wymowa: IPA: aˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • accident         
  (noun, adjv   ) []
   
  An unexpected occurrence, failure or loss with the potential for harming human life, property or the environment.
   
  Niespodziewane zdarzenie, potencjalnie stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi lub własności.
 • break     
  (verb, noun   )
   
  uszkodzenie przedmiotu lub urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie
 • crash     
  (verb, noun, adjv   )
   
  The failure of either a program or a disk drive. A program crash results in the loss of all unsaved data and can leave the operating system unstable enough to require restarting the computer. A disk drive crash, sometimes called a disk crash, leaves the drive inoperable and can cause loss of data.
 • failure     
  (noun   )
   
  The inability of a computer system or related device to operate reliably or to operate at all.
 • fault           
  (verb, noun   )
   
  A programming error that can cause the software to fail.
 • malfunction     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Failure to function
 • technological accident   
  (noun  )
   
  An unexpected incident, failure or loss occurring through the application of practical or mechanical sciences to industry or commerce that poses potential harm to persons, property or the environment. (Source: HMD / ISEP)
   
  niespodziewany incydent, mogący skutkować narażeniem ludzi, środowiska lub nieruchomości
 • average       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • breakdown   
  (noun   )
 • catastrophe   
  (noun   )
 • damage       
  (verb, noun   )
 • incident         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
damage
 
breakdown, failure (mechanical)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

awaria jądrowanuclear accident
awaria konstrukcji statku powietrznegoaircraft structural failure
awaria sprzętowahardware failure
awaria technicznatechnical failure; technical breakdown; technical damage
naprawa w razie awariibreak-fix
odzyskiwanie po awariicrash recovery
pomoc na wypadek awariiemergency relief
poważna awariamajor accident
powrót klienta do pracy po awariiclient failback
powrót po awariifailback
przedsięwzięcia na wypadek awariiemergency relief measure
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awariiresidual traction capability in degraded mode
wskazanie stanu awariifault indication
wykrywanie awarii i ich usuwaniefault detection and exclusion (FDE)
zasady powrotu po awariifailback policy
źródła awariicause of the accident; accident source

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "awaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
metodę działania w stosowaną w razie wypadku lub awarii; jeżeli występuje prawdopodobieństwo zablokowania, metodę działania stosowaną w celu przeprowadzenia bezpiecznego odblokowania urządzeniathe operating method to be followed in the event of accident or breakdown; if a blockage is likely to occur, the operating method to be followed so as to enable the equipment to be safely unblocked
Czy wskutek awarii nastąpiły straty materialne lub uszkodzenie zakładu?Did the accident involve material loss or damage to the plant?
Konwencja Europejskiej Komisji Ekonomicznej Narodów Zjednoczonych dotycząca ponadgranicznych konsekwencji awarii przemysłowych ustala środki dotyczące zapobiegania, gotowości, oraz reakcji na awarie, które mogą spowodować ponadgraniczne konsekwencje, oraz przepisy międzynarodowej współpracy na tym poluWhereas the Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents of the United Nations Economic Commission for Europe provides for measures regarding the prevention of, preparedness for and response to industrial accidents capable of causing transboundary effects as well as for international cooperation in this field
Jeżeli tak nie jest, sprawdza się i usuwa awarię ciągów pobierania próbekIf not, the sampling lines shall be checked and the fault corrected
Szczątkowa skuteczność układu hamulcowego roboczego w przypadku awarii części jego zespołu przenoszącego powinna zapewnić drogę hamowania i średnie w pełni osiągnięte ujemne przyspieszenie nie mniejsze niż podane poniżej wartości przy zastosowaniu siły sterującej nieprzekraczającej ‧ daN w badaniu typu ‧ z odłączonym silnikiem dla następujących początkowych prędkości odpowiednich kategorii pojazdówThe residual performance of the service braking system, in the event of failure in a part of its transmission, shall give a stopping distance not exceeding the following values and a mean fully developed deceleration not less than the following values, using a control force not exceeding ‧ daN, when checked by the Type-‧ test with the engine disconnected from the following initial speeds for the relevant vehicle category
Rezolucja miała być też głosem solidarności z ofiarami klęski żywiołowej i awarii jądrowej, która nastąpiła po niej, a także wdzięczności i uznania dla wszystkich osób, które narażają własne życie, aby zapobiec jeszcze większej katastrofie.The resolution was meant to be an expression of solidarity with the victims of the natural disaster and the nuclear accident which followed it, and also an expression of gratitude and recognition for all those who are risking their own lives to prevent an even greater catastrophe.
awarie systemów płatniczych mogą mieć wpływ na systemy i urządzenia, które nie są pod bezpośrednią kontrolą instytucji kredytowej (zewnętrzne elementy systemówpayment network breakdowns can affect systems and appliances that are not in the direct control of the credit institution (network externalities
Wskaźnik kontrolny nieobowiązkowy; jeżeli wskaźnik występuje, musi to być wskaźnik kontrolny prawidłowego działania, składający się z niepulsacyjnego światła ostrzegawczego, które zapala się w przypadku awarii świateł stopuTell-tale optional; where fitted, this tell-tale must be an operating tell-tale consisting of a non-flashing warning light which comes on in the event of the malfunctioning of the stop lamps
zbiorniki zaprojektowane specjalnie do zastosowań jądrowych, których awaria może spowodować emisję radioaktywnąvessels specifically designed for nuclear use, failure of which may cause an emission of radioactivity
Ponadto takie przypadki awarii elektrycznej w zespole sterującym lub przerwania ciągłości przewodów, które nie są związane z elektroniczną jednostką sterującą i nie dotyczą układu zasilania w energię, muszą być sygnalizowane kierowcy za pomocą migającego czerwonego sygnału ostrzegawczego określonego w pkt ‧.‧.‧.‧.‧ i działającego przez cały czas, gdy zespół sterujący znajduje się w położeniu uruchamiającym układ hamulcowy, a wyłącznik zapłonu jest w pozycji włączonej (do jazdy), oraz przez co najmniej ‧ sekund po jego wyłączeniuIn addition, such an electrical failure in the control or break in the wiring external to the electronic control unit(s) and excluding the energy supply shall be signalled to the driver by flashing the red warning signal specified in paragraph ‧.‧.‧.‧.‧ as long as the ignition (start) switch is in the on (run) position including a period of not less than ‧ seconds thereafter and the control is in the on (activated) position
ekspertów, sprzętu i materiałów, które mogą zostać udostępnione w przypadku awarii jądrowych lub zagrożeń radiologicznychexperts, equipment and materials which could be made available in the event of nuclear accidents or radiological emergencies
W przypadku układów monitorujących wykorzystywanych do wykrywania awarii i uruchamianych dopiero po zapisaniu potencjalnego DTC, licznik i mianownik powinny mieć tę samą wartość jak w przypadku układu monitorującego wykrywającego pierwotną nieprawidłowośćFor monitors which are used for failure identification and that run only after a potential DTC has been stored, the numerator and denominator shall be the same as those of the monitor detecting the original malfunction
W tym celu należy opisać i wykazać w specjalnym dokumencie różne rodzaje awarii, jakie mogą wystąpić w trakcie eksploatacjiFor this purpose, the various degraded modes that can be experienced in service shall be described and indexed in a special document
Ocena zasięgu i siły skutków poważnych awarii, które rozpoznano, w tym mapy, obrazy lub-w miarę potrzeby-równoważne opisy ukazujące obszary, które mogą zostać dotknięte taką awarią mogącą powstać w zakładzie, z zastrzeżeniem przepisów art. ‧ ust. ‧ i artAssessment of the extent and severity of the consequences of identified major accidents including maps, images or, as appropriate, equivalent descriptions, showing areas which are liable to be affected by such accidents arising from the establishment, subject to the provisions of Articles ‧) and
Zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym w trakcie eksploatacji oraz w warunkach wystąpienia awarii dokonuje się, ograniczając napięcia dotykowe do akceptowalnych wartości granicznych określonych w EN ‧-‧, wersja ‧, pkt ‧ iProtection against electric shock during operation and in failure conditions is met by limiting touch voltages to acceptable limits as stipulated in EN ‧-‧, version ‧, points ‧ and
Niniejsza definicja nie obejmuje planów i programów finansowych lub budżetowych, to znaczy planów i programów ustanawiających sposób, w jaki określone projekty lub działania powinny być finansowane, lub odnoszących się do proponowanych budżetów rocznych, wewnętrznych programów pracy instytucji lub organu Wspólnoty lub planów i programów na wypadek awarii, których wyłącznym celem jest obrona cywilnaThis definition shall not include financial or budget plans and programmes, namely those laying down how particular projects or activities should be financed or those related to the proposed annual budgets, internal work programmes of a Community institution or body, or emergency plans and programmes designed for the sole purpose of civil protection
Producent musi udostępnić wadliwe części i/lub urządzenia elektryczne, które mogą być użyte do symulacji awariiThe manufacturer shall make available the defective components and/or electrical devices which would be used to simulate failures
warunki w jakich maszyna spełnia wymagania stateczności podczas użytkowania, transportu, montażu, demontażu, postoju, badań czy możliwych do przewidzenia awariithe conditions in which the machinery meets the requirement of stability during use, transportation, assembly, dismantling when out of service, testing or foreseeable breakdowns
uszkodzenie statku oznacza jakąkolwiek dysfunkcję, awarię lub niezgodność z obowiązującymi przepisami bezpieczeństwa dotyczącą jakichkolwiek części statku lub jego wyposażenia, które wykorzystywane są jako drogi ucieczki lub drogi ewakuacyjne, w celu umożliwienia pasażerom wejścia na statek i opuszczenie go; do zapewnienia napędu, sterowności i bezpieczeństwa żeglugi, do cumowania, kotwiczenia, przybijania do lub odbijania od nabrzeża lub kotwicowiska, do opanowywania szkód po zatopieniu; lub do uruchamiania środków ratunkowych; orazdefect in the ship means any malfunction, failure or non-compliance with applicable safety regulations in respect of any part of the ship or its equipment when used for the escape, evacuation, embarkation and disembarkation of passengers, or when used for the propulsion, steering, safe navigation, mooring, anchoring, arriving at or leaving berth or anchorage, or damage control after flooding; or when used for the launching of life saving appliances; and
Poza nazwą, nr CAS oraz szacunkową ilością najbardziej ni ebezpiecznych substancji związanych (lub potencjalnie związanych) z awarią należy podać wszelkie stosowne informacje dotyczące cech substancji, np. czy jest to substancja płynna, w proszku itd., czy jest to „surowiec”, „produkt pośredni stosowany w miejscu produkcji”, „normalne produkty końcowe” lub „produkt potencjalnie nietypowy”As well as the name, the CAS number and estimates of the quantities of the most important dangerous substances involved (or potentially involved), any relevant information on their characteristics should be included, e.g. whether liquid, powder, etc., and whether they are ‘raw materials’, ‘on-site intermediates’, ‘normal finished products’ or ‘possible abnormal products’
Zakłócenia lub awarię obowiązkowo kontrolowanych urządzeń sygnalizuje się za pomocą lampek czerwonego koloruAny malfunctioning or failure of systems that require monitoring shall be indicated by means of red warning lights
Zgodnie z zasadą ostrożności niniejsze wytyczne umożliwiają udzielanie pomocy na relokację przedsiębiorstw o wysokim stopniu ryzyka zgodnie z dyrektywą Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi (dyrektywa Seveso IIIn line with the precautionary principle, these Guidelines introduce the possibility of granting aid for the relocation of high risk establishments in accordance with Council Directive ‧/‧/EC of ‧ December ‧ on the control of major-accident hazards involving dangerous substances (hereafter the Seveso ‧ Directive
Co z awarią telefonów?Sorry to bother you, but the phone problems?
awaria w elektrowni w Czarnobylu spowodowała opad radioaktywnego cezu, który doprowadził do skażenia pasz w niektórych regionach Europy PółnocnejWhereas the Chernobyl accident caused radioactive caesium fallout which contaminated forage in certain regions of northern Europe
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2026 zdań frazy awaria.Znalezione w 0,526 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.