Tłumaczenia na język angielski:

  • My   
     
    My, Pierwsza Brygada
     
    My, Pierwsza Brygada

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (58)

Aspera Hiems Symfonia / Constellation / My AngelAspera Hiems Symfonia/Constellation/My Angel
Baw się z namiThe Party Line
bujać to my, ale nie nastell it to the marines
byłoby nam bardzo miło, gdybywe should be very pleased if
Can’t Get You Out Of My HeadCan’t Get You out of My Head
Christmas in My HeartChristmas in My Heart
czy zechciałby pan przyłączyć się do nas na obiad wieczoremwould you care to join us for dinner tonight
Drown in My Own TearsDrown in My Own Tears
Georgia on My MindGeorgia On My Mind
Heavy on My HeartHeavy on My Heart
If U Were My ManIf U Were My Man
In My HeadIn My Head
Jigga My NiggaJigga My Nigga
Key To My SoulKey to My Soul
kilku, kilka, kilkoro z nasseveral of us
Kim Nam-ilKim Nam-Il
Let’s Go To My StarLet’s Go to My Star
Listen to My HeartListen to My Heart
Look Thru My EyesLook Thru My Eyes
Łączy nas szacunekConnect with Respect
Masakra w My LaiMy Lai Massacre
między namibetween ourselves
między nami mówiącbetween you and me
musisz się do nas przyłączyć na pływanieyou must join us for a swim
mywe; ; us
My DayMy Day
My Girl Gotta GirlfriendMy Girl Gotta Girlfriend
My People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their BrowsMy People Were Fair and Had Sky in Their Hair... But Now They’re Content to Wear Stars on Their Brows
My ThoMy Tho
my wszyscyall of us
na północ od nasnorth of us
nam; us
Nam Theun 2Nam Theun II
namius
nas; us
Nas Nie DagoniatNas Ne Dogonyat
nic nam nie pozostaje, jak tylkonothing remains for us but to
nie wolno nam przeoczyćwe musn't overlook
nikt z nasnone of us
oczekuj nas o ósmejexpect us at eight
odwiedźcie nas w Polscevisit us in Poland
Oh! My Goddess!Oh My Goddess!
Out of My MindOut of My Mind
Paek Nam-sunPaek Nam-sun
prosimy o zawiadomienie nasplease notify us
Przekaż nam opinięGive us feedback
Ravendusk in my HeartRavendusk in my Heart
Razom nas bahatoRazom Nas Bahato
spoczywa na nas obowiązekwe are commited to
Suicide By My SideSuicide by My Side
Szpiedzy tacy jak mySpies Like Us
Tacy jak myThe Sum of Us
Terrance & Phillip in Not Without My AnusTerrance and Phillip in Not Without My Anus
to jest dla nas zupełne zaskoczenieit comes as a total surprise
Tokyo I’m on My Way!Tokyo I’m on My Way
u nas, w tych stronach; gdzieś tutajabout here
wielu z nasmany of us
większość z nasmost of us

Przykładowe zdania z "My", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przychodzimy tutaj przez więcej lat niż chciałbym pamiętać... więcej lat niż każdy z nas chciałby przyznaćWe' ve been coming here for more years than I want to remember... more years than any of us want to admit
w imieniu grupy PPE-DE. - (FR) Panie przewodniczący! W istocie w pełni popieram pana Swobodę, ponieważ nie powiedziano nam, a tym samym nie jesteśmy przygotowani na przyjęcie tej rezolucji w tym tygodniu.Mr President, actually I totally support Mr Swoboda, since we were not told and therefore have not prepared anything for this resolution this week.
Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co udało się nam osiągnąć.We are very satisfied with what we have received so far.
Nie przysługuje nam luksus działania wyłącznie w interesie własnych narodów. Musimy wzmocnić Unię, którą reprezentuje każdy z nas.We do not have the luxury of acting only in the interests of our own nations; we need to strengthen the Union which every one of us represents.
Rządy mówią nam, że to głosowanie przeciwko Traktatowi jest niezrozumiałe.The governments tell us that this 'no' vote is incomprehensible.
Dobranoc!My z Rogerem idziemy spaćI think Roger and I ought to be off to bed
Zobaczyłby, że nie rządzi nami prezydent wyłoniony w wyborach ani wyłoniony w wyborach system, lecz składające się z 27 członków Politbiuro nazywane Komisją Europejską, zobaczyłby obecny zatwierdzany automatycznie Parlament, który wywoływałby u niego lekką nostalgię, zobaczyłby serie planów pięcioletnich, za pomocą których administrujemy naszymi sprawami, zobaczyłby nawet flotę specjalnych limuzyn i jeszcze bardziej specjalnych sklepów zarezerwowanych dla pracowników systemu i członków nomenklatury.He would see that we are governed not by an elected president or an elected system, but by a 27-member Politburo called the European Commission, he would look and see this rubber-stamp Parliament that would make him feel a little nostalgic, he would see the series of five-year plans by which we administer our affairs, he would even see the fleet of special limousines and even special reserve shops for employees of the system and members of the nomenklatura.
Willi, przyzwyczaiłeś nas do tego, że składasz bardzo dobre sprawozdania, tym razem też.Mr Piecyk, we have come to expect very good reports from you, and this one is no exception.
Pogadaliśmy z jakimiś laskami.Ale olały nas dla jakiś przystojniaków, którzy powiedzieli, że mają kokęTalked to a couple of girls who blew us off for these Abercrombie- model dudes who said they had coke
Udało nam się wysłać mocny sygnał, zwłaszcza dzięki przyjęciu najbardziej problematycznej poprawki, w której postuluje się wprowadzenie podatku na szczeblu europejskim, a nie światowym.We managed to send out a strong signal, especially by adopting the most problematic amendment, which aims to introduce the tax at European level, rather than globally.
(PL) Panie przewodniczący! Obecna sytuacja uświadamia nam i potwierdza naszą niemoc wobec sił natury.(PL) Mr President, the current situation makes us realise and testifies to our impotence before the forces of nature.
To na razie wszyscy, którym udało sie do nas dotrzećThat' s everyone who' s passed through here so far
Czy ktokolwiek może nam pomóc?Can' t anyone help us?
Tata dał nam to obuGeorge, Dad said both of us
Ale ten człowiek miał nad nami jedną, ogromną przewagęBut he was a man who had one big advantage over the rest of us
Wszystkie te wydarzenia postawiły przed nami poważne znaki zapytania, zwłaszcza, że nie możemy zapominać, iż Azerbejdżan podpisał europejską Konwencję o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności.All these incidents raise serious question marks with us, especially as we must not forget that Azerbaijan has signed up to the European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms.
Podobnie jak państwo, mam nadzieję, że w ciągu dziesięciu lat uda nam się rzeczywiście zmniejszyć emisję, a jednocześnie zahamować wzrost naszego uzależnienia od źródeł energii z krajów trzecich, szczególnie ropy naftowej i gazu.Like you, I hope we can actually reduce emissions in ten years and, at the same time, slow down our growing dependency on the energy resources of third countries, particularly oil and gas.
Dziękuję wszystkim i mam nadzieję, że jutro zyskamy wsparcie, które pozwoli nam podjąć dalsze działania w sprawie tego ważnego sprawozdania.Thank you to everyone, and I hope that tomorrow we will have support to move forward with this important report.
Jestem pewien, iż potwierdzą państwo te zobowiązania, co umożliwi nam jutro przyjęcie naszej rezolucji, która została w międzyczasie zmieniona.I am sure that you will confirm these undertakings and thus make it possible for us to adopt our resolution tomorrow, as amended in the meantime.
Panie przewodniczący! Czy nie wymagało się od nas głosowania nad ust.Mr President, were we not required to vote on paragraph 6?
Wszyscy mówimy o oszczędnościach, a niektórzy z nas kierują się interesem partyjnym, ale wszyscy mamy kilka wspólnych priorytetów: na przykład my, posłowie, chcemy, aby poprawiły się wyniki prac legislacyjnych; wzywa się nas, abyśmy zajęli się nowymi priorytetami wynikającymi z traktatu lizbońskiego, prosi się nas, abyśmy pracowali bardziej profesjonalnie w ramach procedury współdecyzji; jesteśmy proszeni o więcej sal konferencyjnych, większe bezpieczeństwo wewnętrzne, większe wysiłki w zakresie polityki komunikacyjnej, lepsze sieci informatyczne itp.We all talk about savings, some of us with partisan intentions, but we all have some shared priorities: for example, we Members want legislative output to be improved; we are called on to respond to the new priorities of the Treaty of Lisbon; we are asked to work more professionally in co-decisions; we are asked for more meeting rooms, more internal security, greater efforts in communication policy, better IT networks, and so on.
Od kiedy rząd podszedł, w sposób odpowiedzialny i sumienny, nie tylko do rekompensaty z tytułu reform, ale również zadania spełnienia obligatoryjnych kryteriów i zapewnienia sprawnego, ogólnego procesu, którego kulminacją jest przyjęcie Euro w dniu 1 stycznia 2009 r., dzisiaj Słowacja ma jedną z najlepszych gospodarek (nie tylko w Unii) i udało nam się także zwiększyć stopę zatrudnienia.Since the government approached, responsibly and conscientiously, not only the compensation with regard to the reforms but also the task of meeting the obligatory criteria and ensuring a smooth overall process culminating in the adoption of the euro on 1 January 2009, Slovakia today has one of the most successful economies (not only within the Union) and we have also succeeded in increasing the employment rate.
Pokazał Pan nam też jasno, w jaki sposób dokonywano tego już w ostatnich kilku latach.You have shown us clearly how you have already done this in the last couple of years.
Prosimy tylko, abyś dała nam szansę coś zmienićAll we are asking is that you give us a chance to make a difference
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 69769 zdań frazy My.Znalezione w 4,75 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.