wymowa: IPA: alˈfabɛt    

Tłumaczenia na język angielski:

 • alphabet     
  (Noun  ) (noun   ) [hyphenation: al·fa·be·to;]
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
 • ABC     
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
 • Romanian alphabet   
  (Proper noun  )
   
  the alphabet used in the Romanian language
 • ABC’s   
 • a b c   
 • abecé   

Pozostałe znaczenia:

 
alphabet

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

alfabet aramejskiAramaic alphabet
alfabet braille'abraille
Alfabet bułgarskiRomanization of Bulgarian
alfabet cyrylickiCyrillic alphabet
alfabet fonetycznyphonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATONATO phonetic alphabet
alfabet greckigreek alphabet
alfabet łacińskilatin alphabet; Latin alphabet
alfabetu
alfabety
międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabet", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wyrecytuję ten alfabet bardzo powoli, litera po literzeI' il recite this alphabet, very slowly, letter by letter
Zgłaszając aktualizacje, KBC mogą używać zestawu znaków języka krajowego, pod warunkiem że użyją alfabetu łaciń skiegoWhen reporting updates, NCBs may use their national character set, provided they use the Roman alphabet
Jeżeli oryginalnym alfabetem nazwy, która ma być zarejestrowana, nie jest alfabet łaciński, wraz z nazwą w oryginalnym zapisie rejestruje się również transkrypcję w alfabecie łacińskimWhere the original script of a name to be registered is not in Latin characters, a transcription in Latin characters shall also be registered together with the name in its original script
Nie znam alfabetu po szwedzkuI cannot say my ABC in Swedish
INFORMACJA W ALFABECIE BRAILLE’ A żnINFORMATION IN BRAILLE M
& klettres; jest bardzo prostym programem, który pomaga dziecku lub dorosłemu w nauce alfabetu i prostych sylab w ojczystym lub obcym języku. Program wybiera losowo literę lub sylabę, następnie ta litera/sylaba jest wyświetlana i odpowiedni dźwięk jest odtwarzany. Użytkownik powinien wprowadzić tą literę lub sylabę. Poziomy, na których litera/sylaba nie jest wyświetlana, a tylko dźwięk jest odtwarzany, służą głównie jako trening. Użytkownik nie musi umieć się posługiwać myszką-wymagana jest tylko znajomość obsługi klawiatury& klettres; is a very simple application that helps a child or an adult to learn the alphabet and some simple sounds in his own language or in another language. The program picks up a letter or a syllable in random, this letter/syllable is displayed and the sound is played. The user should then type this letter or syllable. Training is done in the levels where the letter/syllable is not displayed, only the sound is played. The user does not need to know how to use the mouse, the keyboard only is needed
Taśmy magnetyczne i kasety przeznaczone do produkcji książek pisanych alfabetem BrailleMagnetic tapes and cassettes for the production of Braille and talking books
Użycie alfabetu łacińskiego w języku białoruskimUsing of Latin alphabet for the needs of Belarusian language
Używaj alfabetu Morse' aDo the Navy SEAL signals
Chcesz, bym spróbowała alfabetu?Shall we practice that alphabet?
Ale w alfabecie łacińskim Jehowa zaczyna się na " l "But in the Latin alphabet, Jehovah begins with an " I "
Zaczął od nauki alfabetuStarted walking him through his ABC' s
W kółko powtarza alfabet... od rana do wieczora, nawet w czasie posiłkówMaking her say her alphabet over and over...... from sunup to sundown, even during meals
nazwa produktu ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ lub ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (lub w alfabecie łacińskim XYGALO SITEIAS lub XIGALO SITEIAS), a następnie słowa Protected Designation of Origin (chroniona nazwa pochodzenia), bądź równoznaczne wyrażenie w innym języku lub językach w alfabecie łacińskim lub innymthe product name ΞΥΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ or ΞΙΓΑΛΟ ΣΗΤΕΙΑΣ (and/or in Latin characters XYGALO SITEIAS or XIGALO SITEIAS) followed by the words Protected Designation of Origin, or the equivalent in (an)other language(s) using the Latin or other script
Na dziobie i rufie statku musi znajdować się jego nazwa wypisana czytelnie literami alfabetu łacińskiegoThe name of the vessel will be printed clearly in Latin characters on the bow and the stern of the vessel
Program do nauki alfabetu dla KDENamea KDE program to learn the alphabet
Poziomy równoważne określone są taką samą liczbą oraz szczególnymi literami alfabetu (np. Poziom ‧a i ‧bEquivalent tiers are referred to with the same tier number and a specific alphabetic character (e.g. Tier ‧a and ‧b
To prymitywna forma komunikacji znana jako alfabet Morse' aIt' s a primitive form of communication known as Morse Code
Wraz z uznaniem języka bułgarskiego jako autentycznego języka traktatów, a także jako języka oficjalnego i roboczego, który będzie używany przez instytucje Unii Europejskiej, cyrylica stanie się jednym z trzech alfabetów oficjalnie używanych w Unii EuropejskiejWith the recognition of Bulgarian as an authentic language of the Treaties as well as an official and working language to be used by the institutions of the European Union, the Cyrillic alphabet will become one of the three alphabets officially used in the European Union
Pomimo zgłaszania przez niewidome użytkowniczki różnych uwag dotyczących problemów z odczytywaniem przez celofanowe opakowanie tekstu zapisanego alfabetem Braille’ a, zakłada się, że opakowanie to zostanie usunięte przed użyciem preparatu, dzięki czemu niewidoma osoba będzie mogła zidentyfikować produktAlthough different observations in respect to readability of the Braille text through the cellophane wrapping have been made by blind users, it is assumed that before use of the product the cellophane wrapping will be removed and therefore blind person will be in a position to identify the product
Alfabety europejskieKCharSelect section nameEuropean Alphabets
To druga litera greckiego alfabetuThe second letter of the Greek alphabet
Jednakże, w przypadku gdy na monecie nie określono waluty przy użyciu alfabetu rzymskiego, tam, gdzie jest to możliwe, jej nominał podano w nawiasachHowever, where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
Coś jak alfabet?Like an alphabet?
Od A do Z czyli biografia Agnieszki Osieckiej w alfabecie wspomnieńFrom A to Z: Biography of Agnieszka Osiecka in the alphabet of memories
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 224 zdań frazy alfabet.Znalezione w 0,245 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.