wymowa: IPA: aˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • accident         
  (noun, adjv   ) []
   
  An unexpected occurrence, failure or loss with the potential for harming human life, property or the environment.
   
  Niespodziewane zdarzenie, potencjalnie stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi lub własności.
 • break     
  (verb, noun   )
   
  uszkodzenie przedmiotu lub urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie
 • crash     
  (verb, noun, adjv   )
   
  The failure of either a program or a disk drive. A program crash results in the loss of all unsaved data and can leave the operating system unstable enough to require restarting the computer. A disk drive crash, sometimes called a disk crash, leaves the drive inoperable and can cause loss of data.
 • failure     
  (noun   )
   
  The inability of a computer system or related device to operate reliably or to operate at all.
 • fault           
  (verb, noun   )
   
  A programming error that can cause the software to fail.
 • malfunction     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Failure to function
 • technological accident   
  (noun  )
   
  An unexpected incident, failure or loss occurring through the application of practical or mechanical sciences to industry or commerce that poses potential harm to persons, property or the environment. (Source: HMD / ISEP)
   
  niespodziewany incydent, mogący skutkować narażeniem ludzi, środowiska lub nieruchomości
 • average       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • breakdown   
  (noun   )
 • catastrophe   
  (noun   )
 • damage       
  (verb, noun   )
 • incident         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
damage
 
breakdown, failure (mechanical)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

awaria jądrowanuclear accident
awaria konstrukcji statku powietrznegoaircraft structural failure
awaria sprzętowahardware failure
awaria technicznatechnical failure; technical breakdown; technical damage
naprawa w razie awariibreak-fix
odzyskiwanie po awariicrash recovery
pomoc na wypadek awariiemergency relief
poważna awariamajor accident
powrót klienta do pracy po awariiclient failback
powrót po awariifailback
przedsięwzięcia na wypadek awariiemergency relief measure
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awariiresidual traction capability in degraded mode
wskazanie stanu awariifault indication
wykrywanie awarii i ich usuwaniefault detection and exclusion (FDE)
zasady powrotu po awariifailback policy
źródła awariicause of the accident; accident source

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "awaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
W skład informacji technicznych wchodzą dane techniczne, dane dotyczące sprzętu i narzędzi oraz instrukcje niezbędne do przeprowadzania kontroli, napraw i wymiany wadliwych, zepsutych lub zużytych części pojazdów silnikowych oraz usunięcia awarii któregokolwiek z systemów pojazduTechnical information consists of data, processes and instructions which are necessary to check, repair and replace defective/broken/used parts of a motor vehicle or to fix failures in any of a vehicle’s systems
Awaria przeciwdziałaniaThis is " Halo ‧. " They' ve lost countermeasures
Coraz częściej państwa członkowskie wykorzystują swoje zdolności w zakresie ochrony ludności do działań podejmowanych w odpowiedzi na katastrofy w krajach trzecich, głównie katastrofy naturalne oraz awarie techniczne i katastrofy środowiskoweIncreasingly, Member States use their civil protection capacities in disaster responses in third countries, principally in natural disasters and technological and environmental emergencies
zespół źródeł światła, połączonych w taki obwód, że awaria jednego źródła powoduje przerwanie pracy pozostałych, uważa się za jedno źródło światłaA group of light sources, wired so that the failure of any one of them causes all of them to stop emitting light, shall be considered to be one light source
W przypadku awarii lub usterki satelitarnych urządzeń lokacyjnych zainstalowanych na pokładzie statku kapitan statku przesyła do ośrodka monitorowania rybactwa państwa bandery informacje, w czasie określonym w pktIn the event of technical failure or non-function of the satellite tracking device fitted on board a vessel, the master of the vessel shall communicate to his Flag State FMC information according to paragraph ‧ in a timely manner
Nie możemy podjąć ryzyka, że samolot pełen pasażerów będzie miał awarię silnika i być może w efekcie rozbije się w terenie zabudowanym.We cannot take the risk of a plane full of passengers suffering engine failure and perhaps, as a result, crashing in a built-up area.
CS-SIS, wykonujący funkcje nadzorcze i administracyjne, mieści się w Strasburgu, we Francji, natomiast rezerwowy CS-SIS, zdolny do zapewnienia wszystkich funkcji głównego CS-SIS w przypadku jego awarii, mieści się w Sankt Johann im Pongau, w AustriiCS-SIS, which performs technical supervision and administration functions, shall be located in Strasbourg (France) and a backup CS-SIS, capable of ensuring all functionalities of the principal CS-SIS in the event of failure of this system, shall be located in Sankt Johann im Pongau (Austria
Bez uszczerbku dla art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ w przypadku awarii technicznej lub ustania działania satelitarnego urządzenia lokacyjnego zainstalowanego na pokładzie statku rybackiego kapitan co dwie godziny informuje państwo członkowskie bandery o położeniu geograficznym statkuNotwithstanding Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, in the event of technical failure or non-functioning of the satellite tracking device fitted on-board a fishing vessel, the master of the vessel shall report its geographical situation to the flag Member State every two hours
Sądzę, że tragedia, która nastąpiła na Węgrzech, jak również tragedie, które miały miejsce w ciągu ostatnich 10 lat w różnych regionach od Hiszpanii poprzez Francję po Belgię, stanowią dla nas ostrzeżenie, że takie awarie przemysłowe mogą wydarzyć się i powtórzyć w dowolnym czasie i miejscu.I believe that this tragedy which happened in Hungary, as well as the tragedies which happened in the past 10 years in various areas, from Spain through France to Belgium, are warning us that such industrial disasters can happen and be repeated at any time, anywhere.
Jedną z podstawowych przyczyn awarii w Czarnobylu, wiemy to na pewno, była wadliwa konstrukcja reaktora.We know for certain that one of the main causes of the Chernobyl accident was the flawed design of the reactor.
Wyniki weryfikacji są zgodne z udokumentowanym podsumowaniem analizy przypadku awarii, w zakresie ogólnej skuteczności, w stopniu wystarczającym do potwierdzenia adekwatności koncepcji bezpieczeństwa i jej realizacjiThe verification results shall correspond with the documented summary of the failure analysis, to a level of overall effect such that the safety concept and execution are confirmed as being adequate
substrat DPF: obecność substratu DPF – monitorowanie całkowitych awarii funkcjonalnychDPF substrate: the presence of the DPF substrate- total functional failure monitoring
Nie zgłaszałem awariiI haven' t got an emergency
W przypadku awarii takiej regulacji powinno być możliwe zatrzymanie pojazdu zgodnie z pkt ‧ niniejszego załącznikaIn the event of failure of its control, it shall be possible to stop the vehicle as stipulated under paragraph ‧ of this annex
w przypadku awarii mechanizmu powrotnego klamka nie wystaje więcej niż ‧ mmshould the return mechanism fail, they cannot project more than ‧ mm
Do urządzeń do ogłuszania kąpielą wodną jest zapewniony dostęp, aby umożliwić wykrwawienie ptaków, które zostały ogłuszone, ale na skutek awarii lub opóźnienia linii pozostają w kąpieli wodnejAccess to the waterbath stunning equipment shall be available to allow the bleeding of birds that have been stunned and remain in the waterbath as a result of a breakdown or delay in the line
Nie ma wymogu, aby diagnostyczny układ kontroli emisji zanieczyszczeń oceniał części podczas wystąpienia nieprawidłowego działania, jeśli taka ocena mogłaby spowodować zagrożenie bezpieczeństwa lub awarię częściThe emission control diagnostic system is not required to evaluate components during malfunction if such evaluation would result in a risk to safety or component failure
Podczas rozruchu oraz użytkowania pojazdu uruchomiony jest system ostrzegawczy ostrzegający kierowcę w przypadku awarii układu kontroli odparowaniaAt start-up and during the operation of the vehicle, a warning system shall be activated to warn the driver in the event of the boil off management system failure
Państwa członkowskie dbają o to, aby dołożono wszelkich możliwych starań w celu uniknięcia incydentów jądrowych i awarii w obiektach jądrowych oraz złagodzenia ich skutkówMember States shall ensure that all practical efforts are made to prevent and mitigate nuclear incidents and accidents in its nuclear installations
mając na uwadze, że Prezydent Łukaszenko praktycznie uniemożliwił międzynarodowej sieci organizacji pozarządowych w Europie i na Białorusi pomoc dzieciom cierpiącym na schorzenia spowodowane awarią elektrowni w Czarnobylu w wyjazdach do różnych krajów na leczeniewhereas President Lukashenko has made it almost impossible for the international network of NGOs in Europe and Belarus to help children suffering from the consequences of the Chernobyl disaster to travel to various countries to convalesce
Niniejsza definicja nie obejmuje planów i programów finansowych lub budżetowych, to znaczy planów i programów ustanawiających sposób, w jaki określone projekty lub działania powinny być finansowane lub odnoszących się do wnioskowanych rocznych budżetów, wewnętrznych programów pracy instytucji lub organu Wspólnoty lub planów na wypadek awarii i programów mających za swój jedyny cel obronę cywilnąThis definition shall not include financial or budget plans and programmes, namely those laying down how particular projects or activities should be financed or those related to the proposed annual budgets, internal work programmes of a Community institution or body, or emergency plans and programmes designed for the sole purpose of civil protection
Mamy awarie zasilania w całym mieścieWe' ve got power disruptions all over the city
Rury i węże muszą być w dobrym stanie celem uniknięcia zakłócenia przepływu cieczy lub przypadkowego rozlania w razie awariiHoses and pipes shall be in proper condition to avoid disturbance of liquid flow or accidental spillage in case of failure
Miejsca pracy, w których pracownicy są specjalnie narażeni na niebezpieczeństwo w przypadku awarii głównego oświetlenia muszą być wyposażone w dodatkowe zabezpieczające oświetlenie o wystarczającej intensywnościWorkplaces in which workers are especially exposed to risks in the event of failure or artifical lighting must be provided with emergency lighting of adequate intensity
Statek rybacki Wspólnoty, w przypadku awarii technicznej lub niedziałania ego systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania, nie może opuścić portu przed przywróceniem działania systemu w stopniu zadowalającym właściwe organy państwa członkowskiego bandery lub przed uzyskaniem zezwolenia na opuszczenie portu, wydanego przez właściwe organy państwa członkowskiego banderyA Community fishing vessel shall not leave a port, following a technical failure or non-functioning of its electronic recording and reporting system before it is functioning to the satisfaction of the competent authorities of the flag Member State or before it is otherwise authorised to leave by the competent authorities of the flag Member State
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2004 zdań frazy awaria.Znalezione w 0,509 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.