Tłumaczenia na język angielski:

  • demographic analysis   

Przykładowe zdania z "analiza demograficzna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podkreśla pilną potrzebę zróżnicowanej analizy przemian demograficznych na szczeblu regionów, miast i gmin, bo z jednej strony nawet w obrębie jednego państwa członkowskiego jednocześnie zachodzą całkowicie odmienne, a nawet sprzeczne ze sobą procesy, a z drugiej strony w różnych regionach Europy można zaobserwować pewne typowe wzorce tych przemianstresses the urgent need to consider demographic trends at the level of regions, cities and municipalities and in a more differentiated way, as very different and in some cases contrary trends are underway simultaneously within the Member States and, on the other hand, similar patterns of development are discernible in different regions of Europe
Mężczyźni oferujący zapłodnienie w sieci. Społeczno-demograficzna i kulturowa analiza zjawiskaMen offering impregnation on the Internet. Socjo – demographical and cultural analysis of the phenomenon
Analiza zmian demograficznych i społecznych w powiecie aleksandrowskim po roku 1990Analysis of demographic and social changes in the county Aleksandrovsky since 1990
Analiza Parlamentu Europejskiego dotycząca głównych zagadnień demograficznych jest w dużym stopniu zgodna z wnioskami sprawozdania Komisji z 2007 r.The European Parliament's analysis of the main demographic issues is to a great extent in line with the conclusions of the Commission's 2007 report.
analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gospodarstw domowych i społeczeństwa w ogóleanalysis of the links between the family unit and demographic trends, identification of the existing relations between technological development (impact on communication technologies, geographical and occupational mobility) and the consequences for households and society in general
wzywa do przeprowadzenia analizy nierynkowych czynników gospodarki unijnej, powiązanych z wyzwaniami globalizacji w obrębie UE (np. wyzwanie demograficzne) i na skalę światową (np. odpowiedzialność wobec krajów trzeciego świataCalls for an analysis of the non-market factors of the EU economy which are connected to the challenges of globalisation within the EU (such as demographic challenge) and worldwide (such as responsibility towards third world countries
Kategorie najbardziej zadowolone to te, które w analizach społeczno-demograficznych określa się jako najlepiej poinformowane: raczej mężczyźni niż kobiety, raczej osoby pracujące na własny rachunek i pracownicy umysłowi niż robotnicy i bezrobotni, raczej osoby młode niż starsze, raczej mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi, raczej osoby o wyższym niż o niższym wykształceniuThe most positive categories are those that all socio-demographic analysis deems most informed: men more so than women, the self-employed and clerical workers more than manual workers and the unemployed, young people more than older people, urban dwellers more than rural dwellers, those with educational qualifications more than those with low levels of education
w imieniu grupy GUE/NGL. - (PT) To prawda, że dochodzi do zmian demograficznych w populacji państw członkowskich UE i ważne jest ich uwzględnienie, lecz w przeprowadzanych analizach nie wystarczy stwierdzić, że spada wskaźnik urodzeń, a ludność się starzeje.It is true that there are demographic changes in the population of EU Member States which it is important to take into account but, in the analysis made, it is not sufficient to say that there is a falling birth rate and the population is ageing.
z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę dotyczącą zmian demograficznych, jako użyteczny wkład w analizę wieloaspektowych wyzwań, wobec których stoi Unia Europejska i uważa, że Parlament powinien przyczynić się do ogólnej refleksji dotyczącej konsekwencji niżu demograficznego i sporządzić projekty odpowiednich instrumentów politycznych, których UE i Państwa Członkowskie mogłyby użyć w celu rozwiązania tego problemuWelcomes the Green Paper on demographic change as a useful contribution to the analysis of the multifaceted challenges facing the European Union and considers that Parliament should contribute to the overall reflection on the consequences of the demographic decline and formulate proposals on the appropriate policy instruments available to the Union and the Member States to address it
wzywa Komisję do przeprowadzenia, w ramach przyszłego programu wspólnotowego PROGRESS, szczegółowych badań, analiz oraz ocen w zakresie zmian demograficznych oraz ich wpływu na społeczeństwo i odnośne dziedziny politykiWithin the context of the Community programme Progress, calls on the Commission to carry out appropriate studies, analyses and peer reviews relating to demographic change and its impact on society and on the relevant policy areas
analiza tendencji w celach społecznych (pod względem zabezpieczenia nabytych praw lub ich poszerzenia) odnośnie do zarówno dóbr, jak i usług, z uwzględnieniem tendencji demograficznych i redefiniowania relacji międzypokoleniowychanalysis of trends in social objectives (in terms of safeguarding acquired rights or extending them) regarding both goods and services, taking account of demographic trends and redefinition of the relationships between generations
Przestrzenne i demograficzne uwarunkowania przestępczości. Analiza porównawcza Bodo i Białej PodlaskiejSpatial and demographic determinants of crime. Comparative analysis of Bodo and Biala Podlaska.
Charakterystyka w populacjach pacjentów Wiek, rasa/grupa etniczna, płeć Analizę farmakokinetyki populacyjnej preparatu Xolair przeprowadzono w celu oceny wpływu charakterystyki demograficznejCharacteristics in patient populations Age, Race/Ethnicity, Gender The population pharmacokinetics of Xolair were analysed to evaluate the effects of demographic characteristics
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacjiMajor trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
Analiza społeczno-demograficzna miasta i gminy Skępe w latach 1997-2009.Socio - demographic analisis of the town and district of Skępe in the years 1997 - 2009
analiza wpływu zmian demograficznych na politykę UE i państw członkowskich, środki i programy oraz formułowanie zaleceń dla zmian w polityce gospodarczej i innej, instrumenty i programy na szczeblu krajowym i europejskim mające na celu zapobieganie negatywnym skutkom starzenia się społeczeństwaanalysis of the impact of demographic change on EU and Member State policies, measures and programmes, and formulation of recommendations for adjustments to economic and other policies, measures and programmes at European and national levels in order to prevent the ageing of society from having a negative impact
Jeżeli chodzi o zmiany demograficzne w UE, wskaźniki i analizy statystyczne dotyczące starzenia się, stabilności, produktywności i udziału w rynku pracy będą dalej rozwijane w ramach otwartej metody koordynacji oraz we współpracy ze stosownymi grupami roboczymi RadyConcerning the demographic changes in the EU, indicators and statistical analyses relating to ageing, financial sustainability, productivity and labour participation will be further developed in the framework of the OMC and in collaboration with the relevant Council working groups
analizę sytuacji w obszarze współpracy pod względem jego mocnych i słabych stron, jak również celów trwałego rozwoju, oraz przyjętą strategię postępowania w tej sytuacji, z uwzględnieniem kryteriów trwałego rozwoju, jak np. wpływ na środowisko naturalne, dziedzictwo (w tym obiekty historyczne) i nierównowagę gospodarczą i demograficznąan analysis of the situation of the cooperation area in terms of its strengths and weaknesses and sustainable development objectives, and the strategy adopted to deal with it, taking account of sustainability criteria, i.e. the impact on nature, heritage (including sites of historical interest) and economic and demographic imbalances
Charakterystyka demograficzna i podstawowa na początku leczenia pacjentów biorących udział w badaniach MOTIVATE ‧ i MOTIVATE ‧ (analiza zbiorczaDemographic and baseline characteristics of patients in studies MOTIVATE ‧ and MOTIVATE ‧ (Pooled Analysis
Jednak nie mamy do czynienia z nową sytuacją, a obecne negatywne zmiany demograficzne zmuszają nas do postawienia kilku ważnych pytań; poszukując rozwiązań tych zmian, musimy dokonać analizy ich przyczyn i skutków.However, this situation is nothing new and the present adverse demographic changes force us to ask important questions; when looking for solutions to the changes we have to analyse their causes and consequences.
Rozwiązywanie problemów demograficznych jest wyzwaniem dotyczącym wielu aspektów, które wymaga kompleksowej, strategicznej analizy, planowania i dialogu społecznego.Dealing with the demographic problems is thus a multi-faceted challenge that requires complex, strategic analysis, planning and social dialogue.
Rozwody w Polsce, analiza socjologiczno-demograficzna.Divorces in Poland, sociological and demographic analysis.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38363 zdań frazy analiza demograficzna.Znalezione w 7,209 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.