Tłumaczenia na język angielski:

  • bananas   

Przykładowe zdania z "banan (owoc)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Porozumienie zawiera również klauzulę, zgodnie z którą eksporterzy bananów z Ameryki Łacińskiej odstąpią od wszelkich postępowań przeciwko UE w ramach WTO: "po certyfikacji nowej taryfy celnej UE przez WTO kraje będące dostawcami bananów z Ameryki Łacińskiej zaniechają wszelkich sporów dotyczących bananów z UE w ramach WTO oraz wycofają wszelkie skargi wniesione przeciwko UE po dołączeniu do niej nowych państw członkowskich lub po zmianie przez UE jej taryfy dotyczącej bananów w 2006 roku” oraz nie będą dążyć do dalszego obniżenia taryfy dotyczącej bananów w ramach rundy dauhańskiej.The agreement also contains a clause stating that Latin American banana exporters will drop all actions against the EU in the WTO: 'once the WTO certifies the EU's new tariff schedule, Latin American banana-supplying countries will drop all their disputes on bananas with the EU at the WTO, and any claims they made against the EU after new member countries joined the Union, or when the EU changed its banana tariff in 2006' and will not seek further tariff reductions on bananas in the Doha Round.
w celu zgodności z celami określonymi powyżej, biorąc pod uwagę szczególne cechy obrotu bananami, musi istnieć zróżnicowanie podczas rozdysponowywania kontyngentu taryfowego między, z jednej strony, podmiotami gospodarczymi, które wcześniej wprowadzały do obrotu banany pochodzące z państw trzecich oraz nietradycyjne banany z AKP, oraz, z drugiej strony, podmiotami gospodarczymi, które wcześniej wprowadzały do obrotu banany produkowane we Wspólnocie jednocześnie pozostawiając ilość dostępną dla nowych podmiotów gospodarczych, które niedawno rozpoczęły działalność handlową lub zamierzają rozpocząć działalność handlową w tym sektorzeWhereas in order to comply with the aims stated above, while taking into account the special features of marketing bananas, a distinction must be made when administering the tariff quota between, on the one hand, operators who have previously marketed third country bananas and non-traditional ACP bananas and, on the other, operators who have previously marketed bananas produced in the Community while leaving a quantity available for new operators who have recently embarked on commercial activity or are about to embark on commercial activity in this sector
Ilość referencyjna dla każdego importera tradycyjnego A/B, który złoży pisemny wniosek nie później niż dnia ‧ maja ‧ r., zostaje ustalona na podstawie średniej ilości bananów z przywozu pierwotnego z państw trzecich i/lub nietradycyjnych bananów AKP w latach ‧, ‧ i ‧ r., uwzględnionych dla ‧ r. do celów zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz bananów z państw trzecich i nietradycyjnych bananów AKP, zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ stosowanego w ‧ r. do kategorii importerów określonych w ust. ‧ lit. a) tego artykułuThe reference quantity for each traditional operator A/B who submits a written application no later than ‧ May ‧ shall be established on the basis of the average of primary imports of third-country bananas and/or non-traditional ACP bananas during ‧, ‧ and ‧ taken into account for ‧ for the purposes of administering the tariff quota for imports of third-country bananas and non-traditional ACP bananas, in accordance with the provisions of Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧ applicable in ‧ to the category of operators referred to in paragraph ‧(a) of that Article
Urzędy celne sprawdzają wagę netto świeżych bananów wpisaną na świadectwach ważenia bananów, na podstawie analizy ryzyka, w odniesieniu do co najmniej ‧ % łącznej liczby świadectw ważenia bananów przedstawionych w danym roku, bądź poprzez obecność przy ważeniu reprezentatywnych próbek bananów przez upoważniony podmiot dokonujący ważenia, bądź samodzielnie ważąc te próbki zgodnie z procedurą określoną w pkt ‧, ‧ i ‧ załącznika ‧bCustoms offices shall verify the net weight of fresh bananas entered on banana weighing certificates, on the basis of risk analysis, by checking at least ‧ % of the total number of banana weighing certificates presented each year, either by being present at the weighing of the representative samples of the bananas by the authorised weigher or by weighing those samples themselves, in accordance with the procedure set out in points ‧, ‧ and ‧ of Annex ‧b
Zważywszy na sytuację w zakresie handlu bananami, gdy banany są czwartym produktem rolnym na świecie pod względem wielkości eksportu, a ich produkcja ma duży wpływ na społeczności lokalne, oraz system kontyngentów taryfowych UE, który stworzył warunki umożliwiające krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) wywóz znacznych ilości bananów do UE oraz ochronił wiele miejsc pracy związanych z produkcją bananów, moje przychylne stanowisko w tej sprawie stanowi podkreślenie faktu, że osiągnięte porozumienie kończy różne toczące się dotychczas spory.In view of the situation of the trade in bananas, whereas bananas are the world's fourth biggest agricultural export and their production has a major impact on local communities, and whereas the EU's tariff-rate quota system has created the conditions which enable the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries to export substantial quantities of bananas to the EU and has protected a large number of jobs linked to banana production, my favourable position on the subject underlines the fact that the agreements reached settle the various disputes that have arisen so far.
ilości bananów wspólnotowych, tradycyjnych bananów AKP, nietradycyjnych bananów AKP i bananów z państw trzecich wprowadzonych do obrotu na ich terytoriumquantities of Community, traditional ACP, non-traditional ACP and third country bananas marketed in their territoriy
Głosowałem za przyjęciem przedmiotowego projektu rezolucji, będącego efektem osiągnięcia 15 grudnia 2009 r. porozumienia między UE, grupą krajów Ameryki Łacińskiej oraz Stanami Zjednoczonymi w sprawie ceł przywozowych na banany, w którym zwraca się uwagę na sporządzenie oceny wpływu tego porozumienia na będące producentami bananów kraje rozwijające się oraz najbardziej oddalone regiony Europy, a także zapewnienie odpowiedniego wsparcia dla będących producentami bananów krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku oraz UE, aby umożliwić im dostosowanie się do nowych uwarunkowań na rynku międzynarodowym.I voted in favour of this motion for a resolution following the agreement reached on 15 December 2009 between the EU, a group of Latin American countries and the US on customs duties on imports of bananas, which calls attention to the need to conduct an assessment of its impact on banana-producing developing countries and Europe's outermost regions, and the need to provide adequate support to banana-producing countries in the African, Caribbean and Pacific Group of States and in the EU, to enable them to adapt to the new reality of the international market.
(HU) Co się tyczy środków utrzymania producentów bananów w UE i państwach AKP, Rada zdaje sobie sprawę, że produkcja bananów ma zasadnicze znaczenie gospodarcze i społeczne dla regionów uprawy bananów w UE.(HU) As regards the livelihood of banana producers in the EU and in ACP countries, the Council is aware that banana production is of fundamental social and economic importance to the banana-growing regions of the EU.
Czy należy uznać, że protokoły dotyczące bananów załączone do konwencji z Lomé stoją na przeszkodzie zwiększeniu podatku, takiego jak włoski podatek od konsumpcji bananów pochodzących z Somalii, po dniu ‧ kwietnia ‧ r., niezależnie od konkretnego wpływu tych zwyżek na wywóz rzeczonych bananów?Must it be concluded that the Protocols on Bananas annexed to the Lomé Conventions precluded increases of a tax such as the Italian consumption tax on bananas originating in Somalia after ‧ April ‧ regardless of the specific effect of such increases on the export of such bananas?
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia ‧ marca do dnia ‧ grudnia ‧ rCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ April ‧ amending and derogating from Regulation (EC) No ‧/‧ on licences under the arrangements for importing bananas into the Community in respect of bananas released into free circulation at the common customs tariff rate of duty and amending Regulation (EC) No ‧/‧ opening and providing for the administration of the tariff quota for bananas falling under CN code ‧ originating in ACP countries for the period ‧ March to ‧ December
Dlatego wydaje się, że należy przyjąć szczególne środki służące poprawie wdrażania porozumienia na różnych szczeblach, w szczególności za pomocą oceny wpływu na kraje rozwijające się będące producentami bananów oraz na najbardziej oddalone regiony Europy, poprzez dokonanie oceny programu środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM) na 18 miesięcy przed jego zakończeniem, proponując wspólnie z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku środki, które mogłyby pomóc krajom w znacznym stopniu uzależnionym od uprawy bananów w dywersyfikacji gospodarki, a także poprzez przegląd i dostosowanie pakietu wsparcia producentów w UE, przewidzianego w ramach budżetu programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), zwłaszcza francuskich departamentów zamorskich - Gwadelupy i Martyniki, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich.Therefore, it appears to be important to proceed with specific measures aimed at improving the application of the agreements at various levels, in particular by means of an impact assessment for the banana-producing developing countries and for the outermost regions of Europe, by assessing the Banana Accompanying Measures (BAMs) 18 months before the end of the programme, proposing measures together with the African, Caribbean and Pacific (ACP) group of countries to help those countries that very much depend on the cultivation of bananas to diversify their economies, and also reviewing and adapting the package to support producers within the EU foreseen in the Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity (POSEI) budget, in particular the French overseas departments of Guadeloupe and Martinique, the Azores, Madeira and the Canary Isles.
Sprawozdanie to zawiera między innymi analizę rozwoju obrotów bananami wspólnotowymi, bananami z państw trzecich i bananami AKP od wprowadzenia w życie tych uzgodnieńThis report shall contain among other things an analysis of the development of Community, of third-country and ACP banana marketing flows since the implementation of these arrangements
w niektórych bardzo małych regionach wspólnotowych, gdzie warunki są szczególnie nieodpowiednie dla produkcji bananów, ale bardziej odpowiednie dla innych zbiorów, należy wspierać ostateczne zaprzestanie produkcji bananów poprzez premie z tytułu zaprzestania produkcji bananówWhereas in certain very small regions of the Community where conditions are particularly unsuited to the production of bananas but better suited to alternative crops the definitive cessation of banana production should be encouraged through a premium for the cessation of banana production
W tym celu należy otworzyć nowy kontyngent taryfowy na banany pochodzące z Meksyku i zamknąć kontyngent taryfowy na banany, otwarty w ‧ r. rozporządzeniem Komisji (WE) nr ‧/‧ i który przestał obowiązywać dnia ‧ stycznia ‧ r. w związku z wprowadzeniem systemu czysto taryfowego na mocy rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananówFor that purpose it is necessary to open a new tariff quota for bananas originating in Mexico and to close the tariff quota for bananas opened in ‧ by Commission Regulation (EC) No ‧/‧ which ceased to apply from ‧ January ‧ in consequence of the introduction of the tariff-only regime by Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on the tariff rates for bananas
Wysokość pomocy określoną w ust. ‧ zwiększa się o ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki, ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy oraz ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w GrecjiThe aid fixed in paragraph ‧ shall be increased by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Martinique, by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Guadeloupe and by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Greece
Tzw. środki towarzyszące odnoszące się do bananów służą wyraźnemu celowi: wsparciu dostosowania 10 krajów AKP - eksporterów bananów - do zmieniających się ceł przywozowych UE na banany.The so-called Banana Accompanying Measures have a clear objective: to support the adjustment of 10 ACP banana-exporting countries to changing EU import tariffs for bananas.
Ochrona interesów całego wspólnotowego sektora bananów przed zmianą systemu, zarysowującą się w ramach WTO i dotyczącą bananów, przy poprawieniu obecnej równowagi rynku, tak aby pogodzić dostęp producentów z krajów mniej rozwiniętych do rynku wspólnotowego i światowego z utrzymaniem przychodów producentów wspólnotowych oraz zatrudnienia, poprzez ustanowienie odpowiedniej taryfy celnej na wystarczająco wysokim poziomie, zapewniającym przyszłość wspólnotowemu sektorowi bananówsafeguard the interests of the Community banana sector as a whole in the impending changes to the rules governing the COM in bananas, improving the current market equilibrium so that growers from the less developed countries can have access to the Community and global markets while, at the same time, Community growers' incomes and jobs can be safeguarded, by setting an appropriate tariff which is sufficiently high to secure the future of the Community banana sector
Wysokość pomocy określoną w ust. ‧ zwiększa się o ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki, ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy i ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych na Krecie i w LakoniiThe aid fixed in paragraph ‧ shall be increased by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Martinique, by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Guadeloupe and by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Crete and Lakonia
Banany – Porozumienie między UE a Ameryką Łacińską dotyczące bananów i jego wpływ na producentów bananów w AKP i UE: debata z deklaracjąBananas – the EU-Latin America Bananas Agreement and its impact on ACP and EU banana producers: debate with declaration
te normy jakości stosuje się do bananów przywożonych z państw trzecich na etapie wprowadzania do swobodnego obrotu, do bananów pochodzących ze Wspólnoty na etapie pierwszego wyładunku we wspólnotowym porcie oraz do świeżych bananów dostarczanych konsumentom w regionie produkcyjnym na etapie opuszczenia pakowalniwhereas those quality standards apply to bananas imported from third countries at the stage of release for free circulation, to bananas originating in the Community at the stage of first landing at a Community port and to bananas delivered fresh to the consumer in the producing region at the stage of leaving the packing shed
W dniu 15 grudnia 2009 r. UE, grupa państw Ameryki Łacińskiej oraz Stany Zjednoczone doszły do porozumienia w sprawie unijnych ceł na przywóz bananów, kończąc w ten sposób trwający od dawna spór dotyczący preferencyjnego traktowania przez UE przywozu bananów z krajów Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) kosztem bananów z Ameryki Łacińskiej.On 15 December 2009, the EU, a group of Latin American countries and the United States reached an agreement on the EU's tariffs on banana imports, bringing to a close a protracted dispute over the EU's preferential treatment of banana imports from African, Caribbean and Pacific (ACP) countries to the detriment of bananas from Latin America.
Należy przyjąć jednolitą definicję importerów tradycyjnych dla wszystkich kontyngentów taryfowych, a ich ilości referencyjne powinny być określone na tych samych zasadach, ale oddzielnie w zależności od tego, czy importerzy ci dostarczyli w okresie referencyjnym na rynek Wspólnoty banany pochodzące z państw trzecich spoza obszaru AKP lub banany nieobjęte tradycyjnym przywozem z krajów AKP, lub tradycyjne banany AKP w okresie referencyjnym, w rozumieniu definicji określonej w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, stosowanego przed zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nrA single definition of traditional operators should be adopted for all tariff quotas, and their reference quantities should be determined according to the same rules, but separately depending on whether these operators have supplied the Community market with bananas originating in non-ACP third countries and non-traditional imports from ACP States or with traditional ACP bananas during the reference period, within the meaning of the definitions in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ applicable before the amendment introduced by Regulation (EC) No
Dla celów kontroli wagi netto świeżych bananów przywożonych do Wspólnoty i objętych kodem CN ‧ do zgłoszeń o dopuszczenie do swobodnego obrotu załącza się świadectwo ważenia bananów stwierdzające wagę netto danej partii świeżych bananów, z uwzględnieniem typu opakowania i pochodzeniaFor the purposes of checking the net weight of fresh bananas imported into the Community falling within CN code ‧, declarations for release for free circulation shall be accompanied by a banana weighing certificate stating the net weight of the consignment of the fresh bananas concerned, by type of packaging and origin
Do celów obliczenia pomocy wyrównawczej uzasadnione jest rozbicie wszystkich przysyłanych do Komisji informacji w sprawie wprowadzania do obrotu bananów na informacje dotyczące bananów wysyłanych do Wspólnoty poza ich regionem produkcyjnym i dotyczące bananów umieszczonych na rynku w regionie produkcyjnym, określonym w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrWhereas, for the purposes of calculating the compensatory aid, it is justified to break down all the information on the marketing of bananas forwarded to the Commission by bananas dispatched to the Community outside their producer region and bananas placed on the market in a producer region as defined in Article ‧ of Regulation (EEC) No
Porozumienie w sprawie handlu bananami - Uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów - Porozumienie w sprawie handlu bananami (debata)Agreements on trade in bananas - Repeal of Council Regulation (EC) No 1964/2005 on the tariff rates for bananas - Agreements on trade in bananas (debate)
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1661 zdań frazy banan (owoc).Znalezione w 0,478 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.