Tłumaczenia na język angielski:

  • orienteering   
    (noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

Mistrzostwa Świata Juniorów w Biegu na OrientacjęJunior World Orienteering Championships
Mistrzostwa świata w biegu na orientacjęWorld Orienteering Championships

Przykładowe zdania z "bieg na orientację", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wydarzenie to zbiegło się z największymi na świeci e zawodami w biegach na orientację w miejscowości Jukola , które miały miejsce wśród dzikiej przyrody w małej gminie Jämijärvi .This coincided with the world s largest orienteering event ’ in Jukola , which took place in a zone of natural wilderness in the small municipality of Jämijärvi .
Biegi na orientację jako forma aktywności rekreacyjnejOrienteering as a form of recreation activity.
Gdyby nie Leader + zawody w biegach na orientację w regionie Basilicata i w Modenie nie odbyłyby się .Without Leader + the creation and organisation of orienteering events in Basilicata and Modena would not have taken place .
Na początku grupa entu-zjastów , delegatów włoskich z konsorcjum turystycznego Valli del Ci mone oraz włoskich ekspertów w dziedzinie biegów na orientację z prowincji Modena , odwiedziła region LGD Pohjois-Satakunta ry w Finlandii .Initially , a group of enthusiastic Italian delegates from the tourism consortium of Valli del Cimone , and Italian orienteering experts from the Province of Modena visited the area of the Pohjois-Satakunta ry LAG in Finland .
Biegi na orientację – sport i innowacjaOrienteering sport and innovation —
Następnie Włosi za-prosili grupę specjalistów w dziedzinie biegów na orientację i przedstawicieli LGD z regionu Pohjois-Satakunta , aby przyjechali i wyrazili swoją opinię na temat regionu Modena jako ewentualnego miejsca zawodów oraz w celu omówienia ró żnych warunków współpracy.W październiku 2004 r. ńscy eksperci odwiedzili Mo-denę , co podkreśliło fakt , że projekt współpracy jest na najlepszej drodze do uwolnienia potencjału turystycznego regionu , inspirowania miejscow ych stowarzyszeń młodzieżowych oraz rozwijania umiejętności społecznychConsequently the Ital-ians invited a group of orienteering specialists and LAG representatives from the Pohjois-Satakunta region to visit them and give their opinion on the region of Modena as a suitable venue , and to discuss the various ways to col-laborate.In October 2004 , the Finnish experts visited Modena , which reinforced the idea that a cooperation project was a way to exploit the regions ’ unlocked tourist potential ,
Negocjuje ona z państwami członkowskimi , na podstawie orientacji tematycznych przyjętych na lata 20002006 ( patrz : strona 20 ) , priorytety programów rozwojowych oraz zatwierdza plany i programy .The Commission negotiates the major priorities of the development programmes with the Member States on the basis of its thematic orientations for the period 2000 06 – ( see page 20 ) , and adopts plans and programmes .
W tym celu wszelka bezpośrednia i pośrednia dyskryminacja ze względu na wyznawaną religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną w zakresie regulowanym niniejszą dyrektywą powinna być w całej Wspólnocie zakazanaTo this end, any direct or indirect discrimination based on religion or belief, disability, age or sexual orientation as regards the areas covered by this Directive should be prohibited throughout the Community
Przy określaniu i realizacji polityk i działań, o których mowa w niniejszej części, Unia dąży do zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną.In defining and implementing the policies and activities referred to in this Part, the Union shall aim to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation.
(RO) Inicjatywa Komisji w sprawie rozszerzenia zasady równości traktowania również na inne dziedziny życia społecznego przy pomocy ogólnej dyrektywy, która zakazuje dyskryminacji poza miejscem pracy ze względu na niepełnosprawność, wiek, religię lub światopogląd oraz orientację seksualną jest w zasadzie konieczna, aby dopełnić pakiet wniosków legislacyjnych dotyczących zwalczania dyskryminacji.(RO) The Commission's initiative to extend the application of the principle of equality of treatment to other areas of social life as well, using a global directive which bans discrimination outside the workplace, based on disability, age, religion or belief and sexual orientation, is, in principle, necessary to be able to finalise the anti-discrimination legislative package.
Stosowanie nowych norm ma skutkować wyeliminowaniem z rynku produktów o niezadowalającej jakości, orientacją produkcji w taki sposób, by spełnić wymagania konsumentów i ułatwieniem stosunków handlowych opartych na uczciwej konkurencji, co przyczyni się do poprawy wydajności produkcjiApplication of the new standards should remove products of unsatisfactory quality from the market, bring production into line with consumer requirements and facilitate trade based on fair competition, thereby helping to improve profitability
Na podstawie art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧ mechanizmy podjęte w sektorze weterynarii i zdrowia roślin, zgodnie z przepisami wspólnotowymi, powinny być finansowane z Sekcji Gwarancji Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji RolnejPursuant to Article ‧) of Regulation (EC) No ‧, veterinary and plant health measures undertaken in accordance with Community rules shall be financed under the Guarantee Section of the European Agricultural Guidance and Guarantee Fund
Udzielana pomoc musi przynosić korzyści wszystkim regionom, bez względu na ich orientację religijną, etniczną czy polityczną.Any aid provided must benefit all the regions, irrespective of their religious, ethnic or political orientation.
zmianie strategicznych celów z orientacji produkcyjnej na orientację rynkowąevolving the strategic focus from being production-oriented to being marketing-oriented
Procesy stereotypizacji i stygmatyzacji na przykładzie mężczyzn o orientacji homoseksualnejStereotyping and stigma processes based on example of homosexual males
z zadowoleniem odnosi się do wniosku Komisji w sprawie dyrektywy Rady wprowadzającej zasadę równości bez względu na religię lub wiarę, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualną (COM‧), rozszerzającej tym samym zakres dyrektywy ‧/‧/WE na wszystkie inne formy dyskryminacji, wdrażając w ten sposób art. ‧ Karty, który daje szersze pole manewru niż art. ‧ Traktatu WE, ponieważ wymienia dodatkowe przypadki dyskryminacji- kolor skóry, pochodzenie społeczne, cechy genetyczne, język, przekonania polityczne lub inne, przynależność do mniejszości, posiadany majątek lub stan urodzeniaWelcomes the Commission proposal for a Council directive implementing the principle of equality regardless of religion or belief, disability, age or sexual orientation (COM‧), thereby extending the scope of Directive ‧/‧/EC to all other forms of discrimination, thus implementing Article ‧ of the Charter, which provides greater leeway than Article ‧ of the EC Treaty in that it makes reference to further forms of discrimination: colour, social origin, genetic features, language, political or other opinions, membership of a minority, property and birth
Rok europejski uwzględnia różne formy dyskryminacji, jakiej kobiety i mężczyźni doświadczają ze względu na pochodzenie rasowe lub etniczne, religię lub przekonania, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualnąThe European Year shall take into account the different ways in which women and men experience discrimination on the grounds of racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation
Państwa Członkowskie przekażą Komisji informacje na temat cech fizycznych statków rybackich oraz monitorowania nakładów połowowych z uwagi na segmenty floty oraz nakładów połowowych, w szczególności w odniesieniu do rozwoju zdolności oraz odpowiadających nakładów połowowych, zgodnie z procedurą ustanowioną w rozporządzeniach Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ r. dotyczącego rejestru statków rybackich Wspólnoty oraz (WE) nr ‧ z dnia ‧ września ‧ roku w sprawie segmentacji floty rybackiej Wspólnoty oraz nakładów połowowych w odniesieniu do wieloletnich programów orientacjiMember States shall transmit to the Commission information on the physical characteristics of fishing vessels and the monitoring of fishing effort by fleet segment and by fishery, particularly as regards the development of capacities and the corresponding fishing activities, in accordance with the procedures laid down in Commission Regulations (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the fishing vessel register of the Community and (EC) No ‧ of ‧ September ‧ concerning the segmentation of the Community fishing fleet and fishing effort in relation to the multiannual guidance programmes
odpowiednią wiedzę i umiejętność właściwego reagowania na pasażerów z upośledzeniami fizycznymi lub zmysłowymi (słuchu i wzroku), z niepełnosprawnością ukrytą lub z upośledzeniami umysłowymi, w tym umiejętność rozróżnienia pomiędzy różnymi możliwościami osób, których sprawność ruchowa, orientacja przestrzenna lub zdolności komunikacyjne mogą być ograniczoneawareness of and appropriate responses to passengers with physical, sensory (hearing and visual), hidden or learning disabilities, including how to distinguish between the different abilities of individuals whose mobility, orientation, or communication may be reduced
Kto cierpi bardziej: osoby niepełnosprawne, osoby o odmiennej orientacji seksualnej, czy też osoby starsze? To pytanie, na które nie jesteśmy gotowi udzielić odpowiedzi.The question of who suffers the most - people living with a disability, gay people or older people - is not one we are prepared to address.
mając na uwadze, że procedury do realizacji tego celu zostały ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającym przepisy ogólne w sprawie funduszy strukturalnych wdrażane rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ i rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej w odniesieniu do Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFGR) i Europejskiego Funduszu Rolnego dla Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROWwhereas procedures to this end have been established in Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ laying down general provisions on the Structural Funds and implemented through Commission Regulation (EC) No ‧/‧, and through Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the financing of the common agricultural policy as regards European Agricultural Guidance and Guarantee Fund (EAGGF) and European Agricultural Fund for Rural Development (EAFRD
Przydział środków na zobowiązania na środki na rzecz rozwoju obszarów wiejskich włączony do programów w ramach Celu ‧ jest współfinansowany przez Sekcję Orientacji EFOGR zgodnie z art. ‧ ust. ‧, tiret pierwsze rozporządzenia (WE) nrThe allocation of commitment appropriations for rural development measures integrated into Objective ‧ programmes shall be co-financed by the EAGGF Guidance Section in accordance with Article ‧), first indent, of Regulation (EC) No
Aby rozwiązać problemy wskazane przez Radę i zapewnić spójne, minimalne normy ochrony w UE, potrzebne jest nowe prawodawstwo wprowadzające w życie zasadę równego traktowania poza rynkiem pracy bez względu na niepełnosprawność, religię, światopogląd, orientację seksualną lub wiekTo respond to the Council's concerns and to ensure a consistent minimum standard of protection across the EU, there is a need for new legislation implementing the principle of equal treatment irrespective of disability, religion or belief, sexual orientation or age outside the field of employment
doświadczenie w zarządzaniu zasobami ludzkimi w organizacji krajowej lub międzynarodowej oraz zobowiązanie do równego traktowania bez względu na płeć, rasę czy pochodzenie etniczne, religię czy przekonania, niepełnosprawność, wiek czy orientację seksualnąexperience in human resources management in a national and/or international organisation and a commitment to equal treatment, regardless of gender, race or ethnic origin, religion or beliefs, disabilities, age or sexual orientation
Bez uszczerbku dla innych postanowień Traktatów i w granicach kompetencji, które Traktaty powierzają Unii, Rada, stanowiąc jednomyślnie zgodnie ze specjalną procedurą prawodawczą i po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego, może podjąć środki niezbędne w celu zwalczania wszelkiej dyskryminacji ze względu na płeć, rasę lub pochodzenie etniczne, religię lub światopogląd, niepełnosprawność, wiek lub orientację seksualnąWithout prejudice to the other provisions of the Treaties and within the limits of the powers conferred by them upon the Union, the Council, acting unanimously in accordance with a special legislative procedure and after obtaining the consent of the European Parliament, may take appropriate action to combat discrimination based on sex, racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or sexual orientation
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1194364 zdań frazy bieg na orientację.Znalezione w 94,341 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.