wymowa: IPA: ˈbãnãn [ˈbãn̪ãn̪]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • banana         
  (Noun  ) (noun   )
   
  fruit
   
  bot. botanika roślina z rodziny bananowatych;
   
  The fruit of the banana tree.
 • bananas   
 • plantain   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
banana
 
pot. potocznie bananowiec; młody człowiek prowadzący beztroski tryb życia
 
owoc tej rośliny, podłużny, zazwyczaj żółty

Picture dictionary

banana
banana

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

BananBanana
banan (owoc)bananas
banan manilskiabaca; abaka
banan plantancooking plantains; cooking bananas; plantains
banan rajskiplantain
banan właściwyplantain
banan zwyczajnyplantain
bananabanana
bananybananas
banany do gotowaniacooking bananas; cooking plantains; plantains
choroba bananów blsdblack leaf streak disease
choroba bananów panamapanama disease
musa (banany)musa (bananas)
unia krajów eksportujących bananyunion of banana exporting countries; upeb
wirus krzaczastości wierzchołkowej bananówbanana bunchy top virus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "banan", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na jeden rząd przypadać może nie więcej niż jedna kiść trzech bananów o tych samych właściwościach, co inne owoce w opakowaniuNot more than one cluster of three fingers with the same characteristics as the other fruit in the package may be present per row
Pani Przewodnicząca, Panie i Panowie! Parlament Europejski po raz drugi wyda dzisiaj swój werdykt na temat zmiany instrumentu finansowania współpracy na rzecz rozwoju przewidującej ustanowienie środków towarzyszących w sektorze bananów na rzecz najważniejszych producentów bananów wśród krajów AKP.Madam President, ladies and gentlemen, the European Parliament will today give its verdict for a second time on the amendment to the financing instrument for development cooperation providing for the establishment of Banana Accompanying Measures for the main ACP banana-producing countries.
Dzięki temu przepisy dotyczące importu bananów będą zgodne z postanowieniami Światowej Organizacji Handlu.This brings the banana import rules into line with the World Trade Organisation regulations.
przyjmując dodatkowe kryteria, których powinny przestrzegać podmioty gospodarcze, Komisja kieruje się zasadą, zgodnie z którą pozwolenia muszą być przyznawane osobom fizycznym lub prawnym, które podjęły ryzyko handlowe wprowadzenia bananów do obrotu oraz koniecznością uniknięcia zakłócenia normalnych stosunków handlowych między osobami zajmującymi różne miejsca w łańcuchu obrotuWhereas in adopting additional criteria which operators should respect, the Commission is guided by the principle whereby the licences must be granted to natural or legal persons who have undertaken the commercial risk of marketing bananas and by the necessity of avoiding disturbing normal trading relations between persons occupying different points in the marketing chain
Mimo to postarały się one zaakceptować na forum WTO porozumienie obniżające unijne cło do poziomu 114 euro za tonę, aby zakończyć przewlekły spór z produkującymi banany krajami Ameryki Łacińskiej.Yet, despite this, they have made the effort to accept, at the WTO, an agreement which lowers the European customs tariff to EUR 114 per tonne, in order to put an end to a long-standing dispute with Latin American producer countries.
W swojej opinii z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie metomylu i tiodikarbu Urząd uznał, że przy obecnych NDP dla winogron, kapusty głowiastej, sałaty, kalafiorów, ziemniaków, pomidorów, bakłażanów, ogórków, grejpfrutów, pomarańczy, cytryn, lim, mandarynek, brzoskwiń, śliwek, papryki, jabłek, gruszek, pigw, bananów, mango, ananasów, marchwi, selera korzeniowego, rzodkiewki, brukwi, melonów, arbuzów, dyni, kukurydzy cukrowej, brokułów, jarmużu, kalarepy, endywii, pora i buraka cukrowego istnieje ryzyko, że akceptowane dzienne pobranie i ostra dawka referencyjna zostaną przekroczone dla jednej lub wielu grup konsumentówIn its opinion of ‧ September ‧ concerning methomyl and thiodicarb the Authority concluded that at the current MRLs for grapes, head cabbage, lettuce, cauliflower, potatoes, tomatoes, aubergines, cucumbers, grapefruit, oranges, lemons, limes, mandarins, peaches, plums, peppers, apples, pears, quinces, bananas, mangoes, pineapples, carrots, celeriac, radishes, swedes, (water) melons, pumpkins, sweet corn, broccoli, kale, kohlrabi, scarole, leek and sugar beet there is a risk that the Acceptable Daily Intake and the Acute Reference Dose (ARfD) for one or more consumer groups will be exceeded
W dniu 15 grudnia 2009 r. UE doszła do porozumienia ze Stanami Zjednoczonymi i z grupą państw Ameryki Łacińskiej w sprawie nowego systemu ceł, kończąc w ten sposób długotrwały spór spowodowany przyznaną krajom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) możliwością wywozu bananów do Europy na preferencyjnych warunkach, co zaburzało rynek ze szkodą dla producentów z Ameryki Południowej.On 15 December 2009, the EU reached an agreement with the United States and a group of Latin American countries on a new tariff regime, bringing to a close a protracted dispute over the fact that African, Caribbean and Pacific (ACP) countries could export bananas to Europe under favourable tariffs, distorting the market to the detriment of South American producers.
Przedmiotowe porozumienia stanowią zakończenie sporu, który przez ponad 15 lat był przyczyną niezgody między Europą a krajami Ameryki Łacińskiej będącymi producentami bananów oraz Stanami Zjednoczonymi, potępiającymi preferencyjne traktowanie przez Europę wywozu z krajów Afryki, Karaibów i grupy państw Pacyfiku (AKP).These agreements put an end to a dispute that, for more than 15 years, has seen Europe at odds with the Latin American banana-producing countries and the United States, which condemned the preferential treatment given by Europe to exports from the African, Caribbean and Pacific (ACP) Group of States.
Przez zdecydowanie zbyt długi czas wykorzystywały one poczucie winy Brytyjczyków i innych byłych kolonizatorów, aby uzyskać preferencyjne warunki dla bananów i cukru.For far too long they have relied on British and other ex-colonial masters' guilt to rely on preferential treatment for bananas and sugar.
„ Jedzenie banana z dwóch końców ” , tak w przenośni można określić spór między podmiotami amerykańskimi i europejskimi , w tym co zwyczajowo określa się mianem „ wojny bananowej ” .The confrontation between the United States of America and Europe in what is usu ally called the banana war ‘ ’ could be presented metaphorically as ‘ eating the banana at both ends ’ .
Dla przywozów pierwotnych, importerzy muszą dostarczyć dowód, że na własny rachunek, zakupili banany od producentów, wysłali i sprzedali je w celu dopuszczenia do swobodnego obrotu w jednym z nowych Państw CzłonkowskichFor primary imports, operators must provide proof that they have, on their own account, purchased bananas from the producers, dispatched and sold them with a view to their release for free circulation in one of the new Member States
Głosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Balzani w sprawie uchylenia rozporządzenia Rady z 2005 roku dotyczącego stawek celnych w odniesieniu do bananów z krajów Ameryki Łacińskiej.I voted in favour of Mrs Balzani's report on the repeal of the 2005 Council regulation on the tariff rates for bananas from the countries of Latin America.
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. zmieniające rozporządzenie (EWG) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w odniesieniu do systemu pomocy w celu wyrównania strat dochodu z wprowadzania do obrotu w sektorze bananówCOMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ May ‧ amending Regulation (EEC) No ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No ‧ as regards the aid scheme to compensate for loss of income from marketing in the banana sector
od ‧ stycznia do ‧ grudnia danego roku w przypadku sektora bananówJanuary to ‧ December of a given year for the banana sector
Ten kraj, wbrew marzeniom Zielonych i socjalistów, którzy chcieliby, by kraje rozwijające się pozostały biedne, tak aby możliwe było przekazywanie im naszej pomocy finansowej i zmniejszanie poczucia winy białej klasy średniej, w rzeczywistości spróbował sam wyciągnąć się z ubóstwa, by nie uzależniać się jedynie od bananów lub cukrów, ale od wysokiej jakości usług, jak usługi finansowe.Unlike the Green and Socialist dream of keeping developing countries poor so we can send them our aid money and mitigate white middle-class guilt, this country has actually tried to pull itself out of poverty - not being dependent on bananas or sugars but dependent on high-level services like financial services.
Czy należy uznać, że protokoły dotyczące bananów załączone do konwencji z Lomé stoją na przeszkodzie zwiększeniu podatku, takiego jak włoski podatek od konsumpcji bananów pochodzących z Somalii, po dniu ‧ kwietnia ‧ r., niezależnie od konkretnego wpływu tych zwyżek na wywóz rzeczonych bananów?Must it be concluded that the Protocols on Bananas annexed to the Lomé Conventions precluded increases of a tax such as the Italian consumption tax on bananas originating in Somalia after ‧ April ‧ regardless of the specific effect of such increases on the export of such bananas?
Dopuszcza się następujące wady poszczególnych owoców pod warunkiem, że banany zachowują swoje niezbędne właściwości w odniesieniu do jakości, jej zachowania oraz konfekcjonowaniaThe following defects of the fingers are allowed, provided the bananas retain their essential characteristics as regards quality, keeping quality and presentation
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ February ‧ on the common organisation of the market in bananas, as last amended by Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧ thereof
Ponadto wdrażają one porozumienia, czyniąc obowiązującym system wyłącznie taryfowy, a także określają właściwe rozwiązanie wszystkich nierozstrzygniętych sporów dotyczących traktowania taryfowego bananów, które w związku z tym powinny być formalnie rozstrzygnięteIn addition, they implement the Understandings by providing for the binding of a tariff-only regime, and provide an adequate solution to all the pending disputes concerning the tariff treatment of bananas, which should therefore be formally settled
Alfredo, podaj mi bananaAlfredo, pass me a banana
Środki przewidziane w niniejszym rozporządzeniu są zgodne z opinią Komitetu Zarządzającego ds. BananówThe measures provided for in this Regulation are in accordance with the opinion of the Management Committee for Bananas
a)w przypadku zaliczek, w ciągu pierwszych ‧ dni marca, maja, lipca, września i listopada dla bananów wprowadzanych do obrotu podczas dwumiesięcznego okresu poprzedzającego miesiąc złożenia wnioskuin the case of advances, in the first ‧ days of March, May, July, September and November in the case of bananas actually marketed during the two-month period preceding the month of application
Do wniosków o pozwolenie dołącza się kopię pozwolenia lub pozwolenia AGRIM wykorzystywanych w ‧ r. na przywóz bananów pochodzących z krajów AKP należycie uwzględnionych oraz dowód wniesienia zabezpieczenia, zgodnie z tytułem ‧ rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧, w wysokości ‧ EUR/tonęLicence applications shall be accompanied by a copy of the AGRIM licence or licences used in ‧ to import bananas originating in the ACP countries, duly endorsed, and proof that a security of EUR ‧ per tonne has been provided in accordance with Title ‧ of Commission Regulation (EEC) No
W tym zakresie należy przypomnieć , że Trybunał orzekł już , iż wspólna organizacja rynków w sektorze bananów , taka jak ustanowiona w rozporządzeniu nr 404 / 93 i następnie zmieniona , nie zmierza do zapewnienia wykonania we wspólnotowym porządku prawnym szczególnego zobowiązania zaciągniętego w ramach GATT ani nie odsyła wyraźnie do konkretnych przepisów GATT ( ww. postanowienie OGT Fruchthandelsgesellschaft , pkt 28 ) .The Court has already held that the common organisation of the market in bananas , as introduced by Regulation No 404 / 93 and subsequently amended , is not designed to ensure the implementation in the Community legal order of a particular obligation assumed in the context of the GATT and does not refer expressly to specific provisions of the GATT either ( order in OGT Fruchthandelsgesellschaft , paragraph 28 ) .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1741 zdań frazy banan.Znalezione w 0,475 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.