wymowa: IPA: ãŋjˈcɛta

Tłumaczenia na język angielski:

 • questionnaire   
  (Noun  ) (noun   )
   
  form containing a list of questions
 • survey   
  (verb, noun   )
   
  zbieranie danych na jakiś temat, za pomocą formularza
   
  A Web site component that presents users with a set of questions specified by the creator of the survey and collects user responses. Results are tallied in a graphical summary. Requires a Web server that is running Windows SharePoint Services.
 • enquiry   
  (noun   )
 • form         
  (verb, noun   )
 • inquiry     
  (noun   )
 • poll   
  (verb, noun   )
 • polling   
  (noun   )
 • query   
  (advb, verb, noun   )

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (2)

ankieta rynkowamarket surveys; market research
slajd AnkietaPoll slide

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "ankieta", pamięć tłumaczeniowa

add example
wskazanie, czy spółka lub spółki zgadzają się na objęcie ich próbą, co oznacza wypełnienie ankiety i zaakceptowania inspekcji w zakładzie w odpowiedzi na złożoną ankietęan indication of whether the company or companies agree to their inclusion in the sample, which implies replying to a questionnaire and accepting an on-the-spot investigation of their response
Mam również pewne niepokojące wieści, gdyż przed wejściem przeprowadziłem krótką ankietęI also have some disturbing news
Nie chodzi o podważenie istoty wskaźnika HICP, który opiera się na obserwacji i miesięcznym zestawianiu przez krajowe urzędy statystyczne ponad ‧ reprezentatywnych towarów i usług, co odpowiada blisko ‧,‧ miliona ankiet miesięcznie w ‧ tys. punktów sprzedażyThe aim here is not to call into question the validity of the HICP, which is based on monthly observation and recording by the national statistical offices of over ‧ representative goods and services, equivalent to nearly ‧.‧ million observations in ‧ sales points a month
zorganizowanie w Parlamencie kampanii informacyjnej, podczas której – w oparciu o potrzeby transportowe i preferencje urzędników i innych pracowników zebrane w ankietach – zaprezentowany zostanie plan Parlamentu dotyczący mobilności, podkreślający zalety i zachęcający do stosowania zrównoważonych środków transportu (tj. chodzenie pieszo, jazda rowerem, korzystanie z publicznych środków transportu, wspólne przejazdy samochodem, wspólne użytkowanie samochodu itporganising an information campaign in Parliament, during which- on the basis of transport needs and preferences of officials and other agents already established in surveys- a Parliament mobility plan is presented, which would highlight the advantages and encourage the use of sustainable means of transport (i.e. walking, using bicycles, public means of transport, car sharing, car pooling etc
bieżący przelew przyznany, w oparciu o ankietę dotyczącą środków utrzymania, przez władze publiczne na rzecz wynajmujących mieszkanie, czasowo lub na stałe, aby wspomóc ich przy pokryciu kosztów czynszua current means-tested transfer granted by a public authority to tenants, temporarily or on a long-term basis, to help with rent costs
Badanie oparte na ankiecie prowadzone w ‧ obszarach pilotażowych o różnym wskaźniku występowania cech obszaru wiejskiegoSurvey based study using five pilot areas with different rurality index
Specyfika struktury próby w badaniach sondażowych realizowanych techniką CAWI za pomocą ankiet wyświetlanych na stronach internetowychThe specificity of sample structure in CAWI surveys conducted with the use of on-site sampling
W związku z powyższym powinni oni zwrócić się o ankietę w terminie określonym w ust. ‧ lit. pkt i) niniejszego ogłoszeniaThey therefore must request a questionnaire within the time limit set in paragraph ‧(a)(i) of this notice
Eutanazja – zabójstwo, akt łaski czy wyzwolenie? Stanowisko mediów Wartość poznawcza na podstawie analizy porównawczej wybranego materiału i wyników ankietyEuthanasia- murder, act of grace or mercy? Media positionThe cognitive value of selected material and survey results comparative analysis
kosztów świadczonych usług związanych z działalnością bibliotek, zwłaszcza biorąc pod uwagę jej użytkowników (ankiety, statystyki), system zarządzania jakością itdthe cost of services relating to library activities, in particular in dealings with library customers (enquiries, analyses), and quality management systems, etc
Od tego czasu o obecności tej uprawy w Górnej Prowansji zaświadczały akty administracyjne (‧ r.), ankiety (‧ r.) i statystyki rolnicze (lata ‧–The subsequent presence of this crop in various parts of Haute Provence is attested to in administrative acts , surveys and agricultural statistics
analizy, ankiety i sondaże opinii publicznejstudies, surveys and opinion polls
stwierdza, że wyniki ankiety i dodatkowych badań ujawniły poważne różnice pod względem stanu wdrożenia dyrektywy w UEstates that the answers to the questionnaire and additional research have shown strong differences of the level of implementation in the EU
uwzględniając europejską ankietę podatkową Komisji (SEChaving regard to the Commission's European Tax Survey (SEC
Z zadowoleniem przyjmuję stanowisko, o które walczył Parlament Europejski, służące zachowaniu modelu skali A-G, która według przeprowadzonej ankiety jest najwygodniejszą i najłatwiejszą do zrozumienia dla konsumentów.I welcome the position fought for by the European Parliament to maintain the model of an A-G scale which, according to a survey, is the most convenient and easiest for consumers to understand.
(RO) Zgodnie z ankietą dotycząca opium w Afganistanie z 2007 r., przeprowadzoną przez biuro ds. narkotyków i przestępczości ONZ, produkcja opium osiągnęła rekordową ilość 8 200 ton, co stanowi 93% światowej produkcji opiatów.(RO) According to the 2007 Afghanistan opium survey, conducted by the UN Office on Drugs and Crime, opium production reached a record of 8,200 tons, representing 93% of the world production of opiates.
Państwa członkowskie zapewniają spójność i porównywalność wszystkich zmiennych ekonomicznych, gdy pochodzą one z różnych źródeł (np. ankiet, rozliczeń finansowychMember States shall ensure consistency and comparability of all economic variables when derived from different sources (e.g. questionnaires, financial accounts
Pani Przewodnicząca! Z niedawnej ankiety GE wynika, że 85 % ludzi uważa, iże innowacja jest drogą do przyszłego dobrobytu Unii Europejskiej.Madam President, a recent GE survey established that 85% of key people believe that innovation is the way to future prosperity for the European Union.
mając na uwadze, że na kwestionariusz Komisji Wolności Obywatelskich, Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych odpowiedziało szereg posłów do parlamentów krajowych, a w niektórych państwach członkowskich na ankietę tę odpowiedzieli członkowie obu izb parlamentarnychwhereas a number of national parliaments have replied to the questionnaire of its Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs while in certain Member States both parliamentary chambers replied to the questionnaire
Najnowsza ankieta Eurobarometru wskazuje na fakt, że kobiety na obszarach wiejskich nie są włączane w proces podejmowania decyzji w społecznościach, do których przynależą, nie mają stabilnej pracy, a większość z nich bierze na siebie jedynie obowiązki domowe. W niektórych obszarach odsetek ten osiąga poziom 98%.The latest Eurobarometer survey indicates the fact that women in the rural environment are not involved in making decisions in the communities they belong to, have no stable job and most of them undertake only household responsibilities, this percentage reaching 98% in some areas.
Komisja przygotowuje roczne sprawozdania na podstawie ankiet oraz, gdzie stosowne, wizyt w terenieThe Commission shall prepare annual reports based on inquiries and, where appropriate, on-site visits
Oprócz oceny satysfakcji z dostarczonych informacji o ekulizumabie, proponowany kwestionariusz będzie służył zbadaniu innych metod oceny programu minimalizacji ryzyka (np. ankiety oceniające przestrzeganie zaleceń o wykonaniu szczepieniaIn addition to the assessment of the satisfaction of eculizumab information provided, the proposed questionnaire will investigate other methods for assessing the effectiveness of the risk minimisation program (e. g. surveys to follow compliance to vaccination
Aby lepiej zrozumieć istotę aktywnego obywatelstwa na poziomie europejskim, Komisja przeprowadzi badania, ankiety i sondaże opinii publicznej.In order to get a better understanding of active citizenship at European level, the Commission will carry out studies, surveys and opinion polls.
EKES uważa, że ankieta dostarczyła bardzo niewiele praktycznych informacji i że Komisja nie powinna była na jej podstawie formułować wniosków, których zasadność może się okazać niewystarczającaThe EESC feels that, as the survey offers very little useful information, the Commission should not have drawn conclusions from it which could be inadequately founded
Obejmują one organizację marketingu, badania rynku, działalność prasową i promocyjna dotyczącą pracy Agencji (ankiety, broszury, wideo, plakaty, imprezy publiczne, konferencje, seminaria, wystawy, kampanie itp.), jak i wkład w podobne działania organizowane przez strony trzecie, które przyczyniają się do wdrożenia programu pracySuch activities could include the organisation of marketing, market research, press and promotional activities related to the Agency's work (surveys, brochures, videos, posters, public events, conferences, seminars, exhibitions, campaigns, etc.) as well as contributions to similar activities organised by third parties that contribute to the implementation and development of the work programme
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 386 zdań frazy ankieta.Znalezione w 0,697 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.