Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowychThis item is intended to cover the cost of removals and general handling costs in respect of equipment, furniture and office supplies
Statystyki przywozu Eurostatu pokazują, że przywóz artykułów biurowych z tworzyw sztucznych pochodzących z tych państw jest stosunkowo niewielki i stabilnyEurostat import statistics show that imports of plastic office products originating in these countries are relatively low and stable
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the cost of photocopying, supplies for the reproduction equipment, paper and office supplies
CPA ‧.‧.‧: Artykuły biurowe i szkolne z tworzyw sztucznychCPA ‧.‧.‧: Office or school supplies of plastics
Artykuły papiernicze i biurowePaper and stationery
Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającegoThis appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and consumables for reproduction equipment
Artykuły papiernicze i biuroweStationery and office supplies
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationery and office supplies
Artykuły biurowe, zakupOffice supplies, hire
zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającegothe purchase of paper, envelopes and office supplies, outside printing costs, the costs of photocopies and the purchase of products for reproduction equipment
Jeden z użytkowników dowodził, ze szkoda została spowodowana przez silną konkurencję w przemyśle artykułów biurowychOne user argued that the injury was caused by the strong competition in the office supplies industry
dopuszczenie do rejestracji zgłoszenia wspólnotowego znaku towarowego nr ‧ IDENTIFICATION SOLUTIONS dla towarów etykiety i pudełka z papieru i tektury (nieprzeznaczone do identyfikacji osób); materiały introligatorskie; spoiwa (kleje) do materiałów piśmiennych lub do celów domowych; materiały przeznaczone dla artystów; pędzle malarskie; maszyny do pisania i artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów); materiały z tworzyw sztucznych do pakowania (nieujęte w innych klasach); czcionki drukarskie; klisze i matryce do druku ręcznego z klasy ‧; iApprove for registration the Community trade mark application No ‧ IDENTIFICATION SOLUTIONS for labels and boxes made from paper and cardboard (not for identification of individuals); bookbinding material; adhesives for stationery or household purposes, artists’ materials; paint brushes; typewriters and office requisites (except furniture); instructional and teaching material (except apparatus); plastic materials for packaging (not included in other classes); printers’ type; printing blocks in class ‧; and
Wyroby ze szkła używane do celów stołowych, kuchennych, toaletowych, biurowych, dekoracji wnętrz lub podobnych, z wyjątkiem artykułów objętych pozycjami ‧, szlifowane Cięcie wyrobów ze szkła, pod warunkiem że wartość wyrobów ze szkła nieciętych nie przekracza ‧ % wartości produktu końcowegoCUT GLASSWARE (OTHER THAN ARTICLES OF HEADING NO ‧) OF A KIND COMMONLY USED FOR TABLE, KITCHEN, TOILET OR OFFICE PURPOSES, FOR INDOOR DECORATION, OR FOR SIMILAR USES*CUTTING OF GLASSWARE THE VALUE OF WHICH DOES NOT EXCEED ‧ % OF THE VALUE OF THE FINISHED PRODUCT
wydatki artykułu ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły ‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ % wobec ‧,‧ % w ‧ rexpenditure in Article ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧ (‧,‧ % rate of implementation as compared with ‧,‧ % in
Analiza i wdrożenie platformy B2B na przykładzie centrum dystrybucji artykułów biurowych HelkraAnalysis and implementation of a B2B platform for example, office supplies distribution center Helkra
W pozycji ‧ wyrażenie artykuły jubilerskie ze złota lub srebra obejmuje takie artykuły, jak ozdoby, zastawę stołową, przybory toaletowe, przybory do palenia i pozostałe artykuły użytku domowego, biurowego lub religijnegoFor the purposes of heading ‧, the expression articles of goldsmiths' or silversmiths' wares includes such articles as ornaments, tableware, toilet-ware, smokers' requisites and other articles of household, office or religious use
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 83,899 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.