Tłumaczenia na język angielski:

  • The Tofus   

Przykładowe zdania z "Rodzina Tofu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Własnie dlatego nie jem tofuSame reason I don' t eat tofu
To tradycja... jeść tofu po wyjściu z więzienia...... w ten sposób można się oczyścić i więcej nie grzeszyćIt' s tradition to eat tofu on release...... so that you' il live white and never sin again
W dużej patelni jest mięso, w małej... jakieś tofuThe big pot has red meat, the small one has...Some sort of tofu mix
Na drugie śniadanie matka dawała ci torbę z brązowym ryżem i tofuYour mum sent you to primary with a-- with a brown rice and tofu lunch box
Tofu pasuje do dobrego alkoholu.Tofu goes well with good sake.
Mam nadzieję, że lubisz kurczaka z tofuWell, I sure hope you like tofu chicken
Od tamtego dnia szukali miłego cmentarza, zamiast jeść tofuFrom that day on, they looked for a cemetery they really loved instead of eating tofu
Mam jeszcze marynowane tofu podczas lotu do VancouverI' ve got a piece of marinated tofu on a flight to Vancouver
Ale to tak, jakby ludzie żyli jedząc wyłącznie tofuBut it' s...It' s like a human only living on tofu
Jak ona je tofu burgery?This tofu burger, how does she like it?
Może wegetariański indyk z tofu?What about vegan turkey stuffed with tofu and cranberries?
Medytujmy, a później wszyscy będziemy mogli zrobić tofu dla delfinów żyjących w lodówceOh, let' s, then we can all make some tofu for the dolphins who live in the fridge
Muszę zjeść lody a jedyne co twoja mama ma to resztka tofuI need to eat ice cream and all your mother has is leftover tofu
W końcu... jesteś rodzinąWell, at the end of the day... you' re family
przemoc w rodzinie i jej wpływ na rozwój dziecka w młodszym wieku szkolnymdomestic violence and its impacts on a child's development in younger school age
decyzja Rady ‧/EWG‧, ostatnio zmieniona decyzją Komisji ‧/WE‧, ustaliła wykaz państw trzecich, z których Państwa Członkowskie dopuszczają przywóz bydła, trzody chlewnej, zwierząt z rodziny koniowatych, owiec i kóz, świeżego mięsa i produktów mięsnychWhereas Council Decision ‧/EEC, as last amended by Commission Decision ‧/EC, draws up a list of third countries from which the Member States authorize imports of bovine animals, swine, equidae, sheep and goats, fresh meat and meat products
To dla mojej rodzinyThis is for my family
miesięcy w przypadku zwierząt z rodziny koniowatych i bydła, włączając gatunki bubalus i bizon, przeznaczonych do produkcji mięsnej, a w każdym przypadku przez co najmniej trzy czwarte ich życiamonths in the case of equidae and bovines, including bubalus and bison species, for meat production, and in any case at least three quarters of their lifetime
Formalności związane z prawem pobytu przez okres dłuższy niż trzy miesiące zależą od tego , czy członkowie rodziny pracownika są obywatelami UE , czy obywatelami państw trzecich .Family members who are EU citizens may be required , like you , to registerwith the competent authority , in which case they will be issued with a registration certificate.For this purpose , only the following documents may berequired :
Zgodnie z zasadą proporcjonalności, w celu realizacji głównego celu, jakim jest ułatwienie wydawania wiz członkom rodziny olimpijskiej, konieczne i właściwe jest przyjęcie ustanowionego niniejszym rozporządzeniem tymczasowego odstępstwa od niektórych przepisów wspólnotowychIn accordance with the principle of proportionality, it is necessary and appropriate in order to give effect to the main objective of facilitating the issue of visas to the members of the Olympic family to adopt the temporary derogation established by this Regulation from certain Community provisions
Przestępczość wśród młodocianych- rola kobiet i rodziny (‧/‧(INIJuvenile delinquency- role of women and the family (‧/‧(INI
Strategia powinna także obejmować środki mające na celu wspieranie dobrobytu rodzin.The strategy should also include measures to promote the well-being of families.
osoby będące członkami rodzin personelu wojskowego w czynnej służbie, które mieszkają w innym państwie członkowskim, i osoby, które mają miejsce zamieszkania w innym państwie członkowskim i które, na mocy niniejszego rozporządzenia są uprawnione do opieki zdrowotnej na koszt Niderlandów w swoim państwie zamieszkania, o ile osoby te nie zostały uwzględnione w ppkt (iinsofar as they are not already included under point (i), members of the family of active military personnel who are living in another Member State and persons who are resident in another Member State and who, under this Regulation are entitled to health care in their state of residence, the costs being borne by the Netherlands
Muszę zadbać o własną rodzinęI got to do what' s best for my family
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18676 zdań frazy Rodzina Tofu.Znalezione w 2,773 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.