Tłumaczenia na język angielski:

  • Ujazdów Castle   

Przykładowe zdania z "Zamek Ujazdowski w Warszawie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Działalność programu Artists-In-Residence Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w latach 2003–2012Activity of the Artists-In-Residence Laboratory programme at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, 2003–2012
Wystawy Programu Fotografii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1990 - 1999Exhibitions of the Programme of Photography at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle from 1990 till 1999
Koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1983-1993.Concerts at the Royal Castle in Warsaw in the years 1983-1993.
Widok Warszawy od strony Pragi Bernarda Bellotta i cykl widoków Warszawy z Zamku Królewskiego w WarszawieView of Warsaw from part of Prague Bernardo’s Bellotto’s and cycle of view of Warsaw
Lekcje muzealne jako forma wychowania estetycznego (na przykładzie działalności oświatowej Zamku Królewskiego w Warszawie)Museum’s lessons as the form of the aesthetic education (based on the activity of The Royal Castle in Warsaw)
Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta van Rijn. Studium obrazu z Galerii Lanckorońskich Zamku Królewskiego w WarszawieRembrandt’s Girl in a Picture Frame. The Study of the painting from the Lanckoronski’s Gallery at the Royal Castle in Warsaw
Bibliografia katalogów wystaw tymczasowych na Zamku Królewskim w Warszawie z lat 1983-2011Bibliography directories temporary exhibitions at the Royal Castle in the years 1983-2011
Public relations instytucji kultury (na przykładzie Zamku Królewskiego w Warszawie)Public relations of the cultural institution (The case of the Royal Castle in Warsaw)
Digitalizacja zbiorów muzealnych na przykładzie projektu Zamku Królewskiego w WarszawieDigitisation of museums’ collections on the basis of the Royal Castle in Warsaw's project
Symbolika władzy królewskiej we wnętrzach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu na Wodzie w Łazienkach KrólewskichSymbols of royal authority in the representative interiors of the Royal Castle in Warsaw and the Palace on the Water in the Royal Baths
Zbiory Biblioteki Naukowej Zamku Królewskiego w WarszawieThe collection of the Library of the Royal Castle in Warsaw
Rozpalić do sztuki– Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski jako placówka wychowania estetycznego dzieci i młodzieżyIgnite to art – Center for Contemporary Art Ujazdowski Castle as a center of aesthetic education of children and teenagers
Rola parków w przestrzeni miejskiej na przykładzie Parku UjazdowskiegoPark's funktions in city space with example of Ujazdowski Park
Zarządzanie pasem drogowym na przykładzie Zarządu Dróg Miejskich w WarszawieTraffic Lane Management on the base of Warsaw Municipal Streets and Roads Administration
Metody promocji stosowane w marketingu sportowym na przykładzie otwarcia nowego stadionu Legii WarszawaThe methods of promotion used in sports marketing, based on the case of the opening of the new Legia Warszawa stadium.
Działalność informacyjna lokalnych instytucji pomocy społecznej sektora publicznego w Warszawie.Informative activities of public sector's social assistance institutions locally in Warsaw.
Chińsko-amerykańskie rozmowy ambasadorskie w Warszawie 1958-1970 Przyczyny, przebieg, skutkiSino-American Ambassadorial Talks in Warsaw 1958-1970 -Causes, Course and Consequences
Ochrona warszawskich dóbr kultury podczas drugiej wojny światowej na przykładzie działalności Stanisława Lorentza i pracowników Muzeum Narodowego w WarszawieThe protection of cultural property in Warsaw during the Second World War on the example of Stanislaw Lorentz and staff of the National Museum in Warsaw
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Naczelny Sąd Administracyjny (Rzeczpospolita Polska) w dniu ‧ kwietnia ‧ r.- Emilian Kuć i Halina Jeziorska-Kuć przeciwko Dyrektorowi Izby Skarbowej w WarszawieReference for a preliminary ruling from the Naczelny Sąd Administracyjny (Poland) lodged on ‧ April ‧- Emilian Kuć and Halina Jeziorska-Kuć v Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie
Dziesięć lat musicalu w Teatrze Muzycznym Roma w Warszawie.Ten years of the musical in The Roma Musical Theatre in Warsaw.
Analiza Prawna Instytucji Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieLegal Analysis of the Warsaw Stock Exchange
Możliwości powrotu do domu rodzinnego dzieci z Domów Dziecka(Na przykładzie Domu dziecka nr 11 w Warszawie)Capabilities return to family house of child from children's homes on example of children's home in warsaw number 11
Programy readaptacji społecznej na podstawie POKLU w Zakładzie Karnym Warszawa - BiałołękaSocial rehabilitation programs on the basis of Human Capital Program Operating (HCPO) in penitenciary Warsaw ? Białołęka
Globalne i lokalne makroekonomiczne czynniki ryzyka występujące na rynku akcji Giełdy Papierów Wartościowych w WarszawieGlobal and local macro-economic factors of risks on stock market of Warsaw Stock Exchange.
Zmiany funkcjonalne i architektoniczne Pałacu Krasińskich w Warszawie w XIX i I poł. XX w.Functional and architectural changes Krasinski Palace in Warsaw in the nineteenth and the first half of the twentieth century
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2473772 zdań frazy Zamek Ujazdowski w Warszawie.Znalezione w 351,287 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.