Tłumaczenia na język angielski:

  • Muñeca Brava   

Przykładowe zdania z "Zbuntowany anioł", pamięć tłumaczeniowa

add example
Może być to dobra okazja, aby zapytać nowego prezydenta, jakie są plany jego kraju w odniesieniu do tych zamrożonych konfliktów, nie tylko na Kaukazie, lecz też w Transnistrii; uważam, że być może nowy prezydent będzie potrafił określić swoje zamiary dotyczące porozumień podpisanych z OBWE w 1999 r. w odniesieniu do sytuacji w tych zbuntowanych państwach, republikach, stanach itp.This may present an opportunity to question the new president on what his country plans to do about these frozen conflicts, not only in the Caucasus but also in Transnistria; perhaps there the new president can indicate his intentions with regard to the agreements that were made in the OSCE back in 1999, I believe, regarding the situation in these breakaway countries, republics, states and so on.
mając na uwadze, że utrzymywanie się konfliktów zbrojnych i stała obecność zbuntowanych grup zbrojnych w regionie Wielkich Jezior stanowią poważne zagrożenie dla pokoju, stabilności, demokracji i rozwoju tego regionu; mając na uwadze, że taka sytuacja stanowi również zagrożenie dla współpracy pomiędzy państwami tego regionu i sprzeniewierza wysiłki podejmowane przez społeczność międzynarodową na rzecz powstania dynamicznych i dobrze prosperujących państw demokratycznych w tym regionie oraz poprawy warunków życia obywateli tych państwwhereas the persistence of armed conflicts and renegade armed groups in the Great Lakes region constitutes a serious threat to peace, stability, democracy and the development of that region; whereas it compromises cooperation between the states of the region and cancels out the efforts of the international community to bring about the emergence of vibrant and prosperous democratic states in that region and the improvement of the living conditions of their respective populations
" Operacja przebiegła bardzo sprawnie... uronionych zostało jedynie kilka kropli krwi... na dowód tego, że zbuntowane ścięgna... uległy wreszcie kunsztowi chirurga. "" The operation went like magic... with only a few drops of blood on the skin... to show that the rebel tendon... had at last yielded to the surgeon' s art. "
Tylko zbuntowanym zabójcąThat was only the heating
Powinnaś wiedzieć, panno Lang, jak dokładnie Lex i Jason badają historię Isobel Thoreaux, twojej zbuntowanej przodkiniYou should know, Miss Lang...... how thoroughly Lex and Jason have studied Isobel Thoreaux...... your rebellious ancestor
Zbuntowanym aniołkiemAn avenging angel
Art - ziny jako medium poezji zbuntowanejArt zines as the medium of the poetry incited to rebel
Zbuntowani i nieobecni. Problem Inności i Obecności w wybranych utworach Mariusza SieniewiczaRebellious and absent. Otherness and strangeness in selected works of Mariusz Sieniewicz
Od dziecka byłaś zbuntowanaYou' ve been angry since you were a little girl
Raporty o zbuntowanych robotach napływają z Nowego Jorku, Chicago i Los AngelesReports of attacks by robots are coming in from New York, Chicago, and Los Angeles
Kiedyś, Rzymski generał uspokoił zbuntowaną prowincję...... zabijąc wszystkich jej mieszkańcówOnce, a Roman general brought peace to a rebellious province... by killing all its citizens
Istnieje szansa, że zbuntowani Jaffa nas uratująThere is a chance Adal and his rebel Jaffa can free us later
Ta dziewczyna Anzu Natsuno, która ją znalazła, jest zbuntowanaThat girl Anzu Natsuno that found her is pretty rebellious
Sądzimy, że zbuntowani górnicy z księżyców NabooOur intelligence points to disgruntled spice miners on the moons of Naboo
Do pewnego dnia, kiedy to zbuntowany naukowiec przybył do Southland ze szczepionką na naszą dolegliwośćUntil one day, when a renegade scientist arrived in the Southland with a cure for our sickness
Nie wolno nam zapominać, że początkowe żądania zbuntowanych obywateli miały charakter socjalny: jeśli o to chodzi, zarówno naród egipski, jak i naród tunezyjski żądają lepszej dystrybucji bogactwa i lepszej przyszłości.We must not forget that the initial requests made by the populations that revolted were social: the people of Egypt, like the people of Tunisia for that matter, are requesting a better distribution of wealth and a future.
Pan Cogito o postawie zbuntowanejMr. Cogito on a rebellious attitude
Rządy objął desygnowany przez zbuntowaną armię Rajoelina.Power was seized by Rajoelina, who was designated by the army.
Dowódcy wojskowi uważają, że ich dyktatura jest konieczna dla trwałego utrzymania kraju w całości i podporządkowania sobie zbuntowanego narodu.The military leaders consider their dictatorship necessary to be able to keep the country together permanently and to subjugate the rebellious people.
Człowiek zbuntowany w twórczości Brunona JasieńskiegoRebel man in artistic work of Bruno Jasieński
Jane jest typową nastolatką./ Zbuntowana, niepewna,/ zagubiona./ Chciałbym móc jej powiedzieć,/ że to wszystko kiedyś minie./ Ale nie chcę jej okłamywaćJanie' s a pretty typicaI teenager:- [ Computer Beeps ] angry, insecure, confused
Niestety po zastrzeleniu w dniu 2 marca prezydenta Vieiry przez zbuntowanych żołnierzy, czyli dzień po zamordowaniu naczelnego dowódcy armii, nad krajem ponownie pojawiły się ciemne chmury nienawiści i przemocy, powodujące dalsze podziały.However, the dark clouds of divisive hate and violence appeared again over the country after the shooting of President Vieira by renegade soldiers on 2 March, the day after the killing of the chief of the army.
Zakończyć to zbuntowane zgromadzenie!Disperse this riotous assembly!
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1156 zdań frazy Zbuntowany anioł.Znalezione w 0,951 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.