Tłumaczenia na język angielski:

  • Office of the President of the Republic of Poland   

Przykładowe zdania z "Kancelaria Prezydenta RP", pamięć tłumaczeniowa

add example
W 1997 i 1998r. pracowała jako kierownik Kancelarii Prezydenta RP w randze ministra .In 1997 and 1998 , she worked directly for the Polish President as Head of Chancellery , with the rank of minister .
To nie kancelaria prawna, i tak, rzeczywiście, byli prezydentamiThis isn' t a Iaw office, and yes, indeed, they were presidents
Kancelaria prezydenta odmawia komentarzy, jednak przypuszcza się, że Escobar zgodził się przyjąć tę funkcjępresident' s office has refused to comment.Informed sources said... Mr. Escobar has accepted the committee chairmanship
Plany reformy konstytucji RP w latach 2004-2009. Aspekt funkcjonowania i relacji Prezydenta, Rządu i ParlamentuPlans for reform of the Constitution of Poland in the years 2004-2009. Aspect of the relationship and functioning of the President, Government and Parliament
131 pkt 4 Konstytucji RP ("Uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia”).The Tribunal of State, or application of Article 131, paragraph 2, subparagraph 4 of the Constitution of the Republic of Poland - 'a declaration by the National Assembly of the President's permanent incapacity to exercise his duties due to the state of his health'.
Pozycja ustrojowa prezydenta a wybrane aspekty współpracy i rywalizacji politycznej w III RPThe political position of the President and some aspects of political cooperation and competition in the Third Polish Republic.
Instytucja Prezydenta RP w świetle Ustawy Konstytucyjnej z 23 kwietnia 1935 rokuThe institution of the President of Poland in the light of the Constitution of 23 April 1935
polska prawica wobec wyboru gabriela narutowicza na prezydenta rppolish right-wing in view of election gabriel narutowicz to the president of poland
Pozycja Prezydenta RP w Konstytucji marcowej, kwietniowej i Konstytucji z 1997r.The position of the President of the Republic of Poland in the March Constitution, the April Constitution and the Constitution from 1997
Pozycja ustrojowa Prezydenta RPConstitutional position of President of the Republic of Poland
Instytucja Prezydenta RP w okresie przemian ustrojowych w Polsce w latach 1989 - 1997.Institution of Polish Republic President during social organization changes in Poland in the years 1989 - 1997.
Pozycja ustrojowa i uprawnienia Prezydenta RP w świetle Konstytucji RP z dnia 2 kwietnia 1997r.Structural (government) position and entitlements of President of the Republic of Poland in light of polish Constitution of 2th April 1997r.
Instytucja Prezydenta w Polsce i jej ewolucja od Manifestu Rządu Tymczasowego do Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 rokuThe Presidential institution in Poland and its evolution starting from the Manifesto of the Polish Temporary Government up to the Constitution of 2th April 1997
Wizerunek idealnego kandydata na urząd Prezydenta RP w opinii wyborców w kampaniach wyborczych 2000-2010.Ideal image of candidate for president office of Poland based on elector opinion from 2000-2010 presidential campaign
Inicjatywa ustawodawcza Prezydenta RP na tle innych konstytucyjnych podmiotów uprawnionych do realizowania inicjatywy ustawodawczejThe legislative initiative of the President of the Republic of Poland in view of the other constitutional bodies entitled to the realization of the legislative initiative
Prerogatywy Prezydenta RPPrerogative of the President RP
Pozycja ustrojowa Prezydenta RP a Republiki Włoskiej.The position of the President of Poland and the Italian Republic.
Pozycja ustrojowo-prawna prezydenta w ustawach konstytucyjnych II RPLegal-structual position of the President in the Constitutional of 17 th March 1921 and 23 rd April 1935
Instytucja Prezydenta RP w świetle przepisów Konstytucji i praktyki ustrojowejThe institution of the president in light of the provisions of the Constitution and political practice
Współdziałanie Prezydenta RP i Rady Ministrów w świetle Konstytucji RP z 1997r.The cooperation between the President of Poland and The Council of Ministers in light of the Constitution of 1997
Zwieńczeniem kilkuletniej, datowanej od ‧ r. pracy zarówno dyrekcji, nauczycieli i uczniów, jak i rodziców szkoły SSP ‧, którzy wspólnie podjęli wiele inicjatyw ekologicznych, było przyznanie w styczniu ‧ r. prestiżowego certyfikatu Mecenasa Ekologii (pod honorowym patronatem Prezydenta RP), a wcześniej, w latach ‧-‧, trzech kolejnych tytułów Promotora EkologiiStarting in ‧, the school management, teachers, pupils and parents of Primary School No ‧ in Września, Poland, worked together on numerous environmental initiatives over several years; the culmination of these efforts was the award in January ‧ of the prestigious certificate of patron of the environment (sponsored by the Polish President), preceded by award of three consecutive titles of promoter of the environment during
Obraz medialny kandydatów Platformy Obywatelskiej na Prezydenta RP w prawyborach 2010Media image of the Civil Platform’s candidates for President of the Republic of Poland in the 2010 primaries
Instytucja Prezydenta w Konstytucji RP z 1997 r. w systemie organów państwowych.The institution of the President in the Constitution of 1997 in the system of state bodies.
Wizerunek kandydatów na Urząd Prezydenta RP w 2010 roku w prasie codziennej (na podstawie wybranych tytułów)Portrait of candidates for the President of Poland in 2010 in the daily press
"Polityka podmiotowości. Przyczynek do analizy polityki zagranicznej prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego"Subjectivity policy. Contribution to the analysis of the foreign policy of the President RP Lech Kaczyński.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8633 zdań frazy Kancelaria Prezydenta RP.Znalezione w 3,455 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.