Tłumaczenia na język angielski:

 • molecular biology   
  (noun   )
   
  The study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level; the discipline is particularly concerned with the study of proteins, nucleic acids, and enzymes, the macromolecules essential to life processes. It seeks to understand the molecular basis of genetic processes. Techniques used include X-ray diffraction and electron microscopy.(Source: GILP96)
   
  badania chemicznych struktur i procesów stanowiących podłoże zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i GenetykiMax Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics

Przykładowe zdania z "biologia molekularna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Należy przedstawić przegląd zasad, na jakich działa metoda takich, jak biologia molekularna oparta na DNA (np. dla PCR czasu rzeczywistegoAn overview of the principles of how the method works, such as DNA molecular biology based (e.g. for real-time PCR) information must be provided
Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia; leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistykaCOST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
Metody biologii molekularnej stosowane w identyfikacji oddziaływań między białkami.Molecular biology methods used in identification of protein-protein interaction
Wśród poruszanych tematów znajduje się bioinformatyka , inżynieria biomolekularna , medycyna molekularna , systemy i biologia syntetyczna oraz nanobiotechnologia , a także najnowsze osiągnięcia w bioprzetwarzaniu i biotechnologii przemysłowej .Topics cover bioinformatics , biomolecular engineering , molecular medicine , systems and synthetic biology , and nanobiotechnology to the latest developments in bioprocessing and industrial biotechnology .
Opracowanie dokumentacji systemu zarządzania jakością do procesu akredytacji laboratorium biologii molekularnej na przykładzie NZOZ Pracowni Genetyki Nowotworów w Toruniu.The preparation of Quality Management System documentation for the acreditation process of molecular biology laboratory on the basis of NZOZ Pracownia Genetyki Nowotworów in Toruń.
EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii MolekularnejEMBL (European Molecular Biology Laboratory
Metody biologii molekularnej stosowane w oznaczaniu antygenów zgodności tkankowejMolecular methods used in Human Leucocyte Antigens typing
Kwantyfikacja ryzyka związanego z niskim oraz przedłużającym się narażeniem na promieniowanie: badania będą się koncentrować na badaniach epidemiologicznych narażonej ludności, oraz na badaniach biologii komórkowej i molekularnej dotyczących wzajemnego oddziaływania między promieniowaniem a DNA, komórkami, organami i ciałem ludzkimQuantification of risks associated with low and protracted exposure: research will focus on epidemiological studies of suitable exposed populations, and on cellular and molecular biology research on the interaction between radiation and the DNA, cells, organs and the body
nazwę ustaloną w niniejszym rozporządzeniu oraz opis zgodny z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej; orazthe name laid down in this Regulation, and the description according to the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology; and
Z twoją...... biologią molekularną, czy jak tam chceszWith...... your molecular biology, or with whatever you want
Nowoczesne metody biologii molekularnej i komórkowej do oceny biomateriałówModern methods of molecular and cell biology for evaluation biomaterials
Wspólnie z tematem ‧ Zdrowie zostanie wniesiony wkład do Programu międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii (Human Frontier Science Programme, HFSP) w celu propagowania badań interdyscyplinarnych oraz nowych inicjatyw współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi różne dziedziny oraz umożliwienia państwom członkowskim nienależącym do grupy G‧ wyciągnięcia z programu pełnych korzyściA subscription will be made available jointly with theme ‧ Health to the international Human Frontier Science Programme (HFSP) to promote interdisciplinary research and novel collaborations between scientists from different fields, and provide the possibility for non-G‧ Member States to fully benefit from the programme
podkreśla wielką rolę nanonauki i nanotechnologii w rozwoju biologii molekularnejStresses the major role to be played by nanosciences and nanotechnologies in developing molecular biology
EMBL: Europejskie Laboratorium Biologii MolekularnejEMBL: European Molecular Biology Laboratory
Dyplom w dziedzinie mikrobiologii/biologii molekularnej, biologii, chemii lub inny odpowiedni stopień uniwersytecki na następującym poziomieDiploma in microbiology/molecular biology, biology, chemistry, or another corresponding university degree at the following level
Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology (Sekcja Biologii Molekularnej, Komórkowej i RozwojowejSection of Molecular, Cellular and Developmental Biology
rozwój i wdrażanie technik określania charakterystyki wirusowych i bakteryjnych patogenów poprzez zastosowanie np. klasycznych kultur mikrobiologicznych i technik wyliczeniowych, metod immunologicznych oraz metod biologii molekularnej, takich jak łańcuchowa reakcja polimeryzacji, klonowanie, analiza sekwencji, oznaczanie zdolności neutralizacji kultur wirusowychdevelopment and implementation of techniques for the characterisation of viral and bacterial pathogens applying e.g. classical microbiological culture and enumeration techniques, immunological methods as well as molecular biology methods such as PCR, cloning, sequence analysis, virus culture and neutralisation assays
Nacisk zostanie położony na multidyscyplinarne podejście łączące dziedziny takie jak: biologia molekularna i komórkowa, fizjologia, genetyka, fizyka, chemia, inżynieria biomedyczna, w tym nanotechnologie, mikrosystemy, urządzenia i technologie informacyjneThe focus will be on a multidisciplinary approach integrating areas such as: molecular and cellular biology, physiology, genetics, physics, chemistry, bio-medical engineering including nano-technologies, microsystems, devices and information technologies
Test PCR powinni wykonywać doświadczeni technicy w wyspecjalizowanych laboratoriach biologii molekularnej, tak aby zminimalizować możliwość kontaminacji docelowym DNAThe PCR test should be performed by experienced technicians, in dedicated molecular biology laboratories, in order to minimise the possibility of contamination with target DNA
Ośrodek mający bezpośredni dostęp do morza z brzegów fiordu Koster , łączytakie dziedzinyjak biologia molekularna , ekologiai biologia ewolucyjna – taka kombinacja powinna zapewnić innowacyjne podejście do chemii i ekologii morza .The Centre , with a direct access to the sea from the banks of Koster fjord , integrates molecular biology , ecology and evolutionary biology — a combination that should provide an innovative approach to marine ecological chemistry .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 833 zdań frazy biologia molekularna.Znalezione w 0,412 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.