Tłumaczenia na język angielski:

 • molecular biology   
  (noun   )
   
  The study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level; the discipline is particularly concerned with the study of proteins, nucleic acids, and enzymes, the macromolecules essential to life processes. It seeks to understand the molecular basis of genetic processes. Techniques used include X-ray diffraction and electron microscopy.(Source: GILP96)
   
  badania chemicznych struktur i procesów stanowiących podłoże zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i GenetykiMax Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics

Przykładowe zdania z "biologia molekularna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dyplom w dziedzinie mikrobiologii/biologii molekularnej, biologii, chemii lub inny odpowiedni stopień uniwersytecki na następującym poziomieDiploma in microbiology/molecular biology, biology, chemistry, or another corresponding university degree at the following level
Kwantyfikacja zagrożeń związanych z narażeniem przez dłuższy okres na niskie dawki promieniowania: lepsza kwantyfikacja zagrożeń dla zdrowia w przypadku niskich dawek promieniowania działających przez dłuższy okres – przy uwzględnieniu indywidualnych różnic – dzięki badaniom epidemiologicznym oraz lepszemu zrozumieniu mechanizmów na podstawie badań w zakresie biologii molekularnej i biologii komórkiQuantification of risks for low and protracted exposures: better quantification of the risks to health for low and protracted exposures, including individual variability, through epidemiological studies and an improved understanding of the mechanisms from cellular and molecular biology research
Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia; leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistykaCOST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
Nanonauki- Nanonauki to nowy sposób podejścia do tradycyjnych nauk (chemii, fizyki, biologii molekularnej itp.) oraz badania podstawowej struktury i zachowania się różnych materiałów na poziomie atomowym i molekularnymNanosciences- The nanosciences are a new approach to traditional science (chemistry, physics, electronic biology, etc.) and deal with the basic structure and behaviour of materials at the level of atoms and molecules
Struktura COST obejmuje dziewięć dziedzin badawczych i technicznych (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia, leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistykaCOST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i zarządzanie środowiskiem; żywienie i rolnictwo; leśnictwo oraz związane z nim produkty i usługi; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i komunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistykaCOST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Societies, Cultures and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
Zastosowanie metod biologii molekularnej w kryminalistyceMethods of molecular biology used in forensic science
zatwierdzanie technik opartych na biologii molekularnej służących kontroli żywności i pasz, np. w zakresie alergenów, żywności funkcjonalnej i ekologicznejvalidation of molecular biology and hyphenated techniques for food and feed control e.g. in the area of allergens, functional and organic food
Section of Molecular, Cellular and Developmental Biology (Sekcja Biologii Molekularnej, Komórkowej i RozwojowejSection of Molecular, Cellular and Developmental Biology
Należy przedstawić przegląd zasad, na jakich działa metoda takich, jak biologia molekularna oparta na DNA (np. dla PCR czasu rzeczywistegoAn overview of the principles of how the method works, such as DNA molecular biology based (e.g. for real-time PCR) information must be provided
I n n e o r g a n i z a c j e m i ę d z y n a r o d o w e NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) Rada Europy ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża) ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) EPO (Europejski Urząd Patentowy) EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej) EUTELSAT (Europejska Organizacja Łączności Satelitarnej) INTELSAT (Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej) EBU/ UER (Europejska Unia Radiofoniczna/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody) EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej) CERN (Europejska Organizacja dsO t h e r i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Council of Europe ICRC (International Committee of the Red Cross) ESA (European Space Agency) EPO (European Patent Office) Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation) EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation) INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organisation) EBU/ UER (European Broadcasting Union/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) EMBL (European Molecular Biology Laboratory) CERN (European Organisation for Nuclear Research) IOM (International Organisation for Migration
EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii MolekularnejEMBL (European Molecular Biology Laboratory
EMBL: Europejskie Laboratorium Biologii MolekularnejEMBL: European Molecular Biology Laboratory
Znajdując się na krawędzi inżynierii kwantowej, technologii materiałowej i biologii molekularnej oraz będąc jednym z przewidywanych ośrodków następnej rewolucji przemysłowej, nanotechnologie wymagają znaczących inwestycjiLying at the frontier of quantum engineering, materials technology and molecular biology, and one of the foreseeable hubs of the next industrial revolution, nanotechnologies need considerable investment
Molekularna Biologia Raka.Molecular biology of cancer.
Nowoczesne metody biologii molekularnej i komórkowej do oceny biomateriałówModern methods of molecular and cell biology for evaluation biomaterials
Z twoją...... biologią molekularną, czy jak tam chceszWith...... your molecular biology, or with whatever you want
Metody biologii molekularnej stosowane w oznaczaniu antygenów zgodności tkankowejMolecular methods used in Human Leucocyte Antigens typing
Metody biologii molekularnej w badaniu załadowania sacharozy do floemu w roślinachMolecular biology methods in the study of phloem loading of sucrose in plants
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 802 zdań frazy biologia molekularna.Znalezione w 3,795 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.