Tłumaczenia na język angielski:

  • demographic analysis   

Przykładowe zdania z "analiza demograficzna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacjiMajor trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
Głównym celem statystyki demograficznej będzie dostarczanie kompletnego zestawu danych i analiz potrzebnych do oceny wpływu zmian demograficznych zachodzących w EuropieThe key objective for demographic statistics will be to provide the comprehensive set of data and analyses necessary to assess the implications of demographic change in Europe
z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę dotyczącą zmian demograficznych, jako użyteczny wkład w analizę wieloaspektowych wyzwań, wobec których stoi Unia Europejska i uważa, że Parlament powinien przyczynić się do ogólnej refleksji dotyczącej konsekwencji niżu demograficznego i sporządzić projekty odpowiednich instrumentów politycznych, których UE i Państwa Członkowskie mogłyby użyć w celu rozwiązania tego problemuWelcomes the Green Paper on demographic change as a useful contribution to the analysis of the multifaceted challenges facing the European Union and considers that Parliament should contribute to the overall reflection on the consequences of the demographic decline and formulate proposals on the appropriate policy instruments available to the Union and the Member States to address it
analiza powiązań między występowaniem niepełnosprawności a tendencjami demograficznymi, analiza sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz potrzeby dzieci niepełnosprawnych w rodzinach i społecznościachanalysis of the links between disability and demographic trends, analysis of the social situation of people with disabilities and their families and the needs of children with disabilities within their families and communities
definicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstwthe definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdings
wzywa państwa członkowskie do podjęcia reform w celu zagwarantowania finansowej trwałości krajowych systemów społecznych, bez szkody dla nabytych praw, wzajemnego wsparcia i solidarności międzypokoleniowej, z uwzględnieniem kontekstu zmieniającego się społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju technologii; podkreśla, że niektóre z państw członkowskich odnoszących największe sukcesy już przeprowadziły takie reformy, zachowując jednocześnie trwałość i skuteczność swoich systemów społecznych; uważa zatem, że powinno się wykonać analizy porównawcze już przeprowadzonych reform, łącznie z analizami SWOT (mocne/słabe strony, możliwości i zagrożenia) reform, które mają dopiero być realizowane; podkreśla znaczenie propagowania doskonałości, m.in. dzięki łączeniu dobrych praktykCalls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
Analiza zmian demograficznych i społecznych w powiecie aleksandrowskim po roku 1990Analysis of demographic and social changes in the county Aleksandrovsky since 1990
Płeć a trwanie życia. Analiza demograficznaSex and duration of life. Demographic analysis
Analiza Parlamentu Europejskiego dotycząca głównych zagadnień demograficznych jest w dużym stopniu zgodna z wnioskami sprawozdania Komisji z 2007 r.The European Parliament's analysis of the main demographic issues is to a great extent in line with the conclusions of the Commission's 2007 report.
analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gospodarstw domowych i społeczeństwa w ogóleanalysis of the links between the family unit and demographic trends, identification of the existing relations between technological development (impact on communication technologies, geographical and occupational mobility) and the consequences for households and society in general
Charakterystyka w populacjach pacjentów Wiek, rasa/grupa etniczna, płeć Analizę farmakokinetyki populacyjnej preparatu Xolair przeprowadzono w celu oceny wpływu charakterystyki demograficznejCharacteristics in patient populations Age, Race/Ethnicity, Gender The population pharmacokinetics of Xolair were analysed to evaluate the effects of demographic characteristics
Konieczna analiza i ocena społecznego, gospodarczego i finansowego wymiaru kryzysu, a także zaproponowanie właściwych środków dla odbudowywania w dłuższym okresie zdrowych i stabilnych rynków finansowych, które będą w stanie wesprzeć zrównoważony wzrost gospodarczy, przyczyniający się do zwalczania bezrobocia i umożliwiający reakcję na zmiany klimatyczne oraz demograficzne.It is essential to analyse and evaluate the extent of the social, economic and financial crisis, but also to propose appropriate measures for the long-term reconstruction of sound, stable financial markets able to support sustainable economic growth which can combat unemployment and respond to demographic and climate challenges.
Kategorie najbardziej zadowolone to te, które w analizach społeczno-demograficznych określa się jako najlepiej poinformowane: raczej mężczyźni niż kobiety, raczej osoby pracujące na własny rachunek i pracownicy umysłowi niż robotnicy i bezrobotni, raczej osoby młode niż starsze, raczej mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi, raczej osoby o wyższym niż o niższym wykształceniuThe most positive categories are those that all socio-demographic analysis deems most informed: men more so than women, the self-employed and clerical workers more than manual workers and the unemployed, young people more than older people, urban dwellers more than rural dwellers, those with educational qualifications more than those with low levels of education
Charakterystyka demograficzna i podstawowa na początku leczenia pacjentów biorących udział w badaniach MOTIVATE ‧ i MOTIVATE ‧ (analiza zbiorczaDemographic and baseline characteristics of patients in studies MOTIVATE ‧ and MOTIVATE ‧ (Pooled Analysis
Populacyjne analizy farmakokinetyki z uwzględnieniem danych demograficznych wskazują na to, że nie są koniecznie korekty dawkowania w zależności od masy ciała lub punktacji wg skali ECOGPopulation pharmacokinetic analyses of demographic data indicate that no dose adjustments are necessary for weight or ECOG score
w imieniu grupy GUE/NGL. - (PT) To prawda, że dochodzi do zmian demograficznych w populacji państw członkowskich UE i ważne jest ich uwzględnienie, lecz w przeprowadzanych analizach nie wystarczy stwierdzić, że spada wskaźnik urodzeń, a ludność się starzeje.It is true that there are demographic changes in the population of EU Member States which it is important to take into account but, in the analysis made, it is not sufficient to say that there is a falling birth rate and the population is ageing.
Jednak może się to udać tylko wtedy, kiedy polityka europejska faktycznie będzie prowadzić do poprawy położenia społecznego ludności. EKES wyraża pogląd, że równie ważna jest pogłębiona analiza społecznych konsekwencji przemian demograficznych i z zadowoleniem przyjmuje zapowiedzianą Zieloną księgę, która umożliwi szeroko zakrojoną europejską debatęThe only way that this can be achieved, however, is if EU policy brings about a real improvement in the social situation of individual people
Badanie budżetów czasu pracy – analiza determinant różnic pomiędzy normalną a rzeczywistą liczbą godzin pracy, z uwzględnieniem indywidualnych cech demograficznych i społecznych zatrudnionych, na podstawie BAEL.Research on Working Time Budget – Determinants Analysis of Differences Between Normal and Actual Number of Working Hours, Allowing for Individual Demographic and Social Characteristics of Employees, on the Basis of LFS (Labour Force Survey).
analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwaanalysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national levels in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
Mężczyźni oferujący zapłodnienie w sieci. Społeczno-demograficzna i kulturowa analiza zjawiskaMen offering impregnation on the Internet. Socjo – demographical and cultural analysis of the phenomenon
W moim kraju - w Hiszpanii - gdzie doszło do kryzysu demograficznego, który, jeśli to w ogóle możliwe, jest dużo poważniejszy niż średnio w Unii Europejskiej, ten rodzaj komunikatu Komisji i ten rodzaj debaty są bardzo pomocne, ponieważ jest to raczej silnie zakorzeniony problem strukturalny niż krótkoterminowa sytuacja, a takie inicjatywy powodują przeniesienie tego problemu z krajowej debaty politycznej, rozszerzając jej zakres i umożliwiając w większym stopniu analizę i reakcję.In a country such as mine - Spain - which is going through a demographic crisis that, if possible, is more serious than the average in the European Union, this type of communication from the Commission and this type of debate are very helpful, because this is a deep-rooted, structural problem rather than a short-term situation, and these things take the problem out of the national political debate and make it much broader, with greater capacity for analysis and response.
Analiza wpływu czynników demograficznych, społeczno-ekonomicznych, behawioralnych i zdrowotnych na śmiertelność osób po 50. roku życia w Europie ZachodniejAnalysis of the impact of demographic, socioeconomic, behavioral and health factors on mortality of people of age over 50 years in Western Europe.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38363 zdań frazy analiza demograficzna.Znalezione w 8,706 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.