wymowa: IPA: ˈbãnãn [ˈbãn̪ãn̪]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • banana         
  (Noun  ) (noun   )
   
  fruit
   
  bot. botanika roślina z rodziny bananowatych;
   
  The fruit of the banana tree.
 • bananas   
 • plantain   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
banana
 
pot. potocznie bananowiec; młody człowiek prowadzący beztroski tryb życia
 
owoc tej rośliny, podłużny, zazwyczaj żółty

Picture dictionary

banana
banana

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

BananBanana
banan (owoc)bananas
banan manilskiabaca; abaka
banan plantancooking plantains; cooking bananas; plantains
banan rajskiplantain
banan właściwyplantain
banan zwyczajnyplantain
bananabanana
bananybananas
banany do gotowaniacooking bananas; cooking plantains; plantains
choroba bananów blsdblack leaf streak disease
choroba bananów panamapanama disease
musa (banany)musa (bananas)
unia krajów eksportujących bananyunion of banana exporting countries; upeb
wirus krzaczastości wierzchołkowej bananówbanana bunchy top virus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "banan", pamięć tłumaczeniowa

add example
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty przewiduje możliwość ustalenia ilości indykatywnej, której wartość jest określona jako stały procent ilości dostępnych w ramach każdego z kontyngentów taryfowych A, B i C przewidzianych w art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧, do celów wydawania pozwoleń na przywóz, dla każdego z trzech pierwszych kwartałów w rokuArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No ‧/‧ as regards the arrangements for importing bananas into the Community provides that an indicative quantity expressed as the same percentage of available quantities from each of the tariff quotas A, B and C provided for in Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ may be fixed for the purposes of issuing import licences for each of the first three quarters of the year
I nie kupuj żadnych zielonych bananówAnd don' t buy any green bananas
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. ustalające na rok ‧ procentowe redukcje, jakie mają być stosowane w odniesieniu do wniosków o przydział składanych przez nietradycyjne podmioty gospodarcze w ramach kontyngentów taryfowych A/B i C na przywóz bananówCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ fixing, for ‧, the reduction percentages to be applied to applications for an allocation by non-traditional operators under the tariff quotas A/B and C for imports of bananas
Średni roczny dochód z produkcji, uzyskany z wprowadzenia do obrotu bananów wyprodukowanych na Martynice, Gwadelupie, Krecie i w Lakonii, okazał się znacznie niższy od średniej wspólnotowej w ‧ rThe annual average production income from the marketing of bananas produced in Martinique, Guadeloupe and Crete and Lakonia has proved to be significantly lower than the Community average during
Jednym z głównych celów polityki rozwojowej UE jest redukcja i docelowa eliminacja ubóstwa, do czego powinny się jednoznacznie przyczynić wnioskowane, opiewające na 190 milionów euro środki towarzyszące w sektorze bananów (BAM) na lata 2010-2013, zatwierdzone przez Komisję 17 marca 2010 r.in writing. - (CS) One of the main aims of EU development policy is the reduction and definitive eradication of poverty, to which the proposed EUR 190 million Banana Accompanying Measures (BAM) for 2010-2013, approved by the Commission on 17 March 2010, should make a clear contribution.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustalające współczynniki dostosowujące, jakie mają być stosowane w odniesieniu do ilości referencyjnych tradycyjnych podmiotów gospodarczych i tymczasowych przydziałów nietradycyjnych podmiotów gospodarczych, dla dodatkowych ilości przewidzianych w związku z wydawaniem pozwoleń na przywóz bananów w maju ‧ rCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ April ‧ fixing the adjustment coefficients to be applied to the provisional reference quantities of traditional operators and the provisional allocations of non-traditional operators for the purposes of the additional quantity provided for with a view to issuing import licences for bananas in May
artykuł ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ [‧] (bananyArticle ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧ (bananas
Wagę netto świeżych bananów należy ustalić oddzielnie dla każdej partii świeżych bananów dostarczonej dowolnym środkiem transportuThe net weight of fresh bananas should be established for each consignment of fresh bananas delivered by any means of transport
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów produkowanych i wprowadzanych do obrotu we Wspólnocie, w roku ‧ oraz jednostkową wysokość zaliczek na rokCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ fixing the compensatory aid for bananas produced and marketed in the Community in ‧ and the unit value of the advances for
Jednak odpowiedzialność za to, aby nasi uczniowie spożywali odpowiednią ilość jabłek i bananów, musi spoczywać na ich rodzicach i ewentualnie na władzach lokalnych, które organizują ich edukację.That said, the responsibility for our schoolchildren eating a sufficient quantity of apples and bananas must, nevertheless, rest with the children's parents and, possibly, the municipalities providing their education.
Kraje AKP będące głównymi eksporterami bananów mogą napotykać trudności w związku ze zmieniającymi się ustaleniami dotyczącymi handlu, przede wszystkim w wyniku liberalizacji taryf objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania (KNU) w ramach WTO oraz w wyniku umów dwustronnych lub regionalnych zawartych lub w trakcie zawierania między Unią i krajami Ameryki Łacińskiej.The main ACP banana-exporting countries may face challenges in the context of changing trade arrangements, notably liberalisation of the Most Favoured Nation (MFN) tariff in the framework of the World Trade Organisation and the bilateral and regional agreements concluded, or in the process of being concluded, between the Union and Latin American countries.
dostrzega niedofinansowanie programów kompensacyjnych i adaptacyjnych służących złagodzeniu skutków zmian na rynku bananów i cukru i obawia się w związku z ostatnimi demonstracjami w regionie Karaibów znacznego zagrożenia celu współpracy w zakresie spójności społecznejRegards the compensation and adjustment programmes to cushion the impact of changes in the market for sugar and bananas as underfunded and, in the light of the recent demonstrations in the region, fears that social cohesion, a cooperation objective, may be seriously undermined
Ceną referencyjną dla państwa trzeciego jest najniższa średnia cena za tonę bananów wyprodukowanych przez danego ustalonego dostawcę państwa trzeciego innego niż kraj AKP, wywożonych do Wspólnoty w trakcie ostatnich trzech lat poprzedzających rok złożenia wniosku, w odniesieniu do którego wnioskowano o pomoc, dla którego dostępne są dane statystyczneThe third country reference price shall be the lowest average price per tonne of bananas produced in any individual established third country supplier other than an ACP country and exported to the Community during the last three years preceding the year of application, in respect of which the assistance is requested, for which statistics are available
Banany stanowią jedną z głównych upraw rolnych w niektórych najbardziej oddalonych regionach Unii, zwłaszcza we francuskich departamentach zamorskich Gwadelupy i Martyniki, na Azorach, Maderze i Wyspach KanaryjskichBananas are one of the main agricultural crops of certain outermost regions of the Union, notably the French overseas departments of Guadeloupe and Martinique, the Azores, Madeira and the Canary Islands
Chcielibyśmy lepszego i skuteczniejszego budżetu, a więc nie musimy poświęcać kilku miesięcy lub pół roku na roztrząsanie takich kwestii, jak to, czy stać nas, czy też nie, na wydanie 75 milionów euro na rekompensaty dla krajów produkujących banany.We would like a better and more effective budget, so that we do not have to spend several months or half-years disputing issues such as whether or not we can afford to spend EUR 75 million on compensating banana producing countries.
ustalające kwoty pomocy wyrównawczej w odniesieniu do bananów wyprodukowanych i wprowadzonych do obrotu we Wspólnocie w ‧ rfixing the compensatory aid for bananas produced and marketed in the Community in
Należy przewidzieć wypłatę jednej lub kilku specjalnych zaliczek dla producentów bananów w najbardziej oddalonych regionachProvision should be made for the payment of one of more specific advances to banana producers in outermost regions
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie środków przejściowych przy przywozie bananów do Wspólnoty ze względu na przystąpienie Republiki Czeskiej, Estonii, Cypru, Łotwy, Litwy, Węgier, Malty, Polski, Słowenii i SłowacjiCommission Regulation (EC) No ‧ of ‧ April ‧ on transitional measures for imports of bananas into the Community by reason of the accession of the Czech Republic, Estonia, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, Malta, Poland, Slovenia and Slovakia
Przepisy rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ zezwalające na uznawanie i działanie grup obejmujących jedną lub więcej rodzajów działalności gospodarczej związanych z produkcją, obrotem lub przetwarzaniem bananów, nie znalazły praktycznego zastosowaniaThe provisions of Regulation (EEC) No ‧/‧ allowing for the recognition and operation of groups encompassing one or more of the economic activities relating to the production, marketing or processing of bananas have not found any practical application
Sektor bananówBanana sector
Na mocy porozumienia UE dokona stopniowej obniżki swoich ceł przywozowych na banany z Ameryki Łacińskiej ze 176 euro do 114 euro za tonę do 2017 roku.Under the agreement, the EU will gradually lower its import tariffs on bananas from Latin America from EUR 176 per tonne to EUR 114 per tonne by 2017.
A co ja tu sprzedaje, banany?Do you think sell bananas here, huh?
W celu ułatwienia przejścia z ustaleń obowiązujących w nowych Państwach Członkowskich przed ich przystąpieniem na ustalenia dotyczące przywozu obowiązujące w ramach wspólnej organizacji rynku w sektorze bananów, powinny zostać przyjęte niezbędne środki przejścioweThe necessary transitional measures should be adopted in order to facilitate the transition from the arrangements in force in the new Member States prior to accession to the import arrangements in force under the common organisation of the markets in the banana sector
Prawdą jest, że porozumienia genewskie z 2009 roku w sprawie handlu bananami są bardzo ważne i pani poseł Balzani bardzo dobrze przedstawiła tego powody.It is true that the 2009 Geneva Agreements on bananas are very important, and Mrs Balzani emphasised very well the reasons why this is so.
Zryczałtowany dochód referencyjny wynosi ‧ EUR/‧ kg wagi netto zielonych bananów na podstawie pobrania z pakowalni na ‧ r. i ‧ EUR/‧ kg wagi netto, rozpoczynając od ‧ rThe flat-rate reference income shall be EUR ‧/‧ kg net weight of green bananas ex-packing shed for ‧ and EUR ‧/‧ kg net weight from
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1661 zdań frazy banan.Znalezione w 0,486 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.