Tłumaczenia na język angielski:

 • molecular biology   
  (noun   )
   
  The study of the chemical structures and processes of biological phenomena at the molecular level; the discipline is particularly concerned with the study of proteins, nucleic acids, and enzymes, the macromolecules essential to life processes. It seeks to understand the molecular basis of genetic processes. Techniques used include X-ray diffraction and electron microscopy.(Source: GILP96)
   
  badania chemicznych struktur i procesów stanowiących podłoże zjawisk biologicznych na poziomie molekularnym

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Instytut Maxa Plancka Molekularnej Biologii Komórki i GenetykiMax Planck Institute for Molecular Cell Biology and Genetics

Przykładowe zdania z "biologia molekularna", pamięć tłumaczeniowa

add example
biologia komórkowa i molekularnacellular and molecular biology
Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia; leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistykaCOST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii MolekularnejEMBL (European Molecular Biology Laboratory
Molekularna Biologia Raka.Molecular biology of cancer.
Wśród poruszanych tematów znajduje się bioinformatyka , inżynieria biomolekularna , medycyna molekularna , systemy i biologia syntetyczna oraz nanobiotechnologia , a także najnowsze osiągnięcia w bioprzetwarzaniu i biotechnologii przemysłowej .Topics cover bioinformatics , biomolecular engineering , molecular medicine , systems and synthetic biology , and nanobiotechnology to the latest developments in bioprocessing and industrial biotechnology .
Struktura COST obejmuje dziewięć dziedzin badawczych i technicznych (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i kształtowanie środowiska; żywienie i agronomia, leśnictwo, funkcja produkcyjna i pozaprodukcyjna lasów; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i telekomunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistykaCOST is organised in nine scientific and technical Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture, Forests, their Products and Services; Individuals, Society, Culture and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
nazwę określoną na mocy niniejszego rozporządzenia w odniesieniu do każdego enzymu spożywczego lub- w przypadku braku takiej nazwy- przyjętą nazwę zawartą w nomenklaturze Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej (IUBMBthe name laid down under this Regulation in respect of each food enzyme or a sales description which includes the name of each food enzyme or in the absence of such a name, the accepted name laid down in the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology (IUBMB
Nanonauki- Nanonauki to nowy sposób podejścia do tradycyjnych nauk (chemii, fizyki, biologii molekularnej itp.) oraz badania podstawowej struktury i zachowania się różnych materiałów na poziomie atomowym i molekularnymNanosciences- The nanosciences are a new approach to traditional science (chemistry, physics, electronic biology, etc.) and deal with the basic structure and behaviour of materials at the level of atoms and molecules
I n n e o r g a n i z a c j e m i ę d z y n a r o d o w e NATO (Organizacja Traktatu Północnoatlantyckiego) Rada Europy ICRC (Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża) ESA (Europejska Agencja Kosmiczna) EPO (Europejski Urząd Patentowy) EUROCONTROL (Europejska Organizacja ds. Bezpieczeństwa Nawigacji Lotniczej) EUTELSAT (Europejska Organizacja Łączności Satelitarnej) INTELSAT (Międzynarodowa Organizacja Łączności Satelitarnej) EBU/ UER (Europejska Unia Radiofoniczna/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (Europejska Organizacja Eksploatacji Satelitów Meteorologicznych) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (Europejskie Centrum Średnioterminowych Prognoz Pogody) EMBL (Europejskie Laboratorium Biologii Molekularnej) CERN (Europejska Organizacja dsO t h e r i n t e r n a t i o n a l o r g a n i s a t i o n s NATO (North Atlantic Treaty Organisation) Council of Europe ICRC (International Committee of the Red Cross) ESA (European Space Agency) EPO (European Patent Office) Eurocontrol (European Organisation for the Safety of Air Navigation) EUTELSAT (European Telecommunications Satellite Organisation) INTELSAT (International Telecommunications Satellite Organisation) EBU/ UER (European Broadcasting Union/ Union européenne de radio-télévision) EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) ESO (European Southern Observatory) ECMWF (European Centre for Medium-range Weather Forecasts) EMBL (European Molecular Biology Laboratory) CERN (European Organisation for Nuclear Research) IOM (International Organisation for Migration
zatwierdzanie technik opartych na biologii molekularnej służących kontroli żywności i pasz, np. w zakresie alergenów, żywności funkcjonalnej i ekologicznejvalidation of molecular biology and hyphenated techniques for food and feed control e.g. in the area of allergens, functional and organic food
Metody biologii molekularnej w badaniu załadowania sacharozy do floemu w roślinachMolecular biology methods in the study of phloem loading of sucrose in plants
Znajdując się na krawędzi inżynierii kwantowej, technologii materiałowej i biologii molekularnej oraz będąc jednym z przewidywanych ośrodków następnej rewolucji przemysłowej, nanotechnologie wymagają znaczących inwestycjiLying at the frontier of quantum engineering, materials technology and molecular biology, and one of the foreseeable hubs of the next industrial revolution, nanotechnologies need considerable investment
definicję enzymu spożywczego, zawierającą jego nazwę zwyczajową lub zalecaną, nazwę systematyczną i synonimy, w miarę możliwości zgodnie z nazewnictwem stosowanym przez Międzynarodową Unię Biochemii i Biologii Molekularnej (International Union of Biochemistry and Molecular Biology), a w przypadku enzymów złożonych nazwę wybraną na podstawie działania enzymu określającego jego funkcjęthe definition of the food enzyme, including its common or recommended name, systematic name and synonyms, if possible according to the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology and, in the case of complex enzymes, selected on the basis of the enzyme activity that determines the enzyme's function
Nacisk zostanie położony na multidyscyplinarne podejście łączące dziedziny takie jak: biologia molekularna i komórkowa, fizjologia, genetyka, fizyka, chemia, inżynieria biomedyczna, w tym nanotechnologie, mikrosystemy, urządzenia i technologie informacyjneThe focus will be on a multidisciplinary approach integrating areas such as: molecular and cellular biology, physiology, genetics, physics, chemistry, bio-medical engineering including nano-technologies, microsystems, devices and information technologies
nazwę ustaloną w niniejszym rozporządzeniu oraz opis zgodny z nomenklaturą Międzynarodowej Unii Biochemii i Biologii Molekularnej; orazthe name laid down in this Regulation, and the description according to the nomenclature of the International Union of Biochemistry and Molecular Biology; and
Struktura COST obejmuje dziewięć szeroko pojętych dziedzin (takich jak: biomedycyna i biologia molekularna; chemia oraz nauki i technologie molekularne; nauka o Ziemi i zarządzanie środowiskiem; żywienie i rolnictwo; leśnictwo oraz związane z nim produkty i usługi; człowiek, społeczeństwo, kultura i zdrowie; technologie informacyjne i komunikacyjne; nauka o materiałach, nauki fizyczne i nanonauki; transport i urbanistykaCOST is organised in nine broad Domains (Biomedicine and Molecular Biosciences; Chemistry and Molecular Sciences and Technologies; Earth System Science and Environmental Management; Food and Agriculture; Forests, their Products and Services; Individuals, Societies, Cultures and Health; Information and Communication Technologies; Materials, Physical and Nanosciences; Transport and Urban Development
Określenie mechanizmów oporności szczepów bakterii glebowych na tetracyklinę, streptomycynę i erytromycynę z wykorzystaniem metod biologii molekularnejDetermination of resistance mechanisms to tetracycline, streptomycine and erythromycine in soil bacterial strains using molecular biology methods
Dyplom w dziedzinie mikrobiologii/biologii molekularnej, biologii, chemii lub inny odpowiedni stopień uniwersytecki na następującym poziomieDiploma in microbiology/molecular biology, biology, chemistry, or another corresponding university degree at the following level
Ośrodek mający bezpośredni dostęp do morza z brzegów fiordu Koster , łączytakie dziedzinyjak biologia molekularna , ekologiai biologia ewolucyjna – taka kombinacja powinna zapewnić innowacyjne podejście do chemii i ekologii morza .The Centre , with a direct access to the sea from the banks of Koster fjord , integrates molecular biology , ecology and evolutionary biology — a combination that should provide an innovative approach to marine ecological chemistry .
Najczęściej stosowane metody identyfikacji chorób nowotworowych trzustki a nowoczesne techniki diagnostyczne oparte na dwuwymiarowej elektroforezie żelowej i metodach biologii molekularnejMost often employed methods for identification of pancreas cancer and modern diagnostic techniques based on Two-dimensional gel electrophoresis and molecular biology methods
Zastosowanie metod biologii molekularnej w kryminalistyceMethods of molecular biology used in forensic science
Wspólnie z tematem ‧ Zdrowie zostanie wniesiony wkład do Programu międzynarodowej współpracy w dziedzinie badań naukowych w zakresie biologii molekularnej i neurobiologii (Human Frontier Science Programme, HFSP) w celu propagowania badań interdyscyplinarnych oraz nowych inicjatyw współpracy pomiędzy naukowcami reprezentującymi różne dziedziny oraz umożliwienia państwom członkowskim nienależącym do grupy G‧ wyciągnięcia z programu pełnych korzyściA subscription will be made available jointly with theme ‧ Health to the international Human Frontier Science Programme (HFSP) to promote interdisciplinary research and novel collaborations between scientists from different fields, and provide the possibility for non-G‧ Member States to fully benefit from the programme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 833 zdań frazy biologia molekularna.Znalezione w 0,542 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.