Tłumaczenia na język angielski:

  • office supplies   

Przykładowe zdania z "artykuły biurowe", pamięć tłumaczeniowa

add example
Statystyki przywozu Eurostatu pokazują, że przywóz artykułów biurowych z tworzyw sztucznych pochodzących z tych państw jest stosunkowo niewielki i stabilnyEurostat import statistics show that imports of plastic office products originating in these countries are relatively low and stable
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów kserokopii, artykułów do sprzętu do powielania, artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the cost of photocopying, supplies for the reproduction equipment, paper and office supplies
Artykuły papiernicze i biuroweStationery and office supplies
Polsko- angielski słownik tematyczny. Artykuły biurowePolish-English Thematic Dictionary. Office Supplies.
Artykuły papiernicze i biurowePaper and stationery
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationary and office supplies
Środki te przeznaczone są na zakup artykułów papierniczych i biurowychThis appropriation is intended to cover the purchase of stationery and office supplies
Artykuły papiernicze i materiały biuroweStationery and office supplies
klasa ‧: druki, ulotki, czasopisma, gazety, książki, naklejki, kalendarze, artykuły biurowe (z wyłączeniem mebli); materiały szkoleniowe i instruktażowe (z wyłączeniem aparatów) ujęte w klasieClass ‧- Printed matter, printed materials, periodicals, newspapers, books, stickers, calendars, office requisites (except furniture), instructional and teaching material (except apparatus), included in class
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowychThis appropriation is intended to cover the cost of removals and general handling costs in respect of equipment, furniture and office supplies
CPA ‧.‧.‧: Okucia do skoroszytów lub segregatorów, spinacze do pism i podobne artykuły biurowe, zszywki w pasmach, z metali nieszlachetnychCPA ‧.‧.‧: Fittings for loose-leaf binders or files, letter clips and similar office articles, and staples in strips, of base metal
Środki te przeznaczone są na zakup papieru, kopert, artykułów biurowych i materiałów eksploatacyjnych do sprzętu powielającegoThis appropriation is intended to cover the cost of purchasing paper, envelopes, office supplies and consumables for reproduction equipment
koszt przeprowadzek Urzędu oraz ogólne przenoszenie sprzętu, mebli i artykułów biurowych wewnątrz budynkuthe cost of Office removals and the general handling of equipment, furniture and office supplies inside the building
wydatki artykułu ‧ Materiały papiernicze i piśmienne, artykuły biurowe i inne zużywalne artykuły, które wyniosły ‧ EUR (stopień wykorzystania ‧,‧ % wobec ‧,‧ % w ‧ rexpenditure in Article ‧ Stationery, office supplies and various consumables, which amounted to EUR ‧ (‧,‧ % rate of implementation as compared with ‧,‧ % in
w przypadku przedsiębiorstwa OyezStraker Group Holdings Limited: dystrybucja artykułów biurowych i świadczenie usług dla przedsiębiorstwfor the OyezStraker Group Holdings Limited: distribution of office products and provision of certain business services
Środki te przeznaczone są na pokrycie zakupu papieru, kopert, artykułów biurowych oraz artykułów drukarskichThis appropriation is intended to cover the purchase of paper, envelopes, office supplies and products for the printshop
zakup papieru, kopert, artykułów biurowych, koszty drukowania na zewnątrz, koszty kopiowania oraz zakup produktów do sprzętu odtwarzającegothe purchase of paper, envelopes and office supplies, outside printing costs, the costs of photocopies and the purchase of products for reproduction equipment
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 330685 zdań frazy artykuły biurowe.Znalezione w 37,365 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.