wymowa: IPA: ˈbaɡaʃ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • baggage     
  (noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
 • luggage   
  (Noun  ) (noun   )
   
  traveller's containers
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
 • burden       
  (verb, noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
 • impedimenta   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
luggage, baggage (traveller's containers)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

BagażThe Luggage
bagaż osobisty podróżnychpersonal luggage of travellers
kontrola bezpieczeństwa bagażubaggage screening
kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanegohold baggage screening
nieprawidłowa obsługa bagażumishandling luggage
przechowalnia bagażucloakroom

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bagaż", pamięć tłumaczeniowa

add example
Zdaniem rzecznik generalnej, uporczywe i celowe niepublikowanie załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧, zawierającego m.in. wykaz przedmiotów, których przewożenie w bagażu podręcznym jest zabronione, jest naruszeniem tak poważnym, że nie można go tolerować we wspólnotowym porządku prawnymAccording to the Advocate General the persistent and deliberate non-publication of the Annex to Regulation EC No ‧/‧, which contained, inter alia, the list of items prohibited in cabin luggage, is a failing of such gravity that it can not be tolerated in the Community legal order
Podobnie wątpliwa jest kwestia tego, czy FBI musi znać nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery kart kredytowych i numery bagażu osób podróżujących do USA i czy należy pozwolić na przechowywanie tych danych przez 15 lat.Just as questionable is the issue of whether the FBI needs to know the name, address, e-mail address, credit card number and number of suitcases of people travelling to the USA and whether it should be permitted to store this data for up to 15 years.
Odpowiedzialność przewoźnika lotniczego Wspólnoty w odniesieniu do pasażerów i ich bagażu podlega postanowieniom Konwencji montrealskiej określającym tę odpowiedzialnośćThe liability of a Community air carrier in respect of passengers and their baggage shall be governed by all provisions of the Montreal Convention relevant to such liability
pokrycie kosztów ubezpieczenia bagażu pracowników podróżujących służbowothe cost of luggage insurance for staff travelling on mission
Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z ‧ r. zmienionej protokołem z ‧ r. zwanej dalej konwencją ateńską, zamieszczonymi w załączniku I do niniejszego rozporządzenia, orazthe Athens Convention Relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea, ‧, as amended by the Protocol of ‧ (hereinafter referred to as the Athens Convention) as set out in Annex I, and
Osobisty bagaż personelu EUMM Georgia jest zwolniony z kontroli, chyba że istnieją uzasadnione podstawy do przypuszczenia, że zawiera on przedmioty, które nie są przeznaczone do osobistego użytku personelu EUMM Georgia, lub przedmioty, których przywóz lub wywóz jest zabroniony przez prawo państwa przyjmującego lub podlega przepisom tego państwa dotyczących kwarantannyThe personal baggage of EUMM Georgia personnel shall be exempt from inspection, unless there are serious grounds for presuming that it contains articles that are not for the personal use of EUMM Georgia personnel, or articles the import or export of which is prohibited by the law or controlled by the quarantine regulations of the Host State
w odniesieniu do bagażu kabinowego- również czas, w którym pasażer znajduje się na dworcu morskim, na stacji, na nabrzeżu lub w jakimkolwiek innym pomieszczeniu portowym, jeżeli bagaż ten został przejęty przez przewoźnika lub jego pracownika albo agenta i nie został przekazany pasażerowiwith regard to cabin luggage, also the period during which the passenger is in a marine terminal or station or on a quay or in or on any other port installation if that luggage has been taken over by the carrier or his servant or agent and has not been re-delivered to the passenger
Podnieść bagaż!Pick up your stuff!
Wydane zgodnie z postanowieniami art. ‧a Konwencji ateńskiej w sprawie przewozu morzem pasażerów i ich bagażu z ‧ rIssued in accordance with the provisions of Article ‧bis of the Athens Convention relating to the Carriage of Passengers and their Luggage by Sea
odpowiedzialność wszelkiego rodzaju, z wyjątkiem odpowiedzialności za szkody na osobie pasażerów lub za szkody w ich bagażuany liability, other than for bodily injury to passengers or loss of or damage to their baggage
W pozostałych wypadkach przewoźnik odpowiada za szkodę wynikłą na skutek uszkodzenia bądź całkowitej lub częściowej utraty rzeczy, bagażu ręcznego lub zwierząt, których nadzór, zgodnie z artykułem ‧ spoczywa na podróżnym, jedynie, gdy szkoda wynikła z jego winyIn other respects, the carrier shall not be liable for the total or partial loss of, or damage to, articles, hand luggage or animals the supervision of which is the responsibility of the passenger in accordance with Article ‧, unless this loss or damage is caused by the fault of the carrier
metodę ustalania stosownej masy pasażerów, bagażu i ładunkuThe method for determining the applicable passenger, baggage and cargo mass
Dopuszczalny, zatwierdzony przez przewoźnika, ciężar przewożonego bezpłatnie bagażu wynosi ‧ kg na pasażeraCarriers will grant each passenger to a baggage allowance of ‧ kg free of charge
Nadzór nad bagażem ręcznym i zwierzętami zabranymi ze sobą należy do podróżnegoIt shall be the passenger's responsibility to supervise the hand luggage and animals that he takes with him
towarzyszący bagaż rejestrowany oznacza bagaż przewożony w luku bagażowym statku powietrznego, który został zgłoszony do odprawy na lot przez pasażera podróżującego tym samym lotemaccompanied hold baggage means baggage, carried in the hold of an aircraft, which has been checked in for a flight by a passenger travelling on that same flight
każdą część portu lotniczego, do której dostęp mają, po przejściu kontroli bezpieczeństwa, pasażerowie odlatujący, włącznie z ich bagażem kabinowymany part of an airport to which departing passengers, including their cabin baggage, after screening, have access
Przewidziane w art. ‧ i ‧ granice odpowiedzialności będą miały zastosowanie do zbiegu kwot należnych z tytułu wszystkich roszczeń wynikających ze śmierci każdego pasażera lub szkody na jego osobie albo utraty lub uszkodzenia jego bagażuWhere the limits of liability prescribed in Articles ‧ and ‧ take effect, they shall apply to the aggregate of the amounts recoverable in all claims arising out of the death of or personal injury to any one passenger or the loss of or damage to his luggage
Pomóż wujkowi z bagażami, OK?Help your uncle with his bags, OK?
Swoje bagaże znajdziecie państwo przy siedzeniachYou' il find your bags by your seats
Wspólnota dopuszcza produkty przysyłane w małych paczkach do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych, jako produkty pochodzące korzystające z preferencji taryfowych określonych w art. ‧ bez konieczności przedłożenia świadectwa pochodzenia formularz A lub wypełnienia formularza APR, pod warunkiem że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i jeżeli zgłoszono je jako spełniające warunki konieczne do stosowania tego artykułu, i jeżeli nie wątpliwości co do prawdziwości takiej deklaracjiTHE COMMUNITY SHALL ADMIT PRODUCTS SENT AS SMALL PACKAGES TO PRIVATE PERSONS OR FORMING PART OF TRAVELLERS
Chcę przenieść kilka bagaży do naszej sypialni-Naszej sypialni?I just gonna move some of these bags into our bedroom-Our bedroom?
Stało się tak po części za sprawą licznych, ważnych poprawek zgłoszonych przez Grupę Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańskich Demokratów), które zmniejszyły jego bagaż ideologiczny na rzecz pragmatyzmu, pozwoliły wyodrębnić punkty krytyczne ustalone przez dziewięć lat operacji na terytorium Afganistanu, a także pozytywy i postępy w dążeniu do poprawy skuteczności obecności wspólnoty międzynarodowej oraz całkowitego przywrócenia suwerenności władzom afgańskim.This is partly thanks to the numerous and crucial amendments tabled by the Group of the European People's Party (Christian Democrats), which made it less ideological and more pragmatic, and capable of recognising the criticalities discovered over nine years of operations on Afghan territory, as well as identifying the positives and lines of development to make the international community's presence more effective and favour the transition towards a complete hand-back of sovereignty to the Afghan authorities.
Ten aspekt jest ważny, ponieważ oznacza efektywniejsze podejście do transferu pasażerów, bagażu i ładunków.And that is important because it means that the transfer of passengers, luggage and cargo should benefit from a more streamlined approach.
odbioru bagażuretrieve their luggage
Za równoznaczne z wydaniem bagażu posiadaczowi kwitu bagażowego uważa się dokonane zgodnie z przepisami obowiązującymi w miejscu wydaniaIt shall be equivalent to delivery to the holder of the luggage registration voucher if, in accordance with the prescriptions in force at the place of destination
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2085 zdań frazy bagaż.Znalezione w 0,833 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.