Tłumaczenia na język angielski:

  • Ujazdów Castle   

Przykładowe zdania z "Zamek Ujazdowski w Warszawie", pamięć tłumaczeniowa

add example
Działalność programu Artists-In-Residence Laboratory w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie w latach 2003–2012Activity of the Artists-In-Residence Laboratory programme at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle in Warsaw, 2003–2012
Widok Warszawy od strony Pragi Bernarda Bellotta i cykl widoków Warszawy z Zamku Królewskiego w WarszawieView of Warsaw from part of Prague Bernardo’s Bellotto’s and cycle of view of Warsaw
Obraz Warszawy i mieszkańców Warszawy w świadomości studentów warszawskich uczelni niepochodzących z Warszawy.The image of Warsaw and Warsaw inhabitants as perceived by the students of Warsaw higher education institutions who do not come from Warsaw.
Koncerty w Zamku Królewskim w Warszawie w latach 1983-1993.Concerts at the Royal Castle in Warsaw in the years 1983-1993.
Symbolika władzy królewskiej we wnętrzach reprezentacyjnych Zamku Królewskiego w Warszawie i Pałacu na Wodzie w Łazienkach KrólewskichSymbols of royal authority in the representative interiors of the Royal Castle in Warsaw and the Palace on the Water in the Royal Baths
Dziewczyna w ramie obrazu Rembrandta van Rijn. Studium obrazu z Galerii Lanckorońskich Zamku Królewskiego w WarszawieRembrandt’s Girl in a Picture Frame. The Study of the painting from the Lanckoronski’s Gallery at the Royal Castle in Warsaw
Bibliografia katalogów wystaw tymczasowych na Zamku Królewskim w Warszawie z lat 1983-2011Bibliography directories temporary exhibitions at the Royal Castle in the years 1983-2011
Zbiory Biblioteki Naukowej Zamku Królewskiego w WarszawieThe collection of the Library of the Royal Castle in Warsaw
Public relations instytucji kultury (na przykładzie Zamku Królewskiego w Warszawie)Public relations of the cultural institution (The case of the Royal Castle in Warsaw)
Digitalizacja zbiorów muzealnych na przykładzie projektu Zamku Królewskiego w WarszawieDigitisation of museums’ collections on the basis of the Royal Castle in Warsaw's project
Lekcje muzealne jako forma wychowania estetycznego (na przykładzie działalności oświatowej Zamku Królewskiego w Warszawie)Museum’s lessons as the form of the aesthetic education (based on the activity of The Royal Castle in Warsaw)
Współpraca w Obszarze Metropolitalnym Warszawy w sferze transportu zbiorowego na przykładzie Legionowa i WarszawyCooperation in the metropolitan area of Warsaw in the field of public transport.
„Odbudowa Warszawy w latach 1945-1949 na łamach „Życia Warszawy”The reconstruction of Warsaw in the years 1945-1949 in the columns “Zycie Warszawy”
Polska wyjaśnia, że taka adaptacja związana jest z rozwojem rynku budowlanego, którego istotny wzrost w okolicach Warszawy przewidywany jest na wiele lat, co w związku z lokalizacją w Warszawie może zapewnić AHW przewagę pierwszego podmiotu na rynkuPoland explains that this adaptation is a response to the development of the construction market, for which substantial growth is predicted for many years in the Warsaw area, which may give AHW a first-mover advantage due to its location in Warsaw
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Artur Weryński/Mediatel ‧B SpółkaReference for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (Poland) lodged on ‧ July ‧- Artur Weryński v Mediatel ‧B
Sprawa C-‧/‧: Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia w Warszawie (Rzeczpospolita Polska) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Artur Weryński/Mediatel ‧B SpółkaCase C-‧/‧: Reference for a preliminary ruling from the Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia (Poland) lodged on ‧ July ‧- Artur Weryński v Mediatel ‧B
Wystawy Programu Fotografii Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w latach 1990 - 1999Exhibitions of the Programme of Photography at the Centre for Contemporary Art Ujazdowski Castle from 1990 till 1999
Skarga na przewlekłość postępowania sądowego w sprawach karnych (na przykładzie spraw z Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi - Północ w Warszawie)Complaint on protractedness of judicial proceedings in criminal cases ( based on criminal cases from Warsaw district court of Praga-Północ)
Rola Urzędu Pracy Miasta Stołecznego Warszawy w kształtowaniu rynku pracy w WarszawieThe Labour Office’s role in creating the labour market situation in Warsaw
Relacje Urzędu Miasta st. Warszawy ze szkolnictwem wyższym publicznych w Warszawie w okresie 2004-2008 r.The relationship between Warsaw City Hall's administration and public higher education in Warsaw between year 2004 and 2008
Struktura funkcjonalno-przestrzenna ulicy Krakowskie Przedmieście w Warszawie po remoncie w opinii mieszkańców WarszawySpatial and functional structure of the Krakowskie Przedmieście street in Warsaw after the renovation in opinion of Warsaw’s residents.
Kreowanie wizerunku Warszawy w świetle analizy przewodników po Warszawie z II połowy XIX wiekuCreating an image of Warsaw in the light of the analysis guidebooks to Warsaw from the second half of the 19th century.
"Opowieści o Warszawie. Stolica w oczach studentów z mniejszych miast. Analiza percepcji i struktury Warszawy.""Stories about Warsaw. Capital of Poland in the eyes of students from smaller cities. An analysis of perception and structure of Warsaw."
obchody roku chopinowskiego w warszawie. działania promocyjne urzędu miasta warszawyChopin’s Year in Warsaw. Promotion activities of the city hall.
uwzględniając wniosek Zastępcy Prokuratora Okręgowego w Warszawie o uchylenie immunitetu posła Witolda Tomczaka w związku z postępowaniem karnym prowadzonym przez Prokuraturę Rejonową w Warszawie (Warszawa Śródmieście Północ), Polska, z dnia ‧ grudnia ‧ r., przekazany przez Prokuratora Generalnego RP w dniu ‧ stycznia ‧ r. i ogłoszony na posiedzeniu plenarnym w dniu ‧ marca ‧ rhaving regard to the request by the Deputy Public Prosecutor of Warsaw for waiver of the immunity of Witold Tomczak in connection with the criminal proceedings conducted by the District Prosecutor's Office in Warsaw (Warszawa Śródmieście Północ), Poland, which was made on ‧ December ‧, forwarded by the Polish Prosecutor General on ‧ January ‧ and announced in plenary sitting on ‧ March
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2328982 zdań frazy Zamek Ujazdowski w Warszawie.Znalezione w 358,45 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.