wymowa: IPA: ˈbãnãn [ˈbãn̪ãn̪]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • banana         
  (Noun  ) (noun   )
   
  fruit
   
  bot. botanika roślina z rodziny bananowatych;
   
  The fruit of the banana tree.
 • bananas   
 • plantain   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
banana
 
pot. potocznie bananowiec; młody człowiek prowadzący beztroski tryb życia
 
owoc tej rośliny, podłużny, zazwyczaj żółty

Picture dictionary

banana
banana

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

BananBanana
banan (owoc)bananas
banan manilskiabaca; abaka
banan plantancooking plantains; cooking bananas; plantains
banan rajskiplantain
banan właściwyplantain
banan zwyczajnyplantain
bananabanana
bananybananas
banany do gotowaniacooking bananas; cooking plantains; plantains
choroba bananów blsdblack leaf streak disease
choroba bananów panamapanama disease
musa (banany)musa (bananas)
unia krajów eksportujących bananyunion of banana exporting countries; upeb
wirus krzaczastości wierzchołkowej bananówbanana bunchy top virus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "banan", pamięć tłumaczeniowa

add example
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów[‧]Having regard to Council Regulation (EEC) No ‧ of ‧ February ‧ on the common organization of the market in bananas
Co robisz?Zaszywam banana, mam nadzieję że to obudzi mój mózgI' m suturing a banana with the vain hope that it wakes up my brain
Banan, były bokser, bierze udział w każdej operacji w której tylko możeThe Banana, former boxer who takes part in every operation he can
Urzędy celne sprawdzają wagę netto świeżych bananów wpisaną na świadectwach ważenia bananów, na podstawie analizy ryzyka, w odniesieniu do co najmniej ‧ % łącznej liczby świadectw ważenia bananów przedstawionych w danym roku, bądź poprzez obecność przy ważeniu reprezentatywnych próbek bananów przez upoważniony podmiot dokonujący ważenia, bądź samodzielnie ważąc te próbki zgodnie z procedurą określoną w pkt ‧, ‧ i ‧ załącznika ‧bCustoms offices shall verify the net weight of fresh bananas entered on banana weighing certificates, on the basis of risk analysis, by checking at least ‧ % of the total number of banana weighing certificates presented each year, either by being present at the weighing of the representative samples of the bananas by the authorised weigher or by weighing those samples themselves, in accordance with the procedure set out in points ‧, ‧ and ‧ of Annex ‧b
Co roku od dnia ‧ stycznia, począwszy od dnia ‧ stycznia ‧ r., otwiera się autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości ‧ ton wagi netto, podlegający zerowej stawce celnej, na przywóz bananów (kod CN ‧) pochodzących z krajów AKPEach year from ‧ January, starting from ‧ January ‧, an autonomous tariff quota of ‧ tonnes net weight subject to a zero-duty rate shall be opened for imports of bananas (CN code ‧) originating in ACP countries
Metody te powinny obejmować ważenie świeżych bananów w celu ustalenia ich wagi netto oraz sporządzenie świadectw ważenia bananów stwierdzających tę wagę przez podmioty gospodarcze upoważnione przez organy celneThese methods should include the weighing of fresh bananas, to establish their net weight, and the drawing up of banana weighing certificates attesting that weight, by economic operators authorised by customs authorities
Solidarność, lecz na pewno nie naiwność, skoro w projekcie rozporządzenia w sprawie środków towarzyszących odnoszących się do bananów przedłożonym przez Komisję położono zbyt duży nacisk na aspekt dywersyfikacji gospodarczej.Solidarity, but definitely not naivety, lastly, since the proposal for a BAM regulation as tabled by the Commission put much too much emphasis on the economic diversification aspect.
To był kawał, tak jak i bananIt was a joke, like the bananas
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ stanowi, że począwszy od dnia ‧ stycznia ‧ r., każdego roku dnia ‧ stycznia otwiera się autonomiczny kontyngent taryfowy w wysokości ‧ ton wagi netto, podlegający zerowej stawce celnej, na przywóz bananów (kod CN ‧) pochodzących z krajów AKPArticle ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ lays down that from ‧ January each year, starting with ‧ January ‧, an autonomous tariff quota of ‧ tonnes net weight subject to a zero duty rate is to be opened for imports of bananas (CN code ‧) originating in ACP countries
Wysokość pomocy określoną w ust. ‧ zwiększa się o ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Martyniki, ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w regionie Gwadelupy oraz ‧,‧ EUR/‧ kg dla bananów wyprodukowanych w GrecjiThe aid fixed in paragraph ‧ shall be increased by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Martinique, by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Guadeloupe and by EUR ‧,‧ per ‧ kilograms for bananas produced in Greece
dokumentacja wnioskodawcy oznacza wszelkie dokumenty dotyczące ważenia świeżych bananówapplicant's records means any documents related to the weighing of fresh bananas
W następstwie zmian wprowadzonych do nomenklatury taryfowej i statystycznej oraz Wspólnej Taryfy Celnej należy zaktualizować kody CN produktów objętych wspólną organizacją rynku bananów oraz skorygować kody CN produktów, do których stosuje się przepisy art. ‧ rozporządzenia (EWG) nrFollowing amendments to the tariff and statistical nomenclature and the common customs tariff, the CN codes for products covered by the common organisation of the market in bananas should be updated and the CN codes for products to which Articles ‧ to ‧ of Regulation (EEC) No ‧ apply should be corrected
na piśmie - (FI) To doskonale, że UE osiągnęła porozumienie z państwami Ameryki Łacińskiej i Stanami Zjednoczonymi w sporze na temat bananów, który przez długi czas był kwestią emocjonalną.in writing. - (FI) It is excellent that the EU has reached an agreement with the countries of Latin America and the United States over the banana dispute, which has been an emotional issue for a long time.
W regionie, z którego pochodzę, Maderze skutki te są szczególnie widoczne w sektorze produkcji bananów.In the region that I am from, Madeira, the consequences are particularly visible as regards banana production.
Banany należące do tej klasy muszą być najwyższej jakościBananas in this class must be of superior quality
w celu zgodności z celami określonymi powyżej, biorąc pod uwagę szczególne cechy obrotu bananami, musi istnieć zróżnicowanie podczas rozdysponowywania kontyngentu taryfowego między, z jednej strony, podmiotami gospodarczymi, które wcześniej wprowadzały do obrotu banany pochodzące z państw trzecich oraz nietradycyjne banany z AKP, oraz, z drugiej strony, podmiotami gospodarczymi, które wcześniej wprowadzały do obrotu banany produkowane we Wspólnocie jednocześnie pozostawiając ilość dostępną dla nowych podmiotów gospodarczych, które niedawno rozpoczęły działalność handlową lub zamierzają rozpocząć działalność handlową w tym sektorzeWhereas in order to comply with the aims stated above, while taking into account the special features of marketing bananas, a distinction must be made when administering the tariff quota between, on the one hand, operators who have previously marketed third country bananas and non-traditional ACP bananas and, on the other, operators who have previously marketed bananas produced in the Community while leaving a quantity available for new operators who have recently embarked on commercial activity or are about to embark on commercial activity in this sector
uwzględniając rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty[‧], ostatnio zmienione rozporządzeniem (WE) nr ‧[‧]Having regard to Commission Regulation (EC) No ‧ of ‧ May ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No ‧ as regards the arrangements for importing bananas into the Community, as last amended by Regulation (EC) No ‧, and in particular Article ‧) thereof
W ramach systemu pomocy wyrównawczej przeznaczonej dla producentów bananów ustanowionej na mocy artykułu ‧ rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧, Komisja, mając na uwadze poziom cen w regionach produkujących banany, postanowiła rozpatrzyć, od ‧ lipca ‧ r., wstrzymanie systemu wypłaty zaliczek, ustanowionego na mocy rozporządzenia Komisji (EWG) nr ‧/‧, w celu ochrony interesów finansowych Wspólnoty, a także w celu uniknięcia w przyszłości obowiązku zwrotu płatności przez producentów, wypłaconych w ramach zaliczek w ‧ rokuWithin the framework of compensatory aid regime to banana producers as set up by Article ‧ of Council Regulation (EEC) No ‧/‧, the Commission, taking into account the level of prices in the producing regions, is considering as of ‧ July ‧ the suspension of the regime of advances set up by Commission Regulation (EEC) No ‧/‧, in order to protect the financial interests of the Community and to avoid the obligation of future repayment by the producers of the amounts paid within the framework of advances in
Co się stało, trafiłaś na trefnego banana?What happened, you get a bad banana?
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧ ustanawia szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do WspólnotyCommission Regulation (EC) No ‧ lays down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No ‧ as regards the arrangements for importing bananas into the Community
przywóz bananów z państw trzecich podlega opłacie wyrównawczej ‧ ECU na tonęimports of third country bananas shall be subject to a levy of ECU ‧ per tonne
Państwa AKP nie płacą cła przywozowego na banany, jeżeli eksportują do Unii Europejskiej.The ACP countries do not pay import duties on bananas if they export to the European Union.
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ listopada ‧ r. w sprawie stawek celnych w odniesieniu do bananówHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ November ‧ on the tariff rates for bananas
Komisja zapewniła wsparcie w celu zrównoważenia strat ponoszonych przez producentów z UE, stopniowo wdrożyła środki mające na celu zachęcanie do zrównoważonej produkcji bananów w UE oraz zapewniła skuteczne stosowanie klauzuli ochronnej dotyczącej bananów w dwustronnych i wielostronnych umowach handlowychThe Commission provides support to offset losses incurred by EU producers, gradually puts in place measures to encourage sustainable banana production in the EU and ensures the effective application of the banana safeguard clause in bilateral and multilateral trade agreements
ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w zakresie organizacji producentów bananówCOMMISSION REGULATION (EC) No ‧ of ‧ April ‧ laying down detailed rules for the application of Council Regulation (EEC) No ‧ as regards banana producers
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1661 zdań frazy banan.Znalezione w 0,807 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.