Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofuYour mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
Może wegetariański indyk z tofu?What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówceOh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do VancouverI' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
Jak ona je tofu burgery?This tofu burger, how does she like it?
Tofu pasuje do dobrego alkoholu.Tofu goes well with good sake.
To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyćIt' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofuWell, I sure hope you like tofu chicken
Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofuBut it' s...It' s like a human only living on tofu
Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofuFrom that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
Własnie dlatego nie jem tofuSame reason I don' t eat tofu
Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofuI need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofuThe big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
podkreśla znaczenie istniejącego prawodawstwa UE, takiego jak dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich oraz dyrektywa Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca statusu obywateli państw trzecich będących rezydentami długoterminowymi, gwarantującego prawo do edukacji uczniom z krajów trzecich; wzywa Komisję do stałej kontroli wszystkich podejmowanych w państwach członkowskich środków, których celem jest ograniczenie lub zniesienie nabytych prawStresses the importance of the existing EU legislation guaranteeing the educational rights of third-country students, such as Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States and Council Directive ‧/‧/EC of ‧ November ‧ concerning the status of third-country nationals who are long-term residents; calls on the Commission to undertake ongoing monitoring of all measures taken in the Member States tending to curtail or abolish the rights acquired
Metodę identyfikacyjną ptaków z rodziny papug, szczególnie chorych ptaków z rodziny papug, ustala się zgodnie z procedurą przewidzianą w artThe methods for identifying psittacidae, and in particular sick psittacidae, shall be established under the procedure provided for in Article
Uratowałeś pracownika w Mestre zabijając rodzinę w MondragoneI saw how you help them live
Problem rozwoju dziecka w rodzinie wielokulturowejThe Problem of Bringing up a Child in a Multicultural Family
Rodzina wobec współczesnych zagrożeńA Family in view of contemporary dangers
Dyrektywa ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ kwietnia ‧ r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium państw członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧ i uchylająca dyrektywy ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG, ‧/‧/EWG i ‧/‧/EWG, sprzeciwia się obowiązywaniu przepisów państwa członkowskiego, które wymagają, dla skorzystania z przepisów tej dyrektywy, aby obywatel państwa trzeciego, będący współmałżonkiem obywatela Unii zamieszkującego w tym państwie członkowskim, którego obywatelstwa nie posiada, przebywał wcześniej zgodnie z prawem w innym państwie członkowskim, przed jego przybyciem do przyjmującego państwa członkowskiegoDirective ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ April ‧ on the right of citizens of the Union and their family members to move and reside freely within the territory of the Member States amending Regulation (EEC) No ‧/‧ and repealing Directives ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC, ‧/‧/EEC and ‧/‧/EEC precludes legislation of a Member State which requires a national of a non-member country who is the spouse of a Union citizen residing in that Member State but not possessing its nationality to have previously been lawfully resident in another Member State before arriving in the host Member State, in order to benefit from the provisions of that directive
Rodziny form zwierzęcych, o wspólnych zwyczajach i rytuałach, które przetrwały do dziśFamilies of animals form, united by customs and rituals that survive today
Pod pewnymi warunkami organ zatwierdzający może uznać, że najmniej korzystna wielkość emisji w rodzinie silników może być najskuteczniej określona przez przetestowanie innego silnikaUnder certain circumstances, the approval authority may conclude that the worst-case emission rate of the family can best be characterised by testing a second engine
Przykładem może być proces, który toczy się przeciwko Chiranuch Premchaiporn, na której stronie internetowej opublikowane zostały komentarze krytykujące rodzinę królewską.For example, the trial being held against Chiranuch Premchaiporn for comments on his website criticising the Royal Family.
Określa ona, że przywóz zwierząt z rodziny koniowatych do Wspólnoty jest dozwolony jedynie z krajów trzecich lub części ich terytoriów, które są wolne od nosacizny przez okres co najmniej sześciu miesięcyIt provides that imports of equidae into the Community are only authorised from third countries or parts of the territory thereof, which have been free from glanders for a period of at least six months
Zgodność wyrobu i rodziny wyrobów wymienionych w załączniku I zaświadcza się z zastosowaniem procedury, na mocy której producent jako jedyna osoba odpowiedzialna za fabryczny system kontroli produkcji zapewnia, że wyrób jest zgodny z odpowiednimi specyfikacjami technicznymiThe products and families of products set out in Annex I shall have their conformity attested by a procedure whereby the manufacturer has under its sole responsibility a factory-production control system ensuring that the product is in conformity with the relevant technical specifications
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 17951 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 6,173 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.