Tłumaczenia na język angielski:

  • Bird’s eye   
     
    An option in Microsoft Virtual Earth that allows the user to view an object in a 45-degree angle from above in bird's eye view.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

z lotu ptakabird's eye view

Przykładowe zdania z "Z lotu ptaka", pamięć tłumaczeniowa

add example
Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WEFresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of poultry, ratites, farmed or wild feathered game obtained from birds slaughtered before ‧ August ‧ and in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC
Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z mięsa drobiowego lub je zawierające, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z mięsa drobiowego lub je zawierające, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, mięso z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych/surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ sierpnia ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WEFresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of poultry, ratites, farmed or wild feathered game obtained from birds slaughtered before ‧ August ‧ and in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC
Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z ptaków łownych hodowlanych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, dzikich lub hodowlanych ptaków łownych/przetwory mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso ptaków bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub hodowlanych ptaków łownych otrzymane z ptaków ubitych przed dniem ‧ stycznia ‧ r. i zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WE (niniejsza decyzjaFresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of poultry, ratites, farmed or wild feathered game obtained from birds slaughtered before ‧ January ‧ and in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC
Z zadowoleniem przyjmuję fakt, że Parlament Europejski ocenia sprawozdanie roczne Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI), choć tylko z lotu ptaka.I welcome the fact that the European Parliament appraises the annual report of the European Investment Bank (EIB), albeit from a distinctly bird's-eye view.
Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych lub zawierające takie mięso/przetwory mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, mięsa z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych lub zawierające takie mięso zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WEFresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC
Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/świeże mięso z hodowlanych ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych, lub zawierające takie mięso/przetwory mięsne składające się z mięsa drobiowego, mięsa z ptaków bezgrzebieniowych, mięsa z hodowlanych lub dzikich ptaków łownych, lub zawierające takie mięso, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WEFresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat in accordance with Article ‧ of Decision ‧/‧/EC
Nie pamiętasz nic z lotu ptaka, jak szybowałeś, nic?You don' t remember taking off, flying like a bird?
Jeśli zaznaczone, w razie potrzeby zostanie użyty widok " z lotu ptaka "If true, the bird 's eye view will be shown if needed
autor. - (DE) Panie przewodniczący! Każdy, kto widział kiedykolwiek region Wielkich Jezior Wschodniej Afryki z lotu ptaka, mógł pomyśleć, że to raj.author. - (DE) Mr President, anyone who has ever seen the Great Lakes region of East Africa from the air might think that it was paradise.
O ile to możliwe, gołębiom należy zapewnić przestrzeń wystarczającą do podniesienia się do lotu, z oddzielnym obszarem grzędowania dla każdego ptaka, co najmniej wzdłuż jednej ściany pomieszczeniaPigeons should be allowed an area sufficient for flight wherever possible, with a separate perching area for each bird along at least one wall of the enclosure
To tutaj.Bilbord na tarasie... będzie widoczny nawet z lotu ptakaThis one... a hoarding on the terrace... will be visible from the fly- over
Praca artystyczna: Z lotu ptaka; praca teoretyczna: Inspiracje twórczością plastyczną dzieci w malarstwie Tadeusza DominikaArtistical diploma: From bird's-eye view, Teoretical diploma: Childrens' creativity inspiration in T. Dominik 's paintings
Ale do dyplomu musieli ją cyknąć z lotu ptakaHer high school picture was an aerial photograph
Mam widok z lotu ptakaI' ve got a bird' s eye view
Świeże mięso/mięso mielone/mechanicznie odkostnione mięso drobiowe, ptaków bezgrzebieniowych oraz hodowlanych i dzikich ptaków łownych lub wyroby mięsne/produkty mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, z ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych lub surowa karma dla zwierząt domowych oraz nieprzetworzone surowce paszowe zawierające jakiekolwiek części drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych otrzymane z ptaków poddanych ubojowi lub upolowanych przed dniem ‧ lutego ‧ r., zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji Komisji ‧/‧/WEFresh meat/minced meat/mechanically separated meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game or meat preparations/meat products consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game or raw pet food and unprocessed feed material containing any parts of poultry, ratites, farmed or wild feathered game obtained from birds slaughtered or hunted before ‧ February ‧ and in accordance with Article ‧ of Commission Decision ‧/‧/EC
Świeże mięso z drobiu/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych/wyrób mięsny składający się z lub zawierający mięso z drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych/preparat mięsny składający się z lub zawierający mięso z drobiu ptaków bezgrzebieniowych, dzikich bądź hodowlanych ptaków łownych, uzyskane z ptactwa ubitego przed dniem ‧ listopada ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WEFresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of, poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of, poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat obtained from birds slaughtered before ‧ November ‧ in accordance with Article ‧ of Decision ‧/‧/EC
Świeże mięso drobiowe/świeże mięso z ptaków bezgrzebieniowych/świeże mięso z dzikich ptaków łownych/wyroby mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso z ptaków bezgrzebieniowych, dzikich lub hodowlanych ptaków łownych/preparaty mięsne składające się z lub zawierające mięso drobiowe, mięso ptaków bezgrzebieniowych, mięso z dzikich lub hodowlanych ptaków łownych, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ decyzji ‧/‧/WEFresh poultry meat/fresh ratite meat/fresh meat of wild feathered game/fresh meat of farmed feathered game/meat product consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat/meat preparation consisting of, or containing meat of poultry, ratites, farmed or wild feathered game meat in accordance with Article ‧ of Decision ‧/‧/EC
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Chorwacji oraz uchylająca decyzję ‧/‧/WE stanowi, że państwa członkowskie mają zawiesić przywóz żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych, niektórych żywych ptaków innych niż drób, włącznie z ptakami domowymi, jaj wylęgowych tych gatunków oraz określonych produktów uzyskanych z ptaków z części terytorium ChorwacjiCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Croatia and repealing Decision ‧/‧/EC provides that Member States are to suspend imports of live poultry, ratites, farmed and wild feathered game, certain live birds other than poultry, including pet birds, and hatching eggs of those species as well as certain products from birds, from parts of the territory of Croatia
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom oraz decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotycząca niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoli ustanawiają niektóre środki ochronne dotyczące przywozu z państw trzecich nieprzetworzonych piór, ptaków innych niż drób oraz ptaków towarzyszących swoim właścicielomCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain countries and the movement from third countries of birds accompanying their owners and Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries for the import of captive birds lay down certain protection measures concerning the importation of unprocessed feathers, birds other than poultry and birds accompanying their owners from third countries
W jednym z Państw Członkowskich wykryto wysoce zjadliwą grypę ptaków u przywiezionych ptaków poddanych kwarantannie, po czym Komisja przyjęła decyzję ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącą niektórych środków ochronnych w odniesieniu do wysoce zjadliwej grypy ptaków w niektórych państwach trzecich oraz przemieszczania z państw trzecich ptaków towarzyszących swoim właścicielom oraz decyzję ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. dotyczącą niektórych środków ochronnych odnoszących się do wysoce zjadliwej grypy ptaków w określonych państwach trzecich w zakresie przywozu ptaków żyjących w niewoliHighly pathogenic avian influenza was detected in imported birds in quarantine in a Member State, and the Commission adopted Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries and the movement from third countries of birds accompanying their owners, and Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in certain third countries for the import of captive birds
Decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ marca ‧ r. dotycząca niektórych środków ochronnych w odniesieniu do podejrzenia wystąpienia wysoce zjadliwej grypy ptaków w Szwajcarii stanowi, że państwa członkowskie mają zawiesić przywóz żywego drobiu, ptaków bezgrzebieniowych, hodowlanych lub dzikich ptaków łownych, niektórych żywych ptaków innych niż drób, włącznie z niektórymi ptakami domowymi, jaj wylęgowych tych gatunków oraz określonych produktów uzyskanych z ptaków z części terytorium Szwajcarii, wobec których władze tego kraju trzeciego zastosowały restrykcje o skutku równoważnym do restrykcji określonych w decyzjach Komisji ‧/‧/WE i ‧/‧/WECommission Decision ‧/‧/EC of ‧ March ‧ concerning certain protection measures in relation to a suspicion of highly pathogenic avian influenza in Switzerland provides that Member States are to suspend imports of live poultry, ratites, farmed and wild feathered game, live birds other than poultry, including certain pet birds, and hatching eggs of those species and of certain products of birds from all areas of the territory of Switzerland for which the authorities of that third country have applied equivalent restrictions to those laid down in Commission Decisions ‧/‧/EC and ‧/‧/EC
W celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H‧N‧ z ptaków dziko żyjących do ferm drobiu lub innych pomieszczeń, w których trzymane są ptaki żyjące w niewoli, została przyjęta decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H‧N‧ z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzykaIn order to reduce the risk of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza A virus of subtype H‧N‧ being introduced into poultry farms and other premises where birds are kept in captivity via wild birds, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ laying down biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by Influenza virus A subtype H‧N‧ from birds living in the wild to poultry and other captive birds and providing for an early detection system in areas at particular risk was adopted
W celu ograniczenia zagrożenia przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H‧N‧ z ptaków dziko żyjących do ferm drobiu lub innych pomieszczeń, w których trzymane są ptaki żyjące w niewoli, została przyjęta decyzja Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ października ‧ r. ustanawiająca środki bezpieczeństwa biologicznego w celu zmniejszenia ryzyka przeniesienia wysoce zjadliwej grypy ptaków spowodowanej przez wirus grypy A podtyp H‧N‧ z ptaków dziko żyjących na drób i inne ptaki żyjące w niewoli oraz przewidująca system wczesnego wykrywania na obszarach szczególnego ryzykaIn order to reduce the risk of highly pathogenic avian influenza caused by influenza A virus of subtype H‧N‧ being introduced into poultry farms and other premises where birds are kept in captivity via wild birds, Commission Decision ‧/‧/EC of ‧ October ‧ laying down biosecurity measures to reduce the risk of transmission of highly pathogenic avian influenza caused by influenza virus A subtype H‧N‧ from birds living in the wild to poultry and other captive birds and providing for an early detection system in areas at particular risk was adopted
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1341819 zdań frazy Z lotu ptaka.Znalezione w 69,005 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.