Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Może wegetariański indyk z tofu?What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
Tofu, dla ciebieStinky tofu!It' s for you!
Jak ona je tofu burgery?This tofu burger, how does she like it?
Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofuFrom that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyćIt' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofuWell, I sure hope you like tofu chicken
Tofu pasuje do dobrego alkoholu.Tofu goes well with good sake.
Własnie dlatego nie jem tofuSame reason I don' t eat tofu
Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofuYour mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofuI need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofuThe big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofuBut it' s...It' s like a human only living on tofu
Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówceOh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do VancouverI' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
Wymiar ten określa walutę, w której wyrażone są następujące pozycje: (i) pozycje bilansowe MIF (dla rodziny kluczy ECB_BSI‧); (ii) finansowe wskaźniki strukturalne (dla rodziny kluczy ECB_SSI‧); (iii) depozyty i kredyty (dla rodziny kluczy ECB_MIR‧); (iv) aktywa i zobowiązania funduszy inwestycyjnych (dla rodziny kluczy ECB_IVF‧); (v) transakcje płatnicze (dla rodziny kluczy ECB_PSS‧); oraz (vi) pozycje bilansowe pozostałych instytucji pośrednictwa finansowego (dla rodziny kluczy ECB_OFI‧), bądź w której są emitowane papiery wartościowe (dla rodziny kluczy ECB_SECThis dimension describes the currency in which the following are denominated: (i) the MFI balance sheet items (for the ECB_BSI‧ key family); (ii) the structural financial indicators (for the ECB_SSI‧ key family); (iii) the deposits and loans (for the ECB_MIR‧ key family); (iv) the IF assets and liabilities (for the ECB_IVF‧ key family); (v) the payments transaction (for the ECB_PSS‧ key family); and (vi) the OFI balance sheet items (for the ECB_OFI‧ key family), or in which the securities are issued (for the ECB_SEC‧ key family
W przypadku gdy członek rodziny rozdzielonej korzysta z tymczasowej ochrony i w jednym Państwie Członkowskim, a jeden bądź więcej członków jego rodziny nie znajduje się jeszcze w żadnym Państwie Członkowskim, to Państwo Członkowskie, na terenie którego członek rodziny rozdzielonej korzysta z tymczasowej ochrony, doprowadza do połączenia członków rodziny, którzy wymagają ochrony, z członkiem rodziny rozdzielonej w przypadku gdy członkowie rodziny spełniają kryteria określone w ust. ‧ lit. aWhere the sponsor enjoys temporary protection in one Member State and one or some family members are not yet in a Member State, the Member State where the sponsor enjoys temporary protection shall reunite family members, who are in need of protection, with the sponsor in the case of family members where it is satisfied that they fall under the description of paragraph ‧(a
Co się tyczy progu dochodów, o którym wspominali poza mną inni posłowie i który ustalono na poziomie 33 tysięcy euro, uważam, że stanowi on problem, ponieważ istnieje ogromnie wiele zupełnie różnych rodzin: rodziny stworzone przez samotnych rodziców, rodziny, w których skład wchodzą osoby w podeszłym wieku, rodziny obejmujące osoby z byłych i obecnych związków, rodziny żyjące w separacji.As for the income limit, which was mentioned by other Members apart from me and which is set at EUR 33 000, I think that it poses a problem because there is a whole range of very different families: single parent families, families comprising elderly people, families comprising members from past and present relationships, families that have separated.
Uważa, że konieczne jest wytworzenie pod wszystkimi względami bardziej przyjaznego klimatu społecznego dla rodzin, dla dzieci i ich rodziców lub opiekunów jak i dla osób będących na czyimś utrzymaniu i ich rodzin, co umożliwi ludziom realizowanie własnych strategii życiowych w ramach wypełniania planów bycia partnerem i rodzicem, przy jednoczesnym poszanowaniu dla różnorodnych zainteresowań i potrzeb różnych typów rodzin i poszczególnych członków rodzinyconsiders that a more favourable social climate and conditions should be created for families, for the children and their parents or parental guardians and dependent persons and their relatives in all areas, allowing people to pursue their own life strategies for fulfilling their plans as partners and parents while respecting the various interests and needs of different types of families and individual family members
Czy zwrot korzystani[e] z systemu pomocy społecznej zawarty w art. ‧ ust. ‧ lit. c) dyrektywy Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ września ‧ r. w sprawie prawa do łączenia rodzin należy interpretować w ten sposób, że pozwala on państwu członkowskiemu na przyjęcie przepisów o łączeniu rodziny odmawiających go członkowi rodziny rozdzielonej, który wykazał, iż posiada stabilne i regularne środki, które wystarczają do utrzymania jego oraz członków jego rodziny, lecz który, z powodu poziomu dochodów, byłby jednak uprawniony do szczególnej pomocy w przypadku szczególnych i indywidualnie ustalonych kosztów niezbędnych do jego utrzymania, zwolnień z podatku przyznanych przez samorząd terytorialny w zależności od dochodów lub środków wspierania dochodów w ramach gminnej polityki minimalnej (minimabeleid)?Should the phrase recourse to the social assistance system in Article ‧(c) of Council Directive ‧/‧/EC of ‧ September ‧ on the right to family reunification be interpreted as permitting a Member State to make an arrangement in respect of family reunification which results in family reunification not being granted to a sponsor who has provided evidence of having stable and regular resources to meet general subsistence costs, but who, given the level of such resources, shall nevertheless be entitled to claim special assistance to meet exceptional, individually determined, essential living costs, income-related remission of charges by municipal authorities, or income-support measures in the context of municipal minimum income policies?
Specyfikacje pojęć dotyczących rodziny i definicje terminów rodzina biologiczna, dziecko, para i związek kohabitacyjny podane dla tematu Pozycja osoby w rodzinie mają zastosowanie także do tematu Typ rodziny biologicznejThe specifications for family concepts and the definitions of the terms family nucleus, child, couple and consensual union provided for the topic Family status also apply for the topic Type of family nucleus
Zgodność rodziny silników lub rodziny silników OBD z wymaganiami niniejszej sekcji można wykazać w drodze badań układu monitorowania kontroli emisji jednego z silników należących do tej rodziny (silnika macierzystego), pod warunkiem że producent wykaże urzędowi homologacji, że stosowane w ramach rodziny układy monitorowania kontroli emisji są do siebie zbliżoneThe compliance of an engine family or an OBD engine family to the requirements of this section may be demonstrated by testing the emission control monitoring system of one of the members of the family (the parent engine), provided the manufacturer demonstrates to the type approval authority that the emission control monitoring systems are similar within the family
Dokładnymi badaniami powinny również zostać objęte rodziny znajdujące się w szczególnej sytuacji (matki samotnie wychowujące dzieci, rodziny z dziećmi niepełnosprawnymi, rodziny opiekujące się rodzicami w podeszłym wieku, rodziny imigranckie mające trudności w zintegrowaniu się itpFamilies in specific circumstances (single mothers raising children, children with disabilities, dependent elderly parents, migrant families having difficulty integrating etc.) should be the focus of specific studies
średni koszt roczny na rodzinę otrzymuje się dzieląc całkowite wydatki roczne dotyczące zasiłków rodzinnych wypłaconych przez instytucje Państwa Członkowskiego, na terytorium którego zamieszkują członkowie rodziny, wszystkim członkom rodziny pracownika i bezrobotnego, zamieszkujących terytorium tego Państwa Członkowskiego przez średnią roczną liczbę rodzin uprawnionych do zasiłków rodzinnychthe average annual cost per family shall be obtained by dividing the total annual cost of the family allowances paid by the institutions of the Member State in whose territory the members of the families are residing, in respect of all the members of the families of workers or of unemployed persons residing in the territory of that Member State by the average annual number of families entitled to benefits
Jeżeli badanie wykonywane jest dla homologowania rodziny silników OBD obejmującej silniki nie należące do tej samej rodziny silników, urząd homologacji zwiększy liczbę awarii podlegających badaniu do maksymalnie czterokrotnej liczby rodzin silników występujących w rodzinie silników OBDIf the test is being carried out to type-approve an OBD-engine family consisting of engines that do not belong to the same engine family, the type approval authority will increase the number of failures subject to testing up to a maximum of four times the number of engine families present in the OBD-engine family
W sprawie jedności rodzin : Łączne rozpatrywanie wniosków członków jednej rodziny nie powinno mieć wyłącznie na celu tego, by członkowie jednej rodziny nie [byli] rozdzielani, lecz również to, aby zagwarantować ponowne połączenie rodzin osób ubiegających się o ochronę międzynarodową, przy poszanowaniu osobistych praw każdego wnioskodawcy, a zwłaszcza kobietOn the family unit : the joint treatment of requests from members of a single family should not only aim to ensure that the members of one family are not separated, but also aim to secure family reunification for people seeking international protection, while upholding the autonomous rights of each asylum seeker, and particularly those of women
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 3,5 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.