Tłumaczenia na język angielski:

  • Li Ting   
     
    Li Ting (tennis)
     
    Li Ting (tenisistka)

Przykładowe zdania z "Li Ting", pamięć tłumaczeniowa

add example
w pompach insulinowych; je li FlexPen został upuszczony, zniszczony lub zgnieciony, co mogło spowodowa wyciek insuliny; je li nie był przechowywany wła ciwie lub został zamro ony (patrz punkt ‧.Jak przechowywa NovoMix ‧); je li nie jest jednolicie biały i m tny po wymieszaniu; je li widoczne s grudki materiału lub biały osad przylega do cianek i ko ców wkładu, daj c wra enie oszronieniaIn insulin infusion pumps If FlexPen is dropped, damaged or crushed, there is a risk of leakage of insulin If it hasn t been stored correctly or if it has been frozen (see ‧ How to store NovoMix ‧) If the insulin is not uniformly white and cloudy when it s mixed ‧ If clumps of material are present or if solid white particles stick to the bottom or the wall of the cartridge giving a frosted appearance
w pompach insulinowych; je li FlexPen został upuszczony, zniszczony lub zgnieciony, co mogło spowodowa wyciek insuliny; je li nie był przechowywany wła ciwie lub został zamro ony (patrz punkt ‧.Jak przechowywa NovoMix ‧); je li nie jest jednolicie biały i m tny po wymieszaniu; je li widoczne s grudki materiału lub biały osad przylega do cianek i ko ców wkładu daj c wra enie oszronieniaIn insulin infusion pumps If FlexPen is dropped, damaged or crushed, there is a risk of leakage of insulin ‧ If it hasn t been stored correctly or if it has been frozen (see ‧ How to store NovoMix ‧) If the insulin is not uniformly white and cloudy when it s mixed If clumps of material are present or if solid white particles stick to the bottom or the wall of the cartridge giving a frosted appearance
To jest Ting Ting!She' s Tingting!Look at me!
Nie mam mowy, jeśli Ting Ting się dowieNo way, if Tingting knows it
Ting Ting!Młody człowieku, pamiętaj... twoje życie będzie pełne romansówMy young man, remember... your life will be full of romances
Nie powinniśmy powiedzieć Ting Ting?Shouldn' t we tell Tingting?I tell you, I am expert in courting girl
Nale y zachowa szczególn ostro no stosuj c Insulatard: w przypadku współistniej cych chorób w troby, nerek, nadnerczy, przysadki lub tarczycy; je li spo ywa si alkohol nale y uwa a na objawy zapowiadaj ce hipoglikemi i nigdy nie pi alkoholu na pusty oł dek; je li wykonuje si wi kszy wysiłek fizyczny ni zwykle lub zmienia si dotychczas stosowan diet; w czasie choroby nale y kontynuowa przyjmowanie insuliny; je li planuje si wyjazd za granic zmiana strefy czasowej mo e spowodowa inne zapotrzebowanie na insulin i zmian godzin wstrzykniIf you have trouble with your kidneys or liver, or with your adrenal, pituitary or thyroid glands If you are drinking alcohol: watch for signs of a hypo and never drink alcohol on an empty stomach If you are exercising more than usual or if you want to change your usual diet If you are ill: carry on taking your insulin If you are going abroad: travelling over time zones may affect your insulin needs and the timing of your injections
Nale y zachowa szczególn ostro no stosuj c Protaphane: w przypadku współistniej cych chorób w troby, nerek, nadnerczy, przysadki lub tarczycy; je li spo ywa si alkohol nale y uwa a na objawy zapowiadaj ce hipoglikemi i nigdy nie pi alkoholu na pusty oł dek; je li wykonuje si wi kszy wysiłek fizyczny ni zwykle lub zmienia si dotychczas stosowan diet; w czasie choroby nale y kontynuowa przyjmowanie insuliny; je li planuje si wyjazd za granic zmiana strefy czasowej mo e spowodowa inne zapotrzebowanie na insulin i zmian godzin wstrzykniIf you have trouble with your kidneys or liver, or with your adrenal, pituitary or thyroid glands If you are drinking alcohol: watch for signs of a hypo and never drink alcohol on an empty stomach If you are exercising more than usual or if you want to change your usual diet If you are ill: carry on taking your insulin If you are going abroad: travelling over time zones may affect your insulin needs and the timing of your injections
Nale y zachowa szczególn ostro no stosuj c Protaphane: w przypadku współistniej cych chorób w troby, nerek, nadnerczy, przysadki lub tarczycy; je li spo ywa si alkohol nale y uwa a na objawy zapowiadaj ce hipoglikemi; je li wykonuje si wi kszy wysiłek fizyczny ni zwykle lub zmienia si dotychczas stosowan diet; w czasie choroby: nale y kontynuowa przyjmowanie insuliny; je li planuje si wyjazd za granic zmiana strefy czasowej mo e spowodowa inne zapotrzebowanie na insulin i zmian godzin wstrzykniIf you have trouble with your kidneys or liver, or with your adrenal, pituitary or thyroid glands If you are drinking alcohol: watch for signs of a hypo and never drink alcohol on an empty stomach If you are exercising more than usual or if you want to change your usual diet If you are ill: carry on taking your insulin If you are going abroad: travelling over time zones may affect your insulin needs and the timing of your injections
Nale y zachowa szczególn ostro no stosuj c Protaphane: w przypadku współistniej cych chorób w troby, nerek, nadnerczy, przysadki lub tarczycy; je li spo ywa si alkohol: nale y uwa a na objawy zapowiadaj ce hipoglikemi i nigdy nie pi alkoholu na pusty oł dek; je li wykonuje si wi kszy wysiłek fizyczny ni zwykle lub zmienia si dotychczas stosowan diet; w czasie choroby: nale y kontynuowa przyjmowanie insuliny; je li planuje si wyjazd za granic: zmiana strefy czasowej mo e spowodowa inne zapotrzebowanie na insulin i zmian godzin wstrzykniIf you have trouble with your kidneys or liver, or with your adrenal, pituitary or thyroid glands If you are drinking alcohol: watch for signs of a hypo and never drink alcohol on an empty stomach If you are exercising more than usual or if you want to change your usual diet If you are ill: carry on taking your insulin If you are going abroad: travelling over time zones may affect your insulin needs and the timing of your injections
Nale y zachowa szczególn ostro no stosuj c Insulatard: w przypadku współistniej cych chorób w troby, nerek, nadnerczy, przysadki lub tarczycy; je li spo ywa si alkohol: nale y uwa a na objawy zapowiadaj ce hipoglikemi i nigdy nie pi alkoholu na pusty oł dek; je li wykonuje si wi kszy wysiłek fizyczny ni zwykle lub zmienia si dotychczas stosowan diet; w czasie choroby: nale y kontynuowa przyjmowanie insuliny; je li planuje si wyjazd za granic: zmiana strefy czasowej mo e spowodowa inne zapotrzebowanie na insulin i zmian godzin wstrzykniIf you have trouble with your kidneys or liver, or with your adrenal, pituitary or thyroid glands If you are drinking alcohol: watch for signs of a hypo and never drink alcohol on an empty stomach If you are exercising more than usual or if you want to change your usual diet If you are ill: carry on taking your insulin If you are going abroad: travelling over time zones may affect your insulin needs and the timing of your injections
Zespół Li-Fraumeni jest rodzajem nowotworu występującego u pacjentów z syndromem Li-Fraumeni, chorobą objawiającą się uszkodzeniem genu zwanego p‧, z powodu jego mutacjiLi-Fraumeni cancer is a type of cancer that occurs in patients with Li-Fraumeni syndrome, a condition where a gene called p‧ is defective because of a mutation
w przypadku badania grupy przynajmniej biegły(-li) rewident(-ci) wyznaczony(-eni) przez firmę audytorską jako w głównym stopniu odpowiedzialny(-i) za przeprowadzenie badania ustawowego na poziomie grupy oraz biegły(-li) rewident(-ci) wyznaczony(-eni) jako w głównym stopniu odpowiedzialny(-i) na poziomie istotnych spółek zależnych; bądźin the case of a group audit at least the statutory auditor(s) designated by an audit firm as being primarily responsible for carrying out the statutory audit at the level of the group and the statutory auditor(s) designated as being primarily responsible at the level of material subsidiaries; or
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali ...L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...
Jeśli deklaracji na fakturze nie składa zatwierdzony eksporter, tekst w nawiasach należy pominąć lub miejsce to pozostawić niewypełnione. jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ... Pochodzenie towaru musi być wskazaneWhen the invoice declaration is not made out by an approved exporter, the words in brackets shall be omitted or the space left blank.) jiddikjara li,?lief fejn indikat b'mod?ar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' ori?ini preferenzjali ...Origin of products to be indicated
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ ... oriġini preferenzjaliL-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...
W dniu ‧ stycznia ‧ r. zgodnie z art. ‧ rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧, Komisja otrzymała zgłoszenie planowanej koncentracji, w wyniku której przedsiębiorstwo Daimler AG (Daimler, Niemcy) przejmuje w rozumieniu art. ‧ ust. ‧ lit. b) rozporządzenia Rady wspólną kontrolę nad przedsiębiorstwem Li-Tec Vermögensverwaltungs-GmbH (Li-Tec, Niemcy), kontrolowanym obecnie przez przedsiębiorstwo Evonik Industries AG (Evonik, Niemcy), w drodze zakupu udziałówOn ‧ January ‧, the Commission received a notification of a proposed concentration pursuant to Article ‧ of Council Regulation (EC) No ‧/‧ by which the undertaking Daimler AG (Daimler, Germany) acquires within the meaning of Article ‧(b) of the Council Regulation joint control of the undertaking Li-Tec Vermögensverwaltungs-GmbH (Li-Tec, Germany) by way of purchase of shares which is currently controlled by Evonik Industries AG (Evonik, Germany
W systemie earmarking ( ‧ ), wezwanie do uzupełnienia depozytu zabezpieczającego realizuje się, kiedy: Mt + τ >k ⋅ Li, t + τ (kontrahent wpłaca uzupełnienie depozytu zabezpieczającego do krajowego banku lub Mt + τ <- k ⋅ Li, t + τ (krajowy bank centralny wypłaca kontrahentowi nadwyżkę depozytu zabezpieczającego).</pIn an earmarking system ( ‧ ), a margin call is effected when: Mt + τ >k ⋅ Li, t + τ Mt + τ <- k ⋅ Li,t +τ</p
Nale y poinformowa lekarza prowadz cego, je li pacjent choruje na jaskr lub je li w rodzinie pacjenta wyst powały przypadki jaskryIf you have glaucoma or a family history of glaucoma, tell your doctor
L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b' mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...L-esportatur tal-prodotti koperti b'dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru. ...) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b'mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta' oriġini preferenzjali ...
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 470 zdań frazy Li Ting.Znalezione w 1,454 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.