Tłumaczenia na język angielski:

  • soil analysis   

Przykładowe zdania z "analiza gleby", pamięć tłumaczeniowa

add example
Gleba jest poddawana corocznej analizie w celu optymalizacji wykorzystania nawozuThe soil is analysed each year to optimise fertiliser use
Analiza gleb wokół Wytwórni Mas Bitumicznych w Dąbrowie Tarnowskiej na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.Analysis of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Soil around Bitumen Mixing Plant in Dąbrowa Tarnowska.
Kluczowe parametry wpływające na dokładność pomiarów sorpcji obejmują: dokładność metody analitycznej w analizie obu roztworów i faz adsorbowanych, stabilność i czystość substancji badanej, osiągnięcie równowagi sorpcji, rozpiętość zmian stężenia roztworu, stosunek gleba/roztwór i zmiany w strukturze gleby w czasie trwania procesu równowagiThe key parameters that can influence the accuracy of sorption measurements include the accuracy of the analytical method in analysis of both the solution and adsorbed phases, the stability and purity of the test substance, the attainment of sorption equilibrium, the magnitude of the solution concentration change, the soil/solution ratio and changes in the soil structure during the equilibration process
Wyniki analizy ‧ próbek gleby pobranych z ‧ gruntów ornych: zawartość dostępnego dla roślin fosforu wynosi ‧ mg/kg, dostępnego potażu- ‧ mg/kg, magnezu- ‧ mg/kgA soil analysis of ‧ samples from ‧ parcels of arable land produced the following results: available phosphorus: ‧ mg/kg; available potash: ‧ g/kg; available magnesium: ‧ mg/kg
na wszystkich typach gleby po zaoraniu trawy następuje bezpośrednio uprawa roślin o wysokim poborze azotu, a nawożenie jest oparte na analizie gleby pod kątem azotu mineralnego i innych parametrów stanowiących odniesienie dla oszacowania uwalniania azotu poprzez mineralizację materii organicznejploughed grass on all soil types shall be followed immediately by a crop with high nitrogen demand and fertilisation shall be based on soil analysis concerning mineral nitrogen and other parameters providing references for estimate of nitrogen release from soil organic matter mineralisation
Warunki te obejmują ustalenie planów nawożenia oddzielnie dla każdego gospodarstwa rolnego, rejestrację praktyk nawożenia poprzez prowadzenie rejestrów nawożenia, okresowe analizy gleby, zielone pole w okresie zimowym po uprawie kukurydzy, specjalne przepisy dotyczące zaorywania trawy, niestosowania nawozu naturalnego przed zaoraniem trawy oraz dostosowanie nawożenia w taki sposób, aby uwzględnić udział roślin strączkowychThese conditions include the establishment of fertiliser plans on a farm by farm basis, the recording of fertiliser practices through fertiliser accounts, periodic soil analysis, green cover in winter after maize, specific provisions on grass ploughing, no manure application before grass ploughing and adjustment of fertilisation to take into account the contribution of leguminous crops
Stałe doskonalenie charakterystyki ekologicznej produktów powinno dokonywać się poprzez analizę cyklu ich życia, która musi uwzględniać szereg elementów, takich jak emisja gazów cieplarnianych, zużycie wody, wykorzystanie nieodnawialnych źródeł energii, ograniczanie różnorodności biologicznej, zanieczyszczanie powietrza i gleby itpThe constant environmental improvement of products should be achieved by studying their life-cycle, which should in turn make use of a set of indicators such as greenhouse gas emissions, water consumption, the use of non-renewable energies, the reduction of biodiversity, air and soil contamination, etc
Za najwyższy priorytet należy uznać analizę wpływu zmian klimatycznych na stan glebThe impact which climate change has on the soil needs to be clearly identified as a matter of the utmost priority
Pobieranie próbek gleby i jej analiza obejmuje co najmniej ‧ % działek, na których prowadzi się uprawy o wysokim poborze azotu i długim okresie wegetacji oraz co najmniej ‧ % innych działekSoil sampling and analysis shall cover at least ‧ % of the parcels cultivated with crops with high nitrogen demand and long growing season and at least ‧ % of the other parcels
Jeżeli gleby są inkubowane w masie, przygotowywane są duże ilości gleby poddanej i nie poddanej działaniu badanej substancji i pod-próbki do analizy są pobierane w miarę potrzeby podczas badaniaWhen soils are incubated in bulk, large quantities of each treated and untreated soils are prepared and subsamples to be analysed are taken as needed during the test
Analiza wybranych właściwości fizykochemicznych gleby na terenie szkółki leśnej Nadleśnictwa Gorlice - Zagórzany.Analysis of selected physical and chemical properties of soil in forest nurseries Forestry Gorlice - Zagórzany.
Osad i gleba, na której jest on stosowany, podlegają analizie zgodnie z przepisami załączników ‧ A i ‧ B. Metody referencyjne dotyczące pobierania próbek i analizy określa załącznik ‧ CSludge and soil on which it is used shall be analyzed as outlined in Annexes ‧ A and ‧ B. The reference methods for sampling and analysis are indicated in Annex ‧ C
• zakup przenośnego urządzenia do pobierania próbek gleby , • stosowanie GPS do analizy próbek , • program zarządzania użytkowaniem gruntów rolnych , który został wykorzystany do przyznawania rekompensat dla rolników z tytułu ekstensyfikacji produkcji na wrażliwych obszarach , • szkolenia pracowników , • projekt strony internetowej , • indywidualne konsultacje z rolnikami w sprawie kodeksu praktyk rolniczych , • konsultacje z wybranymi rolnikami dotyczące przetwarzania i usuwania gnojowicy na wrażliwych obszarach , • wydar zenia mające na celu informowanie i podnoszenie świadomości na temat ochrony wody z udziałem urzędników władz publicznych , decydentów politycznych i rolników oraz wizyty w terenie dla studentów , • współpraca między kilkoma regionalnymi stowarzyszeniami na rzecz dostaw wody , • wsparcie naukowe ze strony uniwersytetu w Regensburgu .• purchase of a mobile unit for soil sampling ; • use of GPS for analysis of the samples ; • amanagement programme for agricultural land use that was employed for granting compensation payments to farmers for the extensification of production in sensitive areas ; • training of staff ; • design of a website ; • individual consultations with farmers about a code of agricultural pr actices ; • consultations with selected farmers about the treatment and disposal of liquid manure in sensitive areas ; • information and awareness-raising events about water protectionwith public officials , policymakers and farmers , aswell as on-site visits for students ; • cooperation between several regional water supply associations ; • scientific support from the University of Regensburg .
materiały do pakowania i wiązania, sznurki i liny, koszty analizy gleby, koszty konkurencyjności upraw, pokrycia plastikowe (np. do upraw truskawek), dostawy dla konserwacji i przetwórstwa upraw, magazynowanie i rynkowe przygotowanie upraw wykonane poza gospodarstwem, koszty wprowadzenia do obrotu produktów gospodarstwa, kwoty zapłacone za zakup przeznaczonych do sprzedaży biomas lub na dzierżawę gruntu na okres krótszy niż jeden rok, pod uprawy przeznaczone do sprzedaży, zakupy doraźne o charakterze komplementarnym do produkcji własnej gospodarstwa oraz produktów upraw (np. winogron), przetworzonych w gospodarstwie, itppacking and binding materials, string and rope, cost of soil analysis, crop competition costs, plastic coverings (e.g. for strawberry growing), supplies for the preservation and processing of crops, storage and market preparation of crops done outside the farm, cost of marketing the crop products of the farm, sums paid for the purchase of marketable standing crops or to rent land for a period of less than one year to grow marketable crops, occasional purchases, complementary to the production of the holding, of crop products (e.g. grapes), processed on the holding, etc
Reprezentatywne próbki gleby do analizy powinny być zasadniczo sporządzone poprzez zmieszanie ‧ próbek podstawowych pobranych na obszarze nieprzekraczającym ‧ ha, przeznaczonym na te same cele rolneThe representative soil samples for analysis should normally be made up by mixing together ‧ core samples taken over an area not exceeding ‧ hectares which is farmed for the same purpose
Wystarczająco dużo, by przekonać go do wykonania analizy gleby, a następnie załatwić rzeczoznawcęJust enough to get him to take a soil test... and then get a gold expert in for evaluation
Analiza molekularnych mechanizmów oporności na wybrane antybiotyki i chemioterapeutyki szczepów bakterii wyizolowanych z gleby ogrodowej.Analysis of molecular resistance mechanisms of bacteria isolated from orchard soil
Przeprowadzając omawiane analizy, państwa członkowskie mogą wyłączyć z procedur identyfikacji działające zakłady, które otrzymały zezwolenie na działalność, w którym wymieniono obowiązki związane z zapobieganiem zanieczyszczeniu gleby i z okresowym monitorowaniem stanu glebyIn performing the investigations, Member States may exempt from the identification procedures operating installations which have been granted a permit to operate that includes obligations to prevent soil contamination and to periodically monitor the state of the soil
Analiza gleb na zawartość wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz analiza fizykochemiczna wód studziennych na terenie wsi Cikowice.Soil analysis to determine polycyclic aroma hydrocarbon content and physicochemical analysis of well water in Cikowice village.
Analizy (na każde ‧–‧ ha) będą interpretowane i wykorzystywane jako podstawa dla sporządzenia sprawozdania dotyczącego stanu żyzności gleb w pierwszym i piątym roku oraz jako odniesienie roczneThe analyses (one for every ‧ to ‧ ha) shall be interpreted and used as a basis for drawing up a fertility balance report in the first and fifth years and as an annual reference
Analizę przeprowadza się w donicach, z których każda zawiera co najmniej jeden litr gleby (lub odpowiedniego podłożaThe test shall be performed in pots each containing at least one litre of soil (or suitable substrate
dokładność metody analitycznej w analizie obu roztworów i faz adsorbowanych, stabilność i czystość substancji badanej, osiągnięcie równowagi sorpcji, rozpiętość zmian stężenia roztworu, stosunek gleba/roztwór i zmiany w strukturze gleby w czasie trwania procesu równowagithe accuracy of the analytical method in analysis of both the solution and adsorbed phases, the stability and purity of the test substance, the attainment of sorption equilibrium, the magnitude of the solution concentration change, the soil/solution ratio and changes in the soil structure during the equilibration process
Proszę określić minimalną częstotliwość analiz gleby (załącznik ‧ B ustState the minimum frequency of soil analysis (Annex ‧ B
Wyniki analizy gleby pod kątem zawartości azotu i fosforu są dostępne w przypadku każdego gospodarstwa korzystającego z odstępstwaResults of nitrogen and phosphorus analysis in soil shall be available for each farm benefiting from a derogation
Analiza zmian właściwości geochemicznych gleb torfowych oraz sukcesja roślinności na wypalonym torfowisku Biele Suchowolskie (Biebrzański Park Narodowy)The analysis of the geochemical changes of the organic soils and plant succession on the burnt peatland Biele Suchowolskie- Biebrza National Park
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 43487 zdań frazy analiza gleby.Znalezione w 6,476 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.