Tłumaczenia na język angielski:

  • demographic analysis   

Przykładowe zdania z "analiza demograficzna", pamięć tłumaczeniowa

add example
Głównym celem statystyki demograficznej będzie dostarczanie kompletnego zestawu danych i analiz potrzebnych do oceny wpływu zmian demograficznych zachodzących w EuropieThe key objective for demographic statistics will be to provide the comprehensive set of data and analyses necessary to assess the implications of demographic change in Europe
Główne tendencje w społeczeństwie i ich konsekwencje: takie jak zmiany demograficzne, w tym starzenie się społeczeństwa i jego wpływ na systemy emerytalne, migracja i integracja, analiza wpływu zmian demograficznych na rozwój miast; styl życia, praca, rodzina, godzenie życia zawodowego z rodzinnym, kwestie równości płci, kwestie niepełnosprawności, zdrowie i jakość życia; ochrona interesów ekonomicznych konsumentów; nierówności; przestępczość; rola przedsiębiorstw w społeczeństwie i zróżnicowaniu ludności, przynależność etniczna, pluralizm religijny, interakcje kulturowe, zagadnienia wielokulturowe oraz kwestie związane z ochroną podstawowych praw człowieka oraz zwalczaniem wszelkich form dyskryminacjiMajor trends in society and their implications: such as demographic change including ageing and its effects on pension systems, migration and integration, analysing the implications of the demographic change for urban development; lifestyles, work, families, reconciling professional and family life, gender issues, disabilities issues, health and quality of life; economic consumer protection; inequalities; criminality; the role of business in society and population diversity, ethnicity, religious pluralism, cultural interactions multicultural issues and issues related to protection of fundamental rights and the fight against discrimination of any kind
z zadowoleniem przyjmuje Zieloną Księgę dotyczącą zmian demograficznych, jako użyteczny wkład w analizę wieloaspektowych wyzwań, wobec których stoi Unia Europejska i uważa, że Parlament powinien przyczynić się do ogólnej refleksji dotyczącej konsekwencji niżu demograficznego i sporządzić projekty odpowiednich instrumentów politycznych, których UE i Państwa Członkowskie mogłyby użyć w celu rozwiązania tego problemuWelcomes the Green Paper on demographic change as a useful contribution to the analysis of the multifaceted challenges facing the European Union and considers that Parliament should contribute to the overall reflection on the consequences of the demographic decline and formulate proposals on the appropriate policy instruments available to the Union and the Member States to address it
definicja obszaru wiejskiego przy uwzględnieniu pkt ‧.‧ Załącznika do decyzji Rady ‧/‧/WE; sytuacja demograficzna w tym analiza struktury wiekowej i płciowej ludności, migracja – napływ i odpływ, oraz problemy wynikające z presji obszarów podmiejskich i peryferyjności; czynniki napędzające gospodarkę, produktywność i wzrost gospodarczy; rynek pracy w tym struktura zatrudnienia, bezrobocia i poziomy wyszkolenia zawodowego w tym analiza sytuacji zatrudnienia pod kątem wieku i płci; ogólne użytkowanie gruntów, użytkowanie gruntów do celów rolnictwa/leśnictwa, struktura własności, średnia wielkość gospodarstwthe definition of the rural area taking into account point ‧.‧ of the Annex to Council Decision ‧/‧/EC; the demographic situation including analysis of the age and gender population structure, in- and out-migration and problems arising from peri-urban pressures and remoteness; economic drivers, productivity and growth; the labour market including the structure of employment, unemployment and skills levels including analysis of the age and gender employment situation; general and agricultural/forestry land use and ownership structure, average size of holdings
analiza powiązań między występowaniem niepełnosprawności a tendencjami demograficznymi, analiza sytuacji społecznej osób niepełnosprawnych, ich rodzin oraz potrzeby dzieci niepełnosprawnych w rodzinach i społecznościachanalysis of the links between disability and demographic trends, analysis of the social situation of people with disabilities and their families and the needs of children with disabilities within their families and communities
wzywa państwa członkowskie do podjęcia reform w celu zagwarantowania finansowej trwałości krajowych systemów społecznych, bez szkody dla nabytych praw, wzajemnego wsparcia i solidarności międzypokoleniowej, z uwzględnieniem kontekstu zmieniającego się społeczeństwa i zmieniającego się rynku pracy, zmian demograficznych, globalizacji i rozwoju technologii; podkreśla, że niektóre z państw członkowskich odnoszących największe sukcesy już przeprowadziły takie reformy, zachowując jednocześnie trwałość i skuteczność swoich systemów społecznych; uważa zatem, że powinno się wykonać analizy porównawcze już przeprowadzonych reform, łącznie z analizami SWOT (mocne/słabe strony, możliwości i zagrożenia) reform, które mają dopiero być realizowane; podkreśla znaczenie propagowania doskonałości, m.in. dzięki łączeniu dobrych praktykCalls on the Member States to undertake reforms in order to ensure the financial sustainability of national social systems, without prejudicing acquired rights, mutual support and intergenerational solidarity, having regard to the context of a changing society and a changing labour market, demographic change, globalisation and technological developments; points out that some of the most successful Member States have already carried out such reforms, while maintaining the sustainability and effectiveness of their social systems; considers, therefore, that comparative analyses should be made of the reforms already made, together with SWOT (strengths, weaknesses, opportunities and threats) analyses of those still to be implemented; stresses the importance of promoting excellence, inter alia, by pooling good practice
Analiza społeczno-demograficzna miasta i gminy Glinojeck w latach 1996-2009.Socio-demographic analysis of the town and district of Glinojeck in the years 1996-2009.
wzywa do przeprowadzenia analizy nierynkowych czynników gospodarki unijnej, powiązanych z wyzwaniami globalizacji w obrębie UE (np. wyzwanie demograficzne) i na skalę światową (np. odpowiedzialność wobec krajów trzeciego świataCalls for an analysis of the non-market factors of the EU economy which are connected to the challenges of globalisation within the EU (such as demographic challenge) and worldwide (such as responsibility towards third world countries
analiza i ocena dotychczasowego wdrażania prawodawstwa wspólnotowego we wszystkich odpowiednich dziedzinach, a także koordynacja działań podejmowanych przez państwa członkowskie w celu wsparcia trwałego i dobrego jakościowo wzrostu oraz inwestycji długoterminowych z myślą o zwalczaniu bezrobocia oraz o podjęciu wyzwań demograficznych i klimatycznych, przy równoczesnym przestrzeganiu zasady pomocniczościto analyse and evaluate the current implementation of Community legislation in all the areas concerned and the coordination of the measures taken by the Member States to support sustainable qualitative growth and long-term investment, with a view to combating unemployment and responding to demographic and climate challenges, while complying with the subsidiarity principle
Rozwody w Polsce, analiza socjologiczno-demograficzna.Divorces in Poland, sociological and demographic analysis.
Podkreśla pilną potrzebę zróżnicowanej analizy przemian demograficznych na szczeblu regionów, miast i gmin, bo z jednej strony nawet w obrębie jednego państwa członkowskiego jednocześnie zachodzą całkowicie odmienne, a nawet sprzeczne ze sobą procesy, a z drugiej strony w różnych regionach Europy można zaobserwować pewne typowe wzorce tych przemianstresses the urgent need to consider demographic trends at the level of regions, cities and municipalities and in a more differentiated way, as very different and in some cases contrary trends are underway simultaneously within the Member States and, on the other hand, similar patterns of development are discernible in different regions of Europe
Płeć a trwanie życia. Analiza demograficznaSex and duration of life. Demographic analysis
Charakterystyka w populacjach pacjentów Wiek, rasa/grupa etniczna, płeć Analizę farmakokinetyki populacyjnej preparatu Xolair przeprowadzono w celu oceny wpływu charakterystyki demograficznejCharacteristics in patient populations Age, Race/Ethnicity, Gender The population pharmacokinetics of Xolair were analysed to evaluate the effects of demographic characteristics
W moim kraju - w Hiszpanii - gdzie doszło do kryzysu demograficznego, który, jeśli to w ogóle możliwe, jest dużo poważniejszy niż średnio w Unii Europejskiej, ten rodzaj komunikatu Komisji i ten rodzaj debaty są bardzo pomocne, ponieważ jest to raczej silnie zakorzeniony problem strukturalny niż krótkoterminowa sytuacja, a takie inicjatywy powodują przeniesienie tego problemu z krajowej debaty politycznej, rozszerzając jej zakres i umożliwiając w większym stopniu analizę i reakcję.In a country such as mine - Spain - which is going through a demographic crisis that, if possible, is more serious than the average in the European Union, this type of communication from the Commission and this type of debate are very helpful, because this is a deep-rooted, structural problem rather than a short-term situation, and these things take the problem out of the national political debate and make it much broader, with greater capacity for analysis and response.
Badanie budżetów czasu pracy – analiza determinant różnic pomiędzy normalną a rzeczywistą liczbą godzin pracy, z uwzględnieniem indywidualnych cech demograficznych i społecznych zatrudnionych, na podstawie BAEL.Research on Working Time Budget – Determinants Analysis of Differences Between Normal and Actual Number of Working Hours, Allowing for Individual Demographic and Social Characteristics of Employees, on the Basis of LFS (Labour Force Survey).
Analiza antropologiczna i demograficzna ludności pochowanej na cmentarzysku w Lubsku (XIV – XVII w.)The anthropological and demographic studies of population buried at Lubsko (XIV – XVII century AD)
Analiza zmian demograficznych i społecznych w powiecie aleksandrowskim po roku 1990Analysis of demographic and social changes in the county Aleksandrovsky since 1990
analizę sytuacji w obszarze współpracy pod względem jego mocnych i słabych stron, jak również celów trwałego rozwoju, oraz przyjętą strategię postępowania w tej sytuacji, z uwzględnieniem kryteriów trwałego rozwoju, jak np. wpływ na środowisko naturalne, dziedzictwo (w tym obiekty historyczne) i nierównowagę gospodarczą i demograficznąan analysis of the situation of the cooperation area in terms of its strengths and weaknesses and sustainable development objectives, and the strategy adopted to deal with it, taking account of sustainability criteria, i.e. the impact on nature, heritage (including sites of historical interest) and economic and demographic imbalances
Co więcej, EKES argumentował w ostatniej opinii wydanej z własnej inicjatywy, że zdolność krajowych systemów opieki zdrowotnej do wywiązania się z tych zadań zależy od szeregu czynników społeczno-gospodarczych i demograficznych wymagających głębszej analizy, jeśli mamy osiągnąć lepsze zrozumienie złożoności tego problemu i przewidywać potencjalnie destrukcyjne trendyFurthermore, the EESC argued, in a recent own-initiative opinion, that the ability of national health-care systems to fulfil these objectives depends on a number of socio-economic and demographic factors that require deeper analysis if we are to achieve a better understanding of the complexity of the problem, and anticipate potentially disruptive trends
analiza powiązań między rodziną a tendencjami demograficznymi, identyfikacja istniejących powiązań między rozwojem technicznym (wpływ na techniki komunikacji oraz mobilność geograficzną i zawodową) a jego konsekwencjami dla gospodarstw domowych i społeczeństwa w ogóleanalysis of the links between the family unit and demographic trends, identification of the existing relations between technological development (impact on communication technologies, geographical and occupational mobility) and the consequences for households and society in general
Kategorie najbardziej zadowolone to te, które w analizach społeczno-demograficznych określa się jako najlepiej poinformowane: raczej mężczyźni niż kobiety, raczej osoby pracujące na własny rachunek i pracownicy umysłowi niż robotnicy i bezrobotni, raczej osoby młode niż starsze, raczej mieszkańcy miast niż mieszkańcy wsi, raczej osoby o wyższym niż o niższym wykształceniuThe most positive categories are those that all socio-demographic analysis deems most informed: men more so than women, the self-employed and clerical workers more than manual workers and the unemployed, young people more than older people, urban dwellers more than rural dwellers, those with educational qualifications more than those with low levels of education
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 38363 zdań frazy analiza demograficzna.Znalezione w 8,079 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.