wymowa: IPA: ˈʦ̑awɔɕʨ̑ [ˈʦawɔɕʨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • whole         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  something complete
   
  Set of elements constituting something complete.
   
  The result of the union of two or more elements.
 • wholness   
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę, komplet
 • aggregate     
  (verb, noun, adjv   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • bloc     
  (noun   )
 • ensemble   
  (noun   )
 • entirely       
  (advb   )
 • entirety   
  (noun   )
 • integer       
  (noun, adjv   )
 • integer part   
 • integral     
  (noun, adjv   )
 • integral part   
 • integrity       
  (noun   )
 • sum       
  (verb, noun   )
 • total       
  (verb, noun, adjv   )
 • totality   
  (noun   )
 • wholeness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
a whole, wholeness, entirety

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

detaliczna usługa finansowe w całości lub części spłacana ze sprzedaży nieruchomości przez świadczeniodawcęequity release product
głosowanie nad całościąvote on a text as a whole
Idź na całośćLet’s Make a Deal
na ogół, w całościon the whole
ogólnie, podsumowując, w całościall in all
pokryty w całościfully paid
poprawki zaakceptowane w całości lub w częściamendments accepted in whole or in part
w całościas a whole
zapłacony w całościfully paid

Przykładowe zdania z "całość", pamięć tłumaczeniowa

add example
Załączona tabela B podaje uzupełniające dane liczbowe dotyczące całości przepływu dochodów (stosunek dochodów do należności przeniesionych, stosunek dochodów do należności powstałych, stosunek dochodów do należności zebranychThe annexed table B provides additional data on the whole of the revenue stream (revenue entitlements carried over, revenue entitlements established and revenue entitlements collected
wyraża żal, że wymiar terytorialny spójności nie jest traktowany jako samoistny priorytet lub jako podejście przekrojowe stosowane do trzech głównych priorytetów określonych w dokumencie, oraz że nie jest on tematem przewodnim całości strategicznych wytycznych Wspólnoty z tego samego tytułu, co spójność gospodarcza i społecznaregrets that the territorial dimension of cohesion policy is not covered by either a separate priority or a horizontal priority overlapping with the three main priorities defined in the document and that it is not the governing principle of all of the CSGs as is the case with economic and social cohesion
Koszty związane z delegacjami odbywanymi przez personel laboratoriów obecnie muszą być pokrywane przez laboratoria z kosztów ogólnych beneficjentów do wysokości ‧ % całości dopuszczalnych kosztów związanych z działaniamiThe costs related to missions carried out by staff of the laboratories has currently to be financed by the laboratories from the beneficiary
Zainteresowane Państwo Członkowskie zwraca Wspólnocie całość lub część kwot, które zostały mu przekazane w formie pomocy finansowej Wspólnoty przyznanej zgodnie z ust. ‧ i ‧, jeżeli korzystając ze źródeł wymienionych w ust. ‧ stwierdzono, żeThe Member State concerned shall repay the Community all or part of any amounts paid it by way of a Community financial contribution allocated under paragraphs ‧ and ‧ above if it is established from the sources as specified in paragraph ‧, that
jedynym sposobem skutecznego połączenia w całość rozszerzonej Europy i zwiększenia jej spójności terytorialnej jest uzupełnienie brakujących połączeń i usunięcie przeszkód występujących na głównych osiach transeuropejskiej sieci TEN-T, przedłużenie głównych korytarzy tej sieci do sąsiednich krajów i regionów oraz zajęcie się jej słabymi punktami w strefach transgranicznychthe only effective way of interconnecting the enlarged EU and improving territorial cohesion is to supply the missing links and remove the obstacles hampering the main axes of the trans-European TEN-T network, to extend the main corridors of this network to neighbouring countries and regions and to tackle existing weaknesses in cross-border regions
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach CzłonkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
Jeżeli jedna z Umawiających się Stron zwróci się z wnioskiem o pomoc, której sama nie mogłaby zapewnić w całości lub w części na podobny wniosek, wskaże na istnienie tego typu sytuacji w swoim wnioskuIf one Contracting Party requests assistance which it could not supply itself entirely or partially upon a similar request, it shall state this situation in its request
Ogłoszenie, określone w ust. ‧, zostają opublikowane w całości w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich oraz w bazie danych TED w języku oryginałuThe notice referred to in paragraph ‧ shall be published in full in the Official Journal of the European Communities and in the TED data bank in their original language
Ustalenia, czy interes Wspólnoty wymaga interwencji, dokonuje się na podstawie wyników oceny wszystkich poszczególnych interesów jako całości, w tym interesu przemysłu wewnętrznego, użytkowników i konsumentów krajowychA determination as to whether the Community interest calls for intervention shall be based on an appreciation of all the various interests taken as a whole, including the interests of the domestic industry and users and consumers
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
Ponadto Komisja zauważa, że KPS została powołana jako fundusz rządowy, realizujący pewne cele polityki publicznej, którego finansowanie było w całości zapewnione lub gwarantowane przez państwo za pośrednictwem Agencji Rozwoju PrzemysłuFurthermore, the Commission notes that KPS was established as a government-controlled fund with public policy objectives, the funding of which was fully provided, or guaranteed, by the State via the IDA
Do celów niniejszej dyrektywy finansowanie terroryzmu oznacza bezpośrednie lub pośrednie dostarczanie lub gromadzenie funduszy wszelkimi sposobami, z zamiarem ich użycia lub ze świadomością, że mają zostać użyte, w całości lub w części, w celu popełnienia któregokolwiek z przestępstw określonych w art. ‧–‧ decyzji ramowej Rady ‧/‧/WSiSW z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zwalczania terroryzmuFor the purposes of this Directive, terrorist financing means the provision or collection of funds, by any means, directly or indirectly, with the intention that they should be used or in the knowledge that they are to be used, in full or in part, in order to carry out any of the offences within the meaning of Articles ‧ to ‧ of Council Framework Decision ‧/‧/JHA of ‧ June ‧ on combating terrorism
nastąpiła zmiana stawki podatkowej lub innych przepisów podatkowych wpływających na składnik aktywów z tytułu odroczonego podatku dochodowego lub rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego dotyczących (w całości lub części) pozycji, która poprzednio zmniejszyła lub zwiększyła bezpośrednio kapitał własny; luba change in the tax rate or other tax rules affects a deferred tax asset or liability relating (in whole or in part) to an item that was previously charged or credited to equity; or
weryfikacja EWG jest przeprowadzana jednoetapowo w przypadku zbiorników ciśnieniowych, które w momencie opuszczania zakładu produkcyjnego stanowią jednolitą całość, tzn. nie muszą być rozmontowywane do celów transportu do miejsca zainstalowaniaEEC verification shall be carried out in one stage only on vessels which constitute a whole on leaving the factory, that is to say vessels which, theoretically, can be transferred to their place of installation without first having to be dismantled
W dniu ‧/‧/‧, do Komisji wpłynęło zgłoszenie planowanej koncentracji, wchodzącej w zakres art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, zgodnie z którym przedsiębiorstwo Platinum Equity LLC, (Platinum, Stany Zjednoczone) nabywa kontrolę nad całością przedsiębiorstwa Dystar Textilfarben GmbH & Co (Dystar, Niemcy) w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) wymienionego rozporządzenia w drodze zakupu akcjiOn ‧.‧.‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Platinum Equity, LLC (Platinum, USA) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation control of the whole of the undertaking Dystar Textilfarben GmbH & Co (Dystar, Germany) by way of purchase of shares
Obecny załącznik do decyzji ‧/‧/WE zdezaktualizował się ze względu na wygaśnięcie środków ochronnych w odniesieniu do ogniska grypy ptaków w Niemczech, a zatem należy w całości zastąpić załącznik nowym tekstemThe current Annex of Decision ‧/‧/EC has become obsolete, because protection measures in relation to an outbreak of avian influenza in Germany have elapsed and therefore the Annex should be replaced as a whole
Błędna analiza Sądu doprowadziła do stwierdzenia nieważności zaskarżonej decyzji w całościThe General Court’s erroneous analysis, it is submitted, led to the finding that the contested decision was invalid in its entirety
TARGET‧ – całość wszystkich systemów będących komponentami TARGET‧, prowadzonych przez poszczególne BCpayment order means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction
Sprawa C-‧/‧ P: Wyrok Trybunału (pierwsza izba) z dnia ‧ grudnia ‧ r.- Komisja Wspólnot Europejskich przeciwko Département du Loiret, Scott SA (Odwołanie- Pomoc państwa- Preferencyjna cena działki- Decyzja Komisji- Odzyskanie pomocy niezgodnej ze wspólnym rynkiem- Zaktualizowana wartość pomocy- Składana stopa procentowa- Brak uzasadnienia- Stwierdzenie nieważności w całości- DopuszczalnośćCase C-‧/‧ P: Judgment of the Court (First Chamber) of ‧ December ‧- Commission of the European Communities v Département du Loiret, Scott SA (Appeal- State aid- Preferential price of a plot of land- Commission decision- Recovery of aid incompatible with the common market- Present-day value of the aid- Compound interest rate- No statement of reasons- Complete annulment- Lawfulness
Zapłata za wykonane usługi jest oparta (w całości lub w części) na osiągnięciu poprawy efektywności energetycznej oraz spełnieniu innych uzgodnionych kryteriów efektywnościThe payment for the services delivered is based (either wholly or in part) on the achievement of energy efficiency improvements and on the meeting of the other agreed performance criteria
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17264 zdań frazy całość.Znalezione w 4,102 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.