Tłumaczenia na język angielski:

  • neurological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba układu nerwowegonervous system diseases
choroby układu nerwowegodisease of the nervous system; nervous system diseases

Przykładowe zdania z "choroby nerwowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
podstawowe choroby i zaburzenia (np. rak, cukrzyca i choroby związane z cukrzycą, choroby zwyrodnienia układu nerwowego, choroby psychiczne, choroby układu krążenia, choroby wątroby, alergie, pogorszenie wzroku, choroby zakaźne), choroby rzadkiemajor diseases and disorders (e.g. cancer, diabetes and diabetes-related diseases, degenerative diseases of the nervous system, psychiatric diseases, cardiovascular diseases, hepatitis, allergies, visual impairment, infectious diseases), rare diseases
zwalczanie cukrzycy, chorób układu nerwowego (takich jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona oraz nowy wariant choroby Creutzfeldta-Jakoba, a także, tam gdzie właściwe, chorób psychicznych), chorób układu krążenia i chorób rzadko występującychcombating diabetes, diseases of the nervous system (such as Alzheimer
ważniejsze choroby i zaburzenia (np. rak, cukrzyca i choroby związane z cukrzycą, choroby zwyrodnieniowe układu nerwowego, choroby psychiczne, choroby układu krążenia, żółtaczka, alergie, uszkodzenia wzroku), choroby rzadkie, medycyna alternatywna i niekonwencjonalna, główne choroby związane z biedą w krajach rozwijających sięmajor diseases and disorders (e.g. cancer, diabetes and diabetes-related diseases, degenerative diseases of the nervous system, psychiatric diseases, cardiovascular diseases, hepatitis, allergies, visual impairment), rare diseases, alternative or non-conventional medicine and major diseases linked to poverty in developing countries
rozwijanie strategii profilaktyki i zarządzanie zaburzeniami i chorobami nerwowymi i umysłowymi (takimi jak choroba Alzheimera, choroba Parkinsona i nowe odmiany choroby Creutzfeldta-Jakoba), w tym chorobami odnoszącymi się do uzależnienia od lekówdeveloping strategies for prevention and management of neurological and mental disorders and diseases (such as Alzheimer
Badanie mózgu i zwalczanie chorób układu nerwowego: celem jest wykorzystanie informacji o genomie w celu lepszego zrozumienia funkcjonowania i zaburzeń czynności mózgu, pozwalającego na nowe spojrzenie na procesy zachodzące w sferze psychiki, zwalczanie zaburzeń i chorób układu nerwowego oraz w celu usprawnienia procesów poprawy czynności mózguStudying the brain and combating diseases of the nervous system: The objectives are to use genome information to understand better the functioning and dysfunctioning of the brain, in order to gain new insight into mental processes, to combat neurological disorders and diseases, and to improve brain repair
Mam nadzieję, w szczególności, że zwiększone zostaną wysiłki w dziedzinie badań naukowych nad tym, jak substancje chemiczne ograniczające rozwój układu nerwowego mogą wywierać wpływ na częstość występowania choroby Alzheimera i zagrożenie zachorowania na inne choroby powodujące degradację układu nerwowego.In particular, I hope that there will be more research into how chemicals that hinder the development of the nervous system might contribute to the incidence of Alzheimer's and the risk of other diseases that cause deterioration of the nervous system.
Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując Doxazosin Retard Arrow ‧ mg tabletki o przedłużonym uwalnianiu i tabletki o innych nazwach własnych • jeśli u pacjenta występują problemy z sercem lub w przeszłości wystąpiła choroba serca • jeśli u pacjenta występuje choroba wątroby lub w przypadku stosowania leków wpływających na pracę wątroby, takich jak cymetydyna, lub jeśli pacjent jest dializowany • jeśli u pacjenta występuje autonomiczna neuropatia cukrzycowa, choroba związana z cukrzycą, która uszkadza układ nerwowy. • u pacjentów w wieku poniżej ‧ latTake special care with Doxazosin Retard Arrow ‧ mg prolonged release tablets and associated names if you have problems with your heart or a history of heart disease if you have liver disease or you are taking medicines to control the way your liver works such as cimetidine or if you are undergoing dialysis if you suffer from diabetic autonomic neuropathy, a disease associated with diabetes which affects your nervous system. If you are under ‧ years of age
Tak jest, między innymi, w przypadku wszystkich chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, takich jak choroba Parkinsona i choroba Alzheimera.This is the case, among others, with all the neurodegenerative diseases, such as Parkinson's and Alzheimer's.
Zaburzenia układu nerwowego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) parestezje, paraliż (porażenie Bella), neuropatie obwodowe (zapalenie wielokorzeniowe, porażenie nerwu twarzowego), zapalenie nerwu (w tym zespół Guillain-Barré, zapalenie nerwu wzrokowego, zapalenie rdzenia, w tym zapalenie poprzeczne rdzenia), zapalenie mózgu, choroba demielinizacyjna centralnego układu nerwowego, zaostrzenie przebiegu stwardnienia rozsianego, stwardnienie rozsiane, drgawki, ból głowy, zawroty głowy, omdlenieNervous system disorders Very rare (< ‧,‧) Paresthesia, paralysis (Bell 's palsy), peripheral neuropathies (polyradiculoneuritis, facial paralysis), neuritis (including Guillain Barre Syndrome, optical neuritis, myelitis including transverse myelitis), encephalitis, demyelinating disease of the central nervous system, exacerbation of multiple sclerosis, multiple sclerosis, seizure, headache, dizziness, syncope
Niszczenie komórek nerwowych w chorobie neuronów motorycznych może być spowodowane zbyt dużą ilością glutaminianu (przekaźnika nerwowego) w mózgu i rdzeniu kręgowymThe destruction of nerve cells in motor neurone disease may be caused by too much glutamate (a chemical messenger) in the brain and spinal cord
Choroba uderza bezpośrednio w centralny system nerwowy...... gdzie w jakiś sposób zamyka połączenia nerwowe...... kontrolujące oddychanie i pracę sercaThis disease heads straight for the central nervous system...... where somehow it shuts down the neural pathways...... that control respiration and heartbeat
U pacjentów z postacią otępienia typu alzheimerowskiego lub otępieniem związanym z chorobą Parkinsona, pewne komórki nerwowe umierają w mózgu, co powoduje obniżenie poziomu neuroprzekaźnika o nazwie acetylocholina (związek chemiczny, który umożliwia komórkom nerwowym wzajemne komunikowanie sięIn patients with Alzheimer s dementia or dementia due to Parkinson s disease, certain nerve cells die in the brain, resulting in low levels of the neurotransmitter acetylcholine (a chemical that allows nerve cells to communicate with each other
jeśli u pacjenta występują choroby mózgu z drgawkami lub inne choroby układu nerwowegoyou suffer from brain conditions with seizures or from other diseases of the nervous system
OCENIA, że konieczne jest rozpoczęcie pilotażowej inicjatywy wspólnego planowania dotyczącego walki z chorobami zwyrodnieniowymi ośrodkowego układu nerwowego, szczególnie z chorobą Alzheimera, oraz ZWRACA SIĘ do Komisji o przedłożenie wniosku dotyczącego zalecenia Rady mającego na celu rozpoczęcie realizacji tej pilotażowej inicjatywy w najbliższym możliwym terminie w ‧ rokuCONSIDERS it necessary to launch a pilot joint programming initiative on combating neurodegenerative diseases, in particular Alzheimer's, and INVITES the Commission to submit a proposal for a Council Recommendation in preparation for the launch of this pilot initiative as soon as possible in
Lek ten stosuje się w diagnostyce: • zaburzeń ruchowych, takich jak obserwowane w chorobie Parkinsona i innych podobnych chorobach, w których utrata komórek nerwowych w prążkowiu mózgu prowadzi do drżenia, zaburzeń chodu i sztywności mięśniThe medicine is used to help in the diagnosis of: movement disorders such as those seen in Parkinson s disease and other related diseases, where a loss of striatal nerve cells in the brain leads to tremor (shaking), gait disturbance and stiffness of muscles
jeżeli pacjent ma chorobę układu nerwowego lub chorobę psychicznąif you have had a severe nervous or mental disorder
Dlatego też musimy zapewnić pomoc - ponieważ często się zdarza, że Unia Europejska nie ma niezbędnych uprawnień w tym zakresie - poprzez wytyczanie kierunku, koordynowanie współpracy, tworzenie synergii między działaniami państw członkowskich w odniesieniu do tych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, szczególnie choroby Alzheimera, a także poprzez pomoc pośrednią.Therefore, we need to provide assistance - as the European Union often does not have the necessary powers to be able to do this - by guiding, coordinating, cooperating, producing a synergy between Member States' actions with respect to these neurodegenerative diseases, particularly Alzheimer's disease, and also by helping indirectly
Nie należy także stosować go u pacjentów z: • objawami chorób wątroby lub podwyższonym poziomem enzymów wątrobowych, • guzem chromochłonnym nadnerczy, • złośliwym zespołem neuroleptycznym (niebezpieczną chorobą układu nerwowego, zazwyczaj wywoływaną przez leki przeciwpsychotyczne), rozpadem mięśni prążkowanych lub hipertermią (udarem cieplnym) w wywiadzie, • ciężką dyskinezjąIt should not be used in patients with: signs of liver disease or increased liver enzymes, phaeochromocytoma (a tumour of the adrenal gland), a history of neuroleptic malignant syndrome (a dangerous nervous disorder usually caused by antipsychotic medicines), rhabdomyolysis (breakdown of muscle fibres) or hyperthermia (heat stroke), severe dyskinesia
Lek Cerezyme (imigluceraza) jest wskazany do stosowania w długotrwałej enzymatycznej terapii zastępczej u pacjentów z potwierdzonym rozpoznaniem choroby Gauchera typu ‧ (bez neuropatii) lub typu ‧ (z przewlekłą neuropatią), u których występują klinicznie znaczące objawy tej choroby, niezwiązane z układem nerwowymCerezyme (imiglucerase) is indicated for use as long-term enzyme replacement therapy in patients with a confirmed diagnosis of non-neuronopathic (Type ‧) or chronic neuronopathic (Type ‧) Gaucher disease and who exhibit clinically significant non-neurological manifestations of the disease
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26556 zdań frazy choroby nerwowe.Znalezione w 4,837 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.