wymowa: IPA: alˈfabɛt    

Tłumaczenia na język angielski:

 • alphabet     
  (Noun  ) (noun   ) [hyphenation: al·fa·be·to;]
   
  an ordered set of letters used in a language
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
   
  A complete standardized set of letters each of which roughly represents a phoneme of a spoken language.
 • ABC     
   
  zbiór wszystkich liter ułożony w ogólnie przyjętym porządku;
 • Romanian alphabet   
  (Proper noun  )
   
  the alphabet used in the Romanian language
 • ABC’s   
 • a b c   
 • abecé   

Pozostałe znaczenia:

 
alphabet

Picture dictionary

alphabet
alphabet

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (12)

alfabet aramejskiAramaic alphabet
alfabet braille'abraille
Alfabet bułgarskiRomanization of Bulgarian
alfabet cyrylickiCyrillic alphabet
alfabet fonetycznyphonetic alphabet
Alfabet fonetyczny NATONATO phonetic alphabet
alfabet greckigreek alphabet
alfabet łacińskilatin alphabet; Latin alphabet
alfabetu
alfabety
międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet
Międzynarodowy alfabet fonetycznyInternational Phonetic Alphabet

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "alfabet", pamięć tłumaczeniowa

add example
W przypadku gdy dyrektywa określa różne daty wejścia w życie w odniesieniu do różnych norm technicznych, dodaje się literę alfabetuWhere a directive includes different dates of entry into force which refer to different technical standards a letter of the alphabet is to be added
Znam inny alfabetI only know the Air Force signals
Według alfabetu, tyle że od końcaAlphabetically, in reverse.I started with " Z. "
Ile liter ma alfabet angielski?How many letters are there in the English alphabet?
Jednakże, w przypadku gdy na monecie nie określono waluty, używając alfabetu rzymskiego, tam, gdzie jest to możliwe, jej nominał podano w nawiasachHowever, where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
Zanim nauczymy się jak budować najnowsze w dziedzinie graficznych procesory, wyrecytujmy " Alfabet Elfów "Before we learn how to build The latestIn extreme graphic chipset Processors, Let' s recite the " Code of the elves, "
'A' to pierwsza litera alfabetu.A is the first letter of the alphabet.
Jednakże w przypadku gdy na monecie nie określono waluty używając alfabetu rzymskiego, tam gdzie jest to możliwe, jej nominał podano w nawiasachHowever where the currency on the coins is not shown in roman script, where possible, its denomination in the list is shown in parenthesis
Będzie pan słyszał, jak recytuję alfabetHe will answer you.You' il hear me saying the alphabet and
Pierwsza litera greckiego alfabetuThe first letter of the Greek alphabet
Projekty banknotów zawierajà ponadto:-* nazw ́ waluty w alfabecie ∏aciƒskim (EURO) i greckim (EYRVThe other main design features of the banknotes are:-* the name of the currency-- euro-- in both the Latin (EURO) and Greek (EYPΩ) alphabets
Nie później niż ‧ grudnia ‧ r. zostanie dokonany przegląd załącznika II, mający na celu stwierdzenie, czy znajdujące się w Naddniestrzu w Republice Mołdowy mołdowskie szkoły, w których obowiązuje alfabet łaciński zostały ponownie otwarte z dniem ‧ września ‧ r. oraz czy nauczyciele, rodzice uczniów i uczniowie tych szkół nie byli następnie poddawani zastraszaniu; w celu podjęcia decyzji co do tego, czy środki skierowane przeciwko osobom wymienionym w załączniku ‧ mogą zostać uchyloneAnnex ‧ shall be reviewed no later than ‧ December ‧ with a view to assess whether Latin-script Moldovan schools in the Transnistrian region of the Moldovan Republic have re-opened as from ‧ September ‧ and teachers, parents and students of these schools have subsequently not been subjected to continued intimidation, in order to decide whether restrictions against persons, listed in Annex II, can be lifted
Ponadto poprzez zewnętrzne opakowanie nie dało się odczytać tekstu pisanego alfabetem Braille’ a, ponieważ celofan jest śliski i przemieszcza się przy dotykaniuFurthermore the Braille text could not be read through the outer packaging as the cellophane is slippery and moves when touched
Agencja udostępnia elektroniczną wersję struktury graficznej wysokiej rozdzielczości, która obejmuje czcionki OpenType (Myriad Pro oraz Minion Pro dostępne we wszystkich alfabetach języków UE) oraz rozmiary czcionek, jakie należy stosowaćThe Agency shall provide electronic version of the high definition graphic lay-out, which shall include open-type fonts (Myriad Pro and Minion Pro, available in all alphabets of EU languages) and dimensions to be used for fonts
miesiąc, wyrażony za pomocą cyfr ‧ lub najwyżej czterech liter alfabetuthe month, expressed in numbers from ‧ to ‧ or up to four letters of the alphabet
Hallie, przecwicz z nimi alfabetHallie, why don' t you run through the ABCs?
Można wykorzystywać wszystkie ‧ liter alfabetu łacińskiegoAll ‧ letters of the Latina alphabet may be used
Rewers narodowy nie powinien powtarzać żadnej informacji o nominale, ani żadnej jego części, nie powinien też powtarzać nazwy wspólnej waluty ani też jej części, chyba że wynika to z używania innego alfabetuThe national side should not repeat any indication on the denomination, or any parts thereof, of the coin neither should it repeat the name of the single currency or of its subdivision, unless such indication stems from the use of a different alphabet
gatunek, zapisany przynajmniej alfabetem łacińskim, według nazwy botanicznej, która może być podana w skrócie i bez nazwy autorów, lub według nazwy zwyczajowej (można też podać obie nazwyspecies, indicated at least in Roman characters, under its botanical name, which may be given in abridged form and without the authors
papier do pisania alfabetem BrailleBRAILLE PAPER
Coś jak alfabet?Like an alphabet?
Alfabet arabskiArabicAlphabet
Od A do Z czyli biografia Agnieszki Osieckiej w alfabecie wspomnieńFrom A to Z: Biography of Agnieszka Osiecka in the alphabet of memories
W przypadku pojazdów znajdujących się w gestii posiadaczy z siedzibą w państwie, w którym nie używa się alfabetu łacińskiego, po oznaczeniu VKM może następować jego przekład na używany w tym państwie alfabet, oddzielony od oznaczenia VKM ukośnikiemFor vehicles kept by keepers that reside in a country that does not use the Latin alphabet, a translation of the VKM in its own alphabet may be applied behind the VKM separated from it by a slash-sign
B jest drugą literą alfabetu."B" is the second letter of the alphabet.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 224 zdań frazy alfabet.Znalezione w 0,577 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.