wymowa: IPA: ˈadrɛs /ˈadrɛs/    

Tłumaczenia na język angielski:

 • address             
  (Noun  ) (verb, noun   ) []
   
  direction for letters
   
  informacje o tym, gdzie znajduje się jakiś budynek lub gdzie ktoś mieszka
   
  To reference a particular storage location.
   
  Direction or superscription of a letter, or the name, title, and place of residence of the person addressed.
 • ability         
  (noun   )
 • accomplishment     
  (noun   )
 • adress   
 • aptitude   
  (noun   )
 • competence   
  (noun   )
 • direct         
  (advb, verb, adjv   )
 • direction             
  (noun   )
 • expertness   
  (noun   )
 • locator   
  (noun   )
 • skilfulness   
 • superscription   
  (noun   )

Pozostałe znaczenia:

 
(postal) address

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (65)

adres abonenta powiadomienianotification subscriber address
adres bezwzględnyabsolute address; real address
adres bramygateway address
adres do korespondencjiforwarding address
adres domowyhome address
adres dostawyship-to address; delivery address
adres e-mailaddress; e-mail address; e-mail
adres emisjibroadcast address
adres ethernetowyEthernet address
Adres gettysburskiGettysburg Address
adres hiperłączahyperlink address
adres internetowyweb address; world wide web; Internet address; www
adres mobilnymobile address
adres na fakturzebilling address
adres narożnikacorner address
adres obcyforeign address
adres odbiorcydelivery address
adres odbiorcy fakturybill-to address
adres pamięcimemory address
adres pocztowyaddress; mailing address
adres publikacyjnypublication reference
adres punktu końcowegoendpoint address
adres serweraserver address
adres sieciowy klastracluster network address
adres sprzężenia zwrotnegoloopback address
adres transportutransport address
adres URLUniform Resource Locator
adres wirtualnyvirtual address
adres wysyłkowymailing address; shipping address
adres zdarzeniaevent address
adres związany z kontraktemcontract address
adres zwrotnyreturn address
adres, na który dostarczana jest pocztamailing address
agent ponownego zapisywania adresówAddress Rewriting agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach przychodzącychAddress Rewriting Inbound agent
agent ponownego zapisywania adresów w wiadomościach wychodzącychAddress Rewriting Outbound agent
alternatywny adres e-mailalternate e-mail address
gromadzenie adresów e-maile-mail harvesting; e-mail address harvesting
informacje o adresie na fakturzebilling address information
Informacje o adresie udostępnionymShared Address Information
internetowy adres e-mailinternet e-mail address
kierować coś pod czyimś adresemto address sth to sb
klasa adresuaddress class
konwersja bitowa adresówthunking
lista adresówaddress list
lokalizator adresuaddress locator
maska adresówaddress mask
Nazwa adresuAddress Name
niewłaściwy adreswrong address
obcy adresforeign-address
pasek adresuaddress bar; breadcrumb bar
pod jakim adresem ona mieszkaat what address does she live
podać swój adresto give one's address
ponowne zapisywanie adresówaddress rewriting
protokół rozpoznawania adresówAddress Resolution Protocol
pula adresówaddress pool
rejestr adresów podstawowychbase address register
rekord adresuaddress record
rozszerzenie adresu fizycznegophysical address expansion; physical address extension
składnik adresuaddress component
translator adresów sieciowychnetwork address translation
usługa rozpoznawania adresów multiemisjimulticast address resolution service
wysłać list pod czyimś adresemto send a letter to sb's address
zakres adresówaddress range
zawiadomienie nowym adresie wysyłkowymnotice of new mailing address

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "adres", pamięć tłumaczeniowa

add example
Podać w rubryce II.‧ adres zakładu przeznaczeniaThe address of the establishment of destination shall be entered in Box II
W przypadku butelkowania na zlecenie, wskazanie podmiotu dokonującego butelkowania uzupełnia się słowami butelkowane dla (...) lub, gdy wskazuje się nazwę i adres osoby, która przeprowadziła butelkowanie w imieniu osoby trzeciej, słowami butelkowane dla (...) przez (...In case of contract bottling, the indication of the bottler shall be supplemented by the words bottled for (...) or, where the name, address of the person who has carried out the bottling on behalf of a third party are indicated, by the words bottled for (...) by (...
W stosownych przypadkach, nazwy i adresy usługodawców już wybranych przez instytucję zamawiającąWhere applicable, the names and addresses of service providers already selected by the contracting authority
Nazwa i adres wnioskodawcyName/address of applicant
Nazwa lub firma i stały adres wnioskodawcyName or corporate name and permanent address of the applicant
Setki adresówThere' s hundreds of addresses
Nazwę, adres i numer zakładu pakowania jaj oraz liczbę jaj, klasy jakościowe i wagowe oraz datę sortowania należy podawać w dokumentacji wysyłkowejThe name, address and number of the packing centre as well as the number of eggs, quality and weight grades and grading date shall be indicated on accompanying documents
W Belgii kontrola przywozu i wywozu surowca diamentowego, wymagana przez rozporządzenie (WE) nr ‧/‧, oraz obsługa celna odbywać się będzie tylko pod adresemIn Belgium the controls of imports and exports of rough diamonds required by Regulation (EC) No ‧/‧ and the customs treatment will only be done at
Nazwa i adres wysyłającegoName and address of consignor
Sprawozdanie pana posła Martina jest doskonałym przykładem takiego podejścia, ponieważ skierowane w nim zarzuty pod adresem Rumunii są zarówno kontrowersyjne, jak i bezpodstawne.Indeed, the Martin report is the best example of this approach as the accusations it makes against Romania are both controversial and unfounded.
Dodatkowe informacje, co do sposobu dostępu do bazy danych Celex, prosimy szukać pod podanym niżej adresem internetowym pod tytułem informacja na temat subskrypcjiFor more information on how to access Celex, see subscriber information links below
Organy celne państw członkowskich Wspólnoty i Albanii udostępniają sobie wzajemnie za pośrednictwem Komisji Wspólnot Europejskich wzory odcisków pieczęci używanych w ich urzędach celnych przy wystawianiu świadectw przewozowych EUR.‧ oraz adresy organów celnych odpowiedzialnych za weryfikację tych świadectw i deklaracji na fakturzeThe customs authorities of the Member States of the Community and of Albania shall provide each other, through the Commission of the European Communities, with specimen impressions of stamps used in their customs offices for the issue of movement certificates EUR.‧ and with the addresses of the customs authorities responsible for verifying those certificates and invoice declarations
Dnia ‧ sierpnia ‧ r. do Sądu Pierwszej Instancji Wspólnot Europejskich została wniesiona skarga przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich przez Société Internationale de Diffusion et d'Édition, z siedzibą w Vitry-sur-Seine (Francja), reprezentowaną przez Nicole Coutrelis i Valérie Giacobbo, adwokatów, z adresem do doręczeń w LuksemburguAn action against the Commission of the European Communities was brought before the Court of First Instance of the European Communities on ‧ August ‧ by Société Internationale de Diffusion et d'Édition (SIDE), established in Vitry-sur-Seine (France), represented by Nicole Coutrelis and Valérie Giacobbo, lawyers, with an address for service in Luxembourg
Wydrukowana ulotka dla pacjenta musi zawiera nazw i adres wytwórcy odpowiedzialnego za zwolnienie danej serii produktu leczniczegoThe printed package leaflet of the medicinal product must state the name and address of the manufacturer responsible for the release of the concerned batch
Przywożone produkty wytworzone przez inne przedsiębiorstwa, których nazwa i adres nie zostały wymienione w części normatywnej niniejszego rozporządzenia, łącznie z podmiotami powiązanymi z przedsiębiorstwami konkretnie wymienionymi, nie mogą korzystać z tych stawek i do ich produktów stosowane są stawki dla wszystkich pozostałych przedsiębiorstwImported products produced by any other company not specifically mentioned in the operative part of this Regulation with its name and address, including entities related to those specifically mentioned, cannot benefit from these rates and shall be subject to the duty rate applicable to all other companies
Nazwa i adres odbiorcy w miejscu przeznaczeniaName of consignee and address at place of destination
Dodatkowe informacje: a) podany wyżej adres w Belgii to adres skrzynki pocztowejOther information: (a) Belgian address above is a PO Box
Pewnie adresów tych planet też nie macie?I don' t suppose you happen to know the addresses of any of those planets
Konieczne jest także każdorazowe podawanie adresów instytucji walczących z tym procederem.Every time, it is also essential to give the addresses of institutions involved in the fight against this practice.
nazwę i adres producentathe name and address of the manufacturer
Urząd Nadzoru EFTA zaprasza niniejszym państwa EFTA, państwa członkowskie UE i zainteresowane strony do zgłaszania uwag w sprawie omawianego środka w ciągu jednego miesiąca od publikacji niniejszego zawiadomienia oraz o kierowanie ich na poniższy adresThe EFTA Surveillance Authority hereby gives the EFTA States, EU Member States and interested parties notice to submit their comments on the measure in question within one month from the publication of this notice to
Adres: Saemul ‧-Dong Pyongchon District, Pyongyang, KRLDAddress: Saemul ‧-Dong Pyongchon District, Pyongyang, DPRK
Takie osoby mogą przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej, nie później niż w podanym terminie składania zgłoszeń (decyduje data stempla pocztowego), wydrukowany elektroniczny formularz zgłoszeniowy, wskazując numer referencyjny procedury rekrutacyjnej i nazwę stanowiska, pod adres: EUROJUST, Recruitment Office, P.O. Box ‧, ‧ BD The Hague, The NetherlandsThese candidates may submit by postal mail, no later than the indicated closing date for the submission of applications (the postmark date will serve as proof), a printed version of the e-application form, and mail it with reference number of the selection procedure and title of the post to Eurojust, Recruitment Office, PO Box ‧, ‧ BD The Hague, The Netherlands
Adres: via Catalani ‧, Varese (WłochyAddress: via Catalani ‧, Varese (Italy
W przypadku, gdy podmiot skupujący nie dostarczy bezpośrednio surowca pierwszym przetwórcom, powiadamia właściwe władze o nazwach i adresach stron zaangażowanych w dostawę wraz nazwami i adresami pierwszych przetwórcówWhere delivery of the raw materials to the first processors is not made by the collectors direct, the latter shall inform their competent authorities of the names and addresses of the parties involved in the delivery, together with the names and addresses of the first processors
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17843 zdań frazy adres.Znalezione w 4,456 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.