wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (65)

adres abonenta powiadomienianotification subscriber address
adres bezwzględnyabsolute address; real address
adres bramygateway address
adres do korespondencjiforwarding address
adres domowyhome address
adres dostawyship-to address; delivery address
adres e-mailaddress; e-mail address; e-mail
adres emisjibroadcast address
adres ethernetowyEthernet address
Adres gettysburskiGettysburg Address
adres hiperłączahyperlink address
adres internetowyweb address; world wide web; Internet address; www
adres mobilnymobile address
adres na fakturzebilling address
adres narożnikacorner address
adres obcyforeign address
adres odbiorcydelivery address
adres odbiorcy fakturybill-to address
adres pamięcimemory address
adres pocztowyaddress; mailing address
adres publikacyjnypublication reference
adres punktu końcowegoendpoint address
adres serweraserver address
adres sieciowy klastracluster network address
adres sprzężenia zwrotnegoloopback address
adres transportutransport address
adres URLUniform Resource Locator
adres wirtualnyvirtual address
adres wysyłkowymailing address; shipping address
adres zdarzeniaevent address
adres związany z kontraktemcontract address
adres zwrotnyreturn address
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
agent ponownego zapisywania adresówAddress Rewriting agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach przychodzącychAddress Rewriting Inbound agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach wychodzącychAddress Rewriting Outbound agent
alternatywny adres e-mailalternate e-mail address
gromadzenie adresów e-maile-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturzebilling address information
Informacje o adresie udostępnionymShared Address Information
internetowy adres e-mailinternet e-mail address
kierować coś pod czyimś adresemto address sth to sb
klasa adresuaddress class
konwersja bitowa adresówthunking
lista adresówaddress list
lokalizator adresuaddress locator
maska adresówaddress mask
Nazwa adresuAddress Name
niewłaściwy adreswrong address
obcy adresforeign-address
pasek adresuaddress bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszkaat what address does she live
podać swój adresto give one's address
ponowne zapisywanie adresówaddress rewriting
protokół rozpoznawania adresówAddress Resolution Protocol
pula adresówaddress pool
rejestr adresów podstawowychbase address register
rekord adresuaddress record
rozszerzenie adresu fizycznegophysical address expansion; physical address extension
składnik adresuaddress component
translator adresów sieciowychnetwork address translation
usługa rozpoznawania adresów multiemisjimulticast address resolution service
wysłać list pod czyimś adresemto send a letter to sb's address
zakres adresówaddress range
zawiadomienie nowym adresie wysyłkowymnotice of new mailing address

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
Adres, na który wysyłać należy powiadomienia skierowane do Komisji EuropejskiejAddress for notifications to the European Commission
Adres: Vuka Karadżića ‧, Zvornik, Bośnia i HercegowinaAddress: Vuka Karadzica ‧, Zvornik, Bosnia and Herzegovina
Państwa Członkowskie informują Komisję i pozostałe Państwa Członkowskie o decyzjach nadających poufny charakter lub przedłużających nadanie takiego charakteru, podając nazwisko lub nazwę i adres lub siedzibę wnioskodawców, nazwy produktów kosmetycznych zawierających składnik objęty poufnym charakterem oraz numer rejestrowy określony w art. ‧ ustMember States shall inform the Commission and the other Member States of their decisions to grant requests for confidentiality or to extend such approval, indicating the name or style and address or head office of the applicants, the names of the cosmetic products containing the ingredient in respect of which the request for confidentiality has been granted, and the registration number referred to in Article
Nazwa i adres organu przyznającego pomocName and address of the granting authority
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Kohlberg Kravis Roberts/Masonite International, na adresObservations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Kohlberg Kravis Roberts/Masonite International to the following address
nazwy i adresy przedsiębiorstw (zarządców infrastruktury lub przedsiębiorstw kolejowych), od których wnioskodawca uzyskał zgodę na udział w ocenie przydatności do stosowania na podstawie badania eksploatacyjnego, poprzezthe name and address of the company(ies) (infrastructure managers and/or railway undertaking), with which the applicant has obtained an agreement to contribute to a suitability for use assessment by in-service experience
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO ORAZ WYTWÓRCY ODPOWIEDZIALNEGO ZA ZWOLNIENIE SERII, JEŚLI JEST INNYNAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER AND OF THE MANUFACTURING AUTHORISATION HOLDER RESPONSIBLE FOR BATCH RELEASE, IF DIFFERENT
Adres: Via Lungotevere Dante- Rzym, WłochyAddress: Via Lungotevere Dante- Rome, Italy
Nie zostały oznaczone nazwa i adres producenta ani rok produkcjiThe name and address of the manufacturer were not indicated nor was the year of manufacture
Pisemne oferty powinny wpłynąć najpóźniej w terminach i godzinach wymienionych w tytule II, jako złożone z potwierdzeniem odbioru albo przesłane listem poleconym, teleksem, faksem lub telegraficznie na następujący adresTenders must be submitted in writing and must either be delivered personally against a receipt or be sent by registered letter, telefax or telegram, arriving no later than the date and time stated in Title II, to the following address
Nazwa i adres nadawców nie są wymagane w żadnym dokumencie znajdującym się w pojeździeThe name and address of the consignees are not required in any document on board the vehicle
dane identyfikacyjne statku (nazwa, numer rejestracyjny, nazwa i adres armatora, rok budowythe identity of the vessel (name, registration number, name and address of owner and year of construction
W sprawie T-‧/‧ Hippocrate Vounakis, urzędnik Komisji Wspólnot Europejskich zam. w Wezembeek-Oppem (Belgia) reprezentowany przez S. Orlandiego, A. Coolena, J.-N. Louisa i E. Marchal, avocats, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich (pełnomocnicy: C. Berardis-Kayser i G. Berscheid z adresem do doręczeń w Luksemburgu), mającej za przedmiot skargę o uchylenie decyzji Komisji o odmowie awansowania skarżącego na stopień A ‧ w ramach postępowania w sprawie awansów za rok ‧, Sąd (trzecia izba izba), w składzie: M. Jaeger, Prezes, V. Tiili i M. O. Czúcz, sędziowie; sekretarz: H. Jung, wydał w dniu ‧ czerwca ‧ r. r. postanowienie, którego sentencja brzmi następującoIn Case T-‧/‧: Hippocrate Vounakis, an official of the Commission of the European Communities, residing in Wezembeek-Oppem (Belgium), represented by J.-N. Louis, E. Marchal, A. Coolen and S. Orlandi, lawyers, with an address for service in Luxembourg, against Commission of the European Communities (Agents: C. Berardis-Kayser and G. Berscheid, with an address for service in Luxembourg)- action for the annulment of the Commission's decision not to promote the applicant to grade A‧ under the ‧ promotion procedure- the Court of First Instance (Third Chamber), composed of M. Jaeger, President, V. Tiili and O. Czúcz, Judges; H. Jung, Registrar, made an order on ‧ June ‧, the operative part of which is as follows
Certyfikat musi zawierać nazwę i adres wytwórcy, wnioski z inspekcji i dane konieczne do identyfikacji zatwierdzonego typuThe certificate shall contain the name and address of the manufacturer, the conclusions of the control, the conditions under which the certificate is valid and the information necessary for identification of the type approved
Strony internetowe zawierające informacje na temat właściwych organów, o których mowa w art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, ‧, ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ oraz adres, na który należy przesyłać powiadomienia do Komisji EuropejskiejWebsites for information on the competent authorities referred to in Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ and address for notifications to the European Commission
Nazwa i adres wytwórców substancji biologicznie czynnej(ychName and address of the manufacturer(s) of the biological active substance(s
– Jeśli potrzebujesz porady, zostaw nazwisko i adres na plebanii. – Nie potrzebuję porady. – Marnujesz mój czas – orzekł ksiądz.< If you want instruction you can leave your name and address at the presbytery. > < I don’t want instruction. > < You are wasting my time, > the priest said.
Po złożeniu formularza zgłoszenia wywozowego przez Internet, należy go wydrukować, podpisać i przesłać do Komisji na adresAfter the online submission a signed print of the export declaration form needs to be sent to the Commission
W terminie ‧ dni roboczych od transakcji, wszystkie pozostałe strony zaangażowane w dostawę, powiadamiają właściwe władze o nazwach i adresach nabywców surowców i sprzedanych im ilościachWithin ‧ working days of the transaction, all other parties involved in the delivery shall, in turn, inform their competent authorities of the names and addresses of the purchasers of raw materials and the quantities sold to them
Zainteresowane strony, z siedzibą w obrębie Wspólnoty, mogą się z nimi zapoznać pod jednym z poniższych adresówInterested parties within the Community can take notice hereof on one of the following addresses
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGONAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧ – ArvinMeritor/Volvo (Assets), na adresObservations can be sent to the Commission by fax (fax No +‧/‧/‧ or ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- ArvinMeritor/Volvo (Axle Assets), to the following address
W dniu ‧ grudnia ‧ r. do Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich wpłynęła skarga Komisji Wspólnot Europejskich, reprezentowanej przez Hansa Støvlbæka i Sabine Grünheid, działających w charakterze pełnomocników, z adresem do doręczeń w Luksemburgu, przeciwko Republice Federalnej NiemiecAn action against the Federal Republic of Germany was brought before the Court of Justice of the European Communities on ‧ December ‧ by Commission of the European Communities, represented by Hans Støvlbæk and Sabine Grünheid, acting as Agents, with an address for service in Luxembourg
Proszę cię, podaj mi ten adresPlease.Just give me the address
Adres: Ulica Stevana Mokranjca ‧, Banja Luka, Bośnia i HercegowinaAddress: Ulica Stevana Mokranjca ‧, Banja Luka, Bosnia and Herzegovina
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17397 zdań frazy adres.Znalezione w 4,654 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.