Tłumaczenia na język angielski:

  • Social Democracy of the Kingdom of Poland and Lithuania   

Przykładowe zdania z "Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dotyczy to wszystkich państw członkowskich UE (Belgia, Francja, Niemcy, Luksemburg, Niderlandy, Włochy, Portugalia, Hiszpania, Grecja, Austria, Dania, Finlandia, Szwecja, Cypr, Republika Czeska, Estonia, Węgry, Łotwa, Litwa, Malta, Polska, Słowacja, Słowenia, Zjednoczone Królestwo i Irlandia), jak również Norwegii, Islandii i SzwajcariiAll EU Member States (Belgium, Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden, United Kingdom) and Iceland, Norway, Switzerland
Decyzją Rady ‧/‧/WE, Euratom z dnia ‧ lipca ‧ r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego z Republiki Czeskiej, Niemiec, Estonii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Austrii, Słowenii i Słowacji oraz decyzją Rady ‧/‧/WE, Euratom z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie mianowania członków Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego z Belgii, Grecji, Irlandii, Cypru, Niderlandów, Polski, Portugalii, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego Królestwa oraz dwóch członków z Włoch Rada mianowała członków tego komitetu na okres od ‧ września ‧ r. do ‧ września ‧ rBy Decision ‧/‧/EC, Euratom appointing Czech, German, Estonian, Spanish, French, Italian, Latvian, Lithuanian, Luxembourg, Hungarian, Maltese, Austrian, Slovenian and Slovak members of the European Economic and Social Committee, and Decision ‧/‧/EC, Euratom appointing Belgian, Greek, Irish, Cypriot, Dutch, Polish, Portuguese, Finnish, Swedish and British members and two Italian members of the European Economic and Social Committee, the Council appointed the Italian members of the European Economic and Social Committee for the period from ‧ September ‧ to ‧ September
Protokół Ustaleń między Wspólnotą Europejską, Królestwem Belgii, Republiką Czeską, Królestwem Danii, Federalną Republiką Niemiec, Republiką Estonii, Republiką Grecką, Królestwem Hiszpanii, Republiką Francuską, Irlandią, Republiką Włoską, Republiką Cypru, Republiką Łotwy, Republiką Litwy, Wielkim Księstwem Luksemburga, Republiką Węgier, Republiką Malty, Królestwem Niderlandów, Republiką Austrii, Rzecząpospolitą Polską, Republiką Portugalską, Republiką Słowenii, Republiką Słowacką, Republiką Finlandii, Królestwem Szwecji, Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, a Konfederacją SzwajcarskąMemorandum of Understanding between the European Community, the Kingdom of Belgium, the Czech Republic, the Kingdom of Denmark, the Federal Republic of Germany, the Republic of Estonia, the Hellenic Republic, the Kingdom of Spain, the French Republic, Ireland, the Italian Republic, the Republic of Cyprus, the Republic of Latvia, the Republic of Lithuania, the Grand Duchy of Luxembourg, the Republic of Hungary, the Republic of Malta, the Kingdom of the Netherlands, the Republic of Austria, the Republic of Poland, the Portuguese Republic, the Republic of Slovenia, the Slovak Republic, the Republic of Finland, the Kingdom of Sweden, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and the Swiss Confederation
Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Holandia, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy, Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii PółnocnejAustria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Dochody budżetu pochodzą z wkładów pieniężnych następujących państw członkowskich: Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Irlandii, Włoch, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji, Zjednoczonego Królestwa oraz Islandii i NorwegiiBudget revenue shall consist of financial contributions from the following Member States: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, as well as Norway and Iceland
Znakami odróżniającymi państw członkowskich są: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (MT) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone KrólestwoThe distinguishing signs of the Member States are: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (IRL) Ireland, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (I) Italy, (CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (MT) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
Stosuje się następujące logo: A dla Austrii, BG dla Bułgarii, BNL dla krajów Beneluksu, CY dla Cypru, CZE dla Republiki Czeskiej, D dla Niemiec, DK dla Danii, E dla Hiszpanii, EST dla Estonii, F dla Francji, FIN dla Finlandii, GR dla Grecji, H dla Węgier, I dla Włoch, IRL dla Irlandii, LT dla Litwy, LVA dla Łotwy, M dla Malty, P dla Portugalii, PL dla Polski, ROU dla Rumunii, S dla Szwecji, SK dla Słowacji, SVN dla Słowenii, UK dla Zjednoczonego KrólestwaThe following logos shall be used: A for Austria, BG for Bulgaria, BNL for Benelux, CY for Cyprus, CZE for the Czech Republic, D for Germany, DK for Denmark, E for Spain, EST for Estonia, F for France, FIN for Finland, GR for Greece, H for Hungary, I for Italy, IRL for Ireland, LT for Lithuania, LVA for Latvia, M for Malta, P for Portugal, PL for Poland, ROU for Romania, S for Sweden, SK for Slovakia, SVN for Slovenia, UK for the United Kingdom
Rozkład głosów przedstawia się następująco : 29 głosów dla Niemiec , Zjednoczonego Królestwa , Francji i Włoch ; 27 dla Hiszpanii i Polski ; 14 dla Rumunii ; 13 dla Niderlandów ; 12 dla Grecji , Republiki Czeskiej , Belgii , Węgier i Portuga lii ; 10 głosów dla Szwecji , Bułgarii , Austrii i Sł owacji ; 7 dla Danii , Finlandii , Irlandii i Litwy ; 4 dla Łotwy , Słowenii , Estonii , Cypru i Luksemburga ; 3 dla Malty ( łącznie 348 głosów ) .The breakdown of votes was fixed as follows : 29 for Germany , France , Italy and the United Kingdom ; 27 for Spain and Poland ; 14 for Romania ; 13 for the Netherlands ; 12 for Belgium , the Czech Republic , Greece , Hungary and Portugal ; 10 for Bulgaria , Austria and Sweden ; 7 for Denmark , Ireland , Lithuania , Slovakia and Finland ; 4 for Estonia , Cyprus , Latvia , Luxembourg and Slovenia ; 3 for Malta ( total 345 ) .
państw członkowskich Unii Europejskiej: Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republica Czeska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone Królestwothe ‧ Member States of the European Union: Austria, Belgium, Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, Romania, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Znaki odróżniające państwa członkowskie to: (B) Belgia, (BG) Bułgaria, (CZ) Republika Czeska, (DK) Dania, (D) Niemcy, (EST) Estonia, (IRL) Irlandia, (GR) Grecja, (E) Hiszpania, (F) Francja, (I) Włochy, (CY) Cypr, (LV) Łotwa, (LT) Litwa, (L) Luksemburg, (H) Węgry, (MT) Malta, (NL) Niderlandy, (A) Austria, (PL) Polska, (P) Portugalia, (RO) Rumunia, (SLO) Słowenia, (SK) Słowacja, (FIN) Finlandia, (S) Szwecja, (UK) Zjednoczone KrólestwoThe distinguishing signs of the Member States are: (B) Belgium, (BG) Bulgaria, (CZ) Czech Republic, (DK) Denmark, (D) Germany, (EST) Estonia, (IRL) Ireland, (GR) Greece, (E) Spain, (F) France, (I) Italy, CY) Cyprus, (LV) Latvia, (LT) Lithuania, (L) Luxembourg, (H) Hungary, (MT) Malta, (NL) Netherlands, (A) Austria, (PL) Poland, (P) Portugal, (RO) Romania, (SLO) Slovenia, (SK) Slovakia, (FIN) Finland, (S) Sweden, (UK) United Kingdom
z zadowoleniem zauważa, że państwa członkowskie (Dania, Niderlandy, Szwecja, Zjednoczone Królestwo) powzięły inicjatywę zatwierdzenia przyjęcia krajowej deklaracji w sprawie zarządzania wspólnotowymi środkami finansowymi, ale ubolewa, że pomimo tych inicjatyw większość pozostałych państw członkowskich sprzeciwia się jej wprowadzeniu, a Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Republika Czeska, Niemcy Estonia, Grecja, Hiszpania, Finlandia, Francja, Węgry, Irlandia, Włochy, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia i Słowacja nie podjęły dotąd działań w celu opracowania skutecznego systemu krajowych deklaracjiWelcomes the initiative taken by some Member States (Denmark, the Netherlands, Sweden and the United Kingdom) to approve the adoption of a national declaration on the management of Community funding, but regrets the fact that, despite those initiatives, most other Member States are resisting its introduction, and deplores the fact that Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia and Finland have not yet taken steps to develop an effective system of national declarations
rubryki B. REPUBLIKA CZESKA, C. DANIA, D. NIEMCY, E. ESTONIA, F. GRECJA, G. HISZPANIA, H. FRANCJA, I. IRLANDIA, J. WŁOCHY, K. CYPR, L. ŁOTWA, M. LITWA, N. LUKSEMBURG, O. WĘGRY, P. MALTA, Q. NIDERLANDY, R. AUSTRIA, S. POLSKA, T. PORTUGALIA, U. SŁOWENIA, V. SŁOWACJA, W. FINLANDIA, X. SZWECJA, Y. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO zostają odpowiednio przekształcone w: C. REPUBLIKA CZESKA, D. DANIA, E. NIEMCY, F. ESTONIA, G. GRECJA, H. HISZPANIA, I. FRANCJA, J. IRLANDIA, K. WŁOCHY, L. CYPR, M. ŁOTWA, N. LITWA, O. LUKSEMBURG, P. WĘGRY, Q. MALTA, R. NIDERLANDY, S. AUSTRIA, T. POLSKA, U. PORTUGALIA, W. SŁOWENIA, X. SŁOWACJA, Y. FINLANDIA, Z. SZWECJA, AA. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWOthe headings B. CZECH REPUBLIC, C. DENMARK, D. GERMANY, E. ESTONIA, F. GREECE, G. SPAIN, H. FRANCE, I. IRELAND, J. ITALY, K. CYPRUS, L. LATVIA, M. LITHUANIA, N. LUXEMBOURG, O. HUNGARY, P. MALTA, Q. NETHERLANDS, R. AUSTRIA, S. POLAND, T. PORTUGAL, U. SLOVENIA, V. SLOVAKIA, W. FINLAND, X. SWEDEN, Y. UNITED KINGDOM are reordered with their respective entries and become C. CZECH REPUBLIC, D. DENMARK, E. GERMANY, F. ESTONIA, G. GREECE, H. SPAIN, I. FRANCE, J. IRELAND, K. ITALY, L. CYPRUS, M. LATVIA, N. LITHUANIA, O. LUXEMBOURG, P. HUNGARY, Q. MALTA, R. NETHERLANDS, S. AUSTRIA, T. POLAND, U. PORTUGAL, W. SLOVENIA, X. SLOVAKIA, Y. FINLAND, Z. SWEDEN, AA. UNITED KINGDOM
Kwalifikuje się ‧ państw członkowskich UE: Austria, Belgia, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Irlandia, Luksemburg, Litwa, Łotwa, Malta, Niderlandy, Niemcy, Polska, Portugalia, Republika Czeska, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy i Zjednoczone KrólestwoThe ‧ Member States of the European Union (Austria, Belgium, Cyprus, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Poland, Portugal, the Slovak Republic, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom
Zjednoczone Królestwo- północna Europa kontynentalna, w tym Niderlandy, Belgia, Dania, Szwecja i Niemcy- Polska- Litwa- Łotwa- Estonia- Finlandia- RosjaUnited Kingdom- Northern Continental Europe, including the Netherlands, Belgium, Denmark, Sweden and Germany- Poland- Lithuania- Latvia- Estonia- Finland- Russia
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych Belgia, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia i Zjednoczone Królestwo powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośredniąIn accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ establishing a levy in the milk and milk products sector, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Hungary, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland and the United Kingdom have notified the quantities which have been definitively converted at the request of the producers between individual reference quantities for deliveries and for direct sales
Belgia, Bułgaria, Dania, Niemcy, Estonia, Grecja, Hiszpania, Francja, Irlandia, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Malta, Niderlandy, Polska, Portugalia, Finlandia, Rumunia, Słowenia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo przedłożyły programy krajowe na ‧ r. zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrBelgium, Bulgaria, Denmark, Germany, Estonia, Greece, Spain, France, Ireland, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Finland, Romania, Slovenia, Sweden and the United Kingdom have submitted national programmes for ‧ as provided for in Article ‧ of Regulation (EC) No
Rozporządzenie Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ czerwca ‧ r. w sprawie podziału między dostawy i sprzedaż bezpośrednią krajowych ilości referencyjnych ustalonych na rok ‧/‧ w załączniku I do rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawia podział między dostawy i sprzedaż bezpośrednią na okres od dnia ‧ kwietnia ‧ r. do dnia ‧ marca ‧ r. dla Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Niemiec, Estonii, Irlandii, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Cypru, Łotwy, Litwy, Luksemburga, Węgier, Malty, Niderlandów, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii, Słowacji, Finlandii, Szwecji i Zjednoczonego KrólestwaCommission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ June ‧ on the division between deliveries and direct sales of national reference quantities fixed for ‧/‧ in Annex I to Council Regulation (EC) No ‧/‧ sets out the division between deliveries and direct sales for the period from ‧ April ‧ to ‧ March ‧ for Belgium, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, Malta, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom
ustanawiające zakaz połowów pałasza czarnego w obszarach ICES V, VI, ‧ i ‧ (wody Wspólnoty oraz wody nieznajdujące się w obszarze zwierzchnictwa lub jurysdykcji krajów trzecich) przez statki pływające pod banderą dowolnego państwa członkowskiego z wyjątkiem Niemiec, Hiszpanii, Estonii, Francji, Irlandii, Łotwy, Litwy, Polski i Zjednoczonego Królestwaprohibiting fishing for black scabbardfish in ICES zones V, VI, ‧ and ‧ (Community waters and waters not under the sovereignty or jurisdiction of third countries) by vessels flying the flag of a Member State except Germany, Spain, Estonia, France, Ireland, Latvia, Lithuania, Poland and the United Kingdom
Zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ marca ‧ r. ustanawiającego szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ ustanawiającego opłatę wyrównawczą w sektorze mleka i przetworów mlecznych, Belgia, Bułgaria, Republika Czeska, Dania, Niemcy, Estonia, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Włochy, Cypr, Łotwa, Litwa, Luksemburg, Węgry, Niderlandy, Austria, Polska, Portugalia, Słowenia, Słowacja, Finlandia, Szwecja i Zjednoczone Królestwo powiadomiły o ilościach ostatecznie przeliczonych na wniosek producentów między indywidualnymi ilościami referencyjnymi na dostawy i na sprzedaż bezpośredniąIn accordance with Article ‧ of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ March ‧ laying down detailed rules for applying Council Regulation (EC) No ‧/‧ establishing a levy in the milk and milk products sector, Belgium, Bulgaria, the Czech Republic, Denmark, Germany, Estonia, Ireland, Greece, Spain, France, Italy, Cyprus, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Hungary, the Netherlands, Austria, Poland, Portugal, Romania, Slovenia, Slovakia, Finland, Sweden and the United Kingdom have notified the quantities which have been definitively converted at the request of the producers between individual reference quantities for deliveries and for direct sales
Pozostałymi stronami w tej sprawie są następujące organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi z terenu EOG: AEPI (Grecja), AKKA-LAA (Łotwa), AKM (Austria), ARTISJUS (Węgry), BUMA (Niderlandy), EAU (Estonia), GEMA (Niemcy), IMRO (Irlandia), KODA (Dania), LATGA (Litwa), PRS (Zjednoczone Królestwo), OSA (Republika Czeska), SABAM (Belgia), SACEM (Francja), SAZAS (Słowenia), SGAE (Hiszpania), SIAE (Włochy), SOZA (Słowacja), SPA (Portugalia), STEF (Islandia), STIM (Szwecja), TEOSTO (Finlandia), TONO (Norwegia) i ZAIKS (PolskaThe other parties to the case are the following EEA collecting societies: AEPI (Greece), AKKA-LAA (Latvia), AKM (Austria), ARTISJUS (Hungary), BUMA (Netherlands), EAU (Estonia), GEMA (Germany), IMRO (Ireland), KODA (Denmark), LATGA (Lithuania), PRS (United Kingdom), OSA (Czech Republic), SABAM (Belgium), SACEM (France), SAZAS (Slovenia), SGAE (Spain), SIAE (Italy), SOZA (Slovakia), SPA (Portugal), STEF (Iceland), STIM (Sweden), TEOSTO (Finland), TONO (Norway), and ZAIKS (Poland
Dochody budżetu pochodzą z wkładów pieniężnych następujących państw członkowskich: Austrii, Belgii, Republiki Czeskiej, Danii, Estonii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Malty, Niderlandów, Niemiec, Polski, Portugalii, Słowacji, Słowenii, Szwecji, Węgier, Włoch, Zjednoczonego Królestwa oraz Islandii, Norwegii i SzwajcariiBudget revenue shall consist of financial contributions from the following Member States: Austria, Belgium, the Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, the Netherlands, Poland, Portugal, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, United Kingdom, as well as Iceland, Norway and Switzerland
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1676576 zdań frazy Socjaldemokracja Królestwa Polskiego i Litwy.Znalezione w 358,871 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.