Tłumaczenia na język angielski:

  • Search Builder   
     
    A Windows feature that helps users to build better queries by enabling them to click on suggested filters, based on what the user is typing, to add them to a search.

Przykładowe zdania z "Konstruktor wyszukiwań", pamięć tłumaczeniowa

add example
Oferta na część nr 1 mogłaby zatem na przykład zawierać stwierdzenie zapotrzebowania na dodatkowe oprogramowanie do wyszukiwania , które na podstawie wyszukiwań osobistych rozróżniałoby między pewnymi informacjami zawartymi w CORDIS , takimi jak angielskie słowo „ the bank ” oznaczające jednocześnie „ bank ” i „ brzeg rzeki ” .A tender for Lot 1 could , therefore , state that there was a need for additional search software which , when a personal search is made , is able to make a distinction between certain information contained in CORDIS , such as the English word bank ‘ ’ , meaning both bank ‘ ’ as an institution and ‘ river bank ’ .
Technologia pozwala na wykorzystanie baz danych osobowych do przeprowadzania wyszukiwań o charakterze ogólnym (eksploracja danych, profilowanie itpTechnology allows use of databases with personal data for general searches (data mining, profiling, etc
Trzy miliony wyszukiwań na Google i rośnieThree million hits on Google, and climbing
Co się tyczy znaczenia informacji dotyczących nabycia oprogramowania Autonomy , Sąd stwierdza , po pierwsze , że ze wspólnych opisów stron wynika , iż oprogramowanie Autonomy jest kompleksowym instrumentem klasyfikacji pozwalającym użytkownikom końcowym na prowadzenie wyszukiwań w wielu kontekstach oraz w szczególności w wielu językach .With regard to the relevance of the information on the acquisition of the Autonomy software , the Court notes , first of all , that it is apparent from the parties ’ common descriptions that that software is a complex classification tool enabling final users to carry out searches in a number of contexts and , in particular , in a number of languages .
wyszukiwań dotyczących wielu krajów przy pomocy jednego zapytaniamultiple-country searches with a single request
prowadzi rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artrecord every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
Europol ustanawia mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia, że podczas wszystkich wyszukiwań, w tym także prób wyszukiwań, danych w komputerowym systemie gromadzonych informacji, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o Europolu, możliwe jest ustalenie co najmniej następujących informacjiEuropol shall establish control mechanisms to ensure that for all retrievals, including attempted retrievals, of data from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention it shall be possible to ascertain the following information as a minimum
certyfikaty są udostępniane publicznie do celów wyszukiwań tylko w wypadkach gdy właściciel certyfikatu wyraził na to zgodęcertificates are publicly available for retrieval in only those cases for which the certificate-holder
Informacje zgromadzone zgodnie z art. ‧ są wykorzystywane przez urzędników Europolu upoważnionych do zapewnienia zgodności z przepisami Europolu w sprawie ochrony danych, jak i organów nadzorczych, o których mowa w art. ‧ i ‧ konwencji o Europolu, wyłącznie w celu sprawdzenia zgodności z prawem wyszukiwań w komputerowym systemie gromadzonych danych, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o EuropoluThe information collected in accordance with Article ‧ shall be used by Europol officials authorised to ensure compliance with Europol's rules on data protection as well as the supervisory bodies referred to in Articles ‧ and ‧ of the Europol Convention only for the purpose of verifying the legality of retrievals from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention
Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do przekazanych danych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanieThe records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
wyszukiwań dynamicznych lub łańcuchowychdynamic or chain searches
Baza danych centralnego SIS ‧ jest dostępna w celu automatycznych wyszukiwań na terytorium każdego państwa członkowskiegoThe central SIS ‧ database shall be available for the purpose of carrying out automated searches in the territory of each Member State
Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanieThe records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
wyszukiwań z zastosowaniem wspólnych etykiet kategorii; etykiety te są dołączane do regulowanych informacji finansowych przy ich wprowadzaniu do systemów gromadzenia informacji i obejmują: nazwę emitenta, datę wprowadzenia, kraj emitenta, tytuł dokumentu, branżę/dziedzinę działalności i rodzaj informacji regulowanychsearches using common category labels attached to the regulated financial information when filed with the storage mechanisms, such as: issuer name; date of filing; country of issuer; title of document; industry/branch of trade and type of regulated information
Aby umożliwić dokonywanie wyszukiwań w systemie VIS, niezbędne jest zatem zastosowanie spójnego i jednolitego systemu numeracji naklejek wizowychA consistent and unique visa sticker numbering system is therefore essential for the verification in the VIS
prowadzi ewidencję wszystkich wykonanych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artykułurecord every search made by it, in accordance with the provisions of Article
dokonywanie szczegółowych wyszukiwań w zespołach i dokumentach archiwalnych oraz pomoc użytkownikom i badaczom w zakresie technicznym i merytorycznymundertaking comprehensive search procedures for archived files and documents and assisting visitors and researchers in a technical and professional capacity
obowiązek prowadzić rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artrecord every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
Odsyłając w szczególności do pkt 6.2.3.3 działu B specyfikacji , zatytułowanego „ Indeksacja , szczególny sposób prezentowania treści i taksonomia ” , Komisja wyjaśn ia , że oferenci w zakresie spornego zamówienia musieli jedynie przedstawić rozwiązania pozwalające na przeprowadzanie kompleksowych wyszukiwań w ramach CORDIS .Referring , in particular , to point 6.2.3.3 of Volume B of the tendering specifications , headed ‘ Indexing , Specific Views and Taxonomies ’ , the Commission explains that the tenderers for the contested contract were obliged only to propose solutions which would enable complex searches to be carried out in CORDIS .
nazwę i adres producenta lub jego upoważnionego zastępcy prawnego mającego swą siedzibę na terytorium Wspólnoty (podać nazwę handlową oraz pełny adres, w przypadku upoważnionego zastępcy prawnego, podać również nazwę handlową producenta lub konstruktorathe name and address of the manufacturer or his authorised representative established within the Community (give trade name and full address, in the case of the authorised representative, also give the trade name of the manufacturer or constructor
— w świetle art . 110.1 EAKM „ [ o ] rganizator [ zawodów motocyklowych ] — bezpośrednio lub za pośrednictwem organów nadzoru [ tj . ELPA i ETHEAM ] — ma obowiązek objęcia imprezy sportowej ubezpieczeniem , które pokrywa odpowiedzialność jego samego , konstruktorów , motocyklistów , pasażerów [ ... ] w razie wypadków i szkód wyrządzonych osobom trzecim podczas przebiegu wyścigu i poszczególnych prób ” .— according to Article 110.1 of the EAKM , ‘ [ t ] he organiser [ of a motorcycling event ] , either directly or through the supervisory authority [ namely ELPA and ETHEAM ] , must ensure that the sports meeting is covered by insurance which should include his own liability and that of manufacturers , riders , passengers ... in the event of accidents and of loss or injury to third parties during the event and during practice . ’
pojazd musi być załadowany, z ładunkiem tak rozłożonym na osiach, jak założył konstruktorthe vehicle must be laden, the distribution of its weight among the axles being that stated by the maker
Albo sama zamiana wywołała zakłócenia, których konstruktorzy nie przewidzieliOr maybe the transformation itself caused...... some disruption the designer couldn' t foresee
konstruktor i monter pieców i urządzeń ogrzewania powietrznego (Ofen- und Luftheizungsbauerstove and air heating mechanic (Ofen- und Luftheizungsbauer
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 136 zdań frazy Konstruktor wyszukiwań.Znalezione w 0,792 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.