wymowa: IPA: ˈbaɡaʃ  

Tłumaczenia na język angielski:

 • baggage     
  (noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
 • luggage   
  (Noun  ) (noun   )
   
  traveller's containers
   
  przedmioty zabierane w podróż
   
  The bags and other containers that hold a traveller's belongings.
 • burden       
  (verb, noun   )
   
  przen. przenośnie doświadczenia, wspomnienia gromadzone w czasie życia
 • impedimenta   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
luggage, baggage (traveller's containers)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (6)

BagażThe Luggage
bagaż osobisty podróżnychpersonal luggage of travellers
kontrola bezpieczeństwa bagażubaggage screening
kontrola bezpieczeństwa bagażu rejestrowanegohold baggage screening
nieprawidłowa obsługa bagażumishandling luggage
przechowalnia bagażucloakroom

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "bagaż", pamięć tłumaczeniowa

add example
w odniesieniu do pasażerów i bagażu kabinowego, stosowane są środki ochrony równoważne określonym w sekcjach ‧, ‧, ‧ i ‧ i w pkt ‧.‧ i ‧.‧ załącznika do rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ oraz związanych z nimi aktach wykonawczychas regards passengers and cabin baggage, security measures are applied equivalent to those set out in sections ‧, ‧, ‧ and ‧ and points ‧.‧ and ‧.‧ of the Annex to Regulation (EC) No ‧/‧ and related implementing acts
udowodni przy tym, że szkoda powstała w czasie między przyjęciem bagażu do przewozu a jego wydaniemin addition, proves that the loss or damage occurred between the time of taking over by the carrier and the time of delivery
Dziś, między innymi, będą mogli domagać się odszkodowania za opóźnienia oraz uszkodzenie bagażu, zaś niepełnosprawni ruchowo otrzymają specjalną asystę.Today, among other things, they will be able to demand compensation for delays or damage to luggage, while persons of reduced mobility will receive a special escort.
Masy standardowe obejmują bagaż podręczny oraz masę każdego niemowlęcia w wieku poniżej ‧ lat, przewożonego przez osobę dorosłą na jednym miejscu pasażerskimThe standard masses include hand baggage and the mass of any infant below two years of age carried by an adult on one passenger seat
przewóz w bagażu dyplomatycznymtransport by diplomatic bag
Niniejsze rozporządzenie nie ma zastosowania do towarów nie przeznaczonych do handlu, znajdujących się w bagażu osobistym podróżującego, w granicach ustanowionych zgodnie z ulgą od cłaThis Regulation shall not apply to goods of a non-commercial nature contained in travellers
Każdy, kto spędzi tydzień w piwnicy, będzie niósł ze sobą bagaż przez życieAnyone who spends a week locked in a basement is gonna have a little bit of baggage
Mascot, upuściłeś swoje bagażeMascot, you dropped your bagpipe
Pietia, weź to do przechowalni bagażuPetya, take it to the Iuggage Iocker
odpowiedzialności przedsiębiorstw kolejowych i ich obowiązku ubezpieczenia od odpowiedzialności wobec pasażerów oraz za ich bagażthe liability of railway undertakings and their insurance obligations for passengers and their luggage
Ustalone przez operatora procedury zapewniające prawidłowe i bezpieczne rozmieszczenie bagażu ręcznego oraz ładunku muszą uwzględniać, co następujeProcedures established by an operator to ensure that hand baggage and cargo is adequately and securely stowed must take account of the following
Wwożenie do Zjednoczonego Królestwa podejrzanego materiału w bagażu podręcznym przez nieupoważniony personel nie jest dozwoloneThe hand carriage of suspected vesicular material into the United Kingdom by unauthorised personnel is not permitted
Produkty wysłane jako małe paczki od osób prywatnych do osób prywatnych lub stanowiące część bagażu osobistego podróżnych mogą zostać uznane za produkty pochodzące bez wymogu przedstawienia dowodu pochodzenia, pod warunkiem że takie produkty nie są przywożone w celach handlowych i zostały zgłoszone jako spełniające wymogi niniejszego protokołu oraz że nie ma żadnych wątpliwości co do wiarygodności takiego oświadczeniaProducts sent as small packages from private persons to private persons or forming part of travellers' personal luggage shall be admitted as originating products without requiring the submission of a proof of origin, provided that such products are not imported by way of trade and have been declared as meeting the requirements of this Protocol and where there is no doubt as to the veracity of such a declaration
Podróżny może zabrać ze sobą łatwo przenośne przedmioty (bagaż ręczny) oraz żywe zwierzęta, zgodnie z postanowieniami ogólnych warunków przewozuThe passenger may take with him articles which can be handled easily (hand luggage) and also live animals in accordance with the General Conditions of Carriage
Transport osób i grup osób oraz bagażu taksówką lub wynajętym samochodem z kierowcąTransport of individuals and groups of persons and luggage by taxi and hired car with driver
przylatuje z państwa członkowskiego, chyba że Komisja lub to państwo członkowskie dostarczyły informacje, że pasażerów tych oraz ich bagażu kabinowego nie można uznać za poddanych kontroli bezpieczeństwa zgodnie ze wspólnymi podstawowymi normami; lubit arrives from a Member State, unless the Commission or that Member State has provided information that this hold baggage cannot be considered as having been screened to the common basic standards; or
Grubasie, Bagaż do pokojuin advance.Broadman? Luggage, room!
przemieszczenia się z samolotu na halę bagażową i odbiór bagażu wraz z wypełnieniem procedury imigracyjnej, celnej i bezpieczeństwaproceed from the aircraft to the baggage hall and retrieve baggage, with completion of immigration and customs procedures
ilości nieprzekraczające ‧ litrów, przewożone w bagażu osobistymquantities contained in the personal luggage of travellers in quantities not exceeding ‧ litres
Nie musicie nosić tego bagażuYou don' t need to carry all that weight
ponownego umieszczenia bagażu ręcznego w bezpiecznym miejscu; orazre-stowage of hand baggage; and
Procedura ustanawiania skorygowanych standardowych wartości mas pasażerów i bagażuProcedure for establishing revised standard mass values for passengers and baggage
PASAŻEROWIE I BAGAŻ KABINOWYPASSENGERS AND CABIN BAGGAGE
Wszyscy wiemy, że reklamowana cena nie zawiera podatków i opłat, między innymi opłaty za odprawę, za dodatkowy bagaż, opłaty za wszystko i za nic.We are all aware that the advertised price does not include taxes and charges: there are charges to check in, charges for extra pieces of luggage, charges for virtually everything and anything.
dokonać odprawy i nadać bagaż, gdy to koniecznecheck-in and register baggage, if necessary
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2085 zdań frazy bagaż.Znalezione w 1,409 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.