Tłumaczenia na język angielski:

  • venereal disease   
    (Noun  ) (noun   )
     
    contagious disease spread through sexual intercourse

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

choroby wenerycznevenereal diseases; sexually transmitted diseases

Przykładowe zdania z "choroba weneryczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nie zapomnij powiedzieć o chorobie wenerycznejboy ‧ ‧) Don' t forget to tell her about the chlamydia
Jesteś tylko zarażony.Jakbyś złapał chorobę WenerycznąYou' re just... infected, a virus... a sexually transmitted disease
Czy nabawił się choroby wenerycznej albo został republikaninemWhether he had a social disease, or had become a Republican
Powiedz, bierze jakieś leki na choroby weneryczne?So tell me, is he like packing some serious pubic inhes?
W kraju szerzy się epidemia chorób wenerycznychThere' s a V. D. Epidemic sweeping this country, Thurman
A moim jedynym problemem związanym z tym są choroby weneryczne, co jest niedopuszczalneAnd my only problem with that is venereal disease, which is disabilitating
Przestępstwo narażenia wirusem HIV i innymi chorobami wenerycznymi w polskim prawie karnym.The crime of infecting with HIV and other vevereal diseases in the polish penal law.
Idziesz Mike?Czy wciąż gadasz z tą starą szmatą o swoich chorobach wenerycznych?Coming, Mike, or still talking to the old bag about your herpes?
Reakcyjny test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRL) oraz natychmiastowa reagina plazmowa (RPRA reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL) or rapid plasma reagin (RPR
To choroba weneryczna, jedna z wielu, które mamThis is a venereal disease, Eugene!
Oto choroba wenerycznaThis is a venereal disease!
A choroby weneryczne: opryszczka, rzeżączka, wszy?No.Herpes? Gonorrhea?
Zasoby internetowe jako żródło informacji medycznych o chorobach dermatologicznych i wenerycznych: próba oceny wiarygodności.Internet as a sources of medical information about dermatological and venereal illenes. Credibility ot the information.
chorobą weneryczną?So Pauly gave each one of you...- a sexually transmitted disease?
Nigdy nie miałam choroby wenerycznejNever have I ever had an STl
Obie mamy te same choroby weneryczneWe' ve got the same VD' s
Odczynowy test serologiczny (bezkrętkowy: Laboratorium Badania Chorób Wenerycznych (VDRLA reactive serologic test (nontreponemal: Venereal Disease Research Laboratory (VDRL
Jak nazwa wskazuje, choroby weneryczne, choroby Wenus, przypisuje się ich pochodzeniuThe very name ' venereal diseases '...... the diseases of Venus, imputes to them divine origin
Choroby weneryczne?Any venereal disease?
Z chorobami wenerycznymiIt' s this big medical book she' s got of venereal diseases
Obawiam się, że złapałem chorobę weneryczną.I'm afraid I've contracted a venereal disease.
Walka z chorobami wenerycznymi w Polsce w latach 1948-1949Strugle against venereal diseases in Poland, 1948-1949.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25377 zdań frazy choroba weneryczna.Znalezione w 3,595 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.