Tłumaczenia na język angielski:

 • Cetus   
  (Proper noun  )
   
  winter constellation of the northern sky
   
  Wieloryb (gwiazdozbiór)
 • Whale   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

połowy wielorybówwhaling
wielorybwhale; ; whales
Wieloryb biskajskiAtlantic Northern Right Whale
wieloryb grenlandzkibowhead whale; arctic right whale; Greenland right whale
Wieloryb grenlandzkiBowhead Whale

Przykładowe zdania z "Wieloryb", pamięć tłumaczeniowa

add example
Woda pod ciśnieniem, suwaki, wieloryby i motorówki.Prezentować na poziomie oczu dzieciWith the aquablast, little zippers, whales and speedboats...... we ask the display be at eye level
Ratuj wieloryby!Save the whales
Wyznaczone obszary powinny obejmować siedliska i gatunki morskie wymienione w Dyrektywach Siedliskowej i Ptasiej , w tym piaszczyste płycizny i rafy zimnowodne , 20 gatunków żółwi wodnych i waleni morskich ( wieloryby , delfiny i foki ) , szereg gatunków ryb wędrujących i liczne ptaki morskie .The designated sites should include marine habitats and species covered by the Habitats and Birds Directives , including sandbanks and coldwater reef s , 20 species of turtles and marine cetaceans ( whales , dolphins and seals ) , several species of migrating fish , and numerous seabirds .
Jeśli dobrze rozegramy tę partię,- może nam powie, kiedy wysyłają wielorybyIf we play our cards right, we can find out about the whales
Od dnia ‧ marca ‧ roku Wspólnota otworzy dla Norwegii roczny kontyngent taryfowy wynoszący ‧ ton, według stawki celnej w wysokości ‧ %, w odniesieniu do olejów zwierzęcych i tłuszczy pochodzenia morskiego, innych niż tłuszcze z wielorybów i kaszalotów, objętych podpozycją ex ‧ B Wspólnej Taryfy Celnej, w opakowaniach bezpośrednich o zawartości netto przekraczającej jeden kilogramFrom ‧ March ‧ the Community will open for Norway an annual tariff quota of ‧ tonnes at a rate of duty of ‧ % in respect of animal oils and fats of marine origin other than of whales or sperm-whales, falling within subheading ex ‧ B of the Common Customs Tariff, in immediate packings of a net capacity of more than one kilogram
Komisja Europejska przygotowała propozycje wzmożenia wysiłków zmierzających do ochrony wielorybów na całym świecie .The European Commission has drafted proposals to strengthen efforts to preserve and protect whale species around the world .
Polityka Rady w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatycznym jest tak pełna luk, że można ją porównać jedynie z siecią do łowienia wielorybów!The Council's climate policy has such large holes in it that it can only be compared with a fishing net for catching whales!
uwzględniając przyjęcie Konwencji o międzynarodowym handlu dzikimi zwierzętami i roślinami gatunków zagrożonych wyginięciem (CITES) i jej wprowadzenie w życie przez UE oraz przyjęcie międzynarodowego zakazu zarobkowego handlu produktami pochodzącymi od wszystkich gatunków dużych wielorybówhaving regard to the adoption by the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) and its implementation by the EU of a ban on international commercial trade in the products of all species of great whales
Czwórka jest dla łowiących wielorybyThe four is for catching whales
wyraża nadzieję, że grupa robocza odniesie się do kwestii zabijania wielorybów w celach naukowych, aby znaleźć płaszczyznę porozumienia kładącą mu kresHopes that the Working Group will address the issue of lethal whaling for scientific purposes in order to find a basis for eliminating it
Sprawozdanie w sprawie działań Wspólnoty dotyczących połowów wielorybów (‧/‧(INI))- komisja PECHReport on Community action in relation to whaling (‧/‧(INI))- PECH Committee
Znajdziemy go w instytucie ssaków morskich w Sausalito.Mają tam dwa wieloryby o imionach George i GracieWe' il find what we' re looking for at the Cetacean Institute in Sausalito
Jak proponujesz znaleźć te wieloryby?How will you solve this problem?
Wygląda jak srebrny wielorybIt' s kind of like a silver whale
Opieka nad wielorybamiLooking after a whale
Zakaz polowania na wieloryby jest częścią dorobku prawnego UE, który każde nowe państwo musi zaakceptować.The ban on whaling is part of the body of EU law, which every new Member State has to accept.
Gdy pływasz w oceanie a obok ciebie są wieloryby lub delfiny, to jedno z najpiękniejszych przeżyćWhen you' re out swimming in the ocean and you have whales and dolphins come by you, it is one of the most incredible experiences ever
W końcu, po swojej ‧. ‧ milowej podróży, wieloryby fałdowe mogą się pożywićAt last, after their ‧, ‧- mile journey, the humpback whales can feed
Jest Lipiec i wieloryby fałdowane, są na swoich rozrodczych terenach w tropikachIt' s July and the humpback whales are in their breeding grounds in the tropics
Dotyczy: zabijania wielorybówSubject: Killing of whales
w imieniu grupy Verts/ALE. - (DE) Pani przewodnicząca, pani komisarz! Mam wrażenie, że celem omawianych działań jest, jak to się mówi w Westfalii, rzucenie kiełbasy za bekonem, czyli łapanie wieloryba na przysłowiowego śledzia.on behalf of the Verts/ALE Group. - (DE) Madam President, Commissioner, I have the impression that the aim here is, as they say in Westphalia, to throw a sausage after a side of bacon, meaning to throw out a herring to catch a whale.
Co się skrywa w środku wieloryba? Myślenie dzieci w wieku przedszkolnym na temat ukrytych i widzialnych właściwości organizmów żywychWhat's inside the whale? Preschoolers' thinking about observable and unobservable features of the living kinds
Mysle, ze moglbym sprzedac filety z wieloryba GreenpeaceI feel like I could sell whale steaks to Greenpeace
Więc wieloryb płakał i płakałThe whale cried and cried
Dotyczy: masowego zabijania wielorybów przez „dorosłych” DuńczykówSubject: The killing of whales by adult Danes
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 320 zdań frazy Wieloryb.Znalezione w 0,614 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.