Tłumaczenia na język angielski:

  • word stemming   
     
    The process of capturing relationships between words by reducing inflected words to their stem or root form (reductive stemming), or expanding stems to their inflected forms (expansive stemming). For example, the word "swimming" is reduced to the stem "swim." Because the word "swam" can also be reduced to "swim," reductive stemming can create a list of all possible word forms that can be used by the query processor alongside the query string.

Przykładowe zdania z "analiza słowotwórcza wyrazu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wpływ treningu słowotwórczego na rozwój umiejętności tworzenia wyrazów pochodnych u dzieci czteroletnichInfluence of word formation training on derivational skills of four-year-olds
Wyrazy wielomorfemowe w specjalistycznym słownictwie z zakresu inżynierii mechanicznej. Procesy słowotwórcze na przykładzie morfemu 螺luó ‘ślimak/spirala’Polymorphemic words in a vocabulary for specific purposes in the mechanical engineering field. Word formation processes on the example of morpheme螺 luó 'snail / spiral’
Relacje semantyczno-formalne w wyrazach pochodnych a nabywanie reguł słowotwórczych - porównanie międzyjęzykoweType of semantic-formal relation in complex words and the acquisition of word-formation rules - cross-linguistic study
Analiza słowotwórcza rosyjskich neologizmów rzeczownikowych na materiale 16-go wydania z serii "Novoje v russkoj leksikie"Word forming characteristics of the Russian substantive neologisms on the basis of the 16th edition of the series "Novoje v russkoj leksikie"
Zabawy językowe w polszczyźnie potocznej na przykładzie strony internetowej Schronisko dla słów-analiza słowotwórcza i semantycznaLinguistic games in the Polish colloquial language on the example of the website Schronisko dla słów
Analiza gniazd słowotwórczych określających czasThe analysis of the derivational nests, build around nounes desribing time.
Semantyczna i słowotwórcza analiza nominacji osób płci żeńskiej we współczesnym języku rosyjskimThe analysis of semantic and formative naming of persons of feminine gender in the contemporary Russian language
Portale społecznościowe jako środowisko słowotwórcze XXI w. Analiza najnowszego słowotwórstwa chińskiego i czynników go stymulujących.Social media as a word-formation environment of the 21st century. Analysis of the newest word-formation in Chinese and its influencing factors.
Neologizm słowotwórczy jako nośnik komizmu w Dziennikach gwiazdowych Stanisława Lema- analiza oryginału i serbskiego przekładuFormative neologisms as means of conveying humour on the example of Star Diaries by Stanislaw Lem - the analysis of the original and the serbian translation
Gramatyczna analiza tłumaczenia neologizmów w wybranych przekładach wiersza „Jabberwocky” Lewisa Carrolla na polski i rosyjski w świetle różnic w systemach słowotwórczych języka angielskiego, polskiego i rosyjskiego.Grammatical analysis of neologisms translation in chosen polish and russian versions of Lewis Carroll's "Jabberwocky" in the light of differences in english, polish and russian word-formation systems
Analiza gniazd słowotwórczych przymiotników nazywających pozytywne cechy osobowościThe analysis of word formation nests of adjectives calling positive features of personality
Analiza słowotwórcza i składniowa czasowników odrzeczownikowychFormatitive and component analyzis of verbs coming from substantives
słowotwórcza i etymologiczna analiza rzeczowników określających choroby i ich symptomyword-formation and etymological analysis of nouns denoting diseases and their symptoms
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów fotografia i zdjęcie. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms fotografia and zdjęcie. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationships in words.
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów golkiper i bramkarz. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms golkiper and bramkarz. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationship in words.
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów makaron i kluski. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms kluski and makaron. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form – meaning relationship in words.
Jest on niewielki, ponieważ mimo wszystkich naszych wysiłków oraz jakości uczestnictwa i przeprowadzonych analiz ostatecznemu efektowi wciąż brakuje siły wyrazu, którą powinna mieć rezolucja w tej dziedzinie.A modest one because, despite all our efforts and the quality of participation and studies carried out, the result still lacks the bite that a resolution on this topic ought to have.
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów profesjonalista, zawodowiec, fachowiec, fachman, fachura, specjalista, spec, szpenio Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms profesjonalista, zawodowiec, fachowiec, fachman, fachura, specjalista, spec and szpenio. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form -- meaning relationship in words.
Dokonał on swojej oceny nie na podstawie całkowitej oceny całościowego wrażenia, jakie wywołują te znaki towarowe na przeciętnym konsumencie, lecz na podstawie chwilowej wnikliwej analizy językowych i słownych cech charakterystycznych wyrazów tworzących te znaki towaroweIt made its assessment not on the basis of a global assessment of the overall impression that the marks make on the eye or ear of the average consumer but on the basis of a minute dissection of the linguistic and verbal characteristics of the words forming the respective marks
Aby dać wyraz przejrzystym procedurom działania w stosunkach dostawców z wielkimi detalistami, EKES zaleca przeprowadzenie dalszej debaty nad wartością dodaną i legalnością- w świetle unijnego prawa konkurencji- dobrowolnego kodeksu postępowania zawodowego regulującego stosunki między detalistą a dostawcą na szczeblu państw członkowskich oraz dokonanie jasnej i przejrzystej analizy łańcucha dostaw obejmującego szereg zainteresowanych stron poza głównym dostawcą i wielkimi detalistamiIn order to reflect transparent operating procedures between suppliers and HVR the EESC would recommend further debate on the added value and legality under EU Competition Law of a voluntary Code of Practice governing retailer and supplier relations at Member State level as well as a clear and transparent analysis of the supply chain which has a multitude of stakeholders other than the primary supplier and the HVR
Ekwiwalencja w slangu węgierskim i polskim. Analiza wybranych wyrazówEquivalence in hungarian and polish slang. Analysis of selected expressions.
Rezolucja ta zasadniczo daje wyraz zadowoleniu z dotychczasowego stanu negocjacji, nie wysuwając żadnych konkretnych żądań wobec Komisji o dalsze wyjaśnienia lub analizy.This resolution basically welcomes what the negotiators have been doing so far, without placing any specific demands on the Commission for further clarifications or assessments.
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów market i sklep. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazuA comparative analysis of synonyms market and sklep. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form -- meaning relationship in words.
Luzańskie i kurdlandzkie wyrazy obiegowe i synturalne Analiza translatoryczna (na podstawie ,,Wizji lokalnej'' Stanisława Lema)Luzanian and Kurdlanian common and sintural words. A translation analysis (on the basis of the Inspection at the scene of the crime By Stanisław Lem)
Porównawcza analiza synonimów na przykładzie wyrazów dyskusja, debata, dysputa i dyskurs. Studium przypadku jako metoda weryfikacji hipotez dotyczących synonimii i relacji między formą a treścią wyrazu.A comparative analysis of synonyms discussion, debate, disputation and discourse. The case study as a method for verifying hypotheses of synonymy and the form — meaning relationship in words
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 44572 zdań frazy analiza słowotwórcza wyrazu.Znalezione w 12,23 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.