Tłumaczenia na język angielski:

  • soil analysis   

Przykładowe zdania z "analiza gleby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Obejmie on ciągłą inwentaryzację stanu koron drzew, inwentaryzację stanu gleby i listowia oraz pomiary zmian przyrostowych, szybkości osadzania i obserwacje meteorologiczne, zgodnie z obiektywnymi metodami pobierania próbek, a także analizę zgodnie z ustalonymi metodamiThis contains the continuous inventory of the crown condition, the inventory of soil and foliar condition and measurements on increment changes, deposition rates and meteorology in accordance with objective sampling methods and analysed in accordance with established methods
Wystarczająco dużo, by przekonać go do wykonania analizy gleby, a następnie załatwić rzeczoznawcęJust enough to get him to take a soil test... and then get a gold expert in for evaluation
Analiza zmian właściwości geochemicznych gleb torfowych oraz sukcesja roślinności na wypalonym torfowisku Biele Suchowolskie (Biebrzański Park Narodowy)The analysis of the geochemical changes of the organic soils and plant succession on the burnt peatland Biele Suchowolskie- Biebrza National Park
Jeżeli w sprawozdaniu o stanie gleby chce się napisać o zagrożeniach, które mogą istnieć w danym miejscu, należy przeprowadzić analizę ryzyka, a w ramach takiego badania trzeba wziąć pod uwagę obecne użytkowanie terenu oraz jego przyszłe użytkowanie, na które udzielono zgodyIf there is a desire for the soil status report to include a judgement on the possible risks of the site in question, a risk assessment needs to be carried out and this assessment must take account of the current and approved future use of the site
Odpowiednio, proszę określić rodzaje przeprowadzanych analiz, zgodnie z art. ‧, dotyczących parametrów gleby, zgodnie z załącznikiem ‧ B pkt. ‧, poza wymienionymi w załączniku ‧ B pkt. ‧ (odczyn pH i metale ciężkieIf appropriate, indicate which types of analysis are carried out, pursuant to Article ‧, on soil parameters in accordance with Annex ‧ B, other than those mentioned in Annex ‧ B (pH and heavy metals
Stałe doskonalenie charakterystyki ekologicznej produktów powinno dokonywać się poprzez analizę cyklu ich życia, która musi uwzględniać szereg elementów, takich jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii, ograniczanie różnorodności biologicznej, zanieczyszczanie powietrza i gleby itpThe constant environmental improvement of products should be achieved by studying their life-cycle, which should in turn make use of a set of indicators such as greenhouse gas emissions, water consumption, the use of non-renewable energies, the reduction of biodiversity, air and soil contamination, etc
Również zgodnie z badaniami analizy błędów wartości Kd poniżej ‧ cm‧ g–‧ nie można oszacować dokładnie z obniżenia stężenia w fazie wodnej, nawet jeżeli najbardziej korzystny (z punktu widzenia dokładności) stosunek gleba/roztwór, tj. ‧, zastosowanoAlso, according to error analysis studies, Kd values below ‧ cm‧ g-‧ cannot be estimated accurately from a decrease in concentration in the aqueous phase, even when the most favourable (from point of view of accuracy) soil/solution ratio is applied, i.e
Sady drzew owocowych założone w danym regionie muszą znajdować się na nasłonecznionych, wyżej położonych terenach (‧–‧ m), na glebach dobrej jakości o odpowiedniej zawartości wapna i substancji odżywczych, zgodnie z analizą glebyThe fruit tree plantations established in the given production region must be located in sunny fields on higher lying areas (‧-‧ m), on good quality soil with a proper lime content and adequate nutrient content, according to soil analyses
Obejmuje on ciągłą inwentaryzację stanu koron drzew, inwentaryzację stanu gleby i listowia, pomiary zmian przyrostowych, szybkości osadzania, obserwacje meteorologiczne, pobieranie prób roztworu glebowego i analizę oraz ocenę roślinności gruntowej zgodnie z obiektywnymi metodami pobierania próbek i analizowanych zgodnie z ustalonymi metodamiThis contains the continuous inventory on the crown condition, the inventory of soil and foliar condition and measurements on increment changes, deposition rates, meteorology, soil solution sampling and analysis and ground vegetation assessment in accordance with objective sampling methods and analysed in accordance with established methods
masa substancji badanej na glebie, w czasie ti, w którym wykonywana jest analiza (μgmass of the test substance on soil at the time ti that the analysis is performed (μg
Analiza fizykochemiczna gleb i wód w rezerwatach przyrody na terenie Parku Krajobrazowego "Dolinki Krakowskie" .Physical and chemical analysis of soil and water in the "Dolinki Krakowskie" Landscape Park.
Gleba jest poddawana corocznej analizie w celu optymalizacji wykorzystania nawozuThe soil is analysed each year to optimise fertiliser use
Należy dołączyć odpowiednie analizy gleby i flory w celu przedstawienia poziomu składników pokarmowych w uprawie, rodzaj gleby i podstawowe dane agronomiczneInclude any relevant analyses of the soil and flora to show the nutrient levels in the crop, the type of soil and the basic agronomic data
Działania będą obejmować wskaźniki różnorodności biologicznej lasów, narzędzia analizy skutków pożarów, analizę współzależności między pożarami lasów, glebami i zmianami klimatu oraz integrację informacji dotyczących zasobów leśnych dostępnych w państwach członkowskichActivities will cover forest biodiversity indicators, tools for the analysis of post-fire impacts, analysis of interactions of forest fires, soils and climate change, and the integration of information related to forests resources available from Member States
Warunki te obejmują ustalenie planów nawożenia oddzielnie dla każdego gospodarstwa rolnego, rejestrację praktyk nawożenia poprzez prowadzenie rejestrów nawożenia, okresowe analizy gleby, zielone pole w okresie zimowym po uprawie kukurydzy, specjalne przepisy dotyczące zaorywania trawy, niestosowania nawozu naturalnego przed zaoraniem trawy oraz dostosowanie nawożenia w taki sposób, aby uwzględnić udział roślin strączkowychThese conditions include the establishment of fertiliser plans on a farm by farm basis, the recording of fertiliser practices through fertiliser accounts, periodic soil analysis, green cover in winter after maize, specific provisions on grass ploughing, no manure application before grass ploughing and adjustment of fertilisation to take into account the contribution of leguminous crops
Inny kontroler odpowiadający za inną sprawę (i powiadomiony przez beneficjenta o ustaleniach eksperta technicznego) uznał, że obowiązek przeprowadzania analizy gleby na każde ‧ ha obowiązuje tylko raz na pięć lat objętych umową i faktu braku takiej analizy w drugim roku nie uznał za niezwykłyAnother checker responsible for another case (and informed by the beneficiary of the statements made by the technical expert) interpreted the obligation to carry out a soil analysis for every ‧ ha as only having to be done once during the five years covered by the contract and did not consider it unusual that such an analysis had not yet been made in year two
zaawansowane techniki tworzenia cyfrowych map wykorzystania gleb oraz geostatystyczna analiza danych o glebach, w tym klasyfikacji glebadvanced techniques of digital soil mapping and geo-statistical analysis of soil data, including soil classification
Analiza molekularnych mechanizmów oporności na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki szczepów bakterii wyizolowanych z gleby ogrodowej.Analysis of molecular resistance mechanisms of bacteria isolated from orchard soil
Po trzecie, zdegradowane gleby powinny zostać poddane rekultywacji wszędzie tam, gdzie to możliwe; powinno się to odbyć na podstawie przeprowadzonej przez państwa członkowskie analizy środowiska glebowego.Thirdly, degraded soils should where possible be restored on the basis of an analysis of soil condition, to be carried out by the Member States.
Służy to jako dodatkowa kontrola w czasie trwania analizy mającej na celu wykrycie zakłócających substancji lub zanieczyszczonych glebThis serves as a background control during the analysis to detect interfering substances or contaminated soils
Jednakże pozytywne wyniki uzyskane w badaniach międzylaboratoryjnych, np. w badaniach próbek gleby lub osadów dennych, nie oznaczają jednocześnie podobnej kompetencji w analizie próbek żywności lub pasz, które zawierają niższe poziomy skażeńHowever successful participation in interlaboratory studies for e.g. soil or sewage samples does not necessarily prove the competence also in the field of food or feed samples, which present lower contamination levels
Wszelkie koszty mające bezpośredni związek z produkcją roślinną, niewymienione w innych pozycjach kosztów: materiały do pakowania i wiązania, sznurki i liny, koszty analizy gleby, koszty konkurencyjności upraw, pokrycia plastikowe (np. do upraw truskawek), dostawy dla konserwacji i przetwórstwa upraw, magazynowanie i rynkowe przygotowanie upraw wykonane poza gospodarstwem, koszty wprowadzenia do obrotu produktów gospodarstwa, kwoty zapłacone za zakup będących przedmiotem obrotu upraw na pniu lub na dzierżawę gruntu na okres krótszy niż jeden rok pod uprawy będące przedmiotem obrotu, zakupy doraźne o charakterze uzupełniającym do produkcji własnej gospodarstwa, produktów upraw (np. winogron), przetworzonych w gospodarstwie itpAll costs having a direct connection with crop production for which there is no separate provision in the other cost headings: packing and binding materials, string and rope, cost of soil analysis, crop competition costs, plastic coverings (e.g. for strawberry growing), supplies for the preservation and processing of crops, storage and market preparation of crops done outside the farm, cost of marketing the crop products of the farm, sums paid for the purchase of marketable standing crops or to rent land for a period of less than one year to grow marketable crops, occasional purchases, complementary to the production of the holding, of crop products (e.g. grapes), processed on the holding, etc
Analiza tendencji na podstawie pomiarów stężenia azotanów w wodzie odprowadzanej ze strefy korzeniowej w okresie ‧–‧ wskazuje na jego zmniejszenie odpowiednio o ‧ % i ‧ % dla gleb piaszczysto-ilastych i piaskowychTrend analysis of measured nitrate concentration in water leaving the root zones over the period ‧-‧, shows a reduction of ‧ % and ‧ % respectively for loamy and sandy soils
Analizy próbek glebyAnalysis of soil samples
Analiza fizyczno-chemiczna działki umożliwia sprawdzenie, czy rodzaj gleby jest korzystny do rozpoczęcia uprawyA physico-chemical analysis of the plot of land is carried out in order to verify that the soil is suitable for the crop
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40750 zdań frazy analiza gleby.Znalezione w 8,81 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.