Tłumaczenia na język angielski:

  • Muñeca Brava   

Przykładowe zdania z "Zbuntowany anioł", pamięć tłumaczeniowa

add example
Można by powiedzieć że prawie zmieniliśmy anioły o ‧ letniej historii w anioły technologii i mamy wewnętrzną potrzebę dowiedzenia się, czy jesteśmy sami we wszechświecie.Powinniśmy wstydzić się nazywać ich aniołami ponieważ przestajemy wierzyć w tego typu przesądy i zaczynamy wierzyć w życie pozaziemskieThese conflicting reports sent shock waves around the world, and the name " Roswell " became a pop culture code word that forever links extraterrestrial visitation with enduring mystery
Anioł./ Trzymałem w ramionach anioła./ Anioła z odciętymi skrzydłami./ Byłem jak linoskoczek,/ wysoko ponad głęboką otchłaniąAn angel.I was carrying an angel in my arms. An angel whose wings had been clipped
Masz cholerne szczęście... ale anioły... anioły jeszcze z tobą nie skończyły!Angels.The angels are not done with you yet
W porównaniu z finansowaniem przez anioły biznesu, Investbx z jednej strony ułatwia zapewnianie większych ilości kapitału, a z drugiej strony wymaga większego zakresu ujawnianych informacji i niezależnych badań niż anioły biznesuIn comparison with business angels financing, Investbx, on the one hand, facilitates the provision of larger amounts of equity, and on the other hand, requires greater level of disclosure and independent studies than business angels
Wprawdzie niektóre sieci lub konsorcja aniołów biznesu mogą zapewniać takie same kwoty kapitału właścicielskiego, ich konkurencja z Investbx w tym przypadku może być dość ograniczona, ponieważ takie anioły biznesu oferowałyby kapitał po niższych kosztach niż Investbx, ponieważ nie wymagają tego samego zakresu badań i ujawnianych informacjiAlthough some business angel networks or syndications may provide the same amounts of equity capital, their competition with Investbx in this case may be rather limited because such business angels would offer equity at lower costs than Investbx, as they do not require the same level of research and disclosure
publiczne korporacje inwestycyjne, spółki kapitałowe podwyższonego ryzyka, osoby fizyczne lub grupy osób prowadzące regularną działalność inwestycyjną podwyższonego ryzyka, które inwestują kapitał własny w firmy nienotowane na giełdzie (anioły biznesu), pod warunkiem że cała kwota inwestycji takich aniołów biznesu w jedno przedsiębiorstwo nie przekroczy ‧ EURpublic investment corporations, venture capital companies, individuals or groups of individuals with a regular venture capital investment activity who invest equity capital in unquoted businesses (business angels), provided the total investment of those business angels in the same enterprise is less than EUR
Chodź do swojego dziwnego Anioła...- Chodź do mnie, dziwny AnieleCome to me/your strange Angel
Można by powiedzieć, że prawie zmieniliśmy anioły o ‧ letniej historii w anioły technologii i mamy wewnętrzną potrzebę dowiedzenia się, czy jesteśmy sami we wszechświecieWere we really the first creatures in the universe capable of traveling to another world?
On przybywa szukając Anioła i Darli, a w końcu znajduje nienarodzone dziecko Anioła...... które zapewne nie jest złe, czego się obawialiśmy,...... a niektórzy sądzą, że jest jakąś postacią MesjaszaHe' s looking for Angel and Darla and finds Angel' s unborn child...... who wasn' t evil as we feared...... but was meant to be some messianic figure
Anioł, Anioł, AniołAngel, Angel, Angel
Obraz anioła i diabła w opowiadaniu Nikołaja Leskowa „Napiętnowany aniołThe image of angel and devil in Nikolai Leskov's story "The Sealed Angel"
Ten pirat, który chciał zabić Anioła, Anioł nazwał goThe pirate' s about to kill Angel, Angel calls him
Widzisz, w swoim proroczym śnie, Jakub widzi, jak walczy z aniołem, ale jest to tak jasna i namacalna wizja, że kiedy Jakub się ocknie, wręcz może czuć ranę, którą spowodował aniołYou see, in his prophetic dream, Jacob sees himself grappling with the angel, but it is such a clear and tangible vision that when Jacob wakes up, he can actually feel the blow inflicted on his body by the angel
Może jest równy aniołom,... ale chyba aniołom śmierciWell, if he' s an angel, all right then... but he damn well must be a killer angel
Ten anioł, jest moim ulubionym aniołemThis angel, she is my favorite angel
Ty wanna widzi żonę jego tatusia anioł kogo... ale to jest prawdziwy idealny anioł na aparatach fotograficznychYou wanna see his daddy' s wife who' s an angel... but this is a real ideal angel on the cameras
Ponieważ Anioł z duszą...... jest nieco innym wyzwaniem niż Anioł bez duszyBecause an Angel with a soul...... is a slightly different challenge than an Angel without a soul
Temat porównawczy. Anioł Jáchyma Topola i Pod Mocnym Aniołem Jerzego Pilcha. Porównanie problemu outsidera w prozie polskiej i czeskiej lat 90Comparative Subject. Jachym Topol`s Angel and Jerzy Pilch`s. The Strong Angel Inn. Comparation of Outsider Problem in Polish and Czech 90`s Prose
" Spojrzałem... i ujrzałem anioła" And I looked...... and beheld an angel
Złodzieje wdzierają się gdzie anioły boją się kroczyćThieves rush in where angels fear to tread
Słyszy, AniołaIt hears, Angel
Dialog jest jedynym sposobem na przezwyciężenie najgorszych aniołów naszej natury.Dialogue is the only way to defeat the worst angels of our nature.
Gdyby wszystkie dobre rzeczy dookoła nas były wysłane z niebios, mogliby posłać mi aniołaIf all good things around us are sent from Heaven above, they' ve sent me down an angel
uznaje trudności, przed jakimi stoją MŚP w Unii Europejskiej oraz innych krajach OECD podczas finansowania projektów oraz popiera wprowadzenie zachęt podatkowych w celu umożliwienia MŚP korzystania z pośrednich mechanizmów finansowych, takich jak m.in. kapitał akcyjny dla przedsiębiorców, sieci aniołów biznesuRecognises the difficulties facing SMEs in the European Union and other OECD countries in financing their projects and endorses the provision of fiscal incentives to encourage SMEs to take more advantage of intermediary financing mechanisms, such as, inter alia, entrepreneurial share capital and business angel networks
Kutasy ze skrzydłami jak anioły latały nade mnąCocks with wings like angels flying all around me
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1141 zdań frazy Zbuntowany anioł.Znalezione w 5,241 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.