Tłumaczenia na język angielski:

  • neurological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba układu nerwowegonervous system diseases
choroby układu nerwowegodisease of the nervous system; nervous system diseases

Przykładowe zdania z "choroby nerwowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami czy interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych czy motorycznych oraz zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i zagrożenia postępującym charakterem schorzeniaNeurological disturbances associated with diseases or surgical intervention affecting the central or periphal nervous system, which lead to sensory or motor deficiences and affect balance and coordination, must accordingly be taken into account in relation to their functional effects and the risks of progression
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych • jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub w przeszłości wystąpiła choroba serca • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub w przypadku stosowania leków wpływających na pracę wątroby, takich jak cymetydyna, lub jeśli pacjent jest dializowany • jeśli u pacjenta występuje autonomiczna neuropatia cukrzycowa, choroba związana z cukrzycą, która uszkadza układ nerwowy. • u pacjentów w wieku poniżej ‧ latTake special care with Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you have problems with your heart or a history of heart disease if you have liver disease or you are taking medicines to control the way your liver works such as cimetidine or if you are undergoing dialysis if you suffer from diabetic autonomic neuropathy, a disease associated with diabetes which affects your nervous system. If you are under ‧ years of age
Czynnikiem wywołującym vCJD są priony zbudowane z nieprawidłowo sfałdowanych białek (PrPSc), które tworzą skupiska w tkance nerwowej i prowadzą do postępującego uszkodzenia mózgu oraz wystąpienia charakterystycznych objawów choroby.Causative agents of vCJD are prions, composed of misfolded prion proteins (PrPSc), which form aggregates in neurological tissue leading to progressive brain damage and characteristic signs and symptoms of the disease.
Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózguMemory loss in Alzheimer s disease is due to a disturbance of message signals in the brain
jeżeli pacjent ma chorobę układu nerwowego lub chorobę psychicznąif you have had a severe nervous or mental disorder
jeśli u pacjenta występują choroby mózgu z drgawkami lub inne choroby układu nerwowegoyou suffer from brain conditions with seizures or from other diseases of the nervous system
Choroba uderza bezpośrednio w centralny system nerwowy...... gdzie w jakiś sposób zamyka połączenia nerwowe...... kontrolujące oddychanie i pracę sercaThis disease heads straight for the central nervous system...... where somehow it shuts down the neural pathways...... that control respiration and heartbeat
Karol, wstrząśnięty, opadł na fotel, zachodząc w głowę, co się z nią mogło stać; przypuszczał, że to choroba nerwowa, i płakał, pełen jakichś niejasnych, złowieszczych, niepojętych przeczuć.Charles sank back into his arm-chair overwhelmed, trying to discover what could be wrong with her, fancying some nervous illness, weeping, and vaguely feeling something fatal and incomprehensible whirling round him.
Leczenie preparatem Tysabri powinien rozpoczyna i nadzorowa lekarz do wiadczony w leczeniu chorób układu nerwowego, który posiada dost p do okre lonego typu urz dzenia skanuj cego zwanego rezonansem magnetycznym (MRITreatment with Tysabri should be started and supervised by a doctor who is experienced in treating diseases of the nervous system, and who has access to a type of scanning machine called a magnetic resonance imaging (MRI) machine
Objawy choroby Gauchera niezwiązane z układem nerwowym obejmują jeden lub więcej spośród wymienionych stanów: • niedokrwistość, po wykluczeniu innych przyczyn, takich jak niedobór żelaza • małopłytkowość • choroba kości, po wykluczeniu innych przyczyn, takich jak niedobór witaminy D • powiększenie wątroby lub śledzionyThe non-neurological manifestations of Gaucher disease include one or more of the following conditions: anaemia after exclusion of other causes, such as iron deficiency thrombocytopenia bone disease after exclusion of other causes such as Vitamin D deficiency hepatomegaly or splenomegaly
Powoduje to różne konsekwencje, w tym choroby wątroby i uszkodzenie układu nerwowegoThis causes a variety of effects, including liver disease and damage to the nervous system
ważniejsze choroby i zaburzenia (np. rak, cukrzyca i choroby związane z cukrzycą, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, choroby psychiczne, choroby układu krążenia, żółtaczka, alergie, uszkodzenia wzroku), choroby rzadkie, medycyna alternatywna i niekonwencjonalna, główne choroby związane z biedą w krajach rozwijających sięmajor diseases and disorders (e.g. cancer, diabetes and diabetes-related diseases, degenerative diseases of the nervous system, psychiatric diseases, cardiovascular diseases, hepatitis, allergies, visual impairment), rare diseases, alternative or non-conventional medicine and major diseases linked to poverty in developing countries
Czynna choroba nowotworowa lub choroba nowotworowa w wywiadzie, z wyjątkiem pierwotnego raka podstawnokomórkowego, raka in situ szyjki macicy oraz pewnych pierwotnych nowotworów ośrodkowego układu nerwowego, które muszą zostać ocenione zgodnie z wiedzą naukowąPresence, or previous history, of malignant disease, except for primary basal cell carcinoma, carcinoma in situ of the uterine cervix, and some primary tumours of the central nervous system that have to be evaluated according to scientific evidence
Niszczenie komórek nerwowych w chorobie neuronów motorycznych może być spowodowane zbyt dużą ilością glutaminianu (przekaźnika nerwowego) w mózgu i rdzeniu kręgowymThe destruction of nerve cells in motor neurone disease may be caused by too much glutamate (a chemical messenger) in the brain and spinal cord
Te opętania- somnambuliczne, uwarunkowane oszołomieniem- są konsekwencją chorób nerwowych zwanych histeriąThese possessions- these somnambulistic, dazed conditions- are consistent with the nervous diseases we call hysteria
Stosowanie preparatu Stocrin jest także związane z objawami ze strony układu nerwowego, takimi jak zawroty głowy, bezsenność (problemy ze snem), senność, zaburzenia uwagi i nietypowe sny, jak również z objawami psychiatrycznymi, w tym z ciężką depresją, myślami samobójczymi, próbami samobójczymi i agresywnym zachowaniem, szczególnie u pacjentów z chorobami psychicznymi w wywiadzieStocrin is also associated with nervous system symptoms, such as dizziness, insomnia (difficulty sleeping), somnolence (sleepiness), impaired concentration and abnormal dreaming, and with psychiatric disorders, including severe depression, suicidal thoughts, suicide attempts and aggressive behaviour, especially in patients with a history of mental illness
NMS jest rzadko występującą ostrą reakcją na leki stosowane w leczeniu chorób ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzującą się sztywnością, skurczami mięśni, drżeniem, zmianami stanu psychicznego, śpiączką, wysoką temperaturą ciała, przyspieszoną czynnością serca, chwiejnym ciśnieniem tętniczymNMS is a rare severe reaction to medicines used to treat disorders of the central nervous system and ‧ characterised by stiffness, muscle twitching, shaking, mental changes, coma, high body temperature, increased heart rate and unstable blood pressure
Dlatego też musimy zapewnić pomoc - ponieważ często się zdarza, że Unia Europejska nie ma niezbędnych uprawnień w tym zakresie - poprzez wytyczanie kierunku, koordynowanie współpracy, tworzenie synergii między działaniami państw członkowskich w odniesieniu do tych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, szczególnie choroby Alzheimera, a także poprzez pomoc pośrednią.Therefore, we need to provide assistance - as the European Union often does not have the necessary powers to be able to do this - by guiding, coordinating, cooperating, producing a synergy between Member States' actions with respect to these neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer's disease, and also by helping indirectly
Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenieNervous system disorders Very rare (< ‧,‧) Paresthesia, paralysis (Bell 's palsy), peripheral neuropathies (polyradiculoneuritis, facial paralysis), neuritis (including Guillain Barre Syndrome, optical neuritis, myelitis including transverse myelitis), encephalitis, demyelinating disease of the central nervous system, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, seizure, headache, dizziness, syncope
poważne lub trwałe schorzenie centralnego lub autonomicznego układu nerwowego niezależnie od przyczyny, takie jak choroby mózgu, miopatię lub porażenie w obrębie układu autonomicznegoserious or chronic affection of the central or autonomic nervous system, however caused, such as diseases of the brain, myopathy and autonomic paralysis
Stosowanie preparatu Sustiva jest także związane z objawami ze strony układu nerwowego, takimi jak zawroty głowy, bezsenność (problemy ze snem), senność, zaburzenia uwagi i nietypowe sny, jak również z objawami psychiatrycznymi, w tym z ciężką depresją, myślami samobójczymi, próbami samobójczymi i agresywnym zachowaniem, szczególnie u pacjentów z chorobami psychicznymi w wywiadzieSustiva is also associated with nervous system symptoms, such as dizziness, insomnia (difficulty sleeping), somnolence (sleepiness), impaired concentration and abnormal dreaming, and with psychiatric disorders, including severe depression, suicidal thoughts, suicide attempts and aggressive behaviour, especially in patients with a history of mental illness
Preparatu Stalevo nie należy stosować u pacjentów z: • ciężką niewydolnością wątroby, • jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku), • guzem chromochłonnym nadnerczy, • złośliwym zespołem neuroleptycznym w wywiadzie (niebezpieczną chorobą układu nerwowego, zazwyczaj wywoływaną przez leki przeciwpsychotyczne) lub rozpadem mięśni prążkowanychStalevo should not be used in patients with: severe liver disease; narrow-angle glaucoma (increased pressure within the eye); phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland); a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines) or rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres
Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami czy interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych czy motorycznych oraz zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i zagrożenia postępującym charakterem schorzeniaNeurological disturbances associated with diseases or surgical intervention affecting the central or peripheral nervous system, which lead to sensory or motor deficiencies and affect balance and coordination, must accordingly be taken into account in relation to their functional effects and the risks of progression
Zaburzenia neurologiczne związane z chorobami lub interwencją chirurgiczną skutkującą uszkodzeniem ośrodkowego lub obwodowego układu nerwowego, prowadzącym do niedoborów czuciowych lub motorycznych oraz zakłócenia równowagi i koordynacji, muszą zostać odpowiednio rozpatrzone w zakresie skutków czynnościowych i zagrożenia postępującym charakterem schorzeniaNeurological disturbances associated with diseases or surgical intervention affecting the central or peripheral nervous system, which lead to sensory or motor deficiencies and affect balance and coordination, must accordingly be taken into account in relation to their functional effects and the risks of progression
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27165 zdań frazy choroby nerwowe.Znalezione w 3,99 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.