Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jak ona je tofu burgery?This tofu burger, how does she like it?
Może wegetariański indyk z tofu?What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofuI need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofuThe big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
Tofu pasuje do dobrego alkoholu.Tofu goes well with good sake.
Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofuYour mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do VancouverI' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
Własnie dlatego nie jem tofuSame reason I don' t eat tofu
Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofuFrom that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
Tofu, dla ciebieStinky tofu!It' s for you!
Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofuBut it' s...It' s like a human only living on tofu
Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofuWell, I sure hope you like tofu chicken
Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówceOh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyćIt' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
Wymiar ten określa walutę, w której wyrażone są następujące pozycje: (i) pozycje bilansowe MIF (dla rodziny kluczy ECB_BSI‧); (ii) finansowe wskaźniki strukturalne (dla rodziny kluczy ECB_SSI‧); (iii) depozyty i kredyty (dla rodziny kluczy ECB_MIR‧); (iv) aktywa i zobowiązania funduszy inwestycyjnych (dla rodziny kluczy ECB_IVF‧); (v) transakcje płatnicze (dla rodziny kluczy ECB_PSS‧); oraz (vi) pozycje bilansowe pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego (dla rodziny kluczy ECB_OFI‧), bądź w której są emitowane papiery wartościowe (dla rodziny kluczy ECB_SECThis dimension describes the currency in which the following are denominated: (i) the MFI balance sheet items (for the ECB_BSI‧ key family); (ii) the structural financial indicators (for the ECB_SSI‧ key family); (iii) the deposits and loans (for the ECB_MIR‧ key family); (iv) the IF assets and liabilities (for the ECB_IVF‧ key family); (v) the payments transaction (for the ECB_PSS‧ key family); and (vi) the OFI balance sheet items (for the ECB_OFI‧ key family), or in which the securities are issued (for the ECB_SEC‧ key family
W przypadku gdy członek rodziny rozdzielonej korzysta z tymczasowej ochrony i w jednym Państwie Członkowskim, a jeden bądź więcej członków jego rodziny nie znajduje się jeszcze w żadnym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie, na terenie którego członek rodziny rozdzielonej korzysta z tymczasowej ochrony, doprowadza do połączenia członków rodziny, którzy wymagają ochrony, z członkiem rodziny rozdzielonej w przypadku gdy członkowie rodziny spełniają kryteria określone w ust. ‧ lit. aWhere the sponsor enjoys temporary protection in one Member State and one or some family members are not yet in a Member State, the Member State where the sponsor enjoys temporary protection shall reunite family members, who are in need of protection, with the sponsor in the case of family members where it is satisfied that they fall under the description of paragraph ‧(a
Co się tyczy progu dochodów, o którym wspominali poza mną inni posłowie i który ustalono na poziomie 33 tysięcy euro, uważam, że stanowi on problem, ponieważ istnieje ogromnie wiele zupełnie różnych rodzin: rodziny stworzone przez samotnych rodziców, rodziny, w których skład wchodzą osoby w podeszłym wieku, rodziny obejmujące osoby z byłych i obecnych związków, rodziny żyjące w separacji.As for the income limit, which was mentioned by other Members apart from me and which is set at EUR 33 000, I think that it poses a problem because there is a whole range of very different families: single parent families, families comprising elderly people, families comprising members from past and present relationships, families that have separated.
średni koszt roczny na rodzinę otrzymuje się dzieląc całkowite wydatki roczne dotyczące zasiłków rodzinnych wypłaconych przez instytucje Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny, wszystkim członkom rodziny pracownika i bezrobotnego, zamieszkujących terytorium tego Państwa Członkowskiego przez średnią roczną liczbę rodzin uprawnionych do zasiłków rodzinnychthe average annual cost per family shall be obtained by dividing the total annual cost of the family allowances paid by the institutions of the Member State in whose territory the members of the families are residing, in respect of all the members of the families of workers or of unemployed persons residing in the territory of that Member State by the average annual number of families entitled to benefits
Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznejThe specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
Zwrot korzystanie z systemu pomocy społecznej zawarty w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie łączenia rodzin należy interpretować w ten sposób, że nie pozwala on państwu członkowskiemu na przyjęcie przepisów o łączeniu rodziny odmawiających go członkowi rodziny rozdzielonej, który wykazał, iż posiada stabilne i regularne środki wystarczające do utrzymania jego oraz członków jego rodziny, lecz który z powodu poziomu dochodów byłby jednak uprawniony do szczególnej pomocy w przypadku szczególnych i indywidualnie ustalonych kosztów niezbędnych do jego utrzymania, zwolnień z podatku przyznanych przez samorząd terytorialny w zależności od dochodów lub środków wspierania dochodów w ramach gminnej polityki minimalnej (minimabeleidThe phrase recourse to the social assistance system in Article ‧(c) of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the right to family reunification must be interpreted as precluding a Member State from adopting rules in respect of family reunification which result in such reunification being refused to a sponsor who has proved that he has stable and regular resources which are sufficient to maintain himself and the members of his family, but who, given the level of his resources, will nevertheless be entitled to claim special assistance in order to meet exceptional, individually determined, essential living costs, tax refunds granted by local authorities on the basis of his income, or income-support measures in the context of local-authority minimum-income policies (minimabeleid
W Europie potrzebna jest nam polityka przyjazna rodzinie, polegająca na przykład na wprowadzeniu podziału podatku płaconego przez rodzinę na podatek dochodowy lub równoważne środki socjalne uwzględniające wkład, jaki rodzina wnosi w umowę międzypokoleniową, poprzez zmniejszenie obciążenia rodzin podatkami.What we need is a family-friendly policy in Europe, such as the introduction of family tax splitting for income tax or equivalent social measures, which take into account the contribution that the family makes to the intergenerational contract by reducing the burden of taxes on families.
Uważa, że konieczne jest wytworzenie pod wszystkimi względami bardziej przyjaznego klimatu społecznego dla rodzin, dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów jak i dla osób będących na czyimś utrzymaniu i ich rodzin, co umożliwi ludziom realizowanie własnych strategii życiowych w ramach wypełniania planów bycia partnerem i rodzicem, przy jednoczesnym poszanowaniu dla różnorodnych zainteresowań i potrzeb różnych typów rodzin i poszczególnych członków rodzinyconsiders that a more favourable social climate and conditions should be created for families, for the children and their parents or parental guardians and dependent persons and their relatives in all areas, allowing people to pursue their own life strategies for fulfilling their plans as partners and parents while respecting the various interests and needs of different types of families and individual family members
W sprawie jedności rodzin : Łączne rozpatrywanie wniosków członków jednej rodziny nie powinno mieć wyłącznie na celu tego, by członkowie jednej rodziny nie [byli] rozdzielani, lecz również to, aby zagwarantować ponowne połączenie rodzin osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, przy poszanowaniu osobistych praw każdego wnioskodawcy, a zwłaszcza kobietOn the family unit : the joint treatment of requests from members of a single family should not only aim to ensure that the members of one family are not separated, but also aim to secure family reunification for people seeking international protection, while upholding the autonomous rights of each asylum seeker, and particularly those of women
W decyzji Komisji ‧/‧/WE z dnia ‧ stycznia ‧ r. ustanawiającej wykaz państw trzecich oraz części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają przywóz żywych zwierząt z rodziny koniowatych, nasienia, komórek jajowych i zarodków koni ustanowiono wykaz krajów trzecich lub części ich terytoriów, z których państwa członkowskie dopuszczają odprawę czasową zarejestrowanych koni, ponowny przywóz, po wywozie czasowym, zarejestrowanych koni, przywóz zwierząt z rodziny koniowatych na ubój, przywóz zarejestrowanych zwierząt z rodziny koniowatych oraz koniowatych do hodowli i produkcji oraz przywóz nasienia, komórek jajowych i zarodków zwierząt z rodziny koniowatychCommission Decision ‧/‧/EC of ‧ January ‧ establishing the list of third countries and parts of territory thereof from which Member States authorise imports of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species establishes a list of third countries, or parts thereof, from which Member States authorise the temporary admission of registered horses, the re-entry of registered horses after temporary export, the import of equidae for slaughter, registered equidae and equidae for breeding and production and imports of semen, ova and embryos of the equine species
Dokładnymi badaniami powinny również zostać objęte rodziny znajdujące się w szczególnej sytuacji (matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, rodziny opiekujące się rodzicami w podeszłym wieku, rodziny imigranckie mające trudności w zintegrowaniu się itpFamilies in specific circumstances (single mothers raising children, children with disabilities, dependent elderly parents, migrant families having difficulty integrating etc.) should be the focus of specific studies
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 11,576 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.