Tłumaczenia na język angielski:

  • orienteering   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na OrientacjęJunior World Orienteering Championships
Mistrzostwa świata w biegu na orientacjęWorld Orienteering Championships

Przykładowe zdania z "bieg na orientację", pamięć tłumaczeniowa

add example
Biegi na orientację jako forma aktywności rekreacyjnejOrienteering as a form of recreation activity.
Pierwsza faza biegu jałowego na początku cyklu musi obejmować ‧ sekund biegu jałowego przy włączonym sprzęgle i skrzyni biegów w ustawieniu neutralnym oraz ‧ sekund na pierwszym biegu przy wyłączonym sprzęgleThe first idling period at the beginning of the cycle shall consist of six seconds of idling in neutral with the clutch engaged and five seconds in first gear with the clutch disengaged
Pierwszy okres biegu jałowego na początku cyklu obejmuje sześć sekund biegu jałowego ze skrzynią biegów w położeniu neutralnym i przy włączonym sprzęgle oraz pięć sekund na pierwszym biegu przy wyłączonym sprzęgleThe first idling period at the beginning of the cycle consists of six seconds of idling in neutral with the clutch engaged and five seconds in first gear with the clutch disengaged
Pierwsza faza biegu jałowego na początku cyklu musi obejmować sześć sekund biegu jałowego przy włączonym sprzęgle i skrzyni biegów w ustawieniu neutralnym oraz pięć sekund na pierwszym biegu przy wyłączonym sprzęgleThe first idling period at the beginning of the cycle consists of six seconds of idling in neutral with the clutch engaged and five seconds in first gear with the clutch disengaged
uwzględniając dyrektywy Rady ‧/‧/WE oraz ‧/‧/WE zakazujące bezpośredniej lub pośredniej dyskryminacji osób ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną, jak również wniosek Komisji z dnia ‧ lipca ‧ r. dotyczący dyrektywy Rady w sprawie wprowadzenia w życie zasady równego traktowania osób bez względu na religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM‧) oraz art. ‧ ust. ‧ Karty praw podstawowych Unii Europejskiej zakazujący wszelkich form dyskryminacji, w szczególności ze względu na płeć, rasę, kolor skóry, pochodzenie etniczne lub społeczne, cechy genetyczne, język, religię lub przekonania, poglądy polityczne lub wszelkie inne poglądy, przynależność do mniejszości narodowej, majątek, urodzenie, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualnąhaving regard to Council Directives ‧/‧/EC and ‧/‧/EC prohibiting direct and indirect discrimination on grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation, to the Commission proposal of ‧ July ‧ for a Council directive on implementing the principle of equal treatment between persons irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation (COM‧) and to Article ‧ of the Charter of Fundamental Rights of the European Union, which prohibits [A]ny discrimination based on any ground such as sex, race, colour, ethnic or social origin, genetic features, language, religion or belief, political or any other opinion, membership of a national minority, property, birth, disability, age or sexual orientation
W tej pozycji mają być wprowadzane zwroty wpłat dokonanych na konta w ramach Funduszy Strukturalnych (Sekcja Orientacji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, Europejski Fundusz Społeczny) oraz Funduszu SpójnościThis item is intended to record the repayment of payments on account under the Structural Funds (Guidance Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund, Financial Instrument for Fisheries Guidance, European Regional Development Fund and European Social Fund) and the Cohesion Fund
Wybór orientacji: tutaj można wybrać orientację drukowanego obrazka strony na papierze. Domyślna orientacja to Portret Możesz wybrać jedną z ‧ opcji: Portret.. Jest to ustawienie domyślne. Pejzaż. Ikona zmienia się zgodnie z Twoim wyboremSelection of image orientation: Orientation of the printed pageimage on your paper is controlled by the radio buttons. By default, the orientation is Portrait You can select ‧ alternatives: Portrait.. Portrait is the default setting. Landscape. The icon changes according to your selection
wykorzystanie istniejących funduszy UE (w szczególności funduszy na rozwój obszarów wiejskich z sekcji gwarancji Funduszu Gwarancji i Orientacji Rolnych EFGOR, funduszy strukturalnych [Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- EFRR, Europejski Fundusz Społeczny- EFS, Instrument Finansowy Orientacji Rybołówstwa- FIAF, EFGOR –sekcja orientacji], Fundusz Spójności oraz program LIFE-Naturathe use of existing EU funds, (notably rural development funds made available under the Guarantee Section of the EAGGF, Structural Funds (such as the ERDF, ESF, the Financial Instrument for Fisheries' Guidance (FIFG), the EAGGF Guidance Section, the Cohesion Fund and LIFE-Nature
Jednakże pojazdy kategorii M‧ mające więcej niż cztery biegi do jazdy do przodu i wyposażone w silnik rozwijający maksymalną moc większą niż ‧ kW (EKG) oraz mające dopuszczalny stosunek maksymalna moc–maksymalna masa większy niż ‧ kW (EKG)/t należy badać wyłącznie na trzecim biegu, pod warunkiem że prędkość, przy której tył pojazdu przechodzi przez linię BB' na trzecim biegu, jest większa niż ‧ km/hHowever, vehicles of category M‧ having more than four forward gears and equipped with an engine developing a maximum power greater than ‧ kW (ECE) and a permissible maximum-power/maximum-mass ratio greater than ‧ kW (ECE)/t shall be tested only in third gear, provided that the speed at which the rear of the vehicle passes the line BB’ in third gear is greater than ‧ km/h
Jeżeli motocykl albo motorower trójkołowy osiąga na pierwszym biegu prędkość ‧ km/godz. albo na drugim biegu prędkość ‧ km/godz., przy tych prędkościach włączany jest najbliższy wyższy biegIf a motorcycle or motor tricycle reaches a speed of ‧ km/h in first gear or ‧ km/h in second gear, the next higher gear must be engaged at these speeds
Jeśli motocykl lub motocykl trzykołowy osiąga na pierwszym biegu prędkość ‧ km/h. lub na drugim biegu prędkość ‧ km/h, to kolejny wyższy bieg włącza się przy tych prędkościachIf a motorcycle or motor tricycle reaches a speed of ‧ km/h in first gear or ‧ km/h in second gear, the next higher gear must be engaged at these speeds
Stopień zmętnienia emisji dymu podlegający pomiarowi podczas podwyższania obrotów silnika na biegu jałowym napędu (bez ładunku), to znaczy silnik jest przyspieszany od biegu jałowego do maksymalnych obrotów przy dźwigni zmiany biegów w pozycji neutralnej i wciśniętym sprzęgleExhaust gas opacity to be measured during free acceleration (no load from idle up to cut-off speed) with gear lever in neutral and clutch engaged
Okresy biegu jałowego podczas każdego cyklu wynoszą ‧ sekund przy skrzyni biegów w położeniu neutralnym i pięć sekund na pierwszym biegu przy wyłączonym sprzęgleFor the idling periods during each cycle the corresponding times are ‧ seconds in neutral and five seconds in first gear with the clutch disengaged
Pojazdy kategorii M‧ i N‧ wyposażone w skrzynię biegów mającą więcej niż cztery biegi do jazdy do przodu bada się kolejno na drugim i trzecim bieguVehicles of categories M‧ and N‧ fitted with a gearbox having more than four forward gears shall be tested successively in second and third gear
Pozycja ‧ Nomenklatury Scalonej powinna być interpretowana w ten sposób, że nie obejmuje ona pojazdu wyposażonego w silnik Diesla o mocy ‧ kW przy ‧ obrotach na minutę oraz w automatyczną skrzynię biegów z czterema biegami do przodu i jednym biegiem wstecznym, posiadającego zamkniętą kabinę oraz podnoszoną platformę o możliwej wysokości ‧ cm, charakteryzującego się maksymalnym ciężarem ładunku wynoszącym ‧ kg, bardzo małym promieniem skrętu i przeznaczonym do holowania naczep w obszarach i budynkach przemysłowychHeading ‧ of the combined nomenclature must be interpreted as not covering a vehicle equipped with a diesel engine having an output of ‧ kilowatts at ‧ revolutions per minute and automatic transmission with four forward gears and one reverse gear, fitted with a closed cab and a fifth wheel allowing a lift height of ‧ centimetres, which has a maximum carrying capacity of ‧ kilograms, a very small turning circle and is designed for moving semi-trailers on industrial premises and in industrial buildings
Dla typów pojazdów wymienionych w ppkt ‧.‧.‧.‧.‧ wyposażonych w skrzynię biegów mającą więcej niż cztery biegi do jazdy do przodu i wyposażonych w silnik rozwijający maksymalną moc większą niż ‧ kW (EKG) oraz mających stosunek maksymalna moc/maksymalna masa większy niż ‧ kW/t, graniczne wartości zwiększa się o ‧ dB(A), jeżeli prędkość, przy której tył pojazdu przechodzi przez linię BB′ na trzecim biegu jest większa niż ‧ km/hFor vehicle types mentioned in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ fitted with a gear box having more than four forward gears and equipped with an engine developing a maximum power greater than ‧ kW (ECE) and having a maximum-power/maximum-mass ratio greater than ‧ kW/t, the limit values shall be increased by ‧ dB(A), if the speed at which the rear of the vehicle passes the line BB’ in third gear is greater than ‧ km/h
Fazy biegu jałowego podczas jednego cyklu muszą każdorazowo obejmować ‧ sekund przy skrzyni biegów w ustawieniu neutralnym i ‧ sekund na pierwszym biegu przy wyłączonym sprzęgleFor the idling periods during each cycle the corresponding times shall be sixteen seconds in neutral and five seconds in first gear with the clutch disengaged
Pojazdy kategorii M‧ i N‧ wyposażone w skrzynię biegów mającą cztery lub mniej biegów do jazdy do przodu bada się na drugim bieguVehicles of categories M‧ and N‧ fitted with a gearbox having four or less forward gears shall be tested in second gear
Motocykle wyposażone w skrzynię biegów o pięciu lub więcej biegach i w których pojemność skokowa silnika przekracza ‧ cm‧ muszą być badane raz na drugim i raz trzecim bieguMotorcycles fitted with engines having a cylinder capacity of more than ‧ cm3 and a gearbox with five ratios or more must be tested once in second gear and once in third gear
Fazy biegu jałowego podczas jednego cyklu muszą każdorazowo obejmować ‧ sekund przy skrzyni biegów w ustawieniu neutralnym i pięć sekund na pierwszym biegu przy wyłączonym sprzęgleFor the idling periods during each cycle the corresponding times are ‧ seconds in neutral and five seconds in first gear with the clutch disengaged
mając na uwadze, że szesnastoletni Włoch imieniem Matteo, mieszkający w Turynie, popełnił samobójstwo niedawno zostawiając dwa listy pożegnalne, w których czyn swój umotywował zastraszaniem, z jakim się spotkał z powodu swojej orientacji seksualnej; mając na uwadze, że organizacje społeczeństwa obywatelskiego w Wielkiej Brytanii odnotowały wzrost liczby przypadków zastraszania ze strony homofobów w szkołach średnich na terenie całej Wielkiej Brytanii; mając na uwadze, że w Holandii homoseksualista został śmiertelnie pobity wyłącznie z powodu swojej orientacji seksualnej i kobiecego wygląduwhereas Matteo, a ‧-year-old Italian citizen from Turin, recently committed suicide and left two suicide notes citing as the reason for his suicide the bullying that he suffered because of his sexual orientation; whereas civil society organisations in the United Kingdom have signalled an increase in instances of homophobic bullying in secondary schools throughout the United Kingdom; whereas a gay man was bludgeoned to death in the Netherlands solely for his sexual orientation and feminine appearance
Nic./ Zebraliśmy pomarańcze z naszego drzewka./ Zrobiliśmy sok pomarańczowy./ Pojechaliśmy do Miami na Bark in the Park Night na meczu Marlinsów./ Wzięliśmy Marleya, który okazał się/ prawdziwym fanem baseballu./ Próbowaliśmy go powstrzymać przed/ biegiem za piłką na trybunach./ Próbowaliśmy go powstrzymać przed/ biegiem za piłką na boisku./ Napisałem kolumnę o meczu./ Zostałem za to zmieszany z błotem przez Sebastiana./ Poznałem jego nową dziewczynę./ Nie zapamiętałem jej imienia./ Poszedłem z nimi ponurkować./ Rozciąłem sobie nogę o rafę koralową./ Poszedłem na izbę przyjęć./ Napisałem kolumnę o szpitalach./ Pojechaliśmy na Wielkanoc do domu/ szefa Jenny w BocaNada./ Picked oranges from our tree./ Made orange juice./ Drove down to Miami for/ Bark in the Park Night at the Marlins game./ Brought Marley, who turned out/ to be a real baseball fan./ Tried to stop him from chasing/ a foul ball in the stands./ Tried to stop him from chasing/ a foul ball on the field./ Wrote a column about the ball game./ Took crap from Sebastian about it./ Met his new girlfriend./ Can' t remember her name./ Went snorkeling with them./ Cut my leg on a piece of coral./ Went to the emergency room./ Wrote a column about hospitals./ Went to an Easter egg hunt at Jenny' s/ boss' s house in Boca
Co najmniej dwa manewry na wyższej prędkości, z których jeden wykonany na drugim lub trzecim biegu, przy prędkości co najmniej ‧ km/h oraz jeden manewr polegający na objechaniu przeszkody przy prędkości co najmniej ‧ km/h; powinno to pozwolić na ocenę umiejętności w zakresie zachowania pozycji na motocyklu, przeglądu sytuacji, zachowania równowagi, techniki jazdy oraz techniki zmiany biegówAt least two manoeuvres to be executed at higher speed, of which one manoeuvre in second or third gear, at least ‧ km/h and one manoeuvre avoiding an obstacle at a minimum speed of ‧ km/h; this should allow competence to be assessed in the position on the motorcycle, vision direction, balance, steering technique and technique of changing gears
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1122220 zdań frazy bieg na orientację.Znalezione w 66,132 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.