Tłumaczenia na język angielski:

  • Cape York Peninsula   

Przykładowe zdania z "Półwysep Jork", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany linii brzegowej na wybranym odcinku Półwyspu HelskiegoAnthropogenic changes of the coast line of the Hel Peninsula
ponagla Koreę Północną, aby ponownie przystąpiła do układu o nierozprzestrzenianiu, ofnęła swoją decyzję o wycofaniu się z rozmów sześciostronnych i umożliwiła ponowne podjęcie negocjacji w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu na Półwyspie KoreańskimUrges North Korea to rejoin the NPT, to revoke its decision to withdraw from the six-party talks and to allow the resumption of negotiations in order to find a peaceful solution to the crisis in the Korean peninsula
Z powodu obecności Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (szkodliwy organizm) na południu Półwyspu Iberyjskiego Hiszpania poinformowała Komisję oraz pozostałe państwa członkowskie w dniu ‧ czerwca ‧ r., że w dniu ‧ czerwca ‧ r. przyjęła dodatkowe środki urzędowe celem zapobieżenia dalszemu wprowadzeniu lub rozprzestrzenianiu się na jego terytorium szkodliwego organizmuAs a result of the presence of Rhynchophorus ferrugineus (Olivier) (the specified organism) in the south of the Iberian Peninsula, Spain informed the Commission and the other Member States on ‧ June ‧ that, on ‧ June ‧, it had adopted additional official measures to prevent the further introduction into and spread within its territory of that specified organism
Od dnia ‧ lutego ‧ r.ograniczenia nakładu połowowego oraz związane z nimi warunki ustanowione w załączniku ‧ b stosuje się w w odniesieniu do zarządzania zasobami na Morzu Kantabryjskim i zachodnim Półwyspie IberyjskimFrom the ‧ February ‧, the fishing effort limitations and associated conditions laid down in Annex IVb shall apply to the management of fisheries in the Cantabrian Sea and the Western Iberian peninsula
Federacja Rosyjska od rzeki Jenisej do wschodniej granicy Półwyspu Tajmyr i na południe do gór AłtajThe Russian Federation from the Yenisey River to the eastern boundary of the Taimyr Peninsula and south to the Altai Mountains
Organizacja Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (zwana dalejThe Korean Peninsula Energy Development Organisation (hereinafter referred to as
w sprawie niektórych środków ochronnych w odniesieniu do niektórych nietoperzy owocożernych, psów i kotów pochodzących z Malezji (półwysep) oraz Australiion certain protection measures with regard to certain fruit bats, dogs and cats coming from Malaysia (Peninsula) and Australia
Wpływ światowych potęg na sytuację gospodarczą na Półwyspie Koreańskim w XX i XXI wiekuImpact of world leading on the economical development on the Korea Peninsula in XX and XXI centruey
Wody ograniczone na zachodzie linią biegnącą od latarni morskiej w Ovisi (‧o ‧.‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o ‧.‧′ długości geograficznej wschodniej) na zachodnim wybrzeżu Łotwy do Południowej Skały Przylądka Loode (‧o ‧.‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o ‧.‧′ długości geograficznej wschodniej) na wyspie Saaremaa, potem na południe do najbardziej na południe wysuniętego punktu na półwyspie Soave, potem w kierunku północno-wschodnim wzdłuż wschodniego wybrzeża wyspy Saaremaa, a od północy linią biegnącą od punktu na ‧o ‧.‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o ‧.‧′ długości geograficznej wschodniej do punktu na ‧o‧′ szerokości geograficznej północnej i ‧o ‧.‧′ długości geograficznej wschodniejThe waters bounded on the west by a line drawn from Ovisi lighthouse (‧o‧,‧′ north, ‧o‧,‧′ east) on the west coast of Latvia to the southern Rock of Cape Loode (‧o‧,‧′ north, ‧o‧,‧′ east) on the island of Saaremaa, then southwards to the southernmost point of the peninsula of Sõrve and then in a north-eastern direction along the east coast of the island of Saaremaa, and in the north by a line drawn from ‧o‧,‧′ north, ‧o‧,‧′ east to ‧o‧′ north, ‧o‧,‧′ east
Interoperacyjność linii dużych prędkości na Półwyspie IberyjskimHigh-speed rail interoperability on the Iberian peninsula
Organizacji Rozwoju Energetycznego Półwyspu Koreańskiego (zwana dalejThe Korean Peninsula Energy Development Organisation (hereinafter referred to as
Jestem głęboko zaniepokojony dzisiejszymi wydarzeniami na Półwyspie Koreańskim.I am deeply concerned regarding today's events on the Korean Peninsula.
Północ Półwyspu Koreańskiego stała się ogromnym gettem, w którym więzi się miliony Koreańczyków mogących jedynie marzyć o wolnym życiu z uwagi na militarystyczną administrację reżimu.The north of the Korean peninsula has become an enormous ghetto, incarcerating millions of Koreans, who, under the militaristic administration of their regime, can only dream of a free life.
Kanada (CA), Chiny (CN), Hongkong (HK), Japonia (JP), Republika Korei (KR), Makao (MO), Malezja (półwysep) (MY), Singapur (SG), Tajlandia (TH), Stany Zjednoczone Ameryki (USCanada (CA), China (CN), Hong Kong (HK), Japan (JP), Korea Republic (KR), Macao (MO), Malaysia (peninsula) (MY), Singapore (SG), Thailand (TH), United States of America (US
Sytuacja na Półwyspie KoreańskimSituation in the Korean Peninsula
uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr ‧/‧ z dnia ‧ grudnia ‧ r. ustanawiające środki służące odnowieniu zasobów morszczuka nowozelandzkiego i homarca w Morzu Kantabryjskim i u zachodnich wybrzeży Półwyspu Iberyjskiego, w szczególności jego art. ‧ iHaving regard to Council Regulation (EC) No ‧/‧ of ‧ December ‧ establishing measures for the recovery of the Southern hake and Norway lobster stocks in the Cantabrian Sea and Western Iberian peninsula and in particular Articles ‧ and ‧ thereof
Rosja wobec Półwyspu KoreańskiegoRussia toward Korean Peninsula
Historia etniczna Półwyspu Krymskiego i jej wpływ na sytuację etniczną w Autonomicznej Republice KrymuEthnic history of the Crimean peninsula and its influence on modern ethnic relationship in the Autonomous Republic of Crimea
Al-Kaida na Półwyspie Arabskim (alias (a) AQAP, (b) Organizacja dżihadu na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Organizacja na Półwyspie Arabskim Al-Kaida, (e) Al-Kaida w południowej części Półwyspu Arabskiego, (f) Al-Kaida w Jemenie, (g) AQYAl-Qaida in the Arabian Peninsula (alias (a) AQAP, (b) Al-Qaida of Jihad Organization in the Arabian Peninsula, (c) Tanzim Qa’idat al-Jihad fi Jazirat al-Arabm, (d) Al-Qaida Organization in the Arabian Peninsula, (e) Al-Qaida in the South Arabian Peninsula, (f) Al-Qaida in Yemen, (g) AQY
hurtowy rynek energii elektrycznej obejmuje swoim zakresem obszar Portugalii, co nie ulegnie zmianie w ramach czasowych uwzględnionych przez niniejszą decyzję, w szczególności z uwagi na różne uwarunkowania konkurencji między oboma państwami Półwyspu Iberyjskiego, które istnieją obecnie i które prawdopodobnie w przewidywalnej przyszłości nie ulegną zmianiethe electricity wholesale market is Portuguese in scope and will remain so in the timeframe considered for the purposes of the decision, in particular in view of the different competitive conditions between both Iberian countries that currently exist and are likely to remain in the foreseeable future
przyjmuje z zadowoleniem zaangażowanie Chin w rozmowy sześciostronne oraz wzywa rząd chiński do podjęcia szerszych działań w celu propagowania bezpieczeństwa i stabilizacji w Azji Wschodniej, w szczególności na Półwyspie Koreańskim, a także do odgrywania bardziej aktywnej roli w promowaniu demokracji i poszanowania praw człowieka w Korei PółnocnejWelcomes China's commitment to the Six-Party Talks, and urges the Chinese Government to do more to promote security and stability in East Asia, particularly on the Korean Peninsula, and to play a more pro-active role in the promotion of democracy and respect for human rights in North Korea
W związku z obecnością grzyba Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell w formie anamorficznej znanej również jako Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell w leśnym materiale reprodukcyjnym na północy Półwyspu Iberyjskiego, Hiszpania poinformowała państwa członkowskie oraz Komisję w dniu ‧ czerwca ‧ r., że w dniu ‧ maja ‧ r. przyjęła środki w ramach krajowego programu zwalczania i kontroli celem zapobieżenia dalszemu wprowadzaniu i rozprzestrzenianiu się na swoim terytorium tego organizmuAs a result of the presence of the fungus Gibberella circinata Nirenberg & O’Donnell, under the anamorph form also known as Fusarium circinatum Nirenberg & O’Donnell, in forest reproductive material in the north of the Iberian Peninsula, Spain informed the Member States and the Commission on ‧ June ‧ that it had adopted on ‧ May ‧ official measures through a national eradication and control programme to prevent the further introduction into and spread within its territory of that organism
Według zarzutów stawianych publicznie przez byłą cypryjską minister spraw zagranicznych, Erato Markoulli, za pomocą środków finansowych dostarczanych przez Turcję na dużą skalę zawłaszczane są, nieruchomości Greków cypryjskich położone na półwyspie Karpas, na okupowanym terytorium Cypru.According to public allegations by the former Cypriot Foreign Minister, Erato Markoulli, large-scale usurpation of Greek Cypriot properties situated on the Karpas peninsula in the occupied territory of Cyprus is taking place with funding from Turkey.
Umowa z dnia ‧ marca ‧ r. między Europejską Wspólnotą Energii Atomowej a Organizacją Rozwoju Energetycznego Półwyspu KoreańskiegoAgreement of ‧ March ‧ between the European Atomic Energy Community and the Korean Peninsula Energy Development Organisation
zwraca się do Korei Północnej o ponowne przystąpienie do Układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej, o cofnięcie decyzji o wycofaniu się z rozmów sześciostronnych i o umożliwienie ponownego podjęcia negocjacji w celu znalezienia pokojowego rozwiązania kryzysu na Półwyspie KoreańskimUrges North Korea to rejoin the Nuclear non-proliferation Treaty, to revoke its decision to withdraw from the six-party talks and to allow the resumption of negotiations in order to find a peaceful solution to the crisis in the Korean peninsula
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 675 zdań frazy Półwysep Jork.Znalezione w 0,734 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.