Tłumaczenia na język angielski:

  • baobab   
    (Noun  ) (noun   )
     
    Adansonia digitata

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

BaobabAdansonia
Orchestre BaobabOrchestre Baobab

Przykładowe zdania z "baobab", pamięć tłumaczeniowa

add example
Suszony miąższ owoców baobabu, określony w załączniku może być wprowadzany do obrotu we Wspólnocie jako nowy składnik żywnościBaobab dried fruit pulp as specified in the Annex, hereinafter called the product, may be placed on the market in the Community as a novel food ingredient
W dniu ‧ sierpnia ‧ r. przedsiębiorstwo PhytoTrade Africa zwróciło się z wnioskiem do właściwych organów Zjednoczonego Królestwa o wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywnościOn ‧ August ‧ the company PhytoTrade Africa made a request to the competent authorities of the United Kingdom to place Baobab dried fruit pulp on the market as a novel food ingredient
Mógł to być nowy gatunek baobabu. Lecz krzak szybko przestał rosnąć i zaczął się formować kwiat.It might, you see, have been a new kind of baobab. The shrub soon stopped growing, and began to get ready to produce a flower.
Oczywiście dorośli wam nie uwierzą. Oni wyobrażają sobie, że zajmują dużo miejsca. Wydaje się im, że są tak wielcy jak baobaby.The grown-ups, to be sure, will not believe you when you tell them that. They imagine that they fill a great deal of space. They fancy themselves as important as the baobabs.
– Nie rozumiałem, jakie znaczenie może mieć wiadomość, że baranki zjadają krzaki. Ale Mały Książę dodał: – Wobec tego one jedzą także baobaby?I did not understand why it was so important that sheep should eat little bushes. But the little prince added: < Then it follows that they also eat baobabs? >
– Gdyby kiedyś podróżowały – mówił mi – może im się przydać. Czasem odłożenie pracy na później nie przynosi szkody. Lecz w wypadku baobabu jest to zawsze katastrofą.That would be very useful to them if they were to travel some day. Sometimes, > he added, < there is no harm in putting off a piece of work until another day. But when it is a matter of baobabs, that always means a catastrophe.
– Twoje baobaby przypominają trochę główki kapusty... – Och! Byłem tak dumny z tych baobabów.< Your baobabs – they look a little like cabbages. > < Oh! > I had been so proud of my baobabs!
– Ale nim baobaby staną się drzewami, są malutkie.< Before they grow so big, the baobabs start out by being little. >
I tak trzeciego dnia poznałem dramat baobabów. W tym przypadku stało się to dzięki barankowi. Mały Książę spytał mnie nagle, jakby w coś zwątpił:It was in this way that I heard, on the third day, about the catastrophe of the baobabs. This time, once more, I had the sheep to thank for it. For the little prince asked me abruptly – as if seized by a grave doubt
Sprawozdanie to zawiera konkluzję, że spożywanie przez ludzi suszonego miąższu owoców baobabu w proponowanych ilościach jest bezpieczneIn that report it came to the conclusion that Baobab dried fruit pulp is safe for human consumption at the proposed use levels
Specyfikacja suszonego miąższu owoców baobabuSpecifications of Baobab fruit pulp
Prehistoryczny kształt tych drzew jest słusznie sławny ale mało kto kiedykolwiek zaznał prawdziwej magi baobabu ponieważ to zdarza się w nocy i wysoko w wierzchołkach drzewaThe prehistoric shape of these trees is rightly famous but few have ever witnessed the baobab' s real magic for that happens at night and high in the treetops
Otóż na planecie Małego Księcia były ziarna straszliwe. Zirna baobabu. Zakażony był nimi cały grunt.Now there were some terrible seeds on the planet that was the home of the little prince; and these were the seeds of the baobab. The soil of that planet was infested with them.
Trzeba się zmusić do regularnego wyrywania baobabów, i to natychmiast po odróżnieniu ich od krzewów róży, do których są w młodości bardzo podobne. Jest to praca bardzo nudna, lecz bardzo łatwa...You must see to it that you pull up regularly all the baobabs, at the very first moment when they can be distinguished from the rosebushes which they resemble so closely in their earliest youth. It is very tedious work, > the little prince added, < but very easy. >
Nowy składnik żywności, dopuszczony do obrotu niniejszą decyzją, jest oznaczany w etykietowaniu środków spożywczych zawierających go jako miąższ owoców baobabuThe designation of the novel food ingredient authorised by this Decision on the labelling of the foodstuff containing it shall be Baobab fruit pulp
Odpowiedź jest prosta: próbowałem je zrobić, lecz mi się nie udały. Gdy malowałem baobaby, kierowała mną jakaś wewnętrzna konieczność.The reply is simple. I have tried. But with the others I have not been successful. When I made the drawing of the baobabs I was carried beyond myself by the inspiring force of urgent necessity.
Zasłony wyróżniają się wzorem drzewa baobabuThe window curtains here have a distinctive pattern on them of baobab trees, also seen in Africa
Z przypływem wody, baobab przygotowuje się do niezapomnianego pokazuFlush with water, the baobab prepares itself for an unforgettable display
Przeorze ją korzeniami. A jeżeli planeta jest mała, a baobabów jest dużo, to one ją rozsadzają.It bores clear through it with its roots. And if the planet is too small, and the baobabs are too many, they split it in pieces...
zezwalająca na wprowadzenie do obrotu suszonego miąższu owoców baobabu jako nowego składnika żywności zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ Parlamentu Europejskiego i Radyauthorising the placing on the market of Baobab dried fruit pulp as a novel food ingredient under Regulation (EC) No ‧/‧ of the European Parliament and of the Council
Pewnego dnia poradził mi, abym spróbował narysować ładny obrazek, który by pomógł dzieciom z naszej planety zrozumieć niebezpieczeństwo baobabów.And one day he said to me: < You ought to make a beautiful drawing, so that the children where you live can see exactly how all this is.
Owoce baobabu (Adansonia digitata) są zbierane z drzewThe Baobab (Adansonia digitata) fruits are harvested from trees
Suszony miąższ owoców baobabu spełnia kryteria określone w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrBaobab dried fruit pulp complies with the criteria laid down in Article ‧ of Regulation (EC) No
Wysoko w gałęziach powyżej nektar baobabu zaczyna płynąćHigh in the branches above, the baobab' s nectar is starting to flow
Teraz drzewa baobabu rehoduje swoje liście i zbiera wodę aby przechować ją w swoich ogromnych pieniach przygotowując się do pory suchejIt' s now that the baobab trees regrow their leaves and collect water to store in their huge trunks, ready for the dry season ahead
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 35 zdań frazy baobab.Znalezione w 0,495 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.