wymowa: IPA: alˈfabɛt    

Tłumaczenia na język angielski:

 • alphabet     
  (Noun  ) (noun   ) [hyphenation: al·fa·be·to;]
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
 • ABC     
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
 • Romanian alphabet   
  (Proper noun  )
   
  the alphabet used in the Romanian language
 • ABC’s   
 • a b c   
 • abecé   

Pozostałe znaczenia:

 
alphabet

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

alfabet aramejskiAramaic alphabet
alfabet braille'abraille
Alfabet bułgarskiRomanization of Bulgarian
alfabet cyrylickiCyrillic alphabet
alfabet fonetycznyphonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATONATO phonetic alphabet
alfabet greckigreek alphabet
alfabet łacińskilatin alphabet; Latin alphabet
alfabetu
alfabety
międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabet", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na dziobie i rufie statku musi znajdować się jego nazwa wypisana czytelnie literami alfabetu łacińskiegoThe name of the vessel will be printed clearly in Latin characters on the bow and the stern of the vessel
Początek i zakończenie tej linii musi być oznaczone znakiem, który nie jest ani cyfrą arabską, ani literą alfabetu łacińskiego. Musi to być znak, którego pomylenie z jakąkolwiek taką cyfrą lub literą jest wykluczoneThe beginning and end of this line must be marked by a symbol which is neither an Arabic numeral nor a capital Latin letter, nor must it be possible to confuse this with any such character
Alfabet arabskiArabicAlphabet
Przedrostek nazwy pliku powinien składać się z liter alfabetuThe filename prefix should be all alphabetic characters
miesiąc, wyrażony za pomocą cyfr ‧ lub najwyżej czterech liter alfabetuthe month, expressed in numbers from ‧ to ‧ or up to four letters of the alphabet
'A' to pierwsza litera alfabetu.A is the first letter of the alphabet.
jednak w takim wypadku w żadnej z trzech części nie mogą występować przerwy, a początek i zakończenie obu linii muszą być oznaczone znakiem, który nie jest ani cyfrą arabską, ani literą alfabetu łacińskiegoHowever, in this case there must be no breaks within any of the three parts and the beginning and end of each line must be marked by a symbol which is neither an Arabic numeral nor a capital Latin letter
Te symbole wydają się być jakimś rodzajem alfabetuThese symbols seem to make up some sort of alphabet
Znam inny alfabetI only know the Air Force signals
zgodność z normą EN ‧ w odniesieniu do zestawu znaków: Alfabet łaciński Nr ‧-‧ (ISO ‧-‧ doCompliance with EN ‧ with regard to the character set: Latin alphabet Nos ‧-‧ (ISO ‧-‧ to
Małe litery alfabetuLower Alphabetical
Ludzie nauczyli się alfabetuPeople are learning the alphabet
wymienionych w załączniku II, odpowiedzialnych za zainicjowanie i prowadzenie w regionie Naddniestrza w Republice Mołdowy kampanii zastraszania i zamykania mołdawskich szkół stosujących alfabet łacińskifor the design and implementation of the campaign of intimidation and closure against Latin-script Moldovan schools in the Transnistrian region of the Republic of Moldova, as listed in Annex II
F to A, szósta litera alfabetu, więc A reprezentowała rzymskaF was A, the sixth letter of the alphabet, so A was represented by the Roman numeral
Projekty banknotów zawierajà ponadto:-* nazw ́ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRVThe other main design features of the banknotes are:-* the name of the currency-- euro-- in both the Latin (EURO) and Greek (EYPΩ) alphabets
Załącznik ‧ do wspólnego stanowiska ‧/‧/WPZiB należy zmienić z uwagi na poprawę w niektórych rejonach Naddniestrza sytuacji szkół, w których obowiązuje alfabet łacińskiAnnex ‧ to Common Position ‧/‧/CFSP should be amended in recognition of the improvements in the situation of Latin-script schools in some areas of the Transnistrian region
W kółko powtarza alfabet... od rana do wieczora, nawet w czasie posiłkówMaking her say her alphabet over and over...... from sunup to sundown, even during meals
Istnieje potrzeba zwiększenia dostępu dla osób z grup mniej uprzywilejowanych oraz aktywnego zajęcia się szczególnymi potrzebami edukacyjnymi osób niepełnosprawnych podczas realizacji wszystkich części programu, w tym poprzez stosowanie wyższych dotacji odzwierciedlających dodatkowe koszty ponoszone przez jego niepełnosprawnych uczestników oraz poprzez zapewnienie wsparcia dla uczenia się i stosowania języka migowego oraz alfabetu Braille'aThere is a need to widen access for those from disadvantaged groups and to address actively the special learning needs of those with disabilities, in the implementation of all parts of the programme, including through the use of higher grants to reflect the additional costs of disabled participants, and the provision of support for the learning and use of sign languages and Braille
Alfabet ludzkich myśli. W poszukiwaniu uniwersaliów językowychThe Alphabet of Human Thought. In Search of Linguistic Universals
Ponadto poprzez zewnętrzne opakowanie nie dało się odczytać tekstu pisanego alfabetem Braille’ a, ponieważ celofan jest śliski i przemieszcza się przy dotykaniuFurthermore the Braille text could not be read through the outer packaging as the cellophane is slippery and moves when touched
Gdybyś chciał(a) dodać dźwięki w Twoim ojczystym języku można to bardzo łatwo zrobić. Nagraj dźwięki alfabetu i umieść je w folderze o nazwie ' alpha '. Proszę zapisać litery (po jednej w linijce) w pliku tekstowym z kodowaniem utf‧ i umieścić ten plik w folderze ' alpha '. Następnie należy nagrać najbardziej aktualne sylaby i umieścić je w folderze ' syllab '. Zapisać sylaby (po jednej w linijce) w pliku tekstowym z kodowaniem utf‧ w folderze ' syllab '. Dźwięki powinny być w formacie wav lub Ogg Vorbis i wystarczająco długie aby KAudioPlayer był w stanie je odtworzyć. (czyli co najmniej ‧, ‧ sekundy długości, proszę dodać ciszę jeśli dźwięki są zbyt krótkie). Następnie dźwięki należy spakować (np. tarem) i wysłać do mnie. Dodatkowo możesz mi napisać o specjalnych znakach w Twoim języku, abym mogła je dodać do paska ZnakiIf you would like to add sounds in your own language, it is very easy to do so. Record the alphabet sounds and place them in a folder named 'alpha '. Please write the letters (one per line) in a text file and save it with utf‧ encoding in the 'alpha ' folder. Then record the most current syllables and put them in a folder named 'syllab '. Write the syllables (one per line) in a text file and save it with utf‧ encoding in the 'syllab ' folder. The sounds should be in wav or ogg format and long enough for KAudioPlayer to play them (between ‧ and ‧ seconds long, please add some silence if they are too short). Then make a tarball of all that and send it to me. Additionally you can tell me about special letters in your language so I can easily generate the special Characters toolbar
Niewidome osoby potwierdziły również, że tekst zapisany alfabetem Braille’ a na kartonie jest wyczuwalny i czytelnyIt has also been confirmed by blind persons that the Braille text on the cardboard is palpable and readable
Między łacinką a cyrylicą - spór o alfabet języka ruskiego w Galicji w pierwszej połowie XIX w.Between Latin and Cyrillic – Dispute over the Alphabet of Ruthenian Language in the first half of the 19th century
W drodze wyjątku, z powodów technicznych numer ten może zajmować dwie linie, jednak w takim wypadku w żadnej z trzech części nie mogą występować przerwy, a początek i zakończenie obu linii muszą być oznaczone znakiem, który nie jest ani cyfrą arabską, ani literą alfabetu łacińskiegoBy way of exception and for technical reasons it may also occupy two lines
Rada Europejska uznała także, że nazwa jednej waluty musi być taka sama we wszystkich językach urzędowych Unii Europejskiej, z uwzględnieniem istnienia różnych alfabetówwhereas the European Council furthermore considered that the name of the single currency must be the same in all the official languages of the European Union, taking into account the existence of different alphabets
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 218 zdań frazy alfabet.Znalezione w 0,619 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.