Tłumaczenia na język angielski:

  • bananas   

Przykładowe zdania z "banan (owoc)", pamięć tłumaczeniowa

add example
Porozumienie zawiera również klauzulę, zgodnie z którą eksporterzy bananów z Ameryki Łacińskiej odstąpią od wszelkich postępowań przeciwko UE w ramach WTO: "po certyfikacji nowej taryfy celnej UE przez WTO kraje będące dostawcami bananów z Ameryki Łacińskiej zaniechają wszelkich sporów dotyczących bananów z UE w ramach WTO oraz wycofają wszelkie skargi wniesione przeciwko UE po dołączeniu do niej nowych państw członkowskich lub po zmianie przez UE jej taryfy dotyczącej bananów w 2006 roku” oraz nie będą dążyć do dalszego obniżenia taryfy dotyczącej bananów w ramach rundy dauhańskiej.The agreement also contains a clause stating that Latin American banana exporters will drop all actions against the EU in the WTO: 'once the WTO certifies the EU's new tariff schedule, Latin American banana-supplying countries will drop all their disputes on bananas with the EU at the WTO, and any claims they made against the EU after new member countries joined the Union, or when the EU changed its banana tariff in 2006' and will not seek further tariff reductions on bananas in the Doha Round.
Urzędy celne sprawdzają wagę netto świeżych bananów wpisaną na świadectwach ważenia bananów, na podstawie analizy ryzyka, w odniesieniu do co najmniej ‧ % łącznej liczby świadectw ważenia bananów przedstawionych w danym roku, bądź poprzez obecność przy ważeniu reprezentatywnych próbek bananów przez upoważniony podmiot dokonujący ważenia, bądź samodzielnie ważąc te próbki zgodnie z procedurą określoną w pkt ‧, ‧ i ‧ załącznika ‧bCustoms offices shall verify the net weight of fresh bananas entered on banana weighing certificates, on the basis of risk analysis, by checking at least ‧ % of the total number of banana weighing certificates presented each year, either by being present at the weighing of the representative samples of the bananas by the authorised weigher or by weighing those samples themselves, in accordance with the procedure set out in points ‧, ‧ and ‧ of Annex ‧b
w celu zgodności z celami określonymi powyżej, biorąc pod uwagę szczególne cechy obrotu bananami, musi istnieć zróżnicowanie podczas rozdysponowywania kontyngentu taryfowego między, z jednej strony, podmiotami gospodarczymi, które wcześniej wprowadzały do obrotu banany pochodzące z państw trzecich oraz nietradycyjne banany z AKP, oraz, z drugiej strony, podmiotami gospodarczymi, które wcześniej wprowadzały do obrotu banany produkowane we Wspólnocie jednocześnie pozostawiając ilość dostępną dla nowych podmiotów gospodarczych, które niedawno rozpoczęły działalność handlową lub zamierzają rozpocząć działalność handlową w tym sektorzeWhereas in order to comply with the aims stated above, while taking into account the special features of marketing bananas, a distinction must be made when administering the tariff quota between, on the one hand, operators who have previously marketed third country bananas and non-traditional ACP bananas and, on the other, operators who have previously marketed bananas produced in the Community while leaving a quantity available for new operators who have recently embarked on commercial activity or are about to embark on commercial activity in this sector
Zważywszy na sytuację w zakresie handlu bananami, gdy banany są czwartym produktem rolnym na świecie pod względem wielkości eksportu, a ich produkcja ma duży wpływ na społeczności lokalne, oraz system kontyngentów taryfowych UE, który stworzył warunki umożliwiające krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) wywóz znacznych ilości bananów do UE oraz ochronił wiele miejsc pracy związanych z produkcją bananów, moje przychylne stanowisko w tej sprawie stanowi podkreślenie faktu, że osiągnięte porozumienie kończy różne toczące się dotychczas spory.In view of the situation of the trade in bananas, whereas bananas are the world's fourth biggest agricultural export and their production has a major impact on local communities, and whereas the EU's tariff-rate quota system has created the conditions which enable the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries to export substantial quantities of bananas to the EU and has protected a large number of jobs linked to banana production, my favourable position on the subject underlines the fact that the agreements reached settle the various disputes that have arisen so far.
ilości bananów wspólnotowych, tradycyjnych bananów AKP, nietradycyjnych bananów AKP i bananów z państw trzecich wprowadzonych do obrotu na ich terytoriumquantities of Community, traditional ACP, non-traditional ACP and third country bananas marketed in their territoriy
Ilość referencyjna dla każdego importera tradycyjnego A/B, który złoży pisemny wniosek nie później niż dnia ‧ maja ‧ r., zostaje ustalona na podstawie średniej ilości bananów z przywozu pierwotnego z państw trzecich i/lub nietradycyjnych bananów AKP w latach ‧, ‧ i ‧ r., uwzględnionych dla ‧ r. do celów zarządzania kontyngentem taryfowym na przywóz bananów z państw trzecich i nietradycyjnych bananów AKP, zgodnie z przepisami art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧ stosowanego w ‧ r. do kategorii importerów określonych w ust. ‧ lit. a) tego artykułuThe reference quantity for each traditional operator A/B who submits a written application no later than ‧ May ‧ shall be established on the basis of the average of primary imports of third-country bananas and/or non-traditional ACP bananas during ‧, ‧ and ‧ taken into account for ‧ for the purposes of administering the tariff quota for imports of third-country bananas and non-traditional ACP bananas, in accordance with the provisions of Article ‧) of Regulation (EEC) No ‧ applicable in ‧ to the category of operators referred to in paragraph ‧(a) of that Article
Wysokość pomocy określoną w ust. ‧ zwiększa się o ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki, ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy oraz ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w GrecjiThe aid fixed in paragraph ‧ shall be increased by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Martinique, by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Guadeloupe and by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Greece
Porozumienie składa się z trzech podstawowych komponentów: uzgodnionego harmonogramu obniżania taryfy celnej dla eksporterów bananów objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania (KNU), porozumienia dotyczącego sposobu, w jaki należy traktować "produkty tropikalne” i produkty objęte "ograniczaniem preferencji” w szerszych negocjacjach WTO, oraz pakietu finansowego w wysokości 190 milionów euro przeznaczonego na wsparcie krajów AKP będących eksporterami bananów, a znanego pod nazwą środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM).The agreement consists of three basic components: an agreed schedule of tariff reductions for most-favoured nation (MFN) banana exporters; agreement on how to deal with 'tropical products' and products subject to 'preference erosion' in the wider WTO negotiations; a financial package, amounting to EUR 190 million, of assistance to ACP banana exporters, to be known as the Banana Accompanying Measures (BAM) programme.
Banany – Porozumienie między UE a Ameryką Łacińską dotyczące bananów i jego wpływ na producentów bananów w AKP i UE: debata z deklaracjąBananas – the EU-Latin America Bananas Agreement and its impact on ACP and EU banana producers: debate with declaration
Czy należy uznać, że protokoły dotyczące bananów załączone do konwencji z Lomé stoją na przeszkodzie zwiększeniu podatku, takiego jak włoski podatek od konsumpcji bananów pochodzących z Somalii, po dniu ‧ kwietnia ‧ r., niezależnie od konkretnego wpływu tych zwyżek na wywóz rzeczonych bananów?Must it be concluded that the Protocols on Bananas annexed to the Lomé Conventions precluded increases of a tax such as the Italian consumption tax on bananas originating in Somalia after ‧ April ‧ regardless of the specific effect of such increases on the export of such bananas?
% dla kategorii podmiotów gospodarczych posiadających siedzibę we Wspólnocie, które od ‧ r. rozpoczęły obrót bananami innymi niż banany wspólnotowe i/lub tradycyjne banany AKP% to the category of operators established in the Community who started marketing bananas other than Community and/or traditional ACP bananas from
Należy przyjąć jednolitą definicję importerów tradycyjnych dla wszystkich kontyngentów taryfowych, a ich ilości referencyjne powinny być określone na tych samych zasadach, ale oddzielnie w zależności od tego, czy importerzy ci dostarczyli w okresie referencyjnym na rynek Wspólnoty banany pochodzące z państw trzecich spoza obszaru AKP lub banany nieobjęte tradycyjnym przywozem z krajów AKP, lub tradycyjne banany AKP w okresie referencyjnym, w rozumieniu definicji określonej w art. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧, stosowanego przed zmianą wprowadzoną rozporządzeniem (WE) nrA single definition of traditional operators should be adopted for all tariff quotas, and their reference quantities should be determined according to the same rules, but separately depending on whether these operators have supplied the Community market with bananas originating in non-ACP third countries and non-traditional imports from ACP States or with traditional ACP bananas during the reference period, within the meaning of the definitions in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧ applicable before the amendment introduced by Regulation (EC) No
Ochrona interesów całego wspólnotowego sektora bananów przed zmianą systemu, zarysowującą się w ramach WTO i dotyczącą bananów, przy poprawieniu obecnej równowagi rynku, tak aby pogodzić dostęp producentów z krajów mniej rozwiniętych do rynku wspólnotowego i światowego z utrzymaniem przychodów producentów wspólnotowych oraz zatrudnienia, poprzez ustanowienie odpowiedniej taryfy celnej na wystarczająco wysokim poziomie, zapewniającym przyszłość wspólnotowemu sektorowi bananówsafeguard the interests of the Community banana sector as a whole in the impending changes to the rules governing the COM in bananas, improving the current market equilibrium so that growers from the less developed countries can have access to the Community and global markets while, at the same time, Community growers' incomes and jobs can be safeguarded, by setting an appropriate tariff which is sufficiently high to secure the future of the Community banana sector
Porozumienie w sprawie handlu bananami - Uchylenie rozporządzenia Rady (WE) nr 1964/2005 w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananów - Porozumienie w sprawie handlu bananami (debata)Agreements on trade in bananas - Repeal of Council Regulation (EC) No 1964/2005 on the tariff rates for bananas - Agreements on trade in bananas (debate)
A zatem uznaję wnioski sprawozdawczyni w zaleceniu - w tym względzie, że powinny być wzięte pod uwagę także interesy regionów najbardziej oddalonych - za ważne stwierdzenie, że Parlament powinien zgodzić się na porozumienia, jeżeli Komisja i Rada jak najszybciej przedstawią Parlamentowi ocenę konsekwencji tych porozumień dla krajów rozwijających się, będących producentami bananów, a także dla najbardziej oddalonych regionów; wdrożyć konkretne środki zmierzające do wzmocnienia komercyjnego położenia producentów bananów i przyjąć środki finansowania jakiegoś programu na rzecz państw AKP produkujących banany.I therefore consider the conclusions of the rapporteur's recommendation - according to which the outermost regions' interests should also be considered - to be a contribution of great relevance, in that Parliament should consent to the agreements if the Commission and Council: present to Parliament, as soon as possible, an impact assessment on the consequences of the agreements for banana-producing developing countries and for the outermost regions; implement specific measures aimed at strengthening banana producers' commercial position, and adopt measures to finance a programme in favour of banana-producing ACP countries.
Zainteresowany podmiot gospodarczy lub jego przedstawiciel, którzy nie kwalifikują się do skorzystania z wyłączenia przewidzianego w art. ‧, dostarczają w odpowiednim czasie właściwej agencji wszelkich informacji niezbędnych do identyfikacji partii oraz szczegółowych informacji o miejscu i dacie pakowania oraz wysyłania bananów zebranych we Wspólnocie, planowanym miejscu i dacie wyładunku we Wspólnocie bananów pochodzących z państw trzecich lub ze wspólnotowych regionów produkcji oraz o dostawach do dojrzewalni bananów, które nie mogą być sprawdzone przy ich pierwszym wyładunku we WspólnocieThe trader concerned or his representative, who does not qualify for the exemption provided for in Article ‧, shall provide the competent agency in good time with all the information necessary for identification of the lots and detailed information on the place and date of packing and shipping for bananas harvested in the Community, the planned place and date of unloading in the Community for bananas from third countries or from Community regions of production and deliveries to ripening depots for bananas which cannot be checked when they are first unloaded in the Community
W celu zapewnienia odpowiedniego nadzoru obejmującego cały ten przywóz bananów państwa członkowskie powinny informować Komisję nie tylko o ilości bananów wprowadzonych do swobodnego obrotu na podstawie pozwoleń używanych w styczniu i lutym, lecz także o ilości bananów wprowadzonych do swobodnego obrotu na podstawie pozwoleń na marzec i kwiecień ‧ rIn order to ensure that all these imports of bananas are adequately monitored, the Member States should notify the Commission of the quantities released into free circulation on the basis of licences used in March and April ‧ in addition to the quantities released into free circulation on the basis of licences used in January and February
Sprawozdanie to zawiera między innymi analizę rozwoju obrotów bananami wspólnotowymi, bananami z państw trzecich i bananami AKP od wprowadzenia w życie tych uzgodnieńThis report shall contain among other things an analysis of the development of Community, of third-country and ACP banana marketing flows since the implementation of these arrangements
Dlatego wydaje się, że należy przyjąć szczególne środki służące poprawie wdrażania porozumienia na różnych szczeblach, w szczególności za pomocą oceny wpływu na kraje rozwijające się będące producentami bananów oraz na najbardziej oddalone regiony Europy, poprzez dokonanie oceny programu środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM) na 18 miesięcy przed jego zakończeniem, proponując wspólnie z krajami Afryki, Karaibów i Pacyfiku środki, które mogłyby pomóc krajom w znacznym stopniu uzależnionym od uprawy bananów w dywersyfikacji gospodarki, a także poprzez przegląd i dostosowanie pakietu wsparcia producentów w UE, przewidzianego w ramach budżetu programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), zwłaszcza francuskich departamentów zamorskich - Gwadelupy i Martyniki, Azorów, Madery i Wysp Kanaryjskich.Therefore, it appears to be important to proceed with specific measures aimed at improving the application of the agreements at various levels, in particular by means of an impact assessment for the banana-producing developing countries and for the outermost regions of Europe, by assessing the Banana Accompanying Measures (BAMs) 18 months before the end of the programme, proposing measures together with the African, Caribbean and Pacific (ACP) group of countries to help those countries that very much depend on the cultivation of bananas to diversify their economies, and also reviewing and adapting the package to support producers within the EU foreseen in the Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity (POSEI) budget, in particular the French overseas departments of Guadeloupe and Martinique, the Azores, Madeira and the Canary Isles.
Należy nadmienić, że w trakcie procesu negocjacji ostrzegaliśmy Komisję o potrzebie zajęcia się interesami i specyfiką producentów bananów w najbardziej oddalonych regionach, w szczególności poprzez zwiększenie finansowania w ramach programu szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich (POSEI), gdyż naciski powstające w wyniku wzmocnienia postępu liberalizacji światowego handlu bananami mogą zagrozić dochodom producentów i utrudnić wprowadzanie do obrotu ich produktu; interesem i specyfiką producentów bananów w państwach Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP).It should be mentioned that, throughout the negotiation process, we warned the Commission of the need to take care of: - the interests and specificities of banana producers in the outermost regions, notably by increasing funding under the Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity (POSEI), as producers' incomes and the marketing of their produce could be compromised by the pressures created by strengthening the increasing liberalisation of the global banana trade; - the interests and specificities of banana producers in the African, Caribbean and Pacific (ACP) countries.
W celu uniknięcia jakiejkolwiek dyskryminacji między Meksykiem a innymi krajami wywozu posiadającymi dostęp do kontyngentów taryfowych Wspólnoty na banany w ramach rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty, kontyngenty na banany na mocy tego rozporządzenia powinny zostać wstępnie uznane za kontyngenty, które nie są bliskie wykorzystania w rozumieniu art. ‧c rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lipca ‧ r. ustanawiającego przepisy w celu wdrożenia rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ ustanawiającego Wspólnotowy Kodeks Celny, w przypadku gdy kontyngenty te są zarządzane w ramach systemu określonego w art. ‧a tego rozporządzenia, przy czym art. ‧c ust. ‧ i ‧ tego rozporządzenia nie powinien mieć zastosowaniaIn order to avoid any discrimination between Mexico and other exporting countries having access to Community tariff quotas for bananas pursuant to Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No ‧/‧ as regards the arrangements for importing bananas into the Community, the tariff quotas for bananas pursuant to this Regulation should be considered initially as non-critical within the meaning of Article ‧c of Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ July ‧ laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EEC) No ‧/‧ establishing the Community Customs Code when they are managed under the system laid down in Article ‧a of that Regulation and Article ‧c and of that Regulation should not apply
(HU) Co się tyczy środków utrzymania producentów bananów w UE i państwach AKP, Rada zdaje sobie sprawę, że produkcja bananów ma zasadnicze znaczenie gospodarcze i społeczne dla regionów uprawy bananów w UE.(HU) As regards the livelihood of banana producers in the EU and in ACP countries, the Council is aware that banana production is of fundamental social and economic importance to the banana-growing regions of the EU.
zmieniające rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ w sprawie pozwoleń wydawanych w ramach uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty w odniesieniu do bananów wprowadzanych do swobodnego obrotu we Wspólnocie po stawce celnej określonej we Wspólnej Taryfie Celnej wprowadzające odstępstwa od tego rozporządzenia i zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ otwierające kontyngent taryfowy na przywóz bananów objętych kodem CN ‧ pochodzących z krajów AKP w okresie od dnia ‧ marca do dnia ‧ grudnia ‧ ramending and derogating from Regulation (EC) No ‧/‧ on licences under the arrangements for importing bananas into the Community in respect of bananas released into free circulation at the common customs tariff rate of duty and amending Regulation (EC) No ‧/‧ opening and providing for the administration of the tariff quota for bananas falling under CN code ‧ originating in ACP countries for the period ‧ March to ‧ December
Normy jakości odnoszące się do bananów objętych kodem CN ex ‧, z wyłączeniem plantanów, bananów figowych oraz bananów przeznaczonych do przetworzenia, są ustanowione w załączniku I do niniejszego rozporządzeniaThe quality standards applicable to bananas falling within CN code ex ‧, excluding plantains, fig bananas and bananas intended for processing, are laid down in Annex I hereto
Wyłączenie z kontroli przyznawane jest na wniosek zainteresowanego podmiotu gospodarczego przez wydziały kontroli lub agencje wyznaczone przez właściwe władze Państwa Członkowskiego produkcji dla bananów wprowadzanych do obrotu we wspólnotowym regionie produkcyjnym lub przez władze Państwa Członkowskiego miejsca wyładunku dla wspólnotowych bananów wprowadzanych do obrotu w innych regionach Wspólnoty oraz dla bananów przywożonych z państw trzecichExemption from checks shall be granted, at the request of the trader concerned, by the inspection departments or agencies appointed by the competent national authorities of either the Member State of production, for bananas marketed in the Community production region, or the Member State of unloading, for Community bananas marketed elsewhere in the Community and bananas imported from third countries
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1661 zdań frazy banan (owoc).Znalezione w 0,847 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.