Tłumaczenia na język angielski:

  • neurological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba układu nerwowegonervous system diseases
choroby układu nerwowegodisease of the nervous system; nervous system diseases

Przykładowe zdania z "choroby nerwowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dlatego też musimy zapewnić pomoc - ponieważ często się zdarza, że Unia Europejska nie ma niezbędnych uprawnień w tym zakresie - poprzez wytyczanie kierunku, koordynowanie współpracy, tworzenie synergii między działaniami państw członkowskich w odniesieniu do tych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, szczególnie choroby Alzheimera, a także poprzez pomoc pośrednią.Therefore, we need to provide assistance - as the European Union often does not have the necessary powers to be able to do this - by guiding, coordinating, cooperating, producing a synergy between Member States' actions with respect to these neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer's disease, and also by helping indirectly
Nie przeprowadzono badań klinicznych u pacjentów z chorobami ośrodkowego układu nerwowego (z wyjątkiem pacjentów z uszkodzonym rdzeniem kręgowym), u pacjentów z ciężkim zaburzeniem czynności nerek lub wątroby, u pacjentów po zabiegach chirurgicznych w obrębie miednicy mniejszej (z wyjątkiem prostatektomii oszczędzającej unerwienie), urazach miednicy lub radioterapii, u pacjentów z obniżonym popędem seksualnym lub z anatomicznymi zniekształceniami prąciaNo clinical trials in CNS diseases (except spinal cord injury), patients with severe renal or hepatic impairment, pelvic surgery (except nerve-sparing prostatectomy) or trauma or radiotherapy and hypoactive sexual desire or penile anatomic deformities have been performed
Zaburzenia funkcjonalne autonomicznego układu nerwowego w chorobie Parkinsona.Functional disorders of the autonomic nervous system in Parkinson's disease.
Leczenie preparatem Tysabri powinien rozpoczyna i nadzorowa lekarz do wiadczony w leczeniu chorób układu nerwowego, który posiada dost p do okre lonego typu urz dzenia skanuj cego zwanego rezonansem magnetycznym (MRITreatment with Tysabri should be started and supervised by a doctor who is experienced in treating diseases of the nervous system, and who has access to a type of scanning machine called a magnetic resonance imaging (MRI) machine
Choroba centralnego układu nerwowego, nieuleczalnaA disease of the central nervous system that has no cure
Regranex stosowany jest w przypadku wrzodów neuropatycznych: są to wrzody spowodowane chorobami układu nerwowego, a nie problemami z dostarczeniem krwi do miejsc zmienionych chorobowoRegranex is used in neuropathic ulcers: these are ulcers due to a nerve problem, and not to a problem with the blood supply to the area affected
Preparatu Stalevo nie należy stosować u pacjentów z: • ciężką niewydolnością wątroby, • jaskrą z wąskim kątem przesączania (podwyższone ciśnienie w oku), • guzem chromochłonnym nadnerczy, • złośliwym zespołem neuroleptycznym w wywiadzie (niebezpieczną chorobą układu nerwowego, zazwyczaj wywoływaną przez leki przeciwpsychotyczne) lub rozpadem mięśni prążkowanychStalevo should not be used in patients with: severe liver disease; narrow-angle glaucoma (increased pressure within the eye); phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland); a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines) or rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres
Takie są wyniki badań przeprowadzonych przez grupę roboczą organizacji BioInitiative, zawarte w opublikowanym ostatnio sprawozdaniu, którego wnioski są niepodważalne: chroniczna lub nadmierna ekspozycja na działanie fal elektromagnetycznych powoduje ryzyko wystąpienia różnych form raka, nabawienia się choroby Alzheimera czy problemów nerwowych.That is the finding of the recent BioInitiative report, and its conclusions are indisputable: the risks include forms of cancer, Alzheimer's disease and nervous problems caused by chronic or excessive exposure to electromagnetic waves.
Choroba pierwotniakowa przejawiająca się ostrym schorzeniem o jednym lub większej liczbie następujących objawów: powiększenie węzłów chłonnych, zapalenie mózgu, zapalenie naczyniówki i siatkówki, dysfunkcja centralnego układu nerwowegoA protozoan disease, which presents with an acute illness with one or more of the following: lymphadenopathy, encephalitis, chorioretinitis, disfunction of the central nervous system
Jak działa lek Extavia Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyka ośrodkowy układ nerwowy (OUN), wpływając w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowegoHow Extavia works Multiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord
Co 24 godziny rozpoznawany jest kolejny przypadek choroby neurodegeneracyjnej (choroby układu nerwowego).A new case of neurodegenerative disease (nervous system disorders) is diagnosed every 24 hours.
Szczególnej uwagi wymagają pacjenci z poważnym upośledzeniem czynności serca, z uszkodzeniem bariery krew/mózg i poważnymi chorobami ośrodkowego układu nerwowegoCare should be exercised in patients with severe cardiac disease and in patients with injuries of the blood brain barrier and severe cerebral disease
jeśli u pacjenta występują choroby mózgu z drgawkami lub inne choroby układu nerwowegoyou suffer from brain conditions with seizures or from other diseases of the nervous system
Zaburzenia układu nerwowego Częste: osłabienie czucia Niezbyt częste: choroby naczyń mózgowychNervous system disorders Common: hypoaesthesia Uncommon: cerebrovascular disorder
Utrata pamięci w chorobie Alzheimera spowodowana jest zaburzeniami przekazywania impulsów nerwowych przenoszących informacje w mózguMemory loss in Alzheimer s disease is due to a disturbance of message signals in the brain
Pomoc stosuje się zgodnie z art. ‧ rozporządzenia i ma ona na celu zrekompensowanie rolnikom strat w produkcji dorosłych owiec i kóz, które zostały poddane ubojowi na polecenie władz sanitarnych z uwagi na wystąpienie objawów trzęsawki (scrapie), choroby degeneracyjnej atakującej centralny system nerwowy owcy i kozyAid shall be implemented pursuant to Article ‧ of the Regulation and is aimed at compensating farmers for the loss of production from adult sheep and goats, which, having shown symptoms of scrapie, a degenerative disease affecting the central nervous system of sheep and goats have been culled on the basis of an order by health authorities
stwierdzenie nieważności decyzji Czwartej Izby Odwoławczej Urzędu Harmonizacji w ramach Rynku Wewnętrznego (znaki towarowe i wzory) z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie R ‧/‧-‧ i oddalenie sprzeciwu wniesionego przez Tecnifar- Industria Tecnica Farmaceutica, S.A. w odniesieniu do produktów farmaceutycznych i medyczno-weterynaryjnych z wyjątkiem produktów leczniczych przeznaczonych do leczenia chorób związanych z ośrodkowym układem nerwowym; iAnnul the decision of the Fourth Board of Appeal of the Office for Harmonisation in the Internal Market (Trade Marks and Designs) of ‧ February ‧ in case R ‧/‧-‧ and dismiss the opposition filed by the other party to the proceedings before the Board of Appeal with respect to pharmaceutical and veterinary medical products with the exception of medicinal products for diseases related to the central nervous system; and
Inne działania niepożądane obserwowane są bardzo rzadko: mała liczba płytek krwi, choroba węzłów chłonnych, reakcje alergiczne, zaburzenia układu nerwowego, takie jak uczucie mrowienia i drętwienia, porażenie neru twarzowego, zapalenia nerwów, w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, które prowadzi do upośledzenia widzenia, zapalenie mózgu, zaostrzenie objawów w przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy i omdlenie, niskie ciśnienie krwi, zapalenie naczynia krwionośnego, objawy astmopodobne, wymioty, nudności, biegunka, ból brzucha, reakcje skórne, takie jak wyprysk, wysypka, utrata włosów, swędzenie, pokrzywka i powstawanie pryszczy na skórze, bóle stawów, zapalenie stawów, ból mięśni, ból kończyn, zmęczenie, gorączka, schorzenie o niejasnej etiologii, objawy grypopodobne i zwiększenie aktywności enzymów wątrobowychOther side effects are reported very rarely: low platelet count, lymph node disease, allergic reactions, nervous system disorders such as pins and needles, facial paralysis, nerve inflammations including Guillain-Barre Syndrome, inflammation of the nerve of the eye that leads to impaired vision, brain inflammation, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, convulsions, headache, dizziness and fainting, low blood pressure, blood vessel inflammation, asthma-like symptoms, vomiting, nausea, diarrhoea, abdominal pain, skin reactions such as eczema, rash, hair loss, itching, hives and skin blistering, joint pain, arthritis, muscle pain, pain in extremity, fatigue, fever, vague illness, flu-like symptoms and elevations of liver enzymes
Badanie mózgu i zwalczanie chorób systemu nerwowegoStudying the brain and combating diseases of the nervous system
Stwardnienie zanikowe boczne jest postacią choroby neuronów motorycznych, w której atakowanie komórek nerwowych odpowiedzialnych za przekazywanie informacji do mięśni prowadzi do osłabienia, zaniku mięśni i porażeniaALS is a form of motor neurone disease where attacks of the nerve cells responsible for sending instructions to the muscles lead to weakness, muscle waste and paralysis
Ostre zakażenie płazińcami Schistosoma niejednokrotnie przebiega bezobjawowo, jednak często występuje przewlekła postać choroby, która objawia się różnie w zależności od umiejscowienia pasożyta, obejmując układ pokarmowy, moczowy lub nerwowy.Acute Schistosoma infection is often asymptomatic, but chronic illness is frequent and manifests in different ways according to the location of the parasite, involving the gastro-intestinal, urinary or neurological system.
Nie należy także stosować go u pacjentów z: • objawami chorób wątroby lub podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych, • guzem chromochłonnym nadnerczy, • złośliwym zespołem neuroleptycznym (niebezpieczną chorobą układu nerwowego, zazwyczaj wywoływaną przez leki przeciwpsychotyczne), rozpadem mięśni prążkowanych lub hipertermią (udarem cieplnym) w wywiadzie, • ciężką dyskinezjąIt should not be used in patients with: signs of liver disease or increased liver enzymes, phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland), a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines), rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres) or hyperthermia (heat stroke), severe dyskinesia
Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenieNervous system disorders Very rare (< ‧,‧) Paresthesia, paralysis (Bell 's palsy), peripheral neuropathies (polyradiculoneuritis, facial paralysis), neuritis (including Guillain Barre Syndrome, optical neuritis, myelitis including transverse myelitis), encephalitis, demyelinating disease of the central nervous system, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, seizure, headache, dizziness, syncope
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 27165 zdań frazy choroby nerwowe.Znalezione w 8,521 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.