Tłumaczenia na język angielski:

  • Department of Agriculture   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinistry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland

Przykładowe zdania z "Ministerstwo Rolnictwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ustalenie rozdziału środków finansowych na finansowanie działań Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Rolnictwa i Polityki Leśnej w ‧ r. (prawie taki sam, jak zatwierdzony program pomocy N ‧/‧), w szczególnościTo lay down the distribution of the budget for funding the activities of the Ministry of Agricultural and Forestry Policy in ‧ (almost exactly the same as approved aid scheme N ‧/‧), as follows
zatem do Ministerstwa Rolnictwa, Dyrekcji Generalnej ds. rybołówstwa należy zapewnienie zgodności z przepisami ustanowionymi w tym celu w art. ‧ ust. ‧ dyrektywy ‧/EWGwhereas it is therefore for the Ministry of Agriculture, Directorate-General of Fisheries, to ensure compliance with the provisions laid down to that end in Article ‧ of Directive ‧/EEC
Artykuł ‧a ust. ‧ ustawy ‧/‧ stanowi, że środki stosowania pomocy finansowanej przez fundusz zostaną przyjęte dekretami Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa ZdrowiaArticle ‧a of Law ‧/‧ states that the implementing measures for aid financed by the Fund are to be adopted by decrees of the Ministry of Agricultural Policy and the Ministry of Health
Ministerstwo Rolnictwa Republiki SłowackiejMinistry of Agriculture of the Slovak Republic
dyrekcja służb weterynaryjnych Ministerstwa Rolnictwa i Wyżywienia (DVSMAF), właściwy organ w Albanii, jest w stanie skutecznie kontrolować stosowanie obowiązujących ustawWhereas the Directorate of Veterinary Services of the Ministry of Agriculture and Food (DVSMAF), the competent authority in Albania, is capable of effectively verifying the application of the laws in force
Ten utworzony przez władze francuskie fundusz działa na zasadzie wpisu pozycji do budżetu państwa, zarządzanie którą podlega ministerstwu rolnictwa i rybołówstwaThis fund set up by the French authorities consists of a budget entry in the State budget which is managed by the Ministry of Agriculture and Fisheries
Dołączone do zgłoszenia sprawozdanie duńskiego Ministerstwa Żywności, Rolnictwa i Rybołówstwa zawiera dodatkowe dane dotyczące spożycia i przywozu produktów mięsnych oraz analizę zawartości azotynów w produktach mięsnych dostępnych na rynku duńskimAn accompanying Report of the Danish Ministry of Food, Agriculture and Fisheries provides additional data on the consumption and import of meat products as well as an analysis of nitrite in meat products on the Danish market
Jak zaznacz ono powyżej , skuteczne wdrożenie jest uzależnione od wysokiego poziomu współpracy pomiędzy agencjami środowiskowymi lub ministerstwami Państw Członkowskich , stronami zainteresowanymi reprezentującymi różne sektory ( rolnictwo , przemysł i sektor komunalny ) , organizacje pozarządowe , społeczność naukową oraz Komisję Europejską .As highlighted above , effective implementation will depend on a high level of cooperation between Member States environment ’ agencies or ministries , stakeholders representing different sectors ( agriculture , industry , and urban ) , NGOs , the scientific community and the European Commission .
Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej deklaruje, że spełnione zostaną warunki określone w rozporządzeniu Komisji (WE) nr ‧/‧, tzn. pomoc będzie kierowana do małych i średnich przedsiębiorstw a limit ‧ EUR na odbiorcę w okresie trzech lat nie zostanie przekroczonyThe Ministry of Agriculture of the Czech Republic declares that the conditions of Commission Regulation (EC) No ‧/‧ will be met, i.e. the aid will be targeted at small and medium-sized enterprises and will comply with the limit of EUR ‧ per recipient per three years
Jednak z uwagi na fakt, że weryfikacje przeprowadzone przez Komisję w zakresie środka ‧.‧ opierają się na systemie, który jeszcze nie w pełni funkcjonuje w odniesieniu do wszystkich właściwych elementów, zarządzanie programem Sapard należy tymczasowo powierzyć Państwowemu Funduszowi Rolnictwa oraz Dyrekcji Funduszu Krajowego w ramach Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrSince the verifications carried out by the Commission for measure ‧.‧. are based on a system that is not yet fully operating with regard to all relevant elements, however, it is appropriate to confer the management of the Sapard on the State Fund Agriculture and on the Ministry of Finance, National Fund Directorate, according to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, on a provisional basis
Władze Senegalu przesłały do Komisji wniosek o zatwierdzenie czynności kontrolnych, za których przeprowadzanie odpowiedzialna jest Dyrekcja Ochrony Roślin w Ministerstwie Rolnictwa i Zasobów WodnychThe Senegalese authorities sent the Commission a request for the approval of checking operations performed under the responsibility of the Directorate for Plant Protection of the Ministry of Agriculture and Water
Po stronie wydatków w budżecie państwa na ‧ r. wprowadzono znaczne cięcia oparte w dużej mierze na reformach strukturalnych przynoszących skutki w perspektywie średniookresowej, w szczególności na łączeniu/likwidacji agencji i instytucji podlegających ministerstwom rolnictwa, kultury, edukacji i obrony narodowej; dalsze cięcia odpowiadające ‧,‧ % PKB zrealizowano w wydatkach i dotacjach w obszarze obsługi transportuOn the expenditure side, the ‧ State budget introduced significant expenditure cuts based to a large extent on structural reforms with a medium-term impact, notably the merger/abolition of agencies and institutions, under the responsibilities of the ministries of agriculture, culture, education, and defence, while further cuts worth ‧,‧ % of GDP are made in transport maintenance expenditure and subsidies
Wydział Służb Weterynaryjnych (WSW) Ministerstwa Rolnictwa jest właściwym organem na Jamajce, odpowiedzialnym za weryfikację i poświadczenie, że ślimaki morskie spełniają wymogi dyrektywy ‧/EWGThe Veterinary Services Division (VSD) of the Ministry of Agriculture shall be the competent authority in Jamaica for verifying and certifying that marine gastropods fulfil the requirements of Directive ‧/EEC
Paradoksalne jest również to, że kwestie dotyczące środowiska, polityki regionalnej i rolnictwa podlegają Ministerstwu Finansów.It is also paradoxical that questions affecting the environment, regional policy and agriculture are the responsibility of the Ministers of Finance.
Jednostka wydająca świadectwo: Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa Nowej Zelandii (MAFCertificate issuing body: New Zealand Ministry of Agriculture and Forestry (MAF
Właściwy organ Rumunii ds. wykonywania niektórych środków określonych w SAPARD powołał Agencję SAPARD, instytucję publiczną o statusie prawnym podlegającą kompetencjom Ministerstwa Rolnictwa, Lasów i Rozwoju Obszarów WiejskichThe SAPARD Agency, public institution with legal status, in the subordination of the Ministry of Agriculture, Forests and Rural Development has been appointed by the competent authority of Romania for the implementation of some of the measures defined in Sapard
Kompetencje w zakresie kontroli sanitarnych i weterynaryjnych rozłożone są między Ministerstwem Rolnictwa a Ministerstwem ZdrowiaControl in sanitary issues and veterinary affairs is shared between the Ministry of Agriculture and the Ministry of Health
Dla takich krajów jak Irlandia, która posiada ogromny sektor zwierząt gospodarskich, wdrożenie rozporządzenia od pierwszego dnia wymagało ogromnych nakładów pracy zarówno w samym sektorze, jak i ze strony organów monitorujących - Ministerstwa Rolnictwa i innych organów władzy.For countries like Ireland with a huge livestock sector, there has been an enormous amount of work done to implement this from day one, both within the sector itself and on the part of those who monitor - the Department of Agriculture and other authorities.
Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Rybołówstwa (DGFR) Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa w Omanie jest w stanie skutecznie sprawdzić stosowanie obowiązujących prawWhereas, in Oman the Directorate-General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries is capable of effectively verifying the application of the laws in force
W przypadku braku konsorcjum nadzoru, powyższe funkcje sprawować będzie Ministerstwo Rolnictwa i Leśnictwa, jako organ władzy państwowej odpowiedzialny za stosowanie rozporządzenia (WE) nrIn the absence of a supervisory syndicate, these functions are to be carried out by the Ministry for Agricultural and Forestry Policy, as the national authority responsible for implementing Regulation (EC) No
Doradca naukowy niemieckiego Federalnego Ministerstwa Rolnictwa w opublikowanym w listopadzie ‧ r. zaleceniu w sprawie wykorzystania biomasy do otrzymywania energii reprezentuje pogląd, że długoterminowo dominującą rolę wśród EO zyskają energia słoneczna i wiatrowa, m. in. dlatego, że w porównaniu z biomasą mamy tu do czynienia ze znacznie wyższym potencjałemIn a November ‧ recommendation on the use of biomass for energy production, the scientific advisory council of the German Federal Agriculture Ministry expressed the view that in the long term solar and wind energy will play the dominant role in renewable energies, in part because they have considerably higher potential than biomass
Przy zaostrzonych srodkach bezpieczenstwa, do Ministerstwa Rolnictwa w Waszyngtonie dostarczono szacunkowe dane na temat przyszlorocznych zbiorow pomaranczyUnder heavy security, the crop estimates for next year' s orange crop are being delivered to the Department Of Agriculture in Washington DC
Pełne powierzenie zarządzania SAPARD przewidywane jest jedynie po dokonaniu dalszej weryfikacji mającej na celu upewnienie się, iż system funkcjonuje zadowalająco oraz po wykonaniu wszelkich zaleceń, które może wydać Komisja w odniesieniu do powierzenia zarządzania pomocą Państwowemu Funduszowi Rolnictwa oraz Zarządowi Narodowego Funduszu Ministerstwa FinansówFull conferral of management of the Sapard is only envisaged after further verifications to ensure that the system operates satisfactorily have been carried out and after any recommendations which the Commission may issue with regard to the conferral of management of aid on the State Agriculture Fund and on the Ministry of Finance, Directorate National Fund, have been implemented
Obecnie liczba urzędników, nadzorujących w imieniu Komisji, ministerstw rolnictwa państw członkowskich i władz lokalnych przestrzeganie przez rolników obowiązujących przepisów, jest większa niż liczba policjantów zwalczających przestępczość na ulicach.There are now more officials representing the Commission, Member State departments of agriculture and local authorities policing farmers than there are police on the streets fighting crime.
Prowincja wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV) z wnioskiem o współfinansowanie i z wnioskiem o ocenę projektuThe Province applied to the Dutch Ministry of Agriculture [Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit- LNV] for co-financing and an assessment of the project
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 16761 zdań frazy Ministerstwo Rolnictwa.Znalezione w 2,437 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.