Tłumaczenia na język angielski:

  • Cape York Peninsula   

Przykładowe zdania z "Półwysep Jork", pamięć tłumaczeniowa

add example
w sprawie udziału Unii Europejskiej w Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego (KEDOon participation by the European Union in the Korean Peninsula Energy Development Organisation (KEDO
Rezolucja Legislacyjna Parlamentu Europejskiego w sprawie projektu rozporządzenia Rady dotyczącego ustanowienia metod odtworzenia zasobów morszczuka europejskiego i homara u wybrzeży Kantabrii i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego oraz zmieniającego rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNSEuropean Parliament legislative resolution on the proposal for a Council regulation establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and amending Regulation (EC) No ‧/‧ (COM‧- C‧-‧/‧- ‧/‧(CNS
ponagla Radę, aby ponownie rozważyła wypłacenia Korei Południowej czterech milionów EUR na pokrycie kosztów zawieszenia działalności Organizacji Rozwoju Energetyki Półwyspu Koreańskiego, uwzględniając fakt, że inicjatywa ta odegrała w niedawnej przeszłości znaczącą rolę, i uznaje, że mogłaby ona być użyteczna w przyszłości na potrzeby dostarczania energii konwencjonalnejUrges the Council to consider once again paying EUR ‧ million of the costs of suspension of the Korean Peninsula Energy Development Organisation to South Korea, taking into account the fact that this initiative played a significant role in the recent past, and recognising that it could well serve to supply conventional energy in the future
1975 : Po zmianach politycznych na Półwyspie Iberyjskim Parlament przyjmuje kilka rezolucji w sprawie wsparcia procesów demokratycznych w Hiszpanii i Portugalii .several resolutions on support for the democratic process in Spain and Portugal .
Papiestwo wobec państw chrześcijańskich i ruchu krucjatowego na Półwyspie Iberyjskim w II poł. XII w.The Papacy in the Face of Christian Countries and the Crusading Movement in the Iberian Peninsula in the Second Half of Twelfth Century
Organizacja Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (zwana dalejThe Korean Peninsula Energy Development Organisation (hereinafter referred to as
Łotwę , do niektórych krajów skandynawskich , Niemiec i Bułgarii . Choć szlaki te pełnią najważniejszą rolę , to kraje na Półwyspie Arabskim ( Oman , Zjednoczone Emiraty Arabskie ) stały się punktami tranzytowymi dla przesyłek heroiny pochodzących z Azji Południowo-Zachodniej i Południowo-Wschodniej ( INCB , 2006 ) , przy czym część z nich jest przemycana przez Afrykę Wschodnią ( Etiopia , Kenia , Mauritius ) , a niejednokrotnie także przez Afrykę Zachodnią ( Nigeria ) , z przeznaczeniem na nielegalne rynki w Europie oraz w mniejszym stopniu w Ameryce Północnej ( INCB , 2007a ) .In Europe , historically , two forms of imported heroin have been used : the commonly available brown heroin ( its chemical base form ) mainly from Afghanistan , and the less common and more expensive white heroin ( a salt form ) which typically originates from south-east Asia — although this form of the drug is now becoming increasingly rare .
Granica południowa: loksodroma od granicy między Etiopią a Republiką Dżibuti na wybrzeżu Afryki, poprzez cieśninę Bab-al-Mandab, do granicy między byłą Jemeńską Republiką Arabską a byłą Ludowo-Demokratyczną Republiką Jemenu na Półwyspie ArabskimSouthern limit: a rhumb line from the frontier between Ethiopia and the Republic of Djibouti on the coast of Africa, across the mouth of the Red Sea, to the frontier between the former Arab Republic of Yemen and the former People's Democratic Republic of Yemen on the Arabian Peninsula
z uwagi na wpływ niedawnych zmian zarejestrowanych w fizycznych i chemicznych parametrach wód, spowodowanych zmianami klimatycznymi, proponuje przeprowadzenie analiz naukowych umożliwiających określenie redystrybucji gatunków morskich eksploatowanych w rybołówstwie; uważa, że analizy te powinny posłużyć jako podstawa ponownego określenia szeregu planów odnowy istniejących zasobów rybnych, np. planu odnowy zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homara na wybrzeżu Półwyspu IberyjskiegoProposes that scientific studies be carried out capable of identifying the redistribution of marine species exploited by fisheries because of the impact of the recent change in the physical and chemical parameters of waters due to climate change; considers that these studies should serve as a basis for reformulating a number of existing stock recovery plans, for example the recovery plan for hake and langoustine off the Iberian Peninsula
Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias (a) AQAP, (b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, (f) Al-Kaida w Jemenie, (g) AQYAl-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Al-Qaida in Yemen, (g) AQY
Wojna trwa na półwyspie IndochińskimWar continues along the lndo- Chinese peninsula
Celem niniejszego wspólnego stanowiska jest przyczynienie się do znalezienia sposobu na całkowite rozwiązanie kwestii rozprzestrzeniania jądrowego na Półwyspie KoreańskimThe objective of this Common Position shall be to contribute to finding an overall solution to the issue of nuclear proliferation in the Korean peninsula
Wyłącznie półwysep (zachodnia MalezjaPeninsular (Western) Malaysia only
różnice w koszcie frachtu według portu przeznaczenia uzasadniają ujednolicenie należności przywozowej według stopy zryczałtowanej dla portów Wspólnoty zlokalizowanych na wybrzeżach Morza Śródziemnego, na wybrzeżu atlantyckim Półwyspu Iberyjskiego oraz w Zjednoczonym Królestwie, Irlandii, oraz krajach skandynawskichwhereas however freight cost differences by port of destination justify flat rate adjustment of the import duty for Community ports located in the Mediterranean, on the Atlantic coast of the Iberian Peninsula and in the United Kingdom, Ireland and the Scandinavian countries
na piśmie. - Szanowny panie przewodniczący! W związku z pojawiającym się ostatnio dosyć często problemem bezpieczeństwa oraz stabilizacji politycznej i gospodarczej w Jemenie, jako członek Delegacji Parlamentu Europejskiego do spraw stosunków z Półwyspem Arabskim chciałbym wyrazić swoje zaniepokojenie.Madam President, regarding the problem of security and economic and political stabilisation in Yemen, a problem which has manifested itself fairly often recently, I would like, as a member of the European Parliament Delegation for relations with the Arab Peninsula, to express my concern.
Problem Półwyspu Krymskiego ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji Tatarów krymskichThe problems of the Crimea with the particular focus of the Crimean Tatars.
Zwiększanie zdolności elektrycznych połączeń wzajemnych między tymi państwami, jak również dla półwyspu Iberyjskiego oraz rozwój sieci w regionach wyspiarskichincreasing electricity interconnection capacities between these countries and for the Iberian peninsula and grid development in island regions
Strony twierdzą, iż w najbliższej przyszłości na Półwyspie Iberyjskim powstanie jednolity iberyjski komercyjny rynek energii elektrycznej, MIBELThe parties argued that an Iberian trading market called MIBEL would be established very soon and would thus lead to an Iberian market
zaleca też kontynuowanie negocjacji dotyczących umowy o partnerstwie z Chinami, pod warunkiem dokonania przez nie zdecydowanego postępu w dziedzinie praw człowieka i demokracji, zacieśnienie strategicznego partnerstwa z Indiami, wzmocnienie współpracy polityczno-gospodarczej z Japonią i krajami ASEAN, poszukując jednocześnie aktywnej roli UE w ostatecznym rozwiązaniu zagadnień na Półwyspie Koreańskim, która nie ogranicza się do kwestii finansowychFurther recommends that negotiation of the Partnership Agreement with China be driven forward, subject to substantial progress in the field of democracy and human rights; that the strategic partnership with India be deepened and that political and economic cooperation with Japan and ASEAN be enhanced, while seeking an active role for the EU on outstanding issues in the Korean peninsular which is not merely confined to financing
zauważa, że stałe porozumienie dotyczące granicy chorwacko-czarnogórskiej będzie musiało zastąpić tymczasowe porozumienie zawarte między Chorwacją i ówczesną unią państwową Serbii i Czarnogóry; uważa, że obecny układ tymczasowy wprowadzony na Półwyspie Prevlaka dowiódł, że jest doskonałą podstawą dla nowego, trwałego porozumieniaNotes that a permanent agreement on the Croatian-Montenegrin border will have to replace the interim agreement concluded between Croatia and the then State Union of Serbia and Montenegro; takes the view that the current interim arrangement put in place on the Prevlaka Peninsula has proved to be an excellent basis for the new permanent agreement
Z powodu trudnych warunków klimatycznych na Półwyspie Iberyjskim ceny kukurydzy na rynku wspólnotowym są stosunkowo wysokie, powodując, że hodowcy i przemysł produkujący pasze dla bydła mają trudności związane z zaopatrzeniem po cenach konkurencyjnychBecause of unfavourable weather conditions on the Iberian Peninsula, maize prices on the Community market are relatively high, causing supply difficulties at competitive prices for growers and the livestock feed industry alike
W rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiającym środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego skreśla się rozdział IVIn Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula, Chapter ‧ shall be deleted
Interoperacyjność linii dużych prędkości na Półwyspie IberyjskimHigh-speed rail interoperability on the Iberian peninsula
Dostępność komunikacyjna jako istotny problem rozwoju turystyki na Półwyspie Helskim.Availability of communication as an important issue of tourism development on the Hel Peninsula.
Dotyczy to Al-Kaidy na Półwyspie Arabskim (organizacji terrorystycznej podejrzewanej o to, że stała za zamachem w Detroit) czy Al-Kaidy w islamskich krajach Maghrebu, które stanowią zagrożenie dla nas wszystkich.This applies to al-Qaeda in the Arabian Peninsula (the terrorist organisation suspected of being behind the failed attack in Detroit) or al-Qaeda in the Islamic Maghreb countries, who represent a threat to us all.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 714 zdań frazy Półwysep Jork.Znalezione w 0,694 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.