Tłumaczenia na język angielski:

  • Muñeca Brava   

Przykładowe zdania z "Zbuntowany anioł", pamięć tłumaczeniowa

add example
Istnieje szansa, że zbuntowani Jaffa nas uratująThere is a chance Adal and his rebel Jaffa can free us later
Noc listopadowa w oczach jej współczesnych – narodowe powstanie czy rewolucja zbuntowanych romantyków?November Night in the eyes of contemporaries – national uprising or revolution of rebellious romantics?
Bo on tak ukochał swój kraj... że poświęcił swe jedyne zbuntowane dziecięFor he so loved his country... he gave his only seditious child
Wybrzeże Kości Słoniowej ma szansę zakończyć trwający od dziesięciu lat kryzys polityczno-wojskowy i położyć kres rządom tymczasowym, które podzieliły kraj na lojalistyczne południe i zbuntowaną północ.Côte d'Ivoire has the chance to bring to an end a decade of political, military and provisional government crises that divided the country into loyalist south and rebellious north.
Zakończyć to zbuntowane zgromadzenie!Disperse this riotous assembly!
Niestety po zastrzeleniu w dniu 2 marca prezydenta Vieiry przez zbuntowanych żołnierzy, czyli dzień po zamordowaniu naczelnego dowódcy armii, nad krajem ponownie pojawiły się ciemne chmury nienawiści i przemocy, powodujące dalsze podziały.However, the dark clouds of divisive hate and violence appeared again over the country after the shooting of President Vieira by renegade soldiers on 2 March, the day after the killing of the chief of the army.
Tylko zbuntowanym zabójcąThat was only the heating
Jane jest typową nastolatką./ Zbuntowana, niepewna,/ zagubiona./ Chciałbym móc jej powiedzieć,/ że to wszystko kiedyś minie./ Ale nie chcę jej okłamywaćJanie' s a pretty typicaI teenager:- [ Computer Beeps ] angry, insecure, confused
Poza wykorzystywaniem handlu i dostaw energii jako dyplomatycznej broni, Putin konsekwentnie starał się podważyć integralność terytorialną Gruzji poprzez ciche wsparcie zbuntowanych republik Abchazji i Południowej Osetii.Aside from using trade and energy supplies as diplomatic weapons, Putin has consistently sought to undermine Georgia's territorial integrity through tacit support for the breakaway, self-styled republics of Abkhazia and South Ossetia.
Powinnaś wiedzieć, panno Lang, jak dokładnie Lex i Jason badają historię Isobel Thoreaux, twojej zbuntowanej przodkiniYou should know, Miss Lang...... how thoroughly Lex and Jason have studied Isobel Thoreaux...... your rebellious ancestor
Zbuntowani chłopiRebel slaves
Próbują zwerbować zbuntowanych JaffaThey are attempting to recruit rebel Jaffa
Prezydent Francji omal nie zachłysnął się od wychwalania Rosji, a ta nie wycofała wojsk ze zbuntowanych regionów Gruzji i uznała ich niepodległość.The French President nearly fell over himself to praise Russia, yet Russia did not withdraw its troops from the rebel regions of Georgia, and acknowledged their independence.
Za naszą południową granicą, na oczach Europejczyków rozgrywa się prawdziwy libijski dramat. Reżim Kaddafiego nie tylko utrzymuje pozycje, ale też bardzo silnie atakuje zbuntowane regiony kraju.Mr President, a true Libyan drama is playing out before European eyes on our southern border, as Gaddafi's regime of terror is not only holding its ground; it is very much on the attack against renegade regions of the country.
mając na uwadze, że w dniu ‧ marca ‧ r. prezydent Gwinei Bissau João Bernardo Vieira został zastrzelony przez zbuntowanych żołnierzy w dniu w którym w zamachu bombowym zginął szef sztabu armii, generał Batista Tagmé Na Waié; mając na uwadze, że wskutek tych zabójstw ze sceny politycznej zostały usunięte dwie bardzo potężne, rywalizujące ze sobą osobistości, którym w ciągu ostatnich czterech miesięcy udało się ujść z życiem z kilkakrotnie podejmowanego usiłowania zabójstwawhereas on ‧ March ‧ President of Guinea-Bissau João Bernardo Vieira was shot by renegade soldiers, the day after a bomb attack which killed the army’s chief of staff, General Batista Tagmé Na Waié; whereas the killings have removed two very powerful figures and rivals who had escaped several assassination attempts in the past four months
Pan Cogito o postawie zbuntowanejMr. Cogito on a rebellious attitude
Trzy postawy wobec totalitaryzmu "Zniewolony umysł" Czesława Miłosza wobec "Ciemności w południe" Arthura Koestlera oraz "Człowieka zbuntowanego" Alberta CamusaThree attitudes towards totalitarianism. Czesław Miłosz "The captive mind" compared to Arthur Koestler's "Darkness at noon" and Albert Camus "Rebel"
"Potępia w tym zakresie decyzję podjętą przez rosyjskie Ministerstwo Obrony 31 maja 2008 r., aby wysłać swoje siły do Abchazji w celu odbudowania infrastruktury kolejowej i drogowej w zbuntowanym regionie zgodnie z dekretem prezydenckim”.'Deplores, in this regard, the decision taken by the Russian Ministry of Defence on 31 May 2008 to send its forces to Abkhazia to restore the rail and road infrastructure in the breakaway region in accordance with the presidential decree'.
Rządy objął desygnowany przez zbuntowaną armię Rajoelina.Power was seized by Rajoelina, who was designated by the army.
Człowiek zbuntowany w twórczości Brunona JasieńskiegoRebel man in artistic work of Bruno Jasieński
Po pierwsze, ma on charakter etniczny, gdyż był wymierzony przeciwko zbuntowanemu narodowi ukraińskiemu, który wielokrotnie sprzeciwiał się rusyfikacji.Firstly, it is of an ethnic nature, since it was directed against the rebelling Ukrainian people, who had displayed their opposition to Russification on more than one occasion.
Sądzimy, że zbuntowani górnicy z księżyców NabooOur intelligence points to disgruntled spice miners on the moons of Naboo
Art - ziny jako medium poezji zbuntowanejArt zines as the medium of the poetry incited to rebel
Strach uczy pokory nawet najbardziej zbuntowanych, moja drogaFear humbles even the most rebellious spirit, my dear
Niestety zasady uzgodnione w komunik acie z Nairobi nie zostały natychmiastowo wcielone w * ycie , poniewa * uzbrojone siły DRK ( FARDC ) rozpoczły ofensywprzeciwko siłom rebelianckim zbuntowanego generała Nkundy .Unfortunately , the principles agreed in the Nairobi communiqué were not immediately put into practice , as the Armed Forces of the DRC ( FARDC ) launched an offensive against the rebel forces of renegade General Nkunda .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1156 zdań frazy Zbuntowany anioł.Znalezione w 1,585 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.