Tłumaczenia na język angielski:

  • The Diving Bell and the Butterfly   
     
    The Diving Bell and the Butterfly (film)
     
    The Diving Bell and the Butterfly (film)

Przykładowe zdania z "Motyl i skafander", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jean- Dominique Bauby nauczył się używać powieki, by napisać książkę " Motyl i skafander "Jean- Dominque Bauby communicates with an eyelid and writes this book
MOTYL I SKAFANDERTHE DlVING BELL AND THE BUTTERFLY
JEAN DOMINIQUE BAUBY ZMARŁ ‧ MARCA, ‧ ROKU, ‧ DNI PO WYDANIU SWOJEJ KSIĄŻKI " MOTYL I SKAFANDER "Jean- Dominique Bauby died on ‧ March ‧, ‧ days after the publication of' The Diving Bell and the Butterfly '
JEAN DOMINIQUE BAUBY ZMARŁ ‧ MARCA, ‧ ROKU, ‧ DNI PO WYDANIU SWOJEJ KSIĄŻKI " MOTYL I SKAFANDER "Jean- Dominique Bauby died on March ‧, ‧...... ‧ days after the publication of ' The Diving Bell and the Butterfly '
Dedykuję tę książkę Theophile' owi, Celeste i Hortense, życząc im wiele motyliFor Théophile, Céleste and Hortense.I wish them lots of butterflies
Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧ [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. (for birdwing butterflies of the genera Ornithoptera, Trogonoptera and Troides
Elementy biogeografii wysp na podstawie analizy fauny motyli dziennych Nowej Kaledonii i Wysp LojalnościElements of island biogeography based on the analysis of butterfly faunas of New Caledonia and the Islansd of Loyalty
Ich zmęczone i stare skrzydła, dwóch motyli, które przylgnęły do złamanej gałązkiTheir wings old and tired, the two butterflies clung to a broken branch
Mija Alpha i Jellow./ Motyl wysuwa się na czeleHe passes Alpha, passes Yellow.Butterfly takes the lead
W Bhagavad Purana, w starożytnej powieści w sanskrycie jest opisany statek kosmiczny który był pilotowany przez króla zwanego Shalva był opis że został zrobiony z metalu i że często pojawiał się w różnych miejscach w tym samym czasie oraz że ruszał się po niebie jak motylI don' t think we can say that these descriptions are simple imagination, because even though they were written thousands of years ago, they match with many people today report, in terms of observing the actions of UFOs
Zróżnicowanie morfologiczne motyli z podrodziny oczennicowatych (Satyrinae) na obszarze pampy i lasów waldiwijskichMorphological variability of Satyrinae butterflies in pampa and Valdivian forests habitats
Przyczyny zmian liczebności motyli Maculinea teleius i M. nausithous na wybranych łąkach w Krakowie na przestrzeni dwudziestu latThe causes of changes in population size in Maculinea teleius and M. nausithous in chosen Cracow's meadows within 20 years
Choroba anoreksji w literaturze młodzieżowej na przykładzie książek Marty Motyl KochAna, Judith Fathallah Chuda oraz Lorri Antosz Bensen, Taryn Leigh Bensen W krzywym zwierciadle bulimii. Zaburzenia odżywiania oczami matki i córki.The disease of anorexia in youth books literature for example, “KochAna” by Marta Motyl, “Monkey Taming” by Judith Fathallah and “Distorted” by Lorri Antosz Benson and Taryn Leigh Benson
Wpływ rośliny żywicielskiej i mrówek gospodarzy na rozmieszczenie motyli Maculinea teleius i M. nausithous w dolinie Wisły w KrakowieInfluence of food-plant and host-ants on distribution of Maculinea teleius and M. nausithous in Vistula river valley in Kraków.
Na przy kład , mimo że spadek liczby niektórych ptaków krajobrazu rolniczego najwyraźniej ustabilizował się od połowy lat 90-tych XX wieku , liczba motyli łąkowych w Europie nadal gwałtownie się zmniejsza ( o prawie 70 proc . ) i nic nie wskazuje na to , aby ta tendencja miała się odwrócić .For instance , although the decline in some common farmland birds appears to have levelled offsince the mid 1990s , Europe ’ s grassland butterflies continue to decline dramatically ( almost 70 % ) and show no sign of abating .
Artykuły w kształcie wianków, zawierające gałązki wierzby, ozdobione sztucznymi kwiatami, liśćmi, wstążkami, małymi figurkami zwierząt (np. motyl i kurczątko) (zob. przykład na zdjęciu nr ‧ ‧ ‧ Klasyfikacja jest określona przez przepisy zasad ogólnych: ‧, ‧b i ‧ stosowanych do interpretacji Nomenklatury Scalonej, notę ‧ do rozdziału ‧, a także przez opisy kodów CN ‧, ‧ iCrown-shaped articles consisting of osier canes, partly decorated with artificial flowers, artificial leaves, ribbons, small representations of animals (such as a butterfly and a chicken). (See by way of example the photograph of case No ‧) ‧ ‧ Classification is determined by the provisions of general rules ‧, ‧b and ‧ for the interpretation of the combined nomenclature, note ‧ to chapter ‧ as well as the texts of CN codes ‧, ‧ and
Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [dla motyli z rodzaju Ornithoptera, Trogonoptera i Troides]Matsuka Shuppan, Tokyo. ISBN ‧-‧-‧-‧. [for birdwing butterflies of the genera Ornithoptera, Trogonoptera and Troides]
Wpływ czynników biotycznych i abiotycznych na występowanie dziennych gatunków motyliInfluence of biotic and abiotic factors on distribution of daily species butterflies
Lubi motyle, koń nazywa się Motyl, to przyszedł i zagrałHe likes butterflies, the horse' s name is Butterfly, so...He comes here and he bets on a fix
Wyniki godne uwagi to : rozszerzenie i poprawa ochrony zdegradowanych wrzosowisk i muraw blieniczkowych ; pomoc dla zagrogonych gatunków ptaków , gadów i motyli na otwartych wrzosowisk ach , łkach i w lasach ; poprawa ochrony wysokich torfowisk i skał .Notable results include : enlargement and improvement of the conservation status of degenerated heath and Nardus grasslands ; support for endangered bird , reptile and butterfly species in the open heath , grasslands and woods ; and an improvement of the conservation status of raised bogs and rocky outcrops .
Motyl macha skrzydełkami i wywołuje huragan po drugiej stronie świataThe butterfly that flutters its wings and causes a hurricane on the other side of the world
Badania pokazują na przykład , że 50 % wszystkich gatunków w Europie , w tym wiele rzadkich i zagrożonych gatunków motyli i ptactwa ( będących wskaźnikiem wysokiej różnorodności biologicznej ) , jest zależnych od gruntów rolnych .For example , studies show that 50 % of all species in Europe , including many rare and endangered butterflies and birdlife ( indicators of high biodiversity ) are dependent on farmland .
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1650293 zdań frazy Motyl i skafander.Znalezione w 343,414 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.