Tłumaczenia na język angielski:

  • word stemming   
     
    The process of capturing relationships between words by reducing inflected words to their stem or root form (reductive stemming), or expanding stems to their inflected forms (expansive stemming). For example, the word "swimming" is reduced to the stem "swim." Because the word "swam" can also be reduced to "swim," reductive stemming can create a list of all possible word forms that can be used by the query processor alongside the query string.

Przykładowe zdania z "analiza słowotwórcza wyrazu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Relacje semantyczno-formalne w wyrazach pochodnych a nabywanie reguł słowotwórczych - porównanie międzyjęzykoweType of semantic-formal relation in complex words and the acquisition of word-formation rules - cross-linguistic study
Wpływ treningu słowotwórczego na rozwój umiejętności tworzenia wyrazów pochodnych u dzieci czteroletnichInfluence of word formation training on derivational skills of four-year-olds
Wyrazy wielomorfemowe w specjalistycznym słownictwie z zakresu inżynierii mechanicznej. Procesy słowotwórcze na przykładzie morfemu 螺luó ‘ślimak/spirala’Polymorphemic words in a vocabulary for specific purposes in the mechanical engineering field. Word formation processes on the example of morpheme螺 luó 'snail / spiral’
Neologizm słowotwórczy jako nośnik komizmu w Dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema- analiza oryginału i serbskiego przekładuFormative neologisms as means of conveying humour on the example of Star Diaries by Stanislaw Lem - the analysis of the original and the serbian translation
Analiza gniazd słowotwórczych określających czasThe analysis of the derivational nests, build around nounes desribing time.
Zabawy językowe w polszczyźnie potocznej na przykładzie strony internetowej Schronisko dla słów-analiza słowotwórcza i semantycznaLinguistic games in the Polish colloquial language on the example of the website Schronisko dla słów
Semantyczna i słowotwórcza analiza nominacji osób płci żeńskiej we współczesnym języku rosyjskimThe analysis of semantic and formative naming of persons of feminine gender in the contemporary Russian language
Analiza słowotwórcza i składniowa czasowników odrzeczownikowychFormatitive and component analyzis of verbs coming from substantives
Analiza słowotwórcza rosyjskich neologizmów rzeczownikowych na materiale 16-go wydania z serii "Novoje v russkoj leksikie"Word forming characteristics of the Russian substantive neologisms on the basis of the 16th edition of the series "Novoje v russkoj leksikie"
Portale społecznościowe jako środowisko słowotwórcze XXI w. Analiza najnowszego słowotwórstwa chińskiego i czynników go stymulujących.Social media as a word-formation environment of the 21st century. Analysis of the newest word-formation in Chinese and its influencing factors.
słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomyword-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
Gramatyczna analiza tłumaczenia neologizmów w wybranych przekładach wiersza „Jabberwocky” Lewisa Carrolla na polski i rosyjski w świetle różnic w systemach słowotwórczych języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego.Grammatical analysis of neologisms translation in chosen polish and russian versions of Lewis Carroll's "Jabberwocky" in the light of differences in english, polish and russian word-formation systems
Analiza gniazd słowotwórczych przymiotników nazywających pozytywne cechy osobowościThe analysis of word formation nests of adjectives calling positive features of personality
Luzańskie i kurdlandzkie wyrazy obiegowe i synturalne Analiza translatoryczna (na podstawie ,,Wizji lokalnej'' Stanisława Lema)Luzanian and Kurdlanian common and sintural words. A translation analysis (on the basis of the Inspection at the scene of the crime By Stanisław Lem)
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów fotografia i zdjęcie. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms fotografia and zdjęcie. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationships in words.
Opowiada się w tym kontekście za zwróceniem przez przedszkola i szkoły szczególnej uwagi na wczesne wspieranie poszczególnych dzieci i wytworzenie u nich poczucia własnej wartości oraz samostanowienia w ramach międzykulturowego kształtowania wartości we wczesnym dzieciństwie, przy czym szczególne znaczenie mają budzące zaufanie podstawowe doświadczenia, formy wyrazu i sposoby interpretacji służące analizie pełnego spektrum ewentualnych doświadczeń, co umożliwia jak najwcześniejsze wzmocnienie podstawowego systemu pojęć i wartości u dzieci, dając im szansę odnalezienia się w skomplikowanym świecie i radzenia sobie z kryzysami, przełomami i zmianamiin this context advocates that nursery schools and schools place particular emphasis on providing early support for individual children and developing their self-esteem and autonomy through early childhood intercultural value guidance, where confidence-building experiences, forms of expression and ways of seeing are extremely important in processing the whole spectrum of possible experiences, so that as early as possible a basic system of meanings and values is fixed in children which enables them to find their way in a complex world and to deal with crises, change and transitions
Wyraz uprzejmości i solidarności szczególnie wobec krajów, które nie posiadają tylu zasobów w zakresie informacji i analiz ryzyka jak Unia Europejska.A measure of courtesy and solidarity especially towards countries with fewer information and risk analysis resources than the European Union.
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów market i sklep. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms market and sklep. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form -- meaning relationship in words.
Zwróciła się ona do Przewodniczącej o przygotowanie listu zawierającego wyrazy sympatii Parlamentu skierowane do narodu meksykańskiego, dotkniętego huraganem Wilma, a także o dokonanie analizy możliwości zapewnienia niezbędnej Meksykowi pomocy w ramach umowy o wolnym handlu WE-Meksyk (Przewodnicząca przyjęła wniosek do wiadomościShe also asked that the President should look at the possibilities of providing the required aid to Mexico via the EC-Mexico free trade agreement (the President noted her remarks
Dlatego też jest to obszar bardzo wrażliwy i ważny, który powinien zasługiwać na szczególną uwagę Unii Europejskiej, czego wyrazem jest właśnie wspomniana analiza, prowadzona przez agencję dublińską, która może być w pewien sposób pomocna w przygotowaniach na potencjalny kryzys, którego możemy oczekiwać w każdym z 27 państw członkowskich.It is therefore an area of the utmost sensitivity and importance, which should merit special attention from the European Union, namely by means of this analysis conducted by the Dublin Agency, which may in some way help to anticipate the potential crises that we can all envisage on the horizon in any one of the 27 Member States.
Aby dać wyraz przejrzystym procedurom działania w stosunkach dostawców z wielkimi detalistami, EKES zaleca przeprowadzenie dalszej debaty nad wartością dodaną i legalnością- w świetle unijnego prawa konkurencji- dobrowolnego kodeksu postępowania zawodowego regulującego stosunki między detalistą a dostawcą na szczeblu państw członkowskich oraz dokonanie jasnej i przejrzystej analizy łańcucha dostaw obejmującego szereg zainteresowanych stron poza głównym dostawcą i wielkimi detalistamiIn order to reflect transparent operating procedures between suppliers and HVR the EESC would recommend further debate on the added value and legality under EU Competition Law of a voluntary Code of Practice governing retailer and supplier relations at Member State level as well as a clear and transparent analysis of the supply chain which has a multitude of stakeholders other than the primary supplier and the HVR
z zadowoleniem przyjmuje rozwój ocen wpływu w fazie przygotowawczej, lecz przestrzega, że nie mogą one zastąpić politycznej debaty nad zaletami i wadami prawodawstwa; podkreśla, że interesy konsumentów, przedsiębiorstw i obywateli nie mogą być zredukowane do samej analizy zysków i strat; jest zdania, że prawo powinno być stosowane z zachowaniem pełnej odpowiedzialności samych instytucji w zakresie ich politycznych priorytetów; wnosi o całkowitą przejrzystość w fazie przygotowawczej, o oparcie uzasadnień na wyznaczonych celach, a także w miarę potrzeby o większe uszczegółowienie; utrzymuje, że wspólne wytyczne, będące wyrazem pełnego poszanowania trzech filarów strategii lizbońskiej, mają istotne znaczenie oraz nalega na ustalenie odpowiedniego budżetuWelcomes the development of impact assessments in the preparatory phase but warns that they cannot replace political debates about the advantages and disadvantages of laws; emphasises that the interests of consumers, companies and citizens cannot be reduced to a mere cost-benefit analysis; is of the opinion that laws should be executed under the full responsibility of the institutions themselves, in accordance with their political priorities; asks for full transparency during the preparatory phase, for justifications based on the results sought, and for further precision where necessary; insists on the importance of common guidelines in full respect of the three Lisbon pillars; and insists on a proper budget
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów profesjonalista, zawodowiec, fachowiec, fachman, fachura, specjalista, spec, szpenio Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms profesjonalista, zawodowiec, fachowiec, fachman, fachura, specjalista, spec and szpenio. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form -- meaning relationship in words.
Dokonał on swojej oceny nie na podstawie całkowitej oceny całościowego wrażenia, jakie wywołują te znaki towarowe na przeciętnym konsumencie, lecz na podstawie chwilowej wnikliwej analizy językowych i słownych cech charakterystycznych wyrazów tworzących te znaki towaroweIt made its assessment not on the basis of a global assessment of the overall impression that the marks make on the eye or ear of the average consumer but on the basis of a minute dissection of the linguistic and verbal characteristics of the words forming the respective marks
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów gazeta i dziennik. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms gazeta and dziennik. The case study as a method for veryfying hypotheses of synonymy and form -– meaning relationship in words.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44572 zdań frazy analiza słowotwórcza wyrazu.Znalezione w 12,337 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.