Tłumaczenia na język angielski:

  • Thomas Ankersmit   

Przykładowe zdania z "Thomas Ankersmit", pamięć tłumaczeniowa

add example
Panie Thomas, proszęMr. Thomas, please
Strona skarżąca: Falco Privatstiftung, Thomas RabitschApplicant: Falco Privatstiftung, Thomas Rabitsch
W dniu ‧ sierpnia ‧ r., zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Thomas Cook AG (TC, Niemcy) kontrolowane przez przedsiębiorstwo Thomas Cook Group plc, przejmuje, w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady, wyłączną kontrolę nad częścią przedsiębiorstwa Öger Tours GmbH (Öger Tours, Niemcy) w drodze zakupu udziałówOn ‧ August ‧ the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Thomas Cook AG (TC, Germany) controlled by Thomas Cook Group plc acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Merger Regulation sole control of part of the undertaking Öger Tours GmbH (Öger Tours, Germany) by way of purchase of shares
Etahn Thomas używa medycznych aspektów tej sprawy jako amunicji, a ja muszę być przygotowana na jego ataki.Mamy mało czasu i powinniśmy skupić się na pana obronieEthan Thomas is using the medical aspects of this case as ammunition...... and I have to be prepared for his attacks, so...... with what little time we have, I think we need to focus on your defense
Strona skarżąca: Thomas Flaherty (Kilronan, Ireland), (przedstawiciele: A. Collins SC, N. Travers, Barrister i D. Barry, SolicitorApplicant: Thomas Flaherty (Kilronan, Ireland), (represented by: A. Collins SC, N. Travers, Barrister and D. Barry, Solicitor
Pani Zuzana Roithová, pan Roger Helmer, pan John Whittaker, pan Derek Roland Clark, pan Michael Henry Nattrass, pan Thomas Wise, pan Nirj Deva, pan Daniel Hannan i pan Syed Kamall wyrazili chęć wyjaśnienia sposobu głosowania w odniesieniu do pozostałych sprawozdań dziś popołudniu.Mrs Roithová, Mr Helmer, Mr Whittaker, Mr Clark, Mr Nattrass, Mr Wise, Mr Deva, Mr Hannan and Mr Kamall had asked to explain their vote on the remaining reports from this afternoon.
Geoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola i Nirj Deva, w imieniu grupy PPE-DEGeoffrey Van Orden, Charles Tannock, James Nicholson, Bernd Posselt, Thomas Mann, Eija-Riitta Korhola and Nirj Deva, on behalf of the PPE-DE Group
Jeszcze nie, ThomasNot yet, Thomas
Charlie Kaufman: gruby, łysy, odrażający, stary siedzi w Restauracji Hollywood z Valerie Thomas" Charlie Kaufman, fat, bald, repulsive, old...... sits at a Hollywood restaurant with Valerie Thomas. "
Przeciw: Thomas Wise, Anna Ibrisagic, Gunnar Hökmark, Jonas SjöstedtAgainst: Thomas Wise, Anna Ibrisagic, Gunnar Hökmark, Jonas Sjöstedt
Autorem był Thomas JeffersonWritten by Thomas Jefferson
Profesor Thomas Brewer z Georgetown University mówi ∏ o powszechnym poparciutego pomys ∏ u przez opini ́ publicznà w USAoraz o silnym poparciu dla wprowadzeniasurowych norm emisji samochodów , naprzyk ∏ ad w Kalifornii .Professor Thomas Brewer from Georgetown University spoke of an emerging positiveconsensus among public opinion in the USA , with strong popular support forstringent vehicle emission targets in California , for example .
Przeciw: Thomas WiseAgainst: Thomas Wise
Niezupełnie.Nazywa się Thomas ShifHis name' s Schiff, Thomas
Powrót do normalnego stanu to ulga, prawda, Thomas?It' il be a relief to get back to normal, won' t it, Thomas?
Thomas, jak ostatnio rozmawialiśmy, to zapomniałeś wspomnieć o kilku sprawachThomas, you forgot to mention a couple thingslast time we spoke
To twój czas, ThomasThis is your time, Thomas
Thomas Mann, Erik Meijer, Marc Tarabella, Marios Matsakis i Alyn Smith przedstawili projekty rezolucjiThomas Mann, Erik Meijer, Marc Tarabella, Marios Matsakis and Alyn Smith introduced motions for resolutions
Thomas nie pozwoli umrzeć pasażeromThomas won' t let the passengers die
Nie umiem się podpisać, ThomasI don' t know how to sign, Thomas
Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) w dniu ‧ lipca ‧ r.- Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan TothReference for a preliminary ruling from the Unabhängiger Verwaltungssenat Wien (Austria) lodged on ‧ July ‧- Erich Albrecht, Thomas Neumann, Van-Ly Sundara, Alexander Svoboda, Stefan Toth v Amt der Wiener Landesregierung
Charlie Thomas jest łobuzemHe was a bully in the third grade
Głos zabrali: Pervenche Berès (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej AFCO), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (sprawozdawczyni komisji opiniodawczej PETI), Ioannis Varvitsiotis w imieniu grupy PPE-DE, Marie-Line Reynaud w imieniu grupy PSE, Ignasi Guardans Cambó w imieniu grupy ALDE, Tatjana Ždanoka w imieniu grupy Verts/ALE, Jens-Peter Bonde w imieniu grupy IND/DEM, James Hugh Allister niezrzeszony, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Thomas Wise, Carlos Coelho i Javier Moreno SánchezThe following spoke: Pervenche Berès (draftsman of the opinion of the AFCO Committee), Marie Panayotopoulos-Cassiotou (draftsman of the opinion of the PETI Committee), Ioannis Varvitsiotis, on behalf of the PPE-DE Group, Marie-Line Reynaud, on behalf of the PSE Group, Ignasi Guardans Cambó, on behalf of the ALDE Group, Tatjana Ždanoka, on behalf of the Verts/ALE Group, Jens-Peter Bonde, on behalf of the IND/DEM Group, James Hugh Allister, Non-attached Member, Ewa Klamt, Stavros Lambrinidis, Thomas Wise, Carlos Coelho and Javier Moreno Sánchez
Nie.Gwen Harrison i Eddie Thomas naprawdę tańczą w świetle księżycaNo, that' s Gwen and Eddie dancing in the moonlight for real
Wstrzymujący się: Thomas Wise, Stavros Arnaoutakis, Stavros Lambrinidis, Maria Matsouka, Marilisa Xenogiannakopoulou, Katerina BatzeliAbstention: Thomas Wise, Stavros Arnaoutakis, Stavros Lambrinidis, Maria Matsouka, Marilisa Xenogiannakopoulou, Katerina Batzeli
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 806 zdań frazy Thomas Ankersmit.Znalezione w 0,568 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.