Tłumaczenia na język angielski:

  • Code of Canon Law   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

Kodeks Prawa Kanonicznego dla Kościołów WschodnichCode of Canon Law for Churches

Przykładowe zdania z "Kodeks Prawa Kanonicznego", pamięć tłumaczeniowa

add example
Dyspensowanie od małżeńskiej przeszkody pokrewieństwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.matrimonial dispensation from the impediment of consanguinity in the code of canon law 1983
Obowiązki wiernych wobec Najświętszej Eucharystii w świetle Kan. 898 Kodeksu Prawa KanonicznegoCongregational responsibilities toward the Holy Eucharist on the base of Can. 898 of the Code of Canon Law
Jedność i nierozerwalnośc małżeństwa w prawie rzymskim, Kodeksie Prawa Kanonicznego i Kodeksie rodzinnym i opiekuńczymThe Unity and Indissolubility of Marriage in Roman law, the Code of Canon Law and the Family and Guardianship Code.
W omawianej części opiera się nie na obowiązującej ustawie o ochronie danych osobowych, ale - uwaga! - na przepisach kodeksu prawa kanonicznego.The part of the instruction we are talking about is not based on the prevailing Personal Data Protection Act, but - and listen carefully - on the provisions of the Code of Canon Law.
Forma zwyczajna zawarcia małżeństwa jako formalność prawna pod rządami Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 rokuThe ordinary form of marriage contract as a legal formality under the Code of Canon Law, 1983
Wpływ przymusu na ważność zgody małżeńskiej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 rokuEffect of Constraint on the Validity of the Matrimonial Consent According to the Code of Canon Law of 1983
Kanoniczne aspekty konsekracji osób w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i reguły Zgromadzenia Ducha Świętegocanonical aspects of consecration of people under the code of canon law and rules of the congregation of the holy spirit
Wpływ zdrady na istnienie związku małżeńskiego według Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku oraz Kodeksu Rodzinnego i OpiekuńczegoInfluence of adultery on existence of marriage according to Code of Canonical Law from 1983 and Family and Guardianship Code
Promotor sprawiedliwości w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i instrukcji Dignitas ConnubiiPromoter of justice in the light of the Code of Canon Law and Instruction Dignitas Connubii
Częściowa symulacja zgody małżeńskiej przez wykluczenie dobra potomstwa w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983r.partial simulation of matrimonial consent by excluding good of the offspring in the code of canon law 1983
Sprawowanie posługi uświęcania przez Biskupa Diecezjalnego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i I Synodu Kaliskiegothe sanctifying office of the diocesan bishop in light of canon law and the first synod of the diocese of kalisz
Dlaczego kodeks prawa kanonicznego reguluje uprawnienia obywateli nie będących katolikami?Why does the Code of Canon Law govern the rights of citizens who are not Catholics?
Prawa i obowiązki prezbitera w Kościele na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 i Statutów Synodu Archidiecezji Poznańskiej 2004-2008.The rights and duties of a presbyter in Church according to 1983 Code of Canon Law and the 2004-2008 Poznan Archdiocese Synod Statues
Przeszkody i nieprawidłowości do święceń w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r. Studium teologiczno-prawneImpediments and Irregularities to the reception of the Holy Orders in the light of the Code of Canon Law of 1983. A theological and legal study
Skarga powodowa - jej przyjęcie i odrzucenie w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 roku i Instrukcji "Dignitas Connubii"The libellus - acceptance or rejection in the light of the Code of Canon Law of 1983 and the Instruction Dignitas Connubii
Tytuły nieważności małżeństw według Kodeksów Prawa Kanonicznego z 1917 r. i 1983 r. na podstawie orzeczeń Sądu Metropolitalnego w Katowicach w latach 1974-1994Titles of nullity of marriages by the Codes of Canon Law of 1917 and 1983, based on the judgments of the Court of Metropolitan of Katowice in the years 1974-1994
Nadzwyczajny szafarz Komunii świętej w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego i norm prawnych w KościeleIn light code extraordinary canonical communion holy right and in church legal norms.
Małżeństwo pod warunkiem w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego oraz Kodeksu Kanonów Kościołów WschodnichMarriage under the condition in the light of the Code of Canon Law and the Code of Canons of Eastern Churches
Prawny i pastoralny wymiar kar kościelnych w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 rokuThe Legal and Pastoral Dimension of Ecclesiastical Penalties under the Code of Canon Law, Pope John Paul II, 1983.
Ewolucja przyczyn nieważnie zawartego małżeństwa na podstawie Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1917 roku oraz Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 rokuEvolution of the reasons of invalidation of the marriage under canon law from 1917 and 1983.
Stwierdzenie nieważności małżeństwa w zakresie zgody małżeńskiej w Kodeksie Prawa Kanonicznego z 1983 r.- wybrane zagadnienia.Ascertainment of invalidity of marriage within the scope of matrimonial consent in the Canon law codex-chosen subjects.
Recepcja przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i II Synodu Plenarnego w IV Synodzie Archidiecezji Warszawskiej oraz III Synodzie GdańskimThe application Code of Canon Law of 1983 and II Plenary Synod laws in IV Synod of the Archdiocese of Warsaw and III Synod Archdiocese of Gdańsk
Posłuszeństwo prezbitera własnemu przełożonemu w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983r.the obedience of the presbytery to his superior in the light if the canon law of 1983
Podstawy i charakterystyka rekursu hierarchicznego w świetle Kodeksu Prawa Kanonicznego z 1983 r.Basics and charasterictics of hierarchic appeal according to 1983 Code of Canon Law
Racje prawne wprowadzenia przeszkód zrywających funkcjonujących w Kodeksie Prawa Kanonicznego Jana Pawła II z 1983 rokuLegal rations of the introduction of a diriment impediment in the Code of Canon Law John Paul II from 1983
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 146892 zdań frazy Kodeks Prawa Kanonicznego.Znalezione w 34,328 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.