wymowa: IPA: ˈʦ̑awɔɕʨ̑ [ˈʦawɔɕʨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • whole         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  something complete
   
  Set of elements constituting something complete.
   
  The result of the union of two or more elements.
 • wholness   
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę, komplet
 • aggregate     
  (verb, noun, adjv   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • bloc     
  (noun   )
 • ensemble   
  (noun   )
 • entirely       
  (advb   )
 • entirety   
  (noun   )
 • integer       
  (noun, adjv   )
 • integer part   
 • integral     
  (noun, adjv   )
 • integral part   
 • integrity       
  (noun   )
 • sum       
  (verb, noun   )
 • total       
  (verb, noun, adjv   )
 • totality   
  (noun   )
 • wholeness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
a whole, wholeness, entirety

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

detaliczna usługa finansowe w całości lub części spłacana ze sprzedaży nieruchomości przez świadczeniodawcęequity release product
głosowanie nad całościąvote on a text as a whole
Idź na całośćLet’s Make a Deal
na ogół, w całościon the whole
ogólnie, podsumowując, w całościall in all
pokryty w całościfully paid
poprawki zaakceptowane w całości lub w częściamendments accepted in whole or in part
w całościas a whole
zapłacony w całościfully paid

Przykładowe zdania z "całość", pamięć tłumaczeniowa

add example
przeniesienia całości lub istotnej części aktywów kontrahenta na inny podmiot, luball or a substantial part of the Counterparty’s assets are assigned to another entity; or
Działanie to ma na celu opracowanie metod i strategii w celu przygotowania Państw Członkowskich, państw przystępujących, państw kandydujących i państw EOG/EFTA, jak też Wspólnoty jako całości, na ewentualne zagrożenia umyślnym uwalnianiem środków biologicznych lub chemicznychThis action aims to develop methods and strategies to prepare Member States, acceding, applicant and EEA/EFTA countries, and the Community as a whole, for potential threats of deliberate release of biological or chemical agents
Pierwszą jest ustęp 3 - do którego pan Blokland sam się przed chwilą odniósł - w którym stwierdza się, że statki powinny być w całości uznawane za odpady niebezpieczne i z tego względu powinny podlegać konwencji bazylejskiej.The first is paragraph 3 - to which Mr Blokland himself has also already referred - which states that ships should be considered in their entirety as hazardous waste and should therefore fall within the scope of the Basel Convention.
W przypadku produktów, które nie zostały jeszcze dopuszczone do swobodnego obrotu, oświadczenie o pochodzeniu można zastąpić jednym lub większą ilością zastępczych oświadczeń o pochodzeniu sporządzonych przez posiadacza towarów, do celów wysyłki części lub całości przedmiotowych produktów do innego miejsca przeznaczenia na obszarze celnym Wspólnoty lub, w stosownych przypadkach, do Norwegii, Szwajcarii lub TurcjiWhere products have not yet been released for free circulation, a statement on origin may be replaced by one or more replacement statements on origin, made out by the holder of the goods, for the purpose of sending all or some of the products elsewhere within the customs territory of the Community or, where applicable, to Norway, Switzerland or Turkey
Każdy wniosek o wydanie pozwolenia na przywóz w ramach kontyngentów, o których mowa w rozporządzeniu (WE) nr ‧/‧, złożony dla okresu od ‧ lipca do ‧ grudnia ‧ r., jest uwzględniany w całościThe quantities covered by import licence applications submitted in respect of the period ‧ July to ‧ December ‧ under the quotas referred to in Regulation (EC) No ‧/‧ are accepted in full
ubolewa nad faktem, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii podpisała i ratyfikowała dwustronną umowę w sprawie niewydawania osób zawartą z władzami USA, która wyłącza obywateli tego kraju spod jurysdykcji Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze; podkreśla, że taki akt stoi w sprzeczności ze standardami i politykami UE, które w całości zmierzają do udzielenia wsparcia Międzynarodowemu Trybunałowi Karnemu, jak również z wytycznymi UE dotyczącymi umów o niewydawaniu osób; wzywa rząd i parlament Byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii, żeby dostosowały ustawodawstwo do zasad i standardów państw członkowskich UERegrets the signing and the ratification by the former Yugoslav Republic of Macedonia of the Bilateral Immunity Agreement with the US authorities, granting citizens of that country exemption from the jurisdiction of the International Criminal Court in The Hague; stresses that such an act runs counter to EU standards and policies, all aimed at supporting the International Criminal Court as well as the EU guiding principles concerning bilateral immunity agreements; calls on the government and parliament of the former Yugoslav Republic of Macedonia to bring its legislation into line with the principles and standards of the EU Member States
To samo dotyczy obrotu uzyskanego na terytorium Państw EFTA jako całości lub w jednym z Państw EFTAThe same shall apply as regards turnover in the territory of the EFTA States as a whole or in an EFTA State
całości procesu uboju, od momentu kiedy żywy drób wchodzi do rzeźni aż do stadium pakowania lub, tam gdzie jest to stosowne, do momentu, kiedy tuszki drobiowe opuszczają rzeźnięthe whole slaughtering process from the time the live bird enters the slaughterhouse until the packaging stage or, where appropriate, until the carcase leaves the slaughterhouse
Tak więc poparcie dla wstępnego porozumienia w sprawie warunków jako całości jest bardzo kruche i nie jest jedynie kwestią sporów USA i Indii na temat rolnictwa.So support for the outline modalities deal as a whole is very fragile and not just a question of the US and India resolving their differences in agriculture.
Odwołanie takie może zostać wniesione przez każdą stronę, której wnioski nie zostały uwzględnione, w całości lub w częściSuch an appeal may be brought by any party which has been unsuccessful, in whole or in part, in its submissions
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach CzłonkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
znaczenie przewidywanego mankamentu w całości procedur administracyjnych, bezpośrednich lub kontrolnychthe importance of the deficiency within the totality of the administrative, physical and other controls foreseen
To samo dotyczy obrotu instytucji kredytowej lub finansowej, uzyskanego na terytorium Państw EFTA jako całości lub w Państwie EFTAThe same shall apply as regards turnover of a credit or financial institution in the territory of the EFTA States as a whole or in an EFTA State
Po zmieszaniu dodać jedną kroplę (‧ ml) antygenu ABR i całość ponownie wymieszaćAfter mixing, one drop (‧ ml) of ABR antigen should be added and the whole again mixed
w szczególności na wynikach najnowszych badań naukowych dotyczących oddziaływania arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych na zdrowie ludzkie, ze szczególnym uwzględnieniem populacji wrażliwych oraz środowiska jako całościin particular, the results of the most recent scientific research concerning the effects on human health, paying particular attention to sensitive populations, and on the environment as a whole, of exposure to arsenic, cadmium, mercury, nickel and polycyclic aromatic hydrocarbons, and
Chciałbym bardzo wyraźnie powiedzieć, że ten pakiet tworzy całość.I would like to make it quite clear that this package forms a whole.
Sprawozdanie dotyczące polityki konkurencji za rok 2004 — Tom 1 przyczyni się do zwiększenia możliwości badawczych Wspólnoty Europejskiej jako całości w zakresie technologii komputerowych i telekomunikacyjnych , zgodnie z celem strategii lizbońskiej dotyczącym uczynienia Europy liderem pod względem gospodarki opartej na wiedzy .Report on competition policy 2004 Volume 1 —
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów radykalnej zmiany polityki... światowego handlu ist part: text as a whole without the words a radical change of policy... fair trade rules, and that
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach CzłonkowskichTHIS REGULATION SHALL BE BINDING IN ITS ENTIRETY AND DIRECTLY APPLICABLE IN ALL MEMBER STATES
rezolucja (całośćresolution (as a whole
Jednocześnie pakiet 3 poprawek przewiduje ważne inwestycje w poprawę dobrostanu zwierząt oraz kontrole transportu zwierząt, co na przykład my przyjmujemy z zadowoleniem, podobnie jak stanowczo popieramy te kwestie w innych kontekstach, lecz jako że procedura głosowania zmusza nas do traktowania grupy poprawek jako całości, postanowiliśmy wstrzymać się od głosowania nad pakietem 3.At the same time, the Block 3 group of amendments contains important investments in animal welfare and the control of animal transport, for example, which we would, in principle, welcome, as we strongly support these issues in other contexts, but since the voting procedure forces us to take a view of the group of amendments as a whole, we have chosen to abstain from voting on Block 3.
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich państwach członkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
Źródło, skąd pochodzi woda używana w gospodarstwie do nawadniania-całość lub największa ilośćThe source of the irrigation water used on the holding from where all water or the biggest volume comes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18446 zdań frazy całość.Znalezione w 2,61 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.