Tłumaczenia na język angielski:

  • Delete   
     
    An item on the Edit menu that permanently removes the selected text or objects.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (28)

całkowite usunięciehard delete
folder Elementy usunięteDeleted Items folder
hydroliza przed usunięciem materiałuhydrolysis with subsequent disposal
rachunek krajowy usunięcia uprawnieńnational allowance deletion account
usunąćdelete; depart; start off; start; take out; absent onself; set off; drive away; leave; absent onself from; ; start out; fire off; obviate; remove; set going; go away; fire; drive off; extirpate; discharge; cut; dislodge; dismiss; displace; efface; eliminate; erase; excise; expel; kill; move away; to delete; to depose; to expel
usunąć szkodęto eliminate injury
usunąć zobowiązanie z tytułu umów ubezpieczenia lub umów reasekuracjiderecognise an insurance or reinsurance obligation
usunięciedisposal; solution; remove; deposition; extraction; ablation (surgery); removal; abstraction; dislodgement; ablation; expulsion; resection; deletion; ejection
usunięcie jajnikówovariectomy; oophorectomy; ovariotomy
usunięcie kaskadowecascade delete
usunięcie macicyhysterectomy
usunięcie migdałkówremoval of adenoids
usunięcie nerkinephrectomy
usunięcie porażonego produkturemoval of infected produce
usunięcie uprawnieniadeletion of an allowance
usunięcie wszelkich oznaczeń (np.. LIMITE)declassification
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
usuniętyremoved
Usuń grupęDelete Group; Delete a Group
Usuń grupę i kontaktyDelete Group and Contacts
Usuń kontakt...Delete a Contact...
Usuń skojarzenieRemove association
Usuń z grupyRemove from Group
Usuń z konferencjiRemove From Conference
Usuń z listy kontaktówRemove from Contact List
Usuń z tej konwersacjiRemove from This Conversation
wezwanie do usunięcia uchybienialetter of formal notice
zebrane w celu wykorzystania i usunięciacollected for reuse or disposal

Przykładowe zdania z "Usuń", pamięć tłumaczeniowa

add example
Państwo członkowskie, które dostarczyło Europolowi informację, może w każdym momencie zażądać by wybrany poziom klauzuli został zmieniony, w tym przez usunięcie lub dodanie poziomu klauzuliA Member State which has supplied information to Europol may, at any time, require that the selected classification level be changed, including by removing or adding a classification level
Ta opcja usunie motyw z Twojego dysku. Wybierz z listy motyw, który chcesz usunąć. Kliknij przycisk Usuń motyw. Zostanie wyświetlone okno dialogowe z prośbą o potwierdzenieThis action will remove the theme from your disk. Select the theme you want to remove in the list. Click the Remove Theme button. A dialog appears to ask you confirmation
Ze względu na to, że efawirenz jest silnie wiązany z białkami, jest mało prawdopodobne, aby dializa umożliwiała usunięcie jego znaczących ilości z krwiSince efavirenz is highly protein bound, dialysis is unlikely to remove significant quantities of it from blood
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisamiAny unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
Aby uwzględnić omówioną kwestię zgodności, EIOD sugeruje dodanie w art. ‧ ZW akapitu w brzmieniu: Dane osobowe zawarte w dokumentach towarzyszących należy usunąć o ile to możliwe, jeżeli dane te nie są niezbędne do celów udzielenia absolutorium z wykonania budżetuIn order to address this issue of compatibility, the EDPS suggests adding a paragraph to Article ‧ IR which provides: Personal data contained in supporting documents should be deleted where possible when those data are not necessary for the purpose of budgetary discharge
Z uwagi na brak zdolności branży przemysłowej do zastąpienia wszystkich tego rodzaju skrzyń i palet z tworzyw sztucznych istnieje wysokie ryzyko, że wspomniane skrzynie i palety z tworzyw sztucznych zostaną usunięte w drodze składowania bądź spalaniaGiven the lack of capacity of the industry to replace all such crates and pallets, there is a high risk that those crates and pallets will be disposed of through land filling or incineration
wstępnie zmieszane odpady przeznaczone do ostatecznego usunięciapremixed wastes for final disposal
Dla skuteczniejszego oddziaływania taryf i innych uregulowań dotyczących energii sieciowej na efektywność końcowego zużycia energii, powinno się usunąć nieuzasadnione zachęty do zwiększania ilości przesyłanej energiiWith a view to making tariffs and other regulations for net-bound energy more conducive to efficient energy end-use, unjustifiable volume-driving incentives should be removed
bez uszczerbku dla prawa Turcji do stosowania postanowień artykułu ‧ ustęp ‧ Protokołu dodatkowego względem produktów usuniętych z wykazu produktów zliberalizowanych, dla produktów tych otwiera się kwoty przywozowe nie niższe niż ‧ % wartości przywozu tych produktów pochodzącego ze Wspólnoty i zrealizowanego w roku poprzednimfor products removed from the list of liberalized products, quotas are opened which are not less than ‧ % of imports of these products from the Community during the preceding year, without prejudice to the right of Turkey to apply to these products the provisions of Article ‧ of the Additional Protocol
Jeżeli uchybienia wynikają z defektu typu urządzenia do obsługi banknotów, może to prowadzić do jego usunięcia z wykazu, o którym mowa w art. ‧ ustIf the non-compliance is due to a failure of the type of banknote handling machine, this may lead to its removal from the list referred to in Article
Może byłem zbyt pochopny w swoich sądach, ale to Percival go usunął, pomyślał. Nie powinienem zostawiać mu wolnej ręki w tej sprawie...He thought: Perhaps I spoke hastily — I reacted stupidly — but it was Percival who eliminated him — I shouldn’t have left Percival in charge of the case ...
Brak pozycji w/etc/passwd dla użytkownika % ‧. Pozycja zostanie usunięta przy następnej operacji `Zapisz 'No/etc/passwd entry for %‧. Entry will be removed at the next ` Save'-operation
(IT) Pani przewodnicząca, panie i panowie! Chciałbym spytać, czy autor poprawki zgodziłby się na usunięcie ze zdania dwóch fraz, które brzmią obecnie: "w niektórych rzadkich przypadkach" oraz "które mogą nie być zgodne z prawem".(IT) Madam President, ladies and gentlemen, I ask whether the proposer of the amendment would agree to remove the two phrases which currently read: 'in some rare instances' and 'which may not be lawful' from the sentence.
Na pewno usunąć % ‧?Do you really want to delete ' %‧ '?
Znacznej poprawie uległy w szczególności warunki dotyczące zakresu dostępnego czasu na start lub lądowanie na lotnisku CDG w Paryżu, na lotnisku Orly usunięto też ograniczenie dotyczące czasu na start lub lądowanieIn particular, the conditions on the spread of slots at Paris CDG airport were substantially amended and the limitation on the number of slots to be released at Orly airport was removed
Jeśli chodzi o finansowanie, zgadzam się również z usunięciem z wniosku wszelkich odniesień do programu "Uczenie się przez całe życie”, aby umożliwić wykorzystywanie, w stosownych przypadkach, programów i polityk w innych dziedzinach, takich jak kultura, komunikacja, przedsiębiorczość, spójność, rozwój obszarów wiejskich, badania naukowe i społeczeństwo informacyjne.As regards financing, I also agree with the removal of all references in the proposal to the Lifelong Learning Programme so that, where appropriate, programmes and policies in other fields, such as culture, communications, enterprise, cohesion, rural development, research and the information society, can also be used.
Nie mogę się zgodzić na usunięcie dotacji i dopłat energetycznych, które dopiero co otrzymaliśmy.I cannot agree with removal of the subsidies and energy supplements that we have only just been awarded.
usuwania do morza szkodliwych substancji ciekłych lub mieszanin zawierających takie substancje za zgodą administracji w celu wykorzystania takiego usunięcia do zwalczania szczególnych przypadków zanieczyszczeń lub zmniejszenia do minimum szkody wywołanej zanieczyszczeniemthe discharge into the sea of noxious liquid substances or mixtures containing such substances, approved by the [flag State] Administration, when being used for the purpose of combating specific pollution incidents in order to minimise the damage from pollution
Przy obliczaniu kwoty cła koniecznego dla usunięcia skutków szkodliwego dumpingu uznano, że wszelkie środki powinny pozwolić przemysłowi wspólnotowemu na pokrycie jego kosztów produkcji i otrzymanie takiego zysku przed opodatkowaniem, który mógłby zostać racjonalnie osiągnięty w normalnych warunkach konkurencji, tzn. przy braku przywozu po cenach dumpingowychWhen calculating the amount of duty necessary to remove the effects of the injurious dumping, it was considered that any measures should allow the Community industry to cover its costs of production and to obtain an overall profit before tax that could be reasonably achieved under normal conditions of competition, i.e. in the absence of dumped imports
Dlatego, dla substancji antysensowych dodanie lub usunięcie nukleotydu lub nukleotydów niewpływających znacząco na kinetykę hybrydyzacji do założonego celu, uznałoby się normalnie za podobneTherefore for antisense substances, the addition or deletion of nucleotide(s) not significantly affecting the kinetics of hybridisation to the target would normally be considered similar
Dzięki poparciu obu grup usunięto ważny fragment, a my wystosujemy nową prośbę o umieszczenie go, ponieważ, jeśli nie sprostamy temu politycznemu wyzwaniu, stracimy wiarygodność, jeśli chodzi o sposób, w jaki zajmujemy się tym tematem, tzn. kwestią zapobiegania konfliktom, ale także jeśli chodzi o to, co należy zrobić w kwestii Darfuru, Czadu i innych konfliktów, wobec których powinniśmy być ostrożni.The relevant passage has been deleted, with the support of both groups, and we will make a fresh request for it to be included, since if we do not meet this political challenge, we will lose our credibility with regard to the way we deal with this topic, that is, with conflict prevention, but also with the question of what we do about Darfur, Chad and other conflicts that we should be wary of.
Model opieki pielęgniarskiej nad pacjentem po radykalnym usunięciu gruczołu krokowego z powodu raka.Model of patient care after radical removal of the prostate due to cancer
Części należy usunąć przed upływem narzuconego terminu, o ile w międzyczasie nie otrzymano właściwego certyfikatu na mocy lit. a) i pkt ‧.ASuch components shall be removed by the above prescribed time limit unless an appropriate release certificate has been obtained in the meantime under paragraph (a) and ‧.A
jednoznaczny opis danych, które mają być utworzone, zmienione lub usuniętean unambiguous description of the data that are to be created, modified or deleted
usunięcie odniesienia do Szwajcarii w uwadze ogólnej nr ‧ tiret pierwsze, tak aby umożliwić szwajcarskim dostawcom i usługodawcom ubieganie się, na podstawie art. XX, o udzielane zamówień przez wspólnotowe podmioty wymienione w załączniku ‧ ustdelete the reference to Switzerland in the first indent of General Note No ‧, so as to allow Swiss suppliers and service providers to challenge, pursuant to Article XX, the award of contracts by Community entities listed in Annex ‧, paragraph
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12697 zdań frazy Usuń.Znalezione w 3,283 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.