wymowa: IPA: ˈʦ̑awɔɕʨ̑ [ˈʦawɔɕʨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • whole         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  something complete
   
  Set of elements constituting something complete.
   
  The result of the union of two or more elements.
 • wholness   
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę, komplet
 • aggregate     
  (verb, noun, adjv   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • bloc     
  (noun   )
 • ensemble   
  (noun   )
 • entirely       
  (advb   )
 • entirety   
  (noun   )
 • integer       
  (noun, adjv   )
 • integer part   
 • integral     
  (noun, adjv   )
 • integral part   
 • integrity       
  (noun   )
 • sum       
  (verb, noun   )
 • total       
  (verb, noun, adjv   )
 • totality   
  (noun   )
 • wholeness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
a whole, wholeness, entirety

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

detaliczna usługa finansowe w całości lub części spłacana ze sprzedaży nieruchomości przez świadczeniodawcęequity release product
głosowanie nad całościąvote on a text as a whole
Idź na całośćLet’s Make a Deal
na ogół, w całościon the whole
ogólnie, podsumowując, w całościall in all
pokryty w całościfully paid
poprawki zaakceptowane w całości lub w częściamendments accepted in whole or in part
w całościas a whole
zapłacony w całościfully paid

Przykładowe zdania z "całość", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na obecnym etapie władze francuskie nie wykazały, że całość korzyści przyznanych zakładom ubezpieczeniowym zostanie przekazana konsumentomThe French authorities have not so far shown that the advantage granted to insurers will be passed on in full to the final consumer
Podawanie tabletki Pacjenci powinni wyjąć tabletkę produktu Effentora z blistra i natychmiast umieścić ją w całości w górnej części jamy ustnej pod policzkiem (powyżej górnego tylnego zęba trzonowego, pomiędzy policzkiem i dziąsłemTablet administration Patients should remove the tablet from the blister unit and immediately place the entire Effentora tablet in the upper portion of the buccal cavity (above an upper rear molar between the cheek and gum
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach CzłonkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
A jeśli już idziesz na całość, to czemu nie pomiędzy stacjami Liverpool i Tottenham Court?If you go for it, why not between Liverpool St. And Tottenham Court?
Właściwy organ w państwie członkowskim wykonania może, na wniosek dłużnika, zawiesić, w całości lub części, wykonanie orzeczenia sądu pochodzenia, gdy właściwemu sądowi państwa członkowskiego pochodzenia przedłożono wniosek o ponowne zbadanie orzeczenia wydanego przez sąd pochodzenia zgodnie z artThe competent authority in the Member State of enforcement may, on application by the debtor, suspend, either wholly or in part, the enforcement of the decision of the court of origin if the competent court of the Member State of origin has been seised of an application for a review of the decision of the court of origin pursuant to Article
Tyle samo, jeśli nie więcej niż ci, którzy są jeszcze w całościAs much, if not more so, than those of us yet not dismembered
uważa, że Nagroda Unii Europejskiej związana z Dziedzictwem Kulturowym, przyznawana przez federację EUROPA NOSTRA, jest wartościową inicjatywą, która powinna być kontynuowana w przyszłości; uważa, że w związku z tym i w szerszym kontekście należy wprowadzić nową kategorię nagród za najlepszą całościową rewitalizację społeczności tradycyjnej, aby zachęcić te z nich, którym udało się zachować w całości lub częściowo swój charakter architektoniczny, do kontynuowania starań o wsparcieConsiders that the European Union Cultural Heritage Prize administered by Europa Nostra is a valuable initiative which should be followed up in future; considers that, in this connection and in a wider context, a new category of awards for the best overall restoration of a traditional community should be introduced to encourage those communities which have managed to conserve all or part of their traditional configurations to step up their efforts in this direction
Jeżeli całość lub część tych informacji nie może zostać uzyskana w terminie właściwym dla danej sprawy, organ wykonujący informuje o tym organ wnioskujący, podając przyczyny takiej sytuacjiWhere all or some of the requested information cannot be obtained within a reasonable time, having regard to the particular case, the requested authority shall so inform the applicant authority, indicating the reasons therefore
fizyczne zastąpienie w całości lub w części składnika aktywów, w przypadku którego nastąpiła utrata wartości bądź jego utracenie przez jednostkęphysical replacement in whole or in part of an impaired or lost asset
Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2004 — Tom 1 przyczyni się do zwiększenia możliwości badawczych Wspólnoty Europejskiej jako całości w zakresie technologii komputerowych i telekomunikacyjnych , zgodnie z celem strategii lizbońskiej dotyczącym uczynienia Europy liderem pod względem gospodarki opartej na wiedzy .Report on competition policy 2004 Volume 1 —
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
W powyższym kontekście Strony ocenią całość stosunków między Stronami oraz ocenią, czy powinny zostać utworzone i wprowadzone instrumenty dodatkowe lepiej skierowane na potrzeby rozwojowe GrenlandiiIn this context they shall assess the overall relationship between the Parties and assess whether additional instruments should be developed and implemented to better address the development needs of Greenland
Jeśli nie istnieją publikowane kwotowania cen na aktywnym rynku dla instrumentu finansowego jako całości, lecz istnieją aktywne rynki dla jego części składowych, wartość godziwa jest wyznaczana na podstawie odpowiednich cen rynkowych dla poszczególnych jego części składowychIf a published price quotation in an active market does not exist for a financial instrument in its entirety, but active markets exist for its component parts, fair value is determined on the basis of the relevant market prices for the component parts
Podsumowując, rynek energii elektrycznej na Sardynii doświadcza złożonych trudności (z których część charakterystyczna jest jednak dla całości Włoch), które można podsumować w następujący sposób: wysokie ceny, znaczny stopień koncentracji na rynku, siła rynkowa operatorów dominujących, nadwyżka zdolności produkcyjnych w segmencie wysokokosztowym, względna niewydolność zakładów produkujących energię, które stają się przestarzałe, brak dostępu do infrastruktury gazu ziemnego i ograniczona przepustowość gazociągu międzysystemowegoIn conclusion, the electricity market in Sardinia exhibits a combination of problems (some of which are, however, common to the rest of Italy) which can be summarised as follows: high prices, a high degree of concentration of the market, dominant operators’ market power, excess generation capacity in the high cost-segment, relative inefficiency of generating plants which are becoming obsolete, lack of access to natural gas infrastructure, and insufficient interconnection
W tym celu należy postanowić, że Państwa Członkowskie spełniają wymaganie odnośnie do minimalnych poziomów opodatkowania, jeśli całość pobranych przez nie, jako podatki pośrednie, opłat (z wyłączeniem podatku od wartości dodanej), nie jest niższa od wspólnotowych minimalnych poziomów opodatkowaniaTo that end, Member States should be permitted to comply with the Community minimum taxation levels by taking into account the total charge levied in respect of all indirect taxes which they have chosen to apply (excluding VAT
Mianownik obejmuje całość populacji tej samej grupy wiekowej, z wyłączeniem braku odpowiedzi na pytania najwyższy uzyskany poziom wykształcenia lub szkoleń oraz uczestnictwo w nauce i szkoleniachThe denominator consists of the total population of the same age group, excluding no answers to the questions highest level of education or training attained and participation to education and training
Pomimo, że oczekuje się wywozu całości produkcji od przedsiębiorstw działających w ramach systemów EOU/EPZ, rząd Indii zezwala, aby jednostki te sprzedawały część swojej produkcji na rynku krajowym na określonych warunkachAlthough companies operating within the EOU/EPZ scheme are normally expected to export their entire production, the GOI does allow these units to sell a part of their production on the domestic market under certain conditions
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18446 zdań frazy całość.Znalezione w 5,79 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.