Tłumaczenia na język angielski:

  • Search Builder   
     
    A Windows feature that helps users to build better queries by enabling them to click on suggested filters, based on what the user is typing, to add them to a search.

Przykładowe zdania z "Konstruktor wyszukiwań", pamięć tłumaczeniowa

add example
Europol ustanawia mechanizmy kontrolne w celu zapewnienia, że podczas wszystkich wyszukiwań, w tym także prób wyszukiwań, danych w komputerowym systemie gromadzonych informacji, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o Europolu, możliwe jest ustalenie co najmniej następujących informacjiEuropol shall establish control mechanisms to ensure that for all retrievals, including attempted retrievals, of data from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention it shall be possible to ascertain the following information as a minimum
prowadzi ewidencję wszystkich wykonanych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artykułurecord every search made by it, in accordance with the provisions of Article
obowiązek prowadzić rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artrecord every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
Baza danych centralnego SIS ‧ jest dostępna w celu automatycznych wyszukiwań na terytorium każdego państwa członkowskiegoThe central SIS ‧ database shall be available for the purpose of carrying out automated searches in the territory of each Member State
Trzy miliony wyszukiwań na Google i rośnieThree million hits on Google, and climbing
certyfikaty są udostępniane publicznie do celów wyszukiwań tylko w wypadkach gdy właściciel certyfikatu wyraził na to zgodęcertificates are publicly available for retrieval in only those cases for which the certificate-holder
wyszukiwań dynamicznych lub łańcuchowychdynamic or chain searches
dokonywanie szczegółowych wyszukiwań w zespołach i dokumentach archiwalnych oraz pomoc użytkownikom i badaczom w zakresie technicznym i merytorycznymundertaking comprehensive search procedures for archived files and documents and assisting visitors and researchers in a technical and professional capacity
Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do przekazanych danych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanieThe records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
Technologia pozwala na wykorzystanie baz danych osobowych do przeprowadzania wyszukiwań o charakterze ogólnym (eksploracja danych, profilowanie itpTechnology allows use of databases with personal data for general searches (data mining, profiling, etc
Aby umożliwić dokonywanie wyszukiwań w systemie VIS, niezbędne jest zatem zastosowanie spójnego i jednolitego systemu numeracji naklejek wizowychA consistent and unique visa sticker numbering system is therefore essential for the verification in the VIS
wyszukiwań z zastosowaniem wspólnych etykiet kategorii; etykiety te są dołączane do regulowanych informacji finansowych przy ich wprowadzaniu do systemów gromadzenia informacji i obejmują: nazwę emitenta, datę wprowadzenia, kraj emitenta, tytuł dokumentu, branżę/dziedzinę działalności i rodzaj informacji regulowanychsearches using common category labels attached to the regulated financial information when filed with the storage mechanisms, such as: issuer name; date of filing; country of issuer; title of document; industry/branch of trade and type of regulated information
Rejestry wskazują w szczególności datę i godzinę przekazania danych, dane wykorzystane do wyszukiwań, odniesienie do danych przekazanych oraz nazwę właściwego organu odpowiedzialnego za ich przetwarzanieThe records shall show, in particular, the date and time of the data transmitted, the data used to perform searches, the reference to the data transmitted and the name of the competent authority responsible for processing the data
wyszukiwań dotyczących wielu krajów przy pomocy jednego zapytaniamultiple-country searches with a single request
Informacje zgromadzone zgodnie z art. ‧ są wykorzystywane przez urzędników Europolu upoważnionych do zapewnienia zgodności z przepisami Europolu w sprawie ochrony danych, jak i organów nadzorczych, o których mowa w art. ‧ i ‧ konwencji o Europolu, wyłącznie w celu sprawdzenia zgodności z prawem wyszukiwań w komputerowym systemie gromadzonych danych, o którym mowa w art. ‧ i ‧a konwencji o EuropoluThe information collected in accordance with Article ‧ shall be used by Europol officials authorised to ensure compliance with Europol's rules on data protection as well as the supervisory bodies referred to in Articles ‧ and ‧ of the Europol Convention only for the purpose of verifying the legality of retrievals from the computerised system of collected information referred to in Articles ‧ and ‧a of the Europol Convention
prowadzi rejestr wszystkich przypadków uzyskania dostępu i przeprowadzonych przez siebie wyszukiwań, zgodnie z postanowieniami artrecord every access and search made by it, in accordance with the provisions of Article
Ale wygląda na to, że urządzenie, jak i ta cała placówka zostały opuszczone przez konstruktora z dobrego powoduBut the reality isthis device and this facility were aband onedby their creatorfor a very good reason
jest zdania, że stocznie i konstruktorzy statków powinni intensywnie przystąpić do opracowania nowych technologii na rzecz wzrostu efektywności, jak stosowanie napędów latawcowych, tzw. system pustek powietrznych (Air Cavity System, ACS), wykorzystanie ciepła odpadowego do wytwarzania energii elektrycznej, bardziej efektywne silniki, lepsze wyprofilowanie kadłuba i sterów, dokładniejsze prognozy pogodowe dla dostosowania kursu statku lub też możliwość oszczędzenia paliwa dzięki nowym powłokom kadłubaConsiders that shipyards and ship operators should look closely at new efficiency-boosting technologies such as the use of kite sails, the Air Cavity System, the exploitation of waste heat for electricity production, more efficient motors, better hull and rudder profiles, more accurate weather forecasts permitting course adjustments, and possible fuel savings thanks to hull paint
Dopóki filtry cząsteczkowe nie staną się zgodnie z przepisami obowiązkowe, dopóty konstruktorzy będą stali przed wyborem, bądź zaproponowania go jako opcji, bądź zainstalowania go w serii i zmniejszenia swojej marży, ponieważ podwyżka cen byłaby trudna w warunkach rynkowychAs long as particle filters are not required by law car manufacturers have the choice between offering them as an optional extra or including them as standard and cutting their profit margins, since market conditions make it difficult to raise prices
Kanada dysponuje regulacjami przyznającymi odpowiednią ochronę konstruktorom topografii i ogłosiła, że od dnia ‧ listopada ‧ r. zamierza rozszerzyć ich zastosowanie na obywateli Wspólnoty oraz na osoby fizyczne i prawne, które mają tam rzeczywiste i funkcjonujące zakłady projektujące topografię lub wytwarzające układy scaloneWhereas Canada has regulations according suitable protection to designers of topographies and has announced that it plans to extend their applications, from ‧ November ‧, to Community nationals and to natural and legal persons that have a real and effective establishment there for the purpose of designing topographies or manufacturing integrated circuits
wysoko wykwalifikowany personel oznacza badaczy, inżynierów, konstruktorów i menedżerów ds. marketingu posiadających wyższe wykształcenie oraz co najmniej pięć lat odpowiedniego doświadczenia zawodowegohighly qualified personnel means researchers, engineers, designers and marketing managers with tertiary education degree and at least ‧ years of relevant professional experience
Czynniki te wpływają na popyt, osłabiają firmy lotnicze oraz zmuszają konstruktorów do poszukiwania sposobów zmniejszenia kosztów eksploatacji samolotów, szczególnie poprzez wykorzystanie alternatywnych paliw i związanych z nimi technologiiThese factors impact on demand, undermine airline companies and force manufacturers to consider ways of cutting aviation costs, particularly through the use of alternative fuels and corresponding technologies
nazwę oraz adres producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela mającego siedzibę na terytorium Wspólnoty (należy podać nazwę handlową oraz pełny adres, a także, w przypadku upoważnionego przedstawiciela, nazwę handlową producenta lub konstruktorathe name and address of the manufacturer or his authorised representative established within the Community (give trade name and full address and in the case of an authorised representative also give the trade name of the manufacturer or constructor
Konstruktorowi nawierzchni próbnej przypomina się o problemie, który może powstać, gdy obszar badań jest ogrzewany za pomocą rur lub przewodów elektrycznych i muszą być pobierane rdzenie z tego obszaruThe test surface constructor is reminded of the problem which may arise when the test area is heated by pipes or electrical wires and cores must be taken from this area
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 129 zdań frazy Konstruktor wyszukiwań.Znalezione w 3,279 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.