjentów chorych na raka piersi oraz przewlekle chorych w miejscu pracy, w celu skłonienia przedsiębiorstw do umożliwienia pacjentkom i pacjentom wykonywania pracy podczas terapii oraz powtórnej integracji na rynku pracy po jej zakończeniuCalls on the Commission to draw up a charter for the protection of the rights of breast cancer patients and chronically sick people in the workplace, with a view to requiring firms to make it possible for patients to continue in employment during their treatment and to return to the employment market after it has finished
Gdyż chora z miłości Tosca jest więźniem ...For the lovesick Tosca is a prisoner ...
Chorzy, u których występują takie działania, nie powinni prowadzić samochodu ani obsługiwać urządzeń mechanicznych w ruchuIn such cases patients should refrain from driving cars and using machines
* Przemijające objawy grypopodobne były zgłaszane u chorych stosujących lek Bonviva ‧ mg raz na miesiąc, typowo związane z pierwszą dawką* Transient, influenza-like symptoms have been reported with Bonviva ‧ mg once monthly, typically in association with the first dose
Ze względu na potencjalny wpływ bisfosfonianów, do których należy Zometa, na czynność nerek, brak szczegółowych danych klinicznych dotyczących bezpieczeństwa jego stosowania u pacjentów z istniejącą ciężką niewydolnością nerek (w badaniach klinicznych określoną, jako stężenie kreatyniny w surowicy ≥ ‧ μmol/l lub ≥ ‧, ‧ mg/dl dla pacjentów z TIH, i ≥ ‧ μmol/l lub ≥ ‧, ‧ mg/dl dla pacjentów z nowotworami i przerzutami do kości), oraz tylko ograniczone dane farmakokinetyczne dotyczące pacjentów z istniejącą ciężką niewydolnością nerek (klirens kreatyniny < ‧ ml/min), nie zaleca się stosowania preparatu Zometa u chorych z ciężkim zaburzeniem czynności nerekIn view of the potential impact of bisphosphonates, including Zometa, on renal function, the lack of clinical safety data in patients with severe renal impairment (in clinical trials defined as serum creatinine ‧ μmol/l or ‧ mg/dl for patients with TIH and ‧ μmol/l or ‧ mg/dl for patients with cancer and bone metastases, respectively) at baseline and only limited pharmacokinetic data in patients with severe renal impairment at baseline (creatinine clearance < ‧ ml/min), the use of Zometa is not recommended in patients with severe renal impairment
Pacjenci chorzy na porfirię, lub u których stwierdzono porfirię w wywiadzie rodzinnym, powinni być pod ścisłą obserwacją lekarza podczas leczenia preparatem GONAL-fPatients with porphyria or a family history of porphyria should be closely monitored during treatment with GONAL-f
Epoetyna zeta ma identyczną sekwencję aminokwasów i skład węglowodanowy jak endogenna ludzka erytropoetyna, izolowana z moczu chorych na niedokrwistośćEpoetin zeta is identical in its amino acid sequence and similar in carbohydrate composition to endogenous human erythropoietin that has been isolated from the urine of anaemic patients
Pozwolę sobie zapewnić pana, panie przewodniczący (i może pan to przekazać, panie Schulz), że obecnie Irlandczycy zniweczyli ten chory produkt niemieckiej prezydencji, który jest nazywany strategią lizbońską, Czechy z zadowoleniem go pogrzebią i wciąż pozostają państwem członkowskim.Let me assure you, Mr President (and you can pass this on, Mr Schulz), that now that the Irish have killed this sick product of the German Presidency that is called the Lisbon Treaty, the Czechs will be happy to bury it and still remain a Member State.
Lek zalecany jest tylko w przypadku ciężkich zaburzeń, uniemożliwiających prowadzenie normalnego trybu życia lub będących przyczyną poważnego dyskomfortu dla choregoIt is indicated only when the disorder is severe, disabling or subjecting the individual to extreme distress
Nawigacja dla osób niewidomych, planowanie najłatwiej dostępnych tras dla osób niepełnosprawnych, wsparcie dla chorych na Alzheimera czy szybkie lokalizowanie osób w sytuacjach kryzysowych, to przykłady zastosowań zmierzających do poprawy warunków życia.Navigation for the blind, planning the most accessible routes for the disabled, assistance for those suffering from Alzheimer's disease, or rapid location of people in emergency situations are all examples of applications geared towards improving lifestyles.
Owen musi być znowu choryOwen is...Owen is probable out sick again
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 5917 zdań frazy chory.Znalezione w 2,557 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.