wymowa: IPA: aˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • accident         
  (noun, adjv   ) []
   
  An unexpected occurrence, failure or loss with the potential for harming human life, property or the environment.
   
  Niespodziewane zdarzenie, potencjalnie stwarzające zagrożenie dla środowiska i zdrowia ludzi lub własności.
 • break     
  (verb, noun   )
   
  uszkodzenie przedmiotu lub urządzenia uniemożliwiające jego użytkowanie
 • crash     
  (verb, noun, adjv   )
   
  The failure of either a program or a disk drive. A program crash results in the loss of all unsaved data and can leave the operating system unstable enough to require restarting the computer. A disk drive crash, sometimes called a disk crash, leaves the drive inoperable and can cause loss of data.
 • failure     
  (noun   )
   
  The inability of a computer system or related device to operate reliably or to operate at all.
 • fault           
  (verb, noun   )
   
  A programming error that can cause the software to fail.
 • malfunction     
  (Noun  ) (noun   )
   
  Failure to function
 • technological accident   
  (noun  )
   
  An unexpected incident, failure or loss occurring through the application of practical or mechanical sciences to industry or commerce that poses potential harm to persons, property or the environment. (Source: HMD / ISEP)
   
  niespodziewany incydent, mogący skutkować narażeniem ludzi, środowiska lub nieruchomości
 • average       
  (advb, verb, noun, adjv   )
 • breakdown   
  (noun   )
 • catastrophe   
  (noun   )
 • damage       
  (verb, noun   )
 • incident         
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
damage
 
breakdown, failure (mechanical)

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (16)

awaria jądrowanuclear accident
awaria konstrukcji statku powietrznegoaircraft structural failure
awaria sprzętowahardware failure
awaria technicznatechnical failure; technical breakdown; technical damage
naprawa w razie awariibreak-fix
odzyskiwanie po awariicrash recovery
pomoc na wypadek awariiemergency relief
poważna awariamajor accident
powrót klienta do pracy po awariiclient failback
powrót po awariifailback
przedsięwzięcia na wypadek awariiemergency relief measure
resztkowa zdolność jazdy w przypadkach awariiresidual traction capability in degraded mode
wskazanie stanu awariifault indication
wykrywanie awarii i ich usuwaniefault detection and exclusion (FDE)
zasady powrotu po awariifailback policy
źródła awariicause of the accident; accident source

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "awaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
aby zmniejszyć ryzyko „efektu domina” w przypadku zakładów ulokowanych w taki sposób lub tak blisko siebie, że wzrasta możliwość i prawdopodobieństwo poważnych awarii lub wzmożenia ich skutków, należy stworzyć przepisy mające na celu wymianę właściwych informacji oraz współpracę w dziedzinie informacji o charakterze publicznymWhereas, in order to reduce the risk of domino effects, where establishments are sited in such a way or so close together as to increase the probability and possibility of major accidents, or aggravate their consequences, there should be provision for the exchange of appropriate information and cooperation on public information
Decyzja Komisji ‧/WE z dnia ‧ kwietnia ‧ r. dotycząca kwestionariusza odnoszącego się do dyrektywy Rady ‧/WE w sprawie kontroli niebezpieczeństwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi [‧] ma być włączona do PorozumieniaCommission Decision ‧/EC of ‧ April ‧ concerning the questionnaire relating to Council Directive ‧/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances is to be incorporated into the Agreement
Specyfikacje wskaźnika awarii (MIMI specification
Musi być ono usytuowane poza maszynownią, z wyjątkiem statków z otwartym pokładem, oraz, na wszystkich statkach, musi być ono zainstalowane w sposób, który w przypadku pożaru lub innej awarii głównej instalacji elektrycznej zapewni równoczesne funkcjonowanie, przez co najmniej trzy godzinyExcept in open vessels, the emergency electrical power source must be located outside the engine room and in all cases be so arranged as to ensure, in the event of fire or other failure of the main electrical installation, simultaneous functioning for at least three hours of
Ta pętla powoduje nieodwracalne uszkodzenia...lecz na kilka chwil poprzedzających awarię komputer zyskuje świadomość swojego istnieniaThe loop leads to meltdown, but just before they crash they become aware of their own structure
Plan rozwoju sieci obejmuje modelowanie zintegrowanej sieci, opracowywanie scenariuszy, europejską prognozę wystarczalności mocy wytwórczych oraz ocenę odporności systemu na awarieThe network development plan shall include the modelling of the integrated network, scenario development, a European generation adequacy outlook and an assessment of the resilience of the system
Obawiam się, że nie mogę powiedzieć, nasze komputery miały awarięI' m afraid I can' t say, our computers have crashed
W ilu przypadkach właściwe władze dostarczyły innemu Państwu Członkowskiemu informacje dotyczące zakładów niemogących stwarzać niebezpieczeństwa poważnej awarii poza swoją strefą, zgodnie z art. ‧ ust. ‧?In how many cases have the competent authorities provided information to another Member State concerning establishments incapable of creating a major accident hazard beyond its boundary, as referred to in Article ‧)?
Popieram koncepcję ustanowienia systemu, który umożliwiałby Unii Europejskiej wyznaczanie maksymalnych dopuszczalnych poziomów skażenia promieniotwórczego w celu zapewnienia wysokiego poziomu ochrony zdrowia społeczeństwa w następstwie awarii jądrowej lub w przypadku jakiegokolwiek innego zagrożenia radiologicznego.I support the idea of creating a system which will allow the EU to set the maximum permitted levels of radioactive contamination to ensure a high level of protection for the general public's health, following a nuclear accident or other radiological emergency.
W przypadku awarii technicznej lub niedziałania systemu elektronicznej rejestracji i elektronicznego raportowania kapitan lub właściciel statku, lub ich przedstawiciel przekazuje dane z dziennika połowowego, deklaracji wyładunkowej i przeładunkowej właściwym organom państwa członkowskiego bandery w sposób określony przez państwo członkowskie bandery, codziennie i nie później niż do godziny ‧.‧, nawet jeżeli nie dokonano żadnego połowuIn the event of a technical failure or non-functioning of the electronic recording and reporting system the master or the owner of the vessel or their representative shall communicate logbook, landing declaration and transhipment data to the competent authorities of the flag Member State in a way established by the flag Member State on a daily basis and no later than ‧.‧ hours even when there are no catches
SUBSTANCJE ZWIĄZANE Z AWARIĄSUBSTANCES INVOLVED
Załącznik ‧-Zasady określone w art. ‧ oraz informacje o których mowa w art. ‧ dotyczące systemu zarządzania i organizacji zakładu, mające na celu zapobieganie poważnym awariomAnnex ‧ Principles referred to in Article ‧ and information referred to in Article ‧ on the management system and the organization of the establishment with a view to the prevention of major accidents
Szczegółowe informacje w przypadku, gdy rodzaj awarii nie dotyczył żadnego z powyższych (tekst opisowyDetails if other type of accident not covered above (free text
zapewnienie bezzwłocznej naprawy zainstalowanych systemów w przypadku awarii (przywrócenie do stanu używalnościensure that installed systems may, in the event of interruption, be restored immediately (recovery
On z powodu małej awarii robi wielką awanturę.He is raising a big stink over a minor glitch.
W przypadku potwierdzenia się awarii układu monitorowania kontroli emisji kierowca powinien być niezwłocznie informowany poprzez włączenie sygnału ostrzegawczego zgodnie z sekcją ‧.‧.‧ załącznika ‧ do dyrektywy ‧/‧/WEIf a failure of the emission control monitoring system is confirmed, the driver shall be immediately alerted by the activation of the warning signal according to section ‧.‧.‧ of Annex ‧ to Directive ‧/‧/EC
o wszelkich awariach lub pogorszeniu się właściwości lub działania wyrobu, jak również wszelkich niedokładnościach na etykiecie lub w instrukcjach użycia, które pośrednio lub bezpośrednio mogą prowadzić lub mogły doprowadzić do śmierci pacjenta, użytkownika lub osób trzecich, lub do poważnego pogorszenia się ich stanu zdrowiaany malfunction, failure or deterioration in the characteristics and/or performance of a device, as well as any inadequacy in the labelling or the instructions for use which, directly or indirectly, might lead to, or might have led to, the death of a patient or user or other persons or to a serious deterioration in his or their state of health
Układ hamulcowy awaryjny musi działać w taki sposób, aby w przypadku awarii układu hamulcowego roboczego naciśnięcie urządzenia uruchamiającego układ hamulcowy roboczy powodowało zatrzymanie pojazdu w akceptowalnej odległości za pomocą układu hamulcowego awaryjnegoThe secondary braking system must make it possible by application of the service brake control to halt the vehicle within a reasonable distance in the event of failure of the service braking system
Inne części lub układy kontroli emisji, bądź związane z emisją zanieczyszczeń części lub układy mechanizmu napędowego, połączone z komputerem, których awaria może spowodować zwiększenie emisji zanieczyszczeń z rury wydechowej, przekraczające wartości dopuszczalne podane w ppktOther emission control system components or systems, or emission-related power-train components or systems, which are connected to a computer, the failure of which may result in exhaust emissions exceeding the limits given in paragraph
Awaria zasilania!Control, captain
Organizacja reaguje na występujące sytuacje niebezpieczne i awarie oraz zapobiega lub ogranicza związane z nimi niekorzystne wpływy na środowiskoThe organisation shall respond to actual emergency situations and accidents and prevent or mitigate associated adverse environmental impacts
Decyzję Komisji ‧/WE z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie zharmonizowanych kryteriów dla zwolnień zgodnie z art. ‧ dyrektywy ‧/WE w sprawie kontroli niebezpieczenstwa poważnych awarii związanych z substancjami niebezpiecznymi [‧] należy włączyć do PorozumieniaCommission Decision ‧/EC of ‧ June ‧ on harmonised criteria for dispensations according to Article ‧ of Council Directive ‧/EC on the control of major-accident hazards involving dangerous substances is to be incorporated into the Agreement
zapewnienia oczyszczenia środowiska oraz przywrócenia go do stanu sprzed poważnej awariiproviding for the restoration and clean-up of the environment following a major accident
Muszą istnieć co najmniej dwa wewnętrzne obwody oświetleniowe, takie, aby awaria jednego z nich nie miała wpływu na drugiThere shall be at least two internal lighting circuits such that failure of one will not affect the other
W skład informacji technicznych wchodzą dane techniczne, dane dotyczące sprzętu i narzędzi oraz instrukcje niezbędne do przeprowadzania kontroli, napraw i wymiany wadliwych, zepsutych lub zużytych części pojazdów silnikowych oraz usunięcia awarii któregokolwiek z systemów pojazduTechnical information consists of data, processes and instructions which are necessary to check, repair and replace defective/broken/used parts of a motor vehicle or to fix failures in any of a vehicle’s systems
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2026 zdań frazy awaria.Znalezione w 0,831 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.