wymowa: IPA: ˈbãnãn [ˈbãn̪ãn̪]  

Tłumaczenia na język angielski:

 • banana         
  (Noun  ) (noun   )
   
  fruit
   
  bot. botanika roślina z rodziny bananowatych;
   
  The fruit of the banana tree.
 • bananas   
 • plantain   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
banana
 
pot. potocznie bananowiec; młody człowiek prowadzący beztroski tryb życia
 
owoc tej rośliny, podłużny, zazwyczaj żółty

Picture dictionary

banana
banana

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (15)

BananBanana
banan (owoc)bananas
banan manilskiabaca; abaka
banan plantancooking plantains; cooking bananas; plantains
banan rajskiplantain
banan właściwyplantain
banan zwyczajnyplantain
bananabanana
bananybananas
banany do gotowaniacooking bananas; cooking plantains; plantains
choroba bananów blsdblack leaf streak disease
choroba bananów panamapanama disease
musa (banany)musa (bananas)
unia krajów eksportujących bananyunion of banana exporting countries; upeb
wirus krzaczastości wierzchołkowej bananówbanana bunchy top virus

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "banan", pamięć tłumaczeniowa

add example
Rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów przewiduje wejście w życie systemu wyłącznie taryfowego na przywóz bananów najpóźniej w dniu ‧ stycznia ‧ rCouncil Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on the common organisation of the market in bananas provides for the entry into force of a tariff only regime for imports of bananas no later than ‧ January
Nie mogę nawigować na bananachI can' t navigate on bananas
Owa preferencja została zakwestionowana na forum WTO, w szczególności przez państwa Ameryki Łacińskiej, będące dużymi eksporterami bananów.This preference has been challenged at the WTO, especially by the Latin American countries, which are large exporters of bananas.
Ci pożeracze bananów z miłości pozabijają siebie nawzajemJesus, those banana eaters really love ripping each other apart
Połączone sprawy T-‧/‧ i T-‧/‧: Wyrok Sądu z dnia ‧ stycznia ‧ r.- Co-Frutta przeciwko Komisji (Dostęp do dokumentów- Rozporządzenie (WE) nr ‧/‧- Dokumenty dotyczące wspólnotowego rynku przywozu bananów- Dorozumiana odmowa udostępnienia poprzedzająca odmowę wyraźną- Skarga o stwierdzenie nieważności- Dopuszczalność- Wyjątek dotyczący ochrony interesów handlowych osoby trzeciej- Przestrzeganie terminów- Wstępna zgoda państwa członkowskiego- Obowiązek uzasadnieniaJoined Cases T-‧/‧ and T-‧/‧: Judgment of the General Court of ‧ January ‧- Co-Frutta v Commission (Access to documents- Regulation (EC) No ‧/‧- Documents relating to the Community market for imports of bananas- Implied refusal of access followed by express refusal- Actions for annulment- Admissibility- Exception relating to protection of the commercial interests of third parties- Compliance with time-limits- Prior consent of the Member State- Obligation to state reasons
A co ja tu sprzedaje, banany?Do you think sell bananas here, huh?
Moja Ana- banana mnie zdradzaMy Anna- banana is cheating on me
Wnioski zawierają szczegółowe dane dotyczące ilości bananów, na które zostały wykorzystane przez wnioskodawcę wystawione pozwolenia na przywóz na rok określający ilość referencyjną zgodnie z ustApplications shall include details of the quantities of bananas for which the import licences issued for the year determining the reference quantity in accordance with paragraph ‧ have been used by the applicant
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów [‧]Having regard to Council Regulation (EC) No ‧ of ‧ February ‧ on the common organisation of the market in bananas
zmieniające rozporządzenie (WE) nr ‧ ustanawiające szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnotyamending Regulation (EC) No ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EEC) No ‧ as regards the arrangements for importing bananas into the Community
Dlatego wzywam Komisję do możliwie jak najszybszego przedłożenia oceny wpływu skutków porozumień dotyczących handlu bananami na będące producentami bananów kraje rozwijające się oraz najbardziej oddalone regiony europejskie do 2020 roku co pozwoli nam ocenić trudności stojące przed tymi krajami i podjąć właściwe działania, a o ile to będzie konieczne - dostosować i wzmocnić program szczególnych opcji na rzecz regionów oddalonych i wyspiarskich.I therefore urge the Commission to submit at the earliest possible opportunity an impact assessment of the effects of the banana trade agreements on banana-producing developing countries and the European outermost regions until 2020, so that we can appraise these countries' difficulties and act accordingly and, if necessary, adjust and strengthen the Programme of Options Specifically Relating to Remoteness and Insularity.
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ grudnia ‧ r.- FIAMM i FIAMM Technologies przeciwko Radzie i Komisji ([Odpowiedzialność pozaumowna Wspólnoty- Niezgodność wspólnotowego reżimu przywozu bananów z regułami Światowej Organizacji Handlu (WTO)- Wprowadzenie przez Stany Zjednoczone Ameryki na podstawie upoważnienia udzielonego przez WTO środków odwetowych w postaci dodatkowego cła na przywóz ze Wspólnoty- Decyzja Organu Rozstrzygania Sporów WTO- Skutki prawne- Odpowiedzialność Wspólnoty w braku bezprawnego zachowania jej organów- Związek przyczynowo-skutkowy- Nienormalny i szczególny charakter szkody]Case T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ December ‧- FIAMM and FIAMM Technologies v Council and Commission (Non-contractual liability of the Community- Incompatibility of the Community regime governing the import of bananas with the rules of the World Trade Organisation (WTO)- Imposition by the United States of America of retaliatory measures in the form of increased customs duty levied on imports from the Community, pursuant to a WTO authorisation- Decision of the WTO Dispute Settlement Body- Legal effects- Community liability in the absence of unlawful conduct of its institutions- Causal link- Unusual and special damage
Celem naszego cła przywozowego jest niedopuszczenie bananów z krajów Ameryki Łacińskiej, podczas gdy równocześnie udzielamy subsydiów krajom eksportującym, mającym słabą pozycję konkurencyjną.The purpose of our import tax is to keep Latin American bananas out, while at the same time we hand out subsidies to exporting countries who are competitively weak.
w przypadku bananów określonych w art. ‧ ust. ‧ akapit pierwszy dane ilości, średnie ceny sprzedaży bananów zielonych i średnie ceny na etapie dostawy w pierwszym porcie rozładunku (towary nierozładowanein the case of bananas as referred to in the first subparagraph of Article ‧), the quantities in question, the average selling prices for green bananas and the average prices at the stage of delivery at first port of unloading (goods not unloaded
uwzględniając postawione cele wydaje się właściwe, aby utrzymać obowiązywanie istniejących przepisów w odniesieniu do produkcji własnej tych państw, ale jedynie na etapie następującym po etapie niedojrzałych bananów zielonych, pod warunkiem, że przepisy te nie są sprzeczne z normami wspólnotowymi i nie utrudniają wolnego obrotu bananami we Wspólnociewhereas it seems appropriate, in view of the objectives pursued, to allow these existing rules to continue to apply to their own production but only at stages subsequent to unripened green bananas, provided those rules are not in conflict with the Community standards and do not impede the free circulation of bananas in the Community
uwzględniając rozporządzenie Rady (EWG) nr ‧/‧ z dnia ‧ lutego ‧ r. w sprawie wspólnej organizacji rynku bananów, w szczególności jego artHaving regard to Council Regulation (EEC) No ‧/‧ of ‧ February ‧ on the common organisation of the market in bananas, and in particular Article ‧ thereof
ROZPORZĄDZENIE RADY (WE) NR ‧ z dnia ‧ kwietnia ‧ r. ustanawiające specjalne ramy pomocy dla tradycyjnych dostawców AKP bananówCOUNCIL REGULATION (EC) No ‧ of ‧ April ‧ establishing a special framework of assistance for traditional ACP suppliers of bananas
Artykuł ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ maja ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (EWG) nr ‧/‧ w odniesieniu do uzgodnień dotyczących przywozu bananów do Wspólnoty ustanowił metodę obliczania ilości referencyjnej dla tradycyjnych podmiotów gospodarczych A/B i C na rok ‧ i ‧ na podstawie wykorzystania pozwoleń na przywóz wydanych tym podmiotom gospodarczym w roku referencyjnymArticle ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ May ‧ established the method for calculating the reference quantity for traditional operators A/B and C for ‧ and ‧ on the basis of the use of import licences for those operators during a reference year
Porozumienie składa się z trzech podstawowych komponentów: uzgodnionego harmonogramu obniżania taryfy celnej dla eksporterów bananów objętych klauzulą najwyższego uprzywilejowania (KNU), porozumienia dotyczącego sposobu, w jaki należy traktować "produkty tropikalne” i produkty objęte "ograniczaniem preferencji” w szerszych negocjacjach WTO, oraz pakietu finansowego w wysokości 190 milionów euro przeznaczonego na wsparcie krajów AKP będących eksporterami bananów, a znanego pod nazwą środków towarzyszących w sektorze bananów (BAM).The agreement consists of three basic components: an agreed schedule of tariff reductions for most-favoured nation (MFN) banana exporters; agreement on how to deal with 'tropical products' and products subject to 'preference erosion' in the wider WTO negotiations; a financial package, amounting to EUR 190 million, of assistance to ACP banana exporters, to be known as the Banana Accompanying Measures (BAM) programme.
Jednorazowa premia może być przyznana producentom bananów we Wspólnocie, którzy zaprzestali produkcji bananówA single premium shall be granted to banana producers in the Community who cease to produce bananas
Dlatego też należy podjąć pilne środki, aby pomóc producentom bananów z Madery i Wysp Kanaryjskich, mając na uwadze poważny i natychmiastowy wpływ, jaki wywrze nowe porozumienie genewskie na europejski rynek importu, a w efekcie na produkcję i sprzedaż bananów z tych najdalszych regionów.Urgent measures therefore need to be taken to help banana producers from Madeira and the Canary Islands, in view of the serious and immediate impact that the new Geneva Agreement will have on the European import market and, as a result, on the production and commercialisation of bananas that come from these outermost regions.
Każdego roku ustanawiany jest kontyngent taryfowy w wysokości dwóch milionów ton (masy netto) dla przywozu bananów z państw trzecich i nietradycyjnych bananów AKPA tariff quota of two million tonnes (net weight) shall be opened each year for imports of third-country bananas and non-traditional ACP bananas
Wydaje się jednak, jakby porozumienie w sprawie handlu bananami dodało jeszcze jeden element do wielkiej łamigłówki dauhańskiej.However, it seems as though the Agreement on Trade in Bananas has added a piece to the big Doha puzzle.
„ Jedzenie banana z dwóch końców ” , tak w przenośni można określić spór między podmiotami amerykańskimi i europejskimi , w tym co zwyczajowo określa się mianem „ wojny bananowej ” .The confrontation between the United States of America and Europe in what is usu ally called the banana war ‘ ’ could be presented metaphorically as ‘ eating the banana at both ends ’ .
Co roku na przywóz bananów z państw trzecich oraz nietradycyjnych bananów z krajów AKP otwiera się dodatkowy kontyngent taryfowy w wysokości ‧ ton (waga nettoAn additional tariff quota of ‧ tonnes (net weight) shall be opened each year for imports of third State and of non-traditional ACP bananas
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1741 zdań frazy banan.Znalezione w 0,655 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.