wymowa: IPA: ˈʦ̑awɔɕʨ̑ [ˈʦawɔɕʨ]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • whole         
  (Noun  ) (noun, adjv   ) []
   
  something complete
   
  Set of elements constituting something complete.
   
  The result of the union of two or more elements.
 • wholness   
   
  wszystkie elementy czegoś tworzące razem jakąś samodzielną jednostkę, komplet
 • aggregate     
  (verb, noun, adjv   )
 • all       
  (advb, pron, noun, adjv, detr   )
 • bloc     
  (noun   )
 • ensemble   
  (noun   )
 • entirely       
  (advb   )
 • entirety   
  (noun   )
 • integer       
  (noun, adjv   )
 • integer part   
 • integral     
  (noun, adjv   )
 • integral part   
 • integrity       
  (noun   )
 • sum       
  (verb, noun   )
 • total       
  (verb, noun, adjv   )
 • totality   
  (noun   )
 • wholeness   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
a whole, wholeness, entirety

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (9)

detaliczna usługa finansowe w całości lub części spłacana ze sprzedaży nieruchomości przez świadczeniodawcęequity release product
głosowanie nad całościąvote on a text as a whole
Idź na całośćLet’s Make a Deal
na ogół, w całościon the whole
ogólnie, podsumowując, w całościall in all
pokryty w całościfully paid
poprawki zaakceptowane w całości lub w częściamendments accepted in whole or in part
w całościas a whole
zapłacony w całościfully paid

Przykładowe zdania z "całość", pamięć tłumaczeniowa

add example
Niniejsze rozporządzenie wiąże w całości i jest bezpośrednio stosowane we wszystkich Państwach CzłonkowskichThis Regulation shall be binding in its entirety and directly applicable in all Member States
pierwsza część: Całość tekstu z wyjątkiem słów potępiając zamierzone zniesienie nałożonego przez UE zakazu sprzedaży bronist part: Text as a whole without the words condemning the intended lifting of the EU arms sales embargo
Zgodnie z zasadą pomocniczości to państwa członkowskie decydują, na podstawie obiektywnych kryteriów, które przedsiębiorstwa zostają wyznaczone do świadczenia usługi powszechnej, w stosownych przypadkach uwzględniając przy tym zdolność i gotowość przedsiębiorstw do podjęcia całości lub części obowiązku świadczenia usługi powszechnejIn accordance with the principle of subsidiarity, it is for the Member States to decide on the basis of objective criteria which undertakings are designated as universal service providers, where appropriate taking into account the ability and the willingness of undertakings to accept all or part of the universal service obligations
dodatki z tytułu urodzenia dziecka, a na wypadek śmierci urzędnika- na wypłatę całości wynagrodzenia urzędnika do końca trzeciego miesiąca następującego po miesiącu zgonu, a także na pokrycie kosztów transportu ciała do miejsca zamieszkania zmarłegobirth grants and the payment on the death of an official of his or her full salary up to the end of the third month after death together with the cost of transporting the body to the deceased’s place of origin
mając na uwadze, że Trybunał Obrachunkowy stwierdził, iż uzyskał wystarczającą pewność, że sprawozdanie finansowe za rok budżetowy zakończony z dniem ‧ grudnia ‧ r. jestw iarygodne oraz że transakcje leżące u jego podstaw, których dotyczy sprawozdanie, traktowanych jako całość, zostały przeprowadzone zgodnie z prawem i prawidłowowhereas the Court of Auditors stated that it had obtained reasonable assurance that the annual accounts for the financial year ended ‧ December ‧ were reliable and that the underlying transactions, taken as a whole, were legal and regular
testy i diagnostyka (w tym kody błędów/diagnozowanie i usuwanie usterek, oprogramowanie i inne informacje niezbędne do diagnozowania usterek w pojazdach) – duża część tych informacji, chociaż nie całość, znajduje się w specjalistycznych narzędziach elektronicznychtesting and diagnosis (including diagnostic fault/trouble-shooting codes, software and other information needed to diagnose faults on vehicles)- much, but not all, of this information is contained in specialised electronic tools
Warunkiem przyznania dotacji jest udostępnienie opuszczonego gospodarstwa w całości (pomieszczenia, budynki oraz grunty należące do gospodarstwa) z przeznaczeniem na osiąganie celów publicznych (ograniczenie wpływu na środowisko, zachowanie walorów przyrodniczych, poprawa struktury przestrzennejA condition for granting a subsidy is that the entire holding being left (premises, buildings and land belonging to the farm) should become available for the purposes of achieving public objectives (reducing environmental impact, nature conservation, spatial structure improvements
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słowa mogąst part: Text as a whole excluding the word may
Jeśli wypłaty z zysku i płatności z tytułu premii nie są w całości należne w ciągu dwunastu miesięcy od zakończenia okresu, w którym pracownicy wykonywali związaną z nimi pracę, płatności te należy zaliczyć do innych długoterminowych świadczeń pracowniczych (zob. paragrafy ‧–If profit-sharing and bonus payments are not due wholly within ‧ months after the end of the period in which the employees render the related service, those payments are other long-term employee benefits (see paragraphs
Władze krajowe powołujące się na siłę wyższą zgodnie z akapitem pierwszym lit. b) są zobowiązane do udowodnienia jej bezpośrednich skutków dla realizacji całości lub części programuNational authorities claiming force majeure pursuant to point (b) of the first subparagraph must demonstrate the direct consequences on the implementation of all or part of the programme
Zasada ostrożnego inwestora prywatnego została zbadana w sekcji ‧, w ramach całości deklaracji złożonych przez rząd w miesiącach poprzedzających projekt kredytuThe prudent private investor principle is discussed in Section ‧ as part of the examination of all the declarations made by the Government during the months preceding the loan proposal
Ładunek prowadzony: ładunek, którego przenoszenie odbywa się w całości wzdłuż sztywnych lub elastycznych prowadnic, których położenie ustalone jest za pomocą stałych zamocowańGuided load: load where the total movement is made along rigid or flexible guides whose position is determined by fixed points
Zorganizowana całość w której każdy osobnik wpływa na innych, ale dobro całości jest ważniejsze od części z których się składaAn organized whole in which each individual part affects every other, but the whole being more important than the sum of its parts
z tych samych powodów, powinno być możliwe sadzenie winorośli, z których wyprodukowane wino przeznaczone będzie w całości na potrzeby rodziny plantatorafor similar reasons, it should also be possible to plant vines, the production of which is intended for consumption by the wine-grower
W przypadku, gdy podstawowy wymóg, o którym mowa w artykule ‧ ustęp ‧ nie został spełniony w całości, proporcjonalnie zmniejsza się saldo pozostające do wypłatyWhere the primary requirement referred to in Article ‧) is not satisfied in full, the balance payable shall be reduced proportionately
Tabletkę należy połykać w całości, popijając płynemThe tablet should be swallowed whole with a drink
pierwsza część: całość tekstu z wyjątkiem słów najbardziej... ich konsekwencji; oraz[lit. a)]st part: Text as a whole excluding the words the most common uses... their consequences; and [point a)]
domaga się, by niezbędna reforma Organizacji Narodów Zjednoczonych jako całości w żadnym wypadku nie stała w cieniu samej reformy Rady Bezpieczeństwa i innych kwestii instytucjonalnych, chociaż przemyślenie struktur i metod pracy w celu lepszej reprezentatywności i wiarogodności jest sprawą najwyższej wagi; wzywa państwa członkowskie ONZ do poczynienia wszelkich starań w celu niedopuszczenia do sytuacji, w której potencjalne trudności w osiągnięciu porozumienia w sprawie nowego składu Rady Bezpieczeństwa zagroziłyby reformie jako całościInsists that the necessary reform of the United Nations as a whole must by no means be limited or overshadowed by the reform of the Security Council and other institutional questions, although a rethinking of structures and working methods with a view to better representation and credibility is of the utmost importance; calls on UN member states to make every effort to avoid a situation in which potential difficulties in reaching an agreement on the new composition of the Security Council jeopardise the reform as a whole
wypełnienie zobowiązań umownych musi być gwarantowane przez wnoszenie zabezpieczeń ulegających przepadkowi w części lub w całości w zależności od stopnia naruszenia warunków umowyWhereas fulfilment of the obligations contracted must be guaranteed through the lodging of a security which can be partly or wholly forfeited depending on the gravity of the breaches involved
stwierdzenie nieważności decyzji Wydziału Sprzeciwów nr B ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w zakresie w jakim uwzględnia ona sprzeciw w odniesieniu do towarów termistory-NTC, termistory-PTC i czujniki oraz odrzucenie sprzeciwu w całościannul Decision No B ‧ of the Opposition Division of ‧ May ‧ on the opposition proceedings brought by the opposing party, in so far as the opposition was upheld in respect of the goods NTC-Thermistoren, PTC-Thermistoren and Sensoren, and reject the opposition in its entirety
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17264 zdań frazy całość.Znalezione w 2,097 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.