Tłumaczenia na język angielski:

  • immunological diseases   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

choroba kompleksów immunologicznychimmune complex diseases
choroba systemu immunologicznegoimmunological disease

Przykładowe zdania z "choroba immunologiczna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Substancja czynna pobudza aktywnie układ immunologiczny zaszczepionych świń do wytworzenia oporności na zakażenie wirusem choroby Aujeszky’ egoThe active substance stimulates active immunity against Aujeszky s Disease in pigs
Tego rodzaju choroby są określane często jako „ zespoły niedoboru odporności ”, a ich leczenie określa się jako „ leczenie zastępcze ”; • u pacjentów z określonymi zaburzeniami immunologicznymiThese types of conditions are called immunodeficiency syndromes and their treatment is called replacement therapy. Patients with certain immune disorders
napromieniowanie lub chemioterapia z zastosowaniem dawki letalnej bez rekonstytucji systemu immunologicznego, lub rekonstytucja z wytworzeniem choroby typu przeszczep przeciwko gospodarzowiIrradiation or chemotherapy with a lethal dose without reconstitution of the immune system, or reconstitution with production of graft versus host disease
W przyszłości, w przypadku ponownego kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy, ich układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże im zwalczyć chorobęIn the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, the immune system will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease
Zaburzenia układu immunologicznego Bardzo rzadko (< ‧ ‧) choroba posurowicza, anafilaksja, zapalenie guzkowate tętnicImmune system disorders Very rare (< ‧,‧) Serum sickness, anaphylaxis, polyarteritis nodosa
Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobąVaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against diseases
Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi Potencjalne reakcje związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcje typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z towarzyszącą wysypką oraz proliferacyjne kłębuszkowe zapalenie nerek obserwowano niezbyt częstoPotentially immunocomplex-mediated reactions Potentially immunocomplex-mediated reactions, such as serum-sickness-type reaction, polyarthritis with rash and proliferative glomerulonephritis have been reported uncommonly
W przyszłości w przypadku kontaktu ptaków z wirusem ptasiej grypy układ immunologiczny będzie w stanie wytwarzać przeciwciała szybciej, co pomoże ptakom zwalczyć chorobęIn the future, if the birds are exposed to the avian flu virus, their immune systems will be able to make those antibodies quicker and this will help them fight the disease
Należy poinformować lekarza, jeśli osoba, która ma być zaszczepiona: • ma zaburzenia krwawienia (chorobę, która sprawia, że krwawi bardziej, niż zazwyczaj), na przykład hemofilię • ma osłabiony układ immunologiczny, na przykład z powodu defektu genetycznego lub zakażenia HIVhas a bleeding disorder (a disease that makes you bleed more than normal), for example haemophilia has a weakened immune system, for example due to a genetic defect or HIV infection
Opisywano wystąpienie choroby nerek po podaniu wysokich dawek osoczowego czynnika ‧ w celu uzyskania tolerancji immunologicznej u pacjentów z hemofilią B, u których uprzednio stwierdzono występowanie inhibitorów czynnika ‧ i reakcji alergicznych (patrz również „ Kiedy zachować szczególną ostrożność stosując lek BeneFIX ”A kidney disorder has been reported following high doses of plasma derived Factor ‧ to induce immune tolerance in haemophilia B patients with factor ‧ inhibitors and a history of allergic reactions (see also Take special care with BeneFIX
Zaburzenia układu immunologicznego Niezbyt często: nadwrażliwość, nadwrażliwość związana z kompleksami immunologicznymi, reakcje potencjalnie związane z kompleksami immunologicznymi, takie jak reakcja typu choroby posurowiczej, zapalenie wielostawowe z wysypką i proliferacyjnym zapaleniem kłębuszków nerkowych (patrz punktImmune system disorders Uncommon: hypersensitivity, immunocomplex mediated hypersensitivity, potentially immunocomplex-mediated reactions, such as serum-sickness-type reaction, polyarthritis with rash and proliferative glomerulonephritis (see section
Nie stwierdzono jednak widocznej toksyczności, w tym występowania chorób wywołanych pośrednio przez kompleksy immunologiczne lub cytotoksyczności zależnej od dopełniaczaHowever, no apparent toxicity, such as immune complex-mediated disease or complement-dependent cytotoxicity, was seen
Brak informacji o długotrwałych efektach niepożądanych u psów i kotów, szczególnie w odniesieniu do chorób auto-immunologicznychNo information on the induction of long-term side effects is available in dog and cat, especially for autoimmune disorders
Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalnego systemu obronnego organizmu), jak może on chronić się przed chorobąVaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a diseases
Szczepionkę Purevax FeLV stosuje się do szczepienia kotów w wieku od ośmiu tygodni przeciwko białaczce kociej – chorobie zajmującej układ immunologiczny, wywołanej przez typ wirusa znany jako retrowirusPurevax FeLV is used to vaccinate cats from the age of eight weeks against feline leukaemia, an illness affecting the immune system caused by a type of virus known as a retrovirus
napromieniowanie lub chemioterapia z zastosowaniem dawki letalnej bez rekonstytucji systemu immunologicznego, lub rekonstytucja z wytworzeniem choroby typu przeszczep przeciwko gospodarzowiirradiation or chemotherapy with a lethal dose without reconstitution of the immune system, or reconstitution with production of graft versus host disease
W odniesieniu do pewnych immunologicznych weterynaryjnych produktów leczniczych (związanych z pryszczycą, grypą ptaków i chorobą niebieskiego języka) oraz w drodze odstępstwa od przepisów tytułu II, część ‧, sekcja C dotyczących substancji czynnych, wprowadza się koncepcję stosowania dokumentacji wielu szczepówFor certain immunological veterinary medicinal products (foot-and-mouth disease, avian influenza and bluetongue) and by derogation from the provisions of Title II, Part ‧ Section C on active substances the concept of the use of a multi-strain dossier is introduced
immunologiczny atakuje własne komórki lub tkanki organizmu, taka jak toczeń układowy, reumatoidalne zapalenie stawów, choroba zapalna jelit czy łuszczyca). • Jeśli pacjent przyjmuje jakiekolwiek inne leki wymienione w punkcie „ Stosowanie leku Ceplene z innymi lekami ” lub jeśli planowana jest operacja lub specjalne badanie radiologiczne wymagające podania zastrzyku, należy zasięgnąć opinii lekarza prowadzącego. • Jeśli stwierdza się zakażenie, lekarz powinien prowadzić ścisłą obserwację stanu pacjentabody s own cells or tissues, such as systemic lupus, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel disease or psoriasis). If you are taking any other medicines mentioned under Taking other medicines or if you are to have an operation or special X-ray investigation requiring an injection, talk to your doctor. If you have an infection your doctor will closely monitor you
dopuszcza się leczenie weterynaryjne zwierząt lub stosowanie środków sanitarnych, w odniesieniu do budynków, sprzętu lub urządzeń, jeżeli są one obowiązkowe na podstawie przepisów krajowych lub wspólnotowych, włącznie ze z immunologicznymi weterynaryjnymi produktami leczniczymi, jeżeli uznano, że na obszarze, na którym położona jest jednostka produkcyjna, dana choroba występujeveterinary treatments to animals, or treatments to buildings, equipment and facilities, which are compulsory under national or Community legislation shall be authorised, including the use of immunological veterinary medicinal products when a disease has been recognised as present in a specific area in which the production unit is located
Interferon jest białkiem, które modyfikuje odpowiedź układu immunologicznego organizmu w celu zwalczania zakażenia i ciężkich choróbInterferon is a protein that modifies the response of the body 's immune system to help fight infections and severe diseases
Rzadkie działania niepożądane (występujące u ‧ na ‧ pacjentów): − Bezsenność − Niedosłuch, dzwonienie w uszach − Zaburzenia smaku − Wzmożone napięcie mięśniowe, osłabienie mięśni spowodowane nieprawidłową odpowiedzią immunologiczną − Zaburzenia czynności mózgu, objawy jak w chorobie Parkinsona, drgawkiHearing difficulties, ringing in the ears-Abnormal sense of taste-Increase in muscle tone, muscle weakness caused by an abnormal immune system response-Abnormal brain function, Parkinson-like symptoms, convulsion
Działanie szczepionek polega na „ uczeniu ” układu immunologicznego (naturalny układ obronny organizmu), w jaki sposób bronić się przed chorobamiVaccines work by teaching the immune system (the body s natural defences) how to defend itself against a disease
jest stosowany lub podawany ludziom w celu leczenia, zapobiegania chorobom lub ich diagnozowania, poprzez działanie farmakologiczne, immunologiczne lub metaboliczne komórek lub tkanek lub jest prezentowany jako posiadający takie właściwościis presented as having properties for, or is used in or administered to human beings with a view to treating, preventing or diagnosing a disease through the pharmacological, immunological or metabolic action of its cells or tissues
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 26491 zdań frazy choroba immunologiczna.Znalezione w 3,718 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.