Tłumaczenia na język angielski:

  • orienteering   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na OrientacjęJunior World Orienteering Championships
Mistrzostwa świata w biegu na orientacjęWorld Orienteering Championships

Przykładowe zdania z "bieg na orientację", pamięć tłumaczeniowa

add example
Biegi na orientację jako forma aktywności rekreacyjnejOrienteering as a form of recreation activity.
Środki te, w zależności od przypadku, zostaną wykorzystane również dla pokrycia kwot zaległych w związku z działaniami EFOGR (Sekcja Orientacji), dla których odpowiednie zobowiązania z tytułu środków nie są ani dostępne, ani przewidziane w programowaniu na lata ‧–This appropriation will where applicable also be used to cover amounts payable in respect of the EAGGF Guidance Section for measures for which the corresponding commitment appropriations are neither available nor provided for in the programming for ‧ to
na piśmie. - (SV) Jestem całkowicie przeciwny przesyłaniu sobie między poszczególnymi organami informacji dotyczących religii, orientacji seksualnej, przekonań politycznych itd., lecz w przedmiotowym sprawozdaniu sprawa ta została przytoczona jedynie w powiązaniu z dodatkowymi zabezpieczeniami oraz w kategoriach próby zaostrzenia obowiązującego prawodawstwa.in writing. - (SV) I am completely opposed to including religion, sexuality, political opinions, etc. as relevant information to be sent between authorities, but in this report this is only mentioned in conjunction with additional safeguards and as an attempt to tighten up existing legislation.
Wpływ sytuacji geopolitycznej na proces integracji wewnątrzpaństwowej niepodległej Ukrainy. Studium do analizy orientacji proeuropejskiej i prorosyjskiej.The impact of the geopolitical situation on the internal integration of the independent Ukraine. The analysis of pro-European and pro-Russian orientation.
wykorzystanie istniejących funduszy UE (w szczególności funduszy na rozwój obszarów wiejskich z sekcji gwarancji Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnych EFGOR, funduszy strukturalnych [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- EFRR, Europejski Fundusz Społeczny- EFS, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa- FIAF, EFGOR –sekcja orientacji], Fundusz Spójności oraz program LIFE-Naturathe use of existing EU funds, (notably rural development funds made available under the Guarantee Section of the EAGGF, Structural Funds (such as the ERDF, ESF, the Financial Instrument for Fisheries' Guidance (FIFG), the EAGGF Guidance Section, the Cohesion Fund and LIFE-Nature
Prawdopodobne jest, że problemy administracyjne władz lokalnych zostaną zepchnięte na małe i średnie przedsiębiorstwa oraz organizacje pozarządowe (działające w charakterze partnera), co utrudni tym grupom orientację w sytuacjiAdministrative problems amongst local authorities are likely to be passed on to SME and NGO partners and deter uptake by these groups
w sprawie rozliczenia rachunków niektórych agencji płatniczych w Niemczech, Włoszech i na Słowacji dotyczącego wydatków finansowanych przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR) za rok budżetowyon the clearance of the accounts of certain paying agencies in Germany, Italy and Slovakia concerning expenditure financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF), Guarantee Section, for the ‧ financial year
Wielokrotnie bowiem brakuje jasnej orientacji co do kierunku działań, częściowo z powodu dwuznacznych stanowisk rządów i zróżnicowanych poglądów różnych administracji krajowych oraz na poziomie samych metropoliiIn many cases a clear sense of direction is rather lacking which is partly due to ambiguous positions of governments and differing views within national administrations and at metropolitan level itself
Kwoty, które zostały utracone przy finansowaniu wspólnej polityki rolnej na skutek nieprawidłowości lub zaniedbań, a następnie odzyskane, są wpłacane do agencji lub urzędów płatniczych i potrącane przez nie z wydatków finansowanych przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji RolnejSums which are lost in the financing of the common agricultural policy as a result of irregularities or negligence and then recovered are paid to the paying departments or agencies and deducted by them from the expenditure financed by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Żaden z przepisów niniejszej decyzji ramowej nie powinien być interpretowany jako zakaz odmowy uznania wyroku lub przejęcia nadzoru nad przestrzeganiem warunków zawieszenia lub obowiązków wynikających z kary alternatywnej, jeżeli istnieją obiektywne przesłanki wskazujące, że warunek zawieszenia lub kara alternatywna zostały nałożone w celu ukarania danej osoby ze względu na jej płeć, rasę, religię, pochodzenie etniczne, narodowość, język, poglądy polityczne lub orientację seksualną lub że dana osoba z uwagi na jeden z wymienionych powodów może znaleźć się w niekorzystnej sytuacjiNo provision of this Framework Decision should be interpreted as prohibiting refusal to recognise a judgment and/or supervise a probation measure or alternative sanction if there are objective reasons to believe that the probation measure or alternative sanction was imposed to punish a person because of his or her sex, race, religion, ethnic origin, nationality, language, political opinions or sexual orientation or that this person might be disadvantaged for one of these reasons
Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego w sprawiewniosku dotyczącego dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualnąOpinion of the European Economic and Social Committee on the Proposal for a Council directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation
W celu uniknięcia stosowania w odniesieniu do przemysłu uciążliwych wymogów w zakresie informacji i skomplikowanych rocznych kalkulacji, koszty finansowe powinny być ryczałtową kwotą dostosowaną na podstawie stopy procentowej określanej zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ sierpnia ‧ r. ustanawiającego ogólne reguły finansowania interwencji przez Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej, Sekcja Gwarancji[‧], ostatnio zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]In order to avoid burdensome information requirements from the industry and complicated annual calculations, the financial costs should be a flat-rate sum adjusted on the basis of the interest rate determined in accordance with Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ August ‧ laying down general rules for the financing of interventions by the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Guarantee Section, as last amended by Regulation (EC) No
zważywszy, że dzień ‧ stycznia ‧ r., sześćdziesiąta rocznica wyzwolenia założonego przez nazistów Hitlera obozu śmierci w Auschwitz-Birkenau, gdzie zostało zamordowanych setki tysięcy Żydów, Romów, homoseksualistów, Polaków i innych więźniów różnych narodowości, jest dla obywateli Europy nie tylko ważną okazją, by pamiętać i potępić straszliwe okrucieństwa i tragedię Holokaustu, ale także by zająć się niepokojącym nasileniem antysemityzmu, a w szczególności incydentów antysemickich, w Europie, oraz przypomnieć sobie na nowo bardziej ogólne wnioski dotyczące zagrożeń wynikających z prześladowania ludzi w związku z ich rasą, pochodzeniem, religią, grupą społeczną, sympatiami politycznymi lub orientacją seksualnąwhereas ‧ January ‧, the sixtieth anniversary of the liberation of Hitler's Nazi death camp at Auschwitz-Birkenau, where hundreds of thousands of Jews, Roma, homosexuals, Poles and other prisoners of various nationalities were murdered, is not only a major occasion for European citizens to remember and condemn the enormous horror and tragedy of the Holocaust, but also for addressing the disturbing rise in anti-Semitism, and especially anti-Semitic incidents, in Europe, and for learning anew the wider lessons about the dangers of victimising people on the basis of race, ethnic origin, religion, social classification, politics or sexual orientation
Rada Ecofin wyraziła zgodę na niektóre działania pod tym względem, zaś nasza uwaga powinna obecnie zostać skierowana na wdrażanie powyższych orientacji.The Ecofin Council has agreed on certain measures to that end, and attention should now shift towards implementing those orientations.
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie przez EFOGR Sekcję Orientacji zobowiązań pozostających do uregulowania z okresu programowania ‧–‧ w zakresie instrumentów pomocy technicznej zgodnie z art. ‧ rozporządzenia (WE) nrThis appropriation is intended to cover the funding by the EAGGF Guidance Section of commitments remaining to be settled from the programming period ‧ to ‧ for technical assistance measures as provided for by Article ‧ of Regulation (EC) No
Stosowanie nowych norm ma skutkować wyeliminowaniem z rynku produktów o niezadowalającej jakości, orientacją produkcji w taki sposób, by spełnić wymagania konsumentów i ułatwieniem relacji handlowych opartych na uczciwej konkurencji, co przyczyni się do poprawy wydajności produkcjiApplication of the new standards should remove products of unsatisfactory quality from the market, bring production into line with consumer requirements and facilitate trade based on fair competition, thereby helping to improve profitability
Niniejsze rozporządzenie stosuje się do płatności przyznawanych bezpośrednio rolnikom na podstawie systemów wsparcia w zakresie wspólnej polityki rolnej, które są finansowane w całości lub częściowo przez Sekcję Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGR), z wyjątkiem tych przewidzianych w rozporządzeniu (WE) nrThis Regulation shall apply to payments granted directly to farmers under support schemes in the framework of the common agricultural policy which are financed in full or in part by the
Orientacja pielęgniarek w obszarze prawa zawodowego - na przykładzie 10 WSzK z P w BydgoszczyThe orientation of nurses working in the area of law - for example, the 10 Military Hospital in Bydgoszcz with Policlinics.
Kiedy więzi rodzicielskie są tak wcześnie nadwerężone, może to spowodować, że młoda osoba szukać będzie miłości i akceptacji na przeróżne destrukcyjne sposoby, które mogą tłumaczyć problemy z narkotykami, alkoholem i najlepszym przyjacielem, którego orientacja powstrzymuje go przed odwzajemnieniem twego uczuciaWhen parental ties are severed it can send a person searching...... for love and acceptance in destructive ways...... which may explain your relationship with drugs, alcohol and a best friend...... whose sexuality prevents him from ever fully returning your affections
W Karcie praw podstawowych UE zabrania się dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, kolor lub pochodzenie etniczne czy społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub wierzenia, podglądy polityczne czy inne, przynależność do mniejszości narodowej, zamożność, urodzenie, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualną, a także ze względu na narodowość.The European Charter of Fundamental Rights prohibits discrimination on grounds of sex, race, colour or ethnic or social origin, genetic characteristics, language, religion or beliefs, political or other opinions, membership of a national minority, wealth, birth, disability, age or sexual orientation, as well as on grounds of nationality.
Odsetki, naliczane od daty otrzymania zaliczki, są zaksięgowane na rzecz Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOGRThe interest shall be calculated from the date the advance was received, and booked to the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF
Rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie dyscypliny budżetowej określa zasady mające na celu zapewnienie właściwego zarządzania wydatkami Wspólnoty związanymi zarówno z Sekcją Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej jak i z rezerwami na działania zewnętrzne, zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami określonymi w Porozumieniu międzyinstytucjonalnym z dnia ‧ maja ‧ r. między Parlamentem Europejskim, Radą oraz Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i poprawy procedury budżetowejCouncil Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ September ‧ on budgetary discipline lays down rules designed to ensure the proper management of Community expenditure, relating both to the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund and to the reserves for external operations, in accordance with the principles of sound financial administration agreed in the Interinstitutional Agreement of ‧ May ‧ between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and improvement of the budgetary procedure
Na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej [‧], programy zwalczania i monitorowania chorób zwierząt mają być finansowane w ramach Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji RolnejUnder Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ on the financing of the common agricultural policy, programmes for the eradication and monitoring of animal diseases are to be financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Najwyższy czas zająć się wszelkimi formami dyskryminacji, na każdym tle, w tym ze względu na orientację seksualną.It is high time to tackle all forms of discrimination on all grounds, including on the basis of sexual orientation.
Środki te przeznaczone są na pokrycie zobowiązań związanych z celem ‧ w ramach EFOGR (Sekcja Orientacji) pozostałych do uregulowania z okresu programowania ‧–This appropriation is intended to cover EAGGF Guidance Section Objective ‧ commitments to be settled from the programming period ‧ to
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1122220 zdań frazy bieg na orientację.Znalezione w 109,483 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.