Tłumaczenia na język angielski:

  • Delete   
     
    An item on the Edit menu that permanently removes the selected text or objects.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (28)

całkowite usunięciehard delete
folder Elementy usunięteDeleted Items folder
hydroliza przed usunięciem materiałuhydrolysis with subsequent disposal
rachunek krajowy usunięcia uprawnieńnational allowance deletion account
usunąćdelete; depart; start off; start; take out; absent onself; set off; drive away; leave; absent onself from; ; start out; fire off; obviate; remove; set going; go away; fire; drive off; extirpate; discharge; cut; dislodge; dismiss; displace; efface; eliminate; erase; excise; expel; kill; move away; to delete; to depose; to expel
usunąć szkodęto eliminate injury
usunąć zobowiązanie z tytułu umów ubezpieczenia lub umów reasekuracjiderecognise an insurance or reinsurance obligation
usunięciedisposal; solution; remove; deposition; extraction; ablation (surgery); removal; abstraction; dislodgement; ablation; expulsion; resection; deletion; ejection
usunięcie jajnikówovariectomy; oophorectomy; ovariotomy
usunięcie kaskadowecascade delete
usunięcie macicyhysterectomy
usunięcie migdałkówremoval of adenoids
usunięcie nerkinephrectomy
usunięcie porażonego produkturemoval of infected produce
usunięcie uprawnieniadeletion of an allowance
usunięcie wszelkich oznaczeń (np.. LIMITE)declassification
usunięcie ze stanowiskaremoval from post
usuniętyremoved
Usuń grupęDelete Group; Delete a Group
Usuń grupę i kontaktyDelete Group and Contacts
Usuń kontakt...Delete a Contact...
Usuń skojarzenieRemove association
Usuń z grupyRemove from Group
Usuń z konferencjiRemove From Conference
Usuń z listy kontaktówRemove from Contact List
Usuń z tej konwersacjiRemove from This Conversation
wezwanie do usunięcia uchybienialetter of formal notice
zebrane w celu wykorzystania i usunięciacollected for reuse or disposal

Przykładowe zdania z "Usuń", pamięć tłumaczeniowa

add example
albo [zawiera [mięso bez kości] [oraz] [mięso mielone] , pozyskane wyłącznie z mięsa bez kości, innego niż podroby pozyskane z tusz, w których usunięto główne dostępne gruczoły limfatyczne, złożone w celu dojrzewania w temperaturze powyżej + ‧ °C przez co najmniej ‧ godziny przed odkostnianiem, a wartość pH mięsa wyniosła poniżej ‧,‧ podczas testu elektronicznego przeprowadzonego w środku mięśnia Longissimus dorsi po zakończeniu dojrzewania, a przed odkostnianiem, orazor [contains [boneless meat] [and] [minced meat] , obtained only from de-boned meat other than offal that was obtained from carcasses in which the main accessible lymphatic glands have been removed, which have been submitted to maturation at a temperature above + ‧ °C for at least ‧ hours before the bones were removed and in which the pH value of the meat was below ‧.‧ when tested electronically in the middle of the longissimus-dorsi muscle after maturation and before de-boning, and
Wymaga to usunięcia istniejących przeszkód utrudniających akcjonariuszom nierezydentom dostęp do istotnych informacji dotyczących walnego zgromadzenia oraz wykonywanie prawa głosu bez konieczności fizycznej obecności na walnym zgromadzeniuThis requires that existing obstacles which hinder the access of non-resident shareholders to the information relevant to the general meeting and the exercise of voting rights without physically attending the general meeting be removed
W ten sposób gwarantuje się rozwój sektora oliwy z wytłoczyn oraz usunięcie szkodliwych odpadówThe development of the olive pomace sector and the removal of contaminating residues is therefore guaranteed
Do wszystkich urządzeń, w których zamontowano baterie i akumulatory, należy dołączyć instrukcję wskazującą bezpieczny sposób ich usunięcia oraz, tam gdzie to właściwe, informującą użytkownika końcowego o rodzaju zamontowanych baterii i akumulatorówAppliances into which batteries and accumulators are incorporated shall be accompanied by instructions showing how they can be removed safely and, where appropriate, informing the end-user of the type of the incorporated batteries and accumulators
każde rozmyślne usunięcie do morza na obszarze morskim odpadów i innych materiałówany deliberate disposal in the maritime area of wastes or other matter
Zdaniem władz belgijskich, w tym przypadku zastosowanie miałby wyjątek od reguły pułapu ‧ % – ponieważ zgodnie z pkt ‧ wytycznych dotyczących TSE oraz art. ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ o wyłączeniach grupowych państwa członkowskie mogą udzielić pomocy na pokrycie do ‧ % kosztów wywozu i usunięcia padłych zwierząt, w przypadku gdy istnieje obowiązek poddania ich testom na obecność TSEThe Belgian authorities have argued that an exception to the ‧ % ceiling applies in their case, because, as stipulated in point ‧ of the TSE Guidelines and Article ‧ of the exemption Regulation (EC) No ‧/‧, Member States may grant State aid of ‧ % for the costs of removal and destruction of fallen stock where there is an obligation to perform TSE tests on the fallen stock concerned
Zdaniem Komitetu upoważnienie do połowów wydawane statkowi wspólnotowemu nie powinno ograniczać się do wód Wspólnoty, dlatego też proponuje usunięcie w art. ‧ ust. ‧ nawiązania na wodach Wspólnoty ogólnieThe EESC believes that the fishing authorisation issued to Community fishing vessels should not be limited to Community waters, and therefore believes that the words in Community waters in general should be deleted from Article
Rolnicy i dzierżawcy nie otrzymają płatności za maciorki wybrakowane usunięte ze stad w ramach odnośnego programu ani za koszty poniesione w związku z dostarczeniem ich do punktu odbiorczego, dzięki czemu uniknie się problemów związanych nadmierną kompensacją oraz nie będzie się zachęcało do usuwania zwierząt, które można objąć innym rozwiązaniemFarmers and crofters will not receive any payment for cast ewes disposed of through this scheme or the costs incurred in bringing them to the collection centre, thereby avoiding overcompensation issues, and not providing an incentive for culling of animals for which another solution can be found
Zaleca się filtrowanie powietrza rozcieńczającego oraz przepuszczanie go przez filtr węglowy w celu usunięcia węglowodorów tłaIt is recommended that the dilution air be filtered and charcoal scrubbed to eliminate background hydrocarbons
Wszelkie resztki niewykorzystanego produktu lub jego odpady należy usunąć w sposób zgodny z lokalnymi przepisamiAny unused product or waste material should be disposed of in accordance with local requirements
W związku z istnieniem środków ochronnych w niektórych Państwach Członkowskich UE‧ wprowadzonych przed rozszerzeniem, uznano, że można to osiągnąć poprzez udzielenie zezwolenia na wywóz w wysokości ‧% tradycyjnego wywozu, tzn. wysokość wywozu z Ukrainy i Rosji do UE‧ nie objęta środkami ochronnymi w UE‧ przed rozszerzeniem będzie przywożona bez ceł antydumpingowych w okresie przejściowym, pod warunkiem że zamiast nakładania ceł antydumpingowych ceny wywozowe do tych Państw Członkowskich zostaną podniesione do poziomów, które w sposób znaczny przyczyniają się do usunięcia szkodyDue to the existence of the protective measures in some EU‧ Member States prior to Enlargement, it was considered that this could be best achieved by allowing the ‧ % of traditional export volumes, i.e. export volumes not affected by the protective pre-Enlargement measures in EU‧, from Ukraine and Russia to the EU‧ be imported free of anti-dumping duties for a transitional period, provided that, in lieu of levying anti-dumping duties, export prices to these Member States would be increased to levels which significantly contribute to the removal of injury
Ocena ex ante jest ponadto przewidziana w celu usunięcia z planu potencjalnych czynników ryzyka oraz przeszkód w jego realizacjiAn ex-ante evaluation is also designed to get potential risk factors and obstacles to implementation out into the open
Należy zatem usunąć ten przepisIt is therefore appropriate to remove that provision
Środki wiążące kwasy żółciowe, np. cholestyramina, mogą usunąć MPA poprzez zmniejszanie krążenia jelitowo-wątrobowego leku (patrz punktBile acid sequestrants, such as cholestyramine, can remove MPA by decreasing the enterohepatic re-circulation of the drug (see section
Jeżeli chodzi o rozporządzenie w sprawie energii elektrycznej, to chciałbym wyraźnie stwierdzić, że odgrywa ono kluczową rolę, ponieważ daje państwom członkowskim narzędzia potrzebne do znacznego zwiększenia zdolności przesyłowej w Unii poprzez opracowanie i ustanowienie wiążących kodeksów sieci, które będą stosowane przez wszystkich operatorów systemów przesyłowych w zakresie wymiany energii elektrycznej, przez co usunięta zostanie jedna z głównych fizycznych barier zakończenia prac nad budową wewnętrznego rynku energii elektrycznej.Concerning the electricity regulation, I would like to make clear that this regulation plays a crucial role, since it gives Member States the tools needed to significantly increase interconnection capacity within the Union by the development and establishment of binding network codes to be applied by all transmission system operators to exchanges, thus removing one of the main physical barriers to the completion of the internal electricity market.
Po usunięciu ciężaru konstrukcję należy zbadać wzrokowo po zakończeniu każdego badania na obciążenieThe structure shall be inspected visually when the load is removed after each loading test has been completed
W art. ‧ ust. ‧ i ‧ wspólnego stanowiska zawarto sformułowanie, którego celem jest złagodzenie obciążenia państw członkowskich wynikającego ze zobowiązań wypływających z przepisów tego artykułu oraz rozwianie obaw Parlamentu Europejskiego, który opowiedział się za bardziej zdecydowanym posunięciem polegającym na usunięciu obowiązku powiadomieniaThe common position contains a wording in Article ‧ and the purpose of which is to lighten the burden of Member States from the obligations under this Article and to meet concerns by the European Parliament which wanted to go further by deleting the notification obligation
Ostrożnie usunąć nadmiar wilgoci przez delikatne osuszanie bibułąCarefully remove excess moisture by blotting gently
Zauważywszy, że pomiędzy poszczególnymi wersjami językowymi wniosku dotyczącego decyzji przedstawionego przez Komisję występują różnice, EKES zdecydowanie zaleca, by te rozbieżności zostały zidentyfikowane i usunięte w ostatecznych wersjach tekstuHaving noted some differences in the various language versions of the proposal for a decision presented by the Commission, the EESC strongly recommends that these discrepancies be identified and ironed out in the definitive texts
Potrząsać roztworem co ‧ sekund przez pięć minut celem usunięcia pęcherzyków powietrzaShake the solution at ‧ second intervals for five minutes to eliminate air bubbles
Usuń folderDelete Folder
W tym celu należy ułatwić organizację usług poprzez usunięcie przepisów oraz innych przeszkód hamujących innowacyjność i kreatywność w rozwoju konkurencyjnych usług publicznych, z zastrzeżeniem zachowania norm krajowych i minimalnych standardów europejskichTo achieve this, services should be made easier to organise by removing rules and regulations and other obstacles, which hinder innovation and creativity in the development of competitive public services, provided national and EU minimum standards are respected
chlorku sodu równą objętości zawartej w fiolkach z rozpuszczonym produktem (dla ‧ fiolek usunąć ‧ ml, dla ‧ fiolek usunąć ‧ ml, dla ‧ fiolek usunąć ‧ mlsolution for injection equal to the volume of the reconstituted vials (for ‧ vials remove ‧ ml, for ‧ vials remove ‧ ml, for ‧ vials remove ‧ ml
W przeciwieństwie do tego, co przyjęto w rozporządzeniu w sprawie ceł tymczasowych, twierdzono, że sytuacja gospodarcza przemysłu wspólnotowego nie mogła ulec zadowalającej poprawie, ponieważ stosowne środki były w niewystarczającym stopniu skuteczne, aby spowodować usunięcie szkodyIt claimed that, contrary to what was set out in the provisional Regulation, the economic situation of the Community industry could not satisfactorily recover because the measures in place at that time were not sufficiently efficient to remove injury
Ustalając MCI, uwzględniono zarówno ustalone marginesy dumpingu, jak i kwoty cła konieczne do usunięcia szkody poniesionej przez przemysł wspólnotowyIn establishing the MIP, account has been taken both of the dumping margins found and of the amounts of duties necessary to eliminate the injury sustained by Community industry
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 12697 zdań frazy Usuń.Znalezione w 1,865 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.