Tłumaczenia na język angielski:

  • baobab   
    (Noun  ) (noun   )
     
    Adansonia digitata

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

BaobabAdansonia
Orchestre BaobabOrchestre Baobab

Przykładowe zdania z "baobab", pamięć tłumaczeniowa

add example
Suszony miąższ owoców baobabu spełnia kryteria określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrBaobab dried fruit pulp complies with the criteria laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Radyauthorising the placing on the market of Baobab dried fruit pulp as a novel food ingredient under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów. W tym przypadku stało się to dzięki barankowi. Mały Książę spytał mnie nagle, jakby w coś zwątpił:It was in this way that I heard, on the third day, about the catastrophe of the baobabs. This time, once more, I had the sheep to thank for it. For the little prince asked me abruptly – as if seized by a grave doubt
Decyzja Komisji z dnia ‧ czerwca ‧ r. zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Rady (notyfikowana jako dokument nr CCommission Decision of ‧ June ‧ authorising the placing on the market of Baobab dried fruit pulp as a novel food ingredient under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council (notified under document number C
Suszony miąższ owoców baobabu, określony w załączniku może być wprowadzany do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywnościBaobab dried fruit pulp as specified in the Annex, hereinafter called the product, may be placed on the market in the Community as a novel food ingredient
Sprawozdanie to zawiera konkluzję, że spożywanie przez ludzi suszonego miąższu owoców baobabu w proponowanych ilościach jest bezpieczneIn that report it came to the conclusion that Baobab dried fruit pulp is safe for human consumption at the proposed use levels
Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa...You must see to it that you pull up regularly all the baobabs, at the very first moment when they can be distinguished from the rosebushes which they resemble so closely in their earliest youth. It is very tedious work, > the little prince added, < but very easy. >
W dniu ‧ sierpnia ‧ r. przedsiębiorstwo PhytoTrade Africa zwróciło się z wnioskiem do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywnościOn ‧ August ‧ the company PhytoTrade Africa made a request to the competent authorities of the United Kingdom to place Baobab dried fruit pulp on the market as a novel food ingredient
Odpowiedź jest prosta: próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały. Gdy malowałem baobaby, kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność.The reply is simple. I have tried. But with the others I have not been successful. When I made the drawing of the baobabs I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity.
Zasłony wyróżniają się wzorem drzewa baobabuThe window curtains here have a distinctive pattern on them of baobab trees, also seen in Africa
Wytłumaczyłem mu, że baobaby nie są krzakami, lecz drzewami, i to tak dużymi jak kościoły, i gdyby nawet zabrał ze sobą całe stado słoni, to nie dałyby one rady jednemu baobabowi.I pointed out to the little prince that baobabs were not little bushes, but, on the contrary, trees as big as castles; and that even if he took a whole herd of elephants away with him, the herd would not eat up one single baobab.
Prehistoryczny kształt tych drzew jest słusznie sławny ale mało kto kiedykolwiek zaznał prawdziwej magi baobabu ponieważ to zdarza się w nocy i wysoko w wierzchołkach drzewaThe prehistoric shape of these trees is rightly famous but few have ever witnessed the baobab' s real magic for that happens at night and high in the treetops
A kiedy baobab wyrośnie, to na wyrwanie jest za późno i nigdy już nie można się go pozbyć. Zajmie całą planetę.A baobab is something you will never, never be able to get rid of if you attend to it too late. It spreads over the entire planet.
– To prawda. Ale dlaczego chcesz, żeby baranki zjadały małe baobaby?< That is strictly correct, > I said. < But why do you want the sheep to eat the little baobabs? >
Oczywiście dorośli wam nie uwierzą. Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca. Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby.The grown-ups, to be sure, will not believe you when you tell them that. They imagine that they fill a great deal of space. They fancy themselves as important as the baobabs.
– Nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wiadomość, że baranki zjadają krzaki. Ale Mały Książę dodał: – Wobec tego one jedzą także baobaby?I did not understand why it was so important that sheep should eat little bushes. But the little prince added: < Then it follows that they also eat baobabs? >
Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany w etykietowaniu środków spożywczych zawierających go jako miąższ owoców baobabuThe designation of the novel food ingredient authorised by this Decision on the labelling of the foodstuff containing it shall be Baobab fruit pulp
Z przypływem wody, baobab przygotowuje się do niezapomnianego pokazuFlush with water, the baobab prepares itself for an unforgettable display
I mówię: dzieci, uważajcie na baobaby! Wiele pracy kosztował mnie ten rysunek, który zrobiłem po to, aby ostrzec mych przyjaciół przed niebezpieczeństwem od dawna grożącym, a nieznanym.< Children, > I say plainly, < watch out for the baobabs! > My friends, like myself, have been skirting this danger for a long time, without ever knowing it; and so it is for them that I have worked so hard over this drawing.
Lecz niebezpieczeństwo baobabów jest tak mało znane, a ryzyko, na jakie narażają się ci, którzy zabłądzą na jedną z małych planet, jest tak poważne, że tym razem odstąpię od mych zasad.But the danger of the baobabs is so little understood, and such considerable risks would be run by anyone who might get lost on an asteroid, that for once I am breaking through my reserve.
Wysoko w gałęziach powyżej nektar baobabu zaczyna płynąćHigh in the branches above, the baobab' s nectar is starting to flow
Owoce baobabu (Adansonia digitata) są zbierane z drzewThe Baobab (Adansonia digitata) fruits are harvested from trees
Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small, and the baobabs are too many, they split it in pieces...
Mały Książę z odrobiną smutku wyrwał także ostatnie pędy baobabów. Nie wierzył w swój powrót. Wszystkie te codzienne prace wydawały mu się tego ranka szczególnie miłe.The little prince also pulled up, with a certain sense of dejection, the last little shoots of the baobabs. He believed that he would never want to return. But on this last morning all these familiar tasks seemed very precious to him.
Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.And one day he said to me: < You ought to make a beautiful drawing, so that the children where you live can see exactly how all this is.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy baobab.Znalezione w 0,401 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.