Tłumaczenia na język angielski:

  • Department of Agriculture   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju WsiMinistry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Poland

Przykładowe zdania z "Ministerstwo Rolnictwa", pamięć tłumaczeniowa

add example
Przed otrzymaniem licencji kapitan ma obowiązek poddać statek kontroli w porcie w Konakry, celem zweryfikowania zgodności z obowiązującymi zasadami i postanowieniami określonymi w Załączniku do niniejszej Umowy oraz celem uzyskania dla niego współczynnika nadawanego przez Ministerstwo Rolnictwa i RybołówstwaBefore receiving his licence the captain must present his vessel at the port of Conakry, submit her to inspection to comply with the rules and regulations in force, listed in the Annex hereto, and arrange to be represented by a factor designated by the Ministry of Agriculture and Fisheries
władze Maroka oznaczają Ministerstwo Rolnictwa, Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rybołówstwa Morskiego – Departament Rybołówstwa MorskiegoMoroccan authorities means the Ministry of Agriculture, Rural Development and Sea Fisheries- Sea Fisheries Department
Upoważnienie Dyrekcji do spraw Regionalnych obowiązujące w Ministerstwie Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Jakości Żywności, określa, że w wymienionym ministerstwie dyrektor ds. regionu południowego jest uprawniony do podjęcia tej decyzji w imieniu Ministra Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i Jakości ŻywnościThe Regional Affairs mandate in force at the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality stipulates that the Southern Regional Director for this ministry be authorised to take this decision on behalf of the Minister of Agriculture, Nature and Food Quality
Ministerstwo Rolnictwa, Zasobów Naturalnych i ŚrodowiskaMinistry of Agriculture, Natural Resources and Environment
Nazwa(-y) i numer(-y) urzędowego zatwierdzenia zakładu(-ów), zatwierdzonych przez Ministerstwo Rolnictwa, Dyrekcję Generalną ds. Rybołówstwa, do wywozu do WEName(s) and official approval number(s) of establishments(s) approved by the Ministry of Agriculture, Directorate-General of Fisheries, for export to the EC
Artykuł ‧a ust. ‧ ustawy ‧/‧ stanowi, że środki stosowania pomocy finansowanej przez Fundusz zostaną przyjęte dekretami Ministerstwa Rolnictwa i Ministerstwa ZdrowiaArticle ‧a of Law ‧/‧ states that the implementing measures for aid funded by the Fund are to be adopted by a decree from the Ministry for Agricultural policy and the Ministry for Health
Jednak z uwagi na fakt, że weryfikacje przeprowadzone przez Komisję w zakresie środka ‧.‧ opierają się na systemie, który jeszcze nie w pełni funkcjonuje w odniesieniu do wszystkich właściwych elementów, zarządzanie programem Sapard należy tymczasowo powierzyć Państwowemu Funduszowi Rolnictwa oraz Dyrekcji Funduszu Krajowego w ramach Ministerstwa Finansów, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (WE) nrSince the verifications carried out by the Commission for measure ‧.‧. are based on a system that is not yet fully operating with regard to all relevant elements, however, it is appropriate to confer the management of the Sapard on the State Fund Agriculture and on the Ministry of Finance, National Fund Directorate, according to Article ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧, on a provisional basis
Jednakże, w drodze odstępstwa dyrektor ds. zdrowia zwierząt w Ministerstwie Rolnictwa Południowej Afryki może udzielić zgody na szczepienia przy użyciu zarejestrowanej szczepionki poliwalentnej AHS przeciw afrykańskiemu pomorowi koni według wskazań jej producenta i przeprowadzone wyłącznie przez lekarza weterynarii albo upoważnionego technika ds. zdrowia zwierząt oficjalnie zatrudnionego przez rząd, w odniesieniu do koni, które są przeznaczone do opuszczenia strefy wolnej od AHS lub okręgu zagrożonego poza granice okręgu zagrożonego, pod warunkiem że te konie nie mogą opuścić gospodarstwa przed wysłaniem do miejsca przeznaczenia poza strefę wolną od AHS i okręg zagrożony i szczepienie zostanie wpisane do paszportuHowever, by way of derogation the Director of Animal Health of the Ministry of Agriculture of South Africa may grant permission for vaccination using a registered polyvalent AHS vaccine as prescribed by the vaccine manufacturer and carried out exclusively by a veterinarian or an authorised Animal Health Technician in the official employ of the Government, of those horses scheduled to leave the AHS free area or the surveillance zone beyond the perimeters of the surveillance zone, provided that these horses may not leave the holding until departure for a destination outside the AHS free area and the surveillance zone and the vaccination shall be entered in the passport
W odniesieniu do niniejszej Umowy, Ministerstwo Rolnictwa działa w imieniu Ministerstwa ZdrowiaIn respect of this Agreement the Ministry of Agriculture shall act for the Ministry of Health
Ministry of Agriculture and Forestry (Ministerstwo Rolnictwa i LeśnictwaMinistry of Agriculture and Forestry
MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICHMINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT
Departament Weterynarii Ministerstwa Rolnictwa i Gospodarki Leśnej jest organem właściwym w Chorwacji do sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy ‧/EWGThe Veterinary Directorate of the Ministry of Agriculture and Forestry shall be the competent authority in Croatia for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of Directive ‧/EEC
Sekretarz Stanu Ministerstwa Rolnictwa Republiki LitewskiejState Secretary of the Ministry of Agriculture of the Republic of Lithuania
Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Rybołówstwa (DGFR) Ministerstwa Rolnictwa i Rybołówstwa jest w Omanie właściwym organem w celu sprawdzania i poświadczania zgodności produktów rybołówstwa i akwakultury z wymaganiami dyrektywy ‧/EWGThe Directorate-General of Fisheries Resources (DGFR) of the Ministry of Agriculture and Fisheries shall be the competent authority in Oman for verifying and certifying compliance of fishery and aquaculture products with the requirements of Directive ‧/EEC
Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Jakości Żywności wspiera organizację tych spotkań i nie dokonuje bezpośrednich wypłat pieniężnych na rzecz rolników, co jest zgodne z art. ‧ ust. ‧ wspomnianego rozporządzeniaThe Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality is assisting with the organisation of these meetings and therefore does not make any direct monetary payments to the farmers, in accordance with Article ‧ of the abovementioned Regulation
Wydatki z budżetu Ministerstwa Rolnictwa Republiki Słowackiej (program ‧, podprogram ‧, środek ‧- Pomoc państwa) wyniosą ‧ mln SKKThe planned expenditure is provided for in the budget chapter of the Slovak Ministry of Agriculture, in Programme ‧, sub-programme ‧, component ‧- State aid to the amount of SKK ‧ million
W szczególności Generalny Zarząd Ochrony i Kontroli (GZOK) w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, jest organem właściwym do skutecznego sprawdzania stosowania obowiązujących prawIn particular the General Directorate of Protection and Control (GDPC) of the Ministry of Agriculture and Rural Affairs is capable of effectively verifying the application of the laws in force
Federalny Departament Rybołówstwa (FDF) Federalnego Ministerstwa Rolnictwa i Zasobów NaturalnychFederal Department of Fisheries (FDF) of the Federal Ministry of Agricultre and Natural Resources
jeśli chodzi o PPA, Ministerstwo Rolnictwa Republiki Słowackiej, Sekcja Rolnictwa i Handluof the Ministry of Agriculture of the Slovak Republic, Agriculture and Trade Section, in the case of the PPA
Rozporządzenie w sprawie dotacji Ministerstwa Rolnictwa, Środowiska Naturalnego i Jakości Żywności wchodzi w życie z dniem ‧ kwietnia ‧ rThe Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality Subsidies Scheme comes into force on ‧ April
Należy zaznaczyć dodatkowo, że włączenie do opracowanego przez francuskie Ministerstwo Rolnictwa inwentarza pomocy karty informacyjnej ma znaczenie jedynie informacyjne i nie może być w rozumieniu Traktatu uznane za zgłoszenieIt must be noted that inclusion of an information sheet in the list of aids drawn up by the French Ministry of Agriculture merely has an informative value and cannot be described as a notification for the purpose of the Treaty
Zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE) nr ‧/‧ Ministerstwo Rolnictwa Republiki Czeskiej skoncentruje się na wsparciu dla usług w sektorze ochrony wód, dobrostanu zwierząt i rolnictwa ekologicznegoIn accordance with Council Regulation (EC) No ‧/‧, the Ministry of Agriculture of the Czech Republic has focussed on aid for services in the field of water protection, welfare and organic farming
Ministerstwo Rolnictwa i Rybołówstwa Republiki Argentyńskiejthe Ministry of Agriculture and Fisheries of the Argentine Republic
Jeden znaleziono nawet na poczekaniu w trakcie kontroli zorganizowanej przez ministerstwo rolnictwa w moim kraju.One was even found in an impromptu inspection by the Ministry of Agriculture in my own country.
Dnia ‧ września ‧ r. prowincja wydała pozytywną opinię w sprawie wyżej wspomnianego wniosku o przyznanie pomocy i zwróciła z wnioskiem o zapewnienie finansowania do niderlandzkiego Ministerstwa Rolnictwa (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit – LNV), które również wyraziło pozytywną opinię w tej sprawieOn ‧ September ‧ the Province approved that application for aid and asked for funding from the Dutch Ministry of Agriculture (Ministerie voor Landbouw, Natuur and Voedselkwaliteit- LNV), which agreed to grant the funding
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 14729 zdań frazy Ministerstwo Rolnictwa.Znalezione w 5,748 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.