wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (65)

adres abonenta powiadomienianotification subscriber address
adres bezwzględnyabsolute address; real address
adres bramygateway address
adres do korespondencjiforwarding address
adres domowyhome address
adres dostawyship-to address; delivery address
adres e-mailaddress; e-mail address; e-mail
adres emisjibroadcast address
adres ethernetowyEthernet address
Adres gettysburskiGettysburg Address
adres hiperłączahyperlink address
adres internetowyweb address; world wide web; Internet address; www
adres mobilnymobile address
adres na fakturzebilling address
adres narożnikacorner address
adres obcyforeign address
adres odbiorcydelivery address
adres odbiorcy fakturybill-to address
adres pamięcimemory address
adres pocztowyaddress; mailing address
adres publikacyjnypublication reference
adres punktu końcowegoendpoint address
adres serweraserver address
adres sieciowy klastracluster network address
adres sprzężenia zwrotnegoloopback address
adres transportutransport address
adres URLUniform Resource Locator
adres wirtualnyvirtual address
adres wysyłkowymailing address; shipping address
adres zdarzeniaevent address
adres związany z kontraktemcontract address
adres zwrotnyreturn address
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
agent ponownego zapisywania adresówAddress Rewriting agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach przychodzącychAddress Rewriting Inbound agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach wychodzącychAddress Rewriting Outbound agent
alternatywny adres e-mailalternate e-mail address
gromadzenie adresów e-maile-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturzebilling address information
Informacje o adresie udostępnionymShared Address Information
internetowy adres e-mailinternet e-mail address
kierować coś pod czyimś adresemto address sth to sb
klasa adresuaddress class
konwersja bitowa adresówthunking
lista adresówaddress list
lokalizator adresuaddress locator
maska adresówaddress mask
Nazwa adresuAddress Name
niewłaściwy adreswrong address
obcy adresforeign-address
pasek adresuaddress bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszkaat what address does she live
podać swój adresto give one's address
ponowne zapisywanie adresówaddress rewriting
protokół rozpoznawania adresówAddress Resolution Protocol
pula adresówaddress pool
rejestr adresów podstawowychbase address register
rekord adresuaddress record
rozszerzenie adresu fizycznegophysical address expansion; physical address extension
składnik adresuaddress component
translator adresów sieciowychnetwork address translation
usługa rozpoznawania adresów multiemisjimulticast address resolution service
wysłać list pod czyimś adresemto send a letter to sb's address
zakres adresówaddress range
zawiadomienie nowym adresie wysyłkowymnotice of new mailing address

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
Nazwa i adres przedstawiciela wytwórcy, o ile występuje: ...If applicable, name and address of manufacturer's representative ...
Zgłoszenie kandydatury wymaga rejestracji w Internecie pod poniższym adresemIf you wish to apply, you must register via the Internet by going to the website
Nazwa i adres wysyłającegoName and address of consigner
CompanyAddress jest adresem właściciela firmycompanyAddress is the address of the holder company
Typ adresu nadawcySender Address Type
Dokumentację można odbierać (wyłącznie osobiście) w dni robocze w godz. ‧.‧–‧.‧, w budynku MBFH pod następującym adresem: pok. ‧, sekretariat na drugim piętrze, Columbus u. ‧–‧., ‧ Budapeszt, WĘGRYThe documents can be obtained (in person only) on weekdays between ‧.‧ and ‧.‧ a.m. from the MBFH at the following address: room ‧, second floor secretariat, Columbus u. ‧–‧., ‧ Budapest, HUNGARY
Nazwa i adres producenta: ...Manufacturer's name and address: ...
Podać numer telefonu i adres poczty elektronicznejInclude the telephone No and the address for electronic mail
Adres: Via Lungotevere Dante, Rzym, Włochy (miejsce stałego zamieszkaniaAddress: Via Lungotevere Dante, Rome, Italy (domicile
NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGONAME AND ADDRESS OF THE MARKETING AUTHORISATION HOLDER
Podobnie wątpliwa jest kwestia tego, czy FBI musi znać nazwiska, adresy, adresy e-mail, numery kart kredytowych i numery bagażu osób podróżujących do USA i czy należy pozwolić na przechowywanie tych danych przez 15 lat.Just as questionable is the issue of whether the FBI needs to know the name, address, e-mail address, credit card number and number of suitcases of people travelling to the USA and whether it should be permitted to store this data for up to 15 years.
Po ustanowieniu współpracy administracyjnej i po jakiejkolwiek istotnej zmianie informacji przekazanych przez zainteresowane państwo trzecie, zarówno w ramach tej współpracy administracyjnej, jak i w odniesieniu do nazw i adresów urzędowego korespondenta i organów kontroli, Komisja publikuje stosowne zawiadomienie w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich, seria COnce administrative cooperation has been established, and following any significant amendment of the information communicated by a third country concerned both within the framework of this administrative cooperation and as regards the names and addresses of the official correspondent and of the inspection bodies, the Commission shall publish a notice to this end in the Official Journal of the European Communities (C series
Wnioski takie należy przesyłać na następujący adresAny such requests should be sent to the following address
Nazwa, adres, adres telegraficzny, adres elektroniczny, numer telefonu, teleksu i faksu podmiotu zamawiającegoName, address, telegraphic address, electronic address, telephone number, telex and fax number of the contracting entity
Adres Komisji do celów korespondencjiCommission address for correspondence
Adres: a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, USA; b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, USA; c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, Francja; d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, Belgia; e) Rue des Bataves ‧, ‧ Etterbeek (Brussels), Belgia; f) PO Box ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussels), Belgia; g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina; h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, Bośnia i Hercegowina; i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, Bośnia i Hercegowina; j) Rr Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosowo; k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosowo; l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No. ‧, PO Box ‧, Tirana, Albania; m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, PakistanAddress: (a) ‧ South ‧th Avenue, Unit ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (b) PO Box ‧, Bridgeview, Illinois ‧, U.S.A.; (c) ‧ rue du Lazaret, ‧ Strasbourg, France; (d) Vaatjesstraat ‧, ‧ Putte, Belgium; (e) Rue des Bataves ‧, ‧ Etterbeek (Brussels), Belgium; (f) PO Box ‧, ‧ Etterbeek ‧ (Brussels), Belgium; (g) Mula Mustafe Baseskije Street ‧, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (h) Put Mladih Muslimana Street ‧/A, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina; (i) ‧ Potur Mahala Street, Travnik, Bosnia and Herzegovina; (j) Rr. Skenderbeu ‧, Lagjja Sefa, Gjakova, Kosovo; (k) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo; (l) Rruga e Kavajes, Building No. ‧, Apartment No ‧, PO Box ‧, Tirana, Albania; (m) House ‧ Street No ‧, Sector F- ‧/‧, Islamabad, Pakistan
Posiadacz: (nazwa/nazwisko, pełny adres i Państwo CzłonkowskieHolder: (name, full address and Member State
nazwisko lub nazwa zakładu oraz adres zakładu i jego numer odróżniającythe name or business name and address of the establishment and its distinguishing number
należy podać nazwę i adres jednostki, gdzie przeprowadzono napromieniowanie lub też jej numer identyfikacyjny, jak przewidziano w arteither the identity and address of the facility which carried out the irradiation or its reference number as provided for in Article ‧ shall be indicated
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr: (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Tata Motors/Jaguar/Land Rover, na adresObservations can be sent to the Commission by fax ((‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M.‧- Tata Motors/Jaguar/Land Rover, to the following address
Państwo członkowskie publikuje pełny tekst programów pomocy wchodzących w zakres niniejszego rozporządzenia oraz poinformuje Komisję o adresie internetowym publikacjiMember State shall publish the full text of the aid schemes which fall within the scope of this Regulation and shall communicate to the Commission the internet address of the publication
Mogą one zostać nadesłane Komisji za pomocą faksu (na nr (‧-‧) ‧ ‧ ‧ lub ‧ ‧ ‧) lub listownie, z zaznaczonym numerem referencyjnym: COMP/M.‧- Trimoteur/NIBCapital/Fortis/Sandd, na adresObservations can be sent to the Commission by fax (No (‧-‧) ‧ ‧ ‧ or ‧ ‧ ‧) or by post, under reference number COMP/M. ‧- Trimoteur/Fortis/NIB CApital/Sandd, to the following address
Wymienione wyżej przewodniki i wytyczne, jak również program pracy i wszelkie inne informacje odnoszące się do zaproszenia(-ń) można uzyskać w Komisji pod następującymi adresamiThese guides and guidelines, as well as the work programme and other information relating to the call(s), can be obtained from the Commission via the following addresses
Idź do adresuGoto Address
Adres: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, IraqAddress: Sadoon St, Al-Ani Building, first floor, Baghdad, Iraq
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17843 zdań frazy adres.Znalezione w 6,457 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.