Tłumaczenia na język angielski:

  • demographic analysis   

Przykładowe zdania z "analiza demograficzna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Analiza wpływu czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych, behawioralnych i zdrowotnych na śmiertelność osób po 50. roku życia w Europie ZachodniejAnalysis of the impact of demographic, socioeconomic, behavioral and health factors on mortality of people of age over 50 years in Western Europe.
Co więcej, EKES argumentował w ostatniej opinii wydanej z własnej inicjatywy, że zdolność krajowych systemów opieki zdrowotnej do wywiązania się z tych zadań zależy od szeregu czynników społeczno-gospodarczych i demograficznych wymagających głębszej analizy, jeśli mamy osiągnąć lepsze zrozumienie złożoności tego problemu i przewidywać potencjalnie destrukcyjne trendyFurthermore, the EESC argued, in a recent own-initiative opinion, that the ability of national health-care systems to fulfil these objectives depends on a number of socio-economic and demographic factors that require deeper analysis if we are to achieve a better understanding of the complexity of the problem, and anticipate potentially disruptive trends
Przestrzenne i demograficzne uwarunkowania przestępczości. Analiza porównawcza Bodo i Białej PodlaskiejSpatial and demographic determinants of crime. Comparative analysis of Bodo and Biala Podlaska.
Kategorie najbardziej zadowolone to te, które w analizach społeczno-demograficznych określa się jako najlepiej poinformowane: raczej mężczyźni niż kobiety, raczej osoby pracujące na własny rachunek i pracownicy umysłowi niż robotnicy i bezrobotni, raczej osoby młode niż starsze, raczej mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi, raczej osoby o wyższym niż o niższym wykształceniuThe most positive categories are those that all socio-demographic analysis deems most informed: men more so than women, the self-employed and clerical workers more than manual workers and the unemployed, young people more than older people, urban dwellers more than rural dwellers, those with educational qualifications more than those with low levels of education
Głównym celem statystyki demograficznej będzie dostarczanie kompletnego zestawu danych i analiz potrzebnych do oceny wpływu zmian demograficznych zachodzących w EuropieThe key objective for demographic statistics will be to provide the comprehensive set of data and analyses necessary to assess the implications of demographic change in Europe
Analiza społeczno-demograficzna miasta i gminy Glinojeck w latach 1996-2009.Socio-demographic analysis of the town and district of Glinojeck in the years 1996-2009.
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacjiMajor trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
Charakterystyka demograficzna i podstawowa na początku leczenia pacjentów biorących udział w badaniach MOTIVATE ‧ i MOTIVATE ‧ (analiza zbiorczaDemographic and baseline characteristics of patients in studies MOTIVATE ‧ and MOTIVATE ‧ (Pooled Analysis
Poza coraz liczniejszymi analizami i badaniami dotyczącymi miast i urbanizacji w państwach członkowskich, liczne mapy geograficzne ukazujące aktualne tendencje demograficzne i społeczno-gospodarcze są przygotowywane przez ESPONIn addition to an increasing number of analyses and studies concerning cities and urbanisation in the Member States numerous geographical maps are made by ESPON highlighting up-to-date demographic and socio-economic trends
Rozwiązywanie problemów demograficznych jest wyzwaniem dotyczącym wielu aspektów, które wymaga kompleksowej, strategicznej analizy, planowania i dialogu społecznego.Dealing with the demographic problems is thus a multi-faceted challenge that requires complex, strategic analysis, planning and social dialogue.
Populacyjne analizy farmakokinetyki z uwzględnieniem danych demograficznych wskazują na to, że nie są koniecznie korekty dawkowania w zależności od masy ciała lub punktacji wg skali ECOGPopulation pharmacokinetic analyses of demographic data indicate that no dose adjustments are necessary for weight or ECOG score
Analiza antropologiczna i demograficzna ludności pochowanej na cmentarzysku w Lubsku (XIV – XVII w.)The anthropological and demographic studies of population buried at Lubsko (XIV – XVII century AD)
analiza powiązań między występowaniem niepełnosprawności a tendencjami demograficznymi, analiza sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz potrzeby dzieci niepełnosprawnych w rodzinach i społecznościachanalysis of the links between disability and demographic trends, analysis of the social situation of people with disabilities and their families and the needs of children with disabilities within their families and communities
Analiza zmian demograficznych i społecznych w powiecie aleksandrowskim po roku 1990Analysis of demographic and social changes in the county Aleksandrovsky since 1990
analiza tendencji w celach społecznych (pod względem zabezpieczenia nabytych praw lub ich poszerzenia) odnośnie do zarówno dóbr, jak i usług, z uwzględnieniem tendencji demograficznych i redefiniowania relacji międzypokoleniowychanalysis of trends in social objectives (in terms of safeguarding acquired rights or extending them) regarding both goods and services, taking account of demographic trends and redefinition of the relationships between generations
Jednak może się to udać tylko wtedy, kiedy polityka europejska faktycznie będzie prowadzić do poprawy położenia społecznego ludności. EKES wyraża pogląd, że równie ważna jest pogłębiona analiza społecznych konsekwencji przemian demograficznych i z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzianą Zieloną księgę, która umożliwi szeroko zakrojoną europejską debatęThe only way that this can be achieved, however, is if EU policy brings about a real improvement in the social situation of individual people
analiza i ocena dotychczasowego wdrażania prawodawstwa wspólnotowego we wszystkich odpowiednich dziedzinach, a także koordynacja działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wsparcia trwałego i dobrego jakościowo wzrostu oraz inwestycji długoterminowych z myślą o zwalczaniu bezrobocia oraz o podjęciu wyzwań demograficznych i klimatycznych, przy równoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczościto analyse and evaluate the current implementation of Community legislation in all the areas concerned and the coordination of the measures taken by the Member States to support sustainable qualitative growth and long-term investment, with a view to combating unemployment and responding to demographic and climate challenges, while complying with the subsidiarity principle
analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwaanalysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national levels in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
Zważywszy na daleko sięgające skutki zmian demograficznych, należy to rozważyć z punktu widzenia administracji publicznej i struktury społeczeństwa, wymagając mobilizacji wszystkich podmiotów gospodarczych, kulturowych i społecznych w zorganizowanej analizie i debacie na temat różnych możliwości w zakresie podejmowanych działań.Given the far-reaching consequences of demographic change, it needs to be considered from the point of view of the public administration and the social fabric, requiring the mobilisation of all economic, cultural and social operators in a structured analysis and debate on the various options as regards the measures to be taken.
analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gospodarstw domowych i społeczeństwa w ogóleanalysis of the links between the family unit and demographic trends, identification of the existing relations between technological development (impact on communication technologies, geographical and occupational mobility) and the consequences for households and society in general
analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwaanalysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national level in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
wzywa do przeprowadzenia analizy nierynkowych czynników gospodarki unijnej, powiązanych z wyzwaniami globalizacji w obrębie UE (np. wyzwanie demograficzne) i na skalę światową (np. odpowiedzialność wobec krajów trzeciego świataCalls for an analysis of the non-market factors of the EU economy which are connected to the challenges of globalisation within the EU (such as demographic challenge) and worldwide (such as responsibility towards third world countries
analizę sytuacji w obszarze współpracy pod względem jego mocnych i słabych stron, jak również celów trwałego rozwoju, oraz przyjętą strategię postępowania w tej sytuacji, z uwzględnieniem kryteriów trwałego rozwoju, jak np. wpływ na środowisko naturalne, dziedzictwo (w tym obiekty historyczne) i nierównowagę gospodarczą i demograficznąan analysis of the situation of the cooperation area in terms of its strengths and weaknesses and sustainable development objectives, and the strategy adopted to deal with it, taking account of sustainability criteria, i.e. the impact on nature, heritage (including sites of historical interest) and economic and demographic imbalances
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 40945 zdań frazy analiza demograficzna.Znalezione w 8,436 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.