Tłumaczenia na język angielski:

  • immunological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba kompleksów immunologicznychimmune complex diseases
choroba systemu immunologicznegoimmunological disease

Przykładowe zdania z "choroba immunologiczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wykrycie reakcji immunologicznej na wirusa choroby niebieskiego języka u zwierząt nieszczepionych oznacza, że zostały one wcześniej zarażoneThe detection of an immune response to bluetongue virus in non-vaccinated animals indicates previous infection
Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznychNo information on the induction of long-term side effects is available in dog and cat, especially for autoimmune disorders
w oparciu o dane dotyczące częstości występowania choroby, funkcji oraz działania systemu immunologicznego, cielęta powinny być żywione w taki sposób, aby poziom hemoglobiny we krwi nie spadał poniżej pewnego minimalnego poziomuWhereas based on data on disease incidence, immune system function and exercise, calves should be fed in such a way that their blood haemoglobin does not fall below a certain minimum level
Stosuje się go w leczeniu następujących grup pacjentów: • osoby dorosłe z ciężkim, czynnym umiarkowanym lub ciężkim reumatoidalnym zapaleniem stawów (choroba układu immunologicznego powodująca stan zapalny stawów), u których nie wystąpiła odpowiednia odpowiedź na inne leki oraz osoby dorosłe z postępującym (pogarszającym się) ciężkim, czynnym reumatoidalnym zapaleniem stawów, które nie przyjmowały wcześniej metrotreksatu (inny lek oddziałujący na układ odpornościowyIt is used to treat the following groups of patients: adults with moderate to severe active rheumatoid arthritis (an immune system disease causing inflammation of the joints) who have not responded adequately to other treatments, and adults with severe active rheumatoid arthritis that is progressive (getting worse) who have not taken methotrexate (another medicine that acts on the immune system) before
dopuszcza się leczenie weterynaryjne zwierząt lub stosowanie środków sanitarnych, w odniesieniu do budynków, sprzętu lub urządzeń, jeżeli są one obowiązkowe na podstawie przepisów krajowych lub wspólnotowych, włącznie ze z immunologicznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi, jeżeli uznano, że na obszarze, na którym położona jest jednostka produkcyjna, dana choroba występujeveterinary treatments to animals, or treatments to buildings, equipment and facilities, which are compulsory under national or Community legislation shall be authorised, including the use of immunological veterinary medicinal products when a disease has been recognised as present in a specific area in which the production unit is located
Stosuje się go zazwyczaj po niepowodzeniu leczenia innymi lekami, u osób dorosłych z następującymi chorobami: • reumatoidalnym zapaleniem stawów (chorobą układu immunologicznego, w przebiegu której występuje stan zapalny stawówIt is used, most often when other medicines or treatments have failed, in adults with the following diseases: rheumatoid arthritis (an immune system disease causing inflammation of the joints
Po podaniu szczepionki, układ immunologiczny (system obronny organizmu) osoby zaszczepionej zacznie wytwarzać własną odporność (przeciwciała) przeciwko chorobieWhen a person is given the vaccine, the immune system (the body s natural defence system) will produce its own protection (antibodies) against the disease
Preparat Posaconazole SP jest stosowany w przypadkach, gdy choroba ma ciężki przebieg lub gdy u pacjenta występują zaburzenia odporności (osłabienie układu immunologicznegoPosaconazole SP is used if the disease is severe, or if the patient is immunocompromised (with a weakened immune system
Szczepionkę Purevax FeLV stosuje się do szczepienia kotów w wieku od ośmiu tygodni przeciwko białaczce kociej – chorobie zajmującej układ immunologiczny, wywołanej przez typ wirusa znany jako retrowirusPurevax FeLV is used to vaccinate cats from the age of eight weeks against feline leukaemia, an illness affecting the immune system caused by a type of virus known as a retrovirus
Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobąVaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
• jeśli kiedykolwiek przedtem wystąpiły problemy zdrowotne po szczepieniach; • jeśli układ immunologiczny jest osłabiony przez chorobę lub przyjmowane leki; • jeśli zdarzają się problemy z krwawieniami lub łatwo dochodzi do powstawania siniakówif you have experienced any health problems after previous administration of a vaccine. if you have a poor immune system due to illness or drug treatment. if you have a bleeding problem or bruise easily
choroby autoimmunologiczne i inne dysfunkcje immunologiczneauto-immune diseases and other immune dysfunctions
Lek Xolair nie jest przewidziany w zapobieganiu lub leczeniu innych stanów typu alergicznego, takich jak nagłe reakcje alergiczne, zespół hiper-IgE (dziedziczne zaburzenie immunologiczne), aspergiloza (choroba płuc o podłożu grzybiczym), alergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar siennyXolair is not meant to prevent or treat other allergy-type conditions, such as sudden allergic reactions, hyperimmunoglobulin E syndrome (an inherited immune disorder), aspergillosis (a fungus-related lung disease), food allergy, allergic skin rash or hay fever
Zaburzenia układu immunologicznego Anafilaksja, reakcje alergiczne w tym reakcje anafilaktoidalne oraz podobne do choroby posurowiczejImmune system disorders Anaphylaxis, allergic reactions including anaphylactoid reactions and mimicking serum sickness
Lek Raptiva działa na układ immunologiczny, co może potencjalnie zwiększyć ryzyko chorób zakaźnych lub może ponownie uczynnić stare zakażeniaRaptiva acts on the immune system, which may potentially increase your risk of infectious diseases or may reactivate old infections
Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobąVaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a diseases
Nie badano stosowania preparatu Xolair w przypadku pacjentów z chorobami autoimmunologicznymi, stanami wywołanymi pośrednio przez kompleksy immunologiczne lub z wcześniej istniejącymi zaburzeniami czynności nerek lub wątrobyXolair therapy has not been studied in patients with autoimmune diseases, immune complex-mediated conditions, or pre-existing renal or hepatic impairment
Interferon jest białkiem, które modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego organizmu w celu zwalczania zakażenia i ciężkich choróbInterferon is a protein that modifies the response of the body 's immune system to help fight infections and severe diseases
Opisywano wystąpienie choroby nerek po podaniu wysokich dawek osoczowego czynnika ‧ w celu uzyskania tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią B, u których uprzednio stwierdzono występowanie inhibitorów czynnika ‧ i reakcji alergicznych (patrz również „ Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek BeneFIX ”A kidney disorder has been reported following high doses of plasma derived Factor ‧ to induce immune tolerance in haemophilia B patients with factor ‧ inhibitors and a history of allergic reactions (see also Take special care with BeneFIX
Biorcy alogenicznych komórek PBPC zmobilizowanych filgrastymem Obecnie dostępne dane wskazują, że interakcje immunologiczne pomiędzy alogenicznym przeszczepem PBPC a biorcą mogą mieć związek ze zwiększonym – w porównaniu do przeszczepu szpiku kostnego – ryzykiem wystąpienia ostrej i przewlekłej choroby GvHDRecipients of allogeneic PBPCs mobilised with filgrastim Current data indicate that immunological interactions between the allogeneic PBPC graft and the recipient may be associated with an increased risk of acute and chronic GvHD when compared with bone marrow transplantation
Bez uszczerbku dla szczególnych wymagań przewidzianych w legislacji wspólnotowej dla kontroli i zwalczania chorób zwierzęcych, poniższe wymagania dotyczą immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczychWithout prejudice to the specific requirements laid down by Community legislation for the control and eradication of animal desease, the following requirements shall apply to immunological veterinary medicinal products
Leki te pomagają zwalczać takie choroby jak nowotwory dzięki wzmocnieniu naturalnych funkcji układu immunologicznegoThese medicines help the body s immune system fight diseases like cancer by improving the immune system s natural role in fighting disease
Szczepionki „ uczą ” układ immunologiczny (naturalny system odpornościowy organizmu), jak bronić się przed chorobamiVaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 25889 zdań frazy choroba immunologiczna.Znalezione w 10,785 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.