Tłumaczenia na język angielski:

  • Office of the President of the Republic of Poland   

Przykładowe zdania z "Kancelaria Prezydenta RP", pamięć tłumaczeniowa

add example
W 1997 i 1998r. pracowała jako kierownik Kancelarii Prezydenta RP w randze ministra .In 1997 and 1998 , she worked directly for the Polish President as Head of Chancellery , with the rank of minister .
To nie kancelaria prawna, i tak, rzeczywiście, byli prezydentamiThis isn' t a Iaw office, and yes, indeed, they were presidents
Kancelaria prezydenta odmawia komentarzy, jednak przypuszcza się, że Escobar zgodził się przyjąć tę funkcjępresident' s office has refused to comment.Informed sources said... Mr. Escobar has accepted the committee chairmanship
Kompetencje prezydenta RP w zakresie bezpieczeństwa i obronności państwa.Competences of The President of the Republic of Poland in the field of national security and defence
Negatywna reklama polityczna w wyborach na urząd Prezydenta RP w latach 2000-2010.Negative political advertising in elections for office of president of Poland in years 2000-2010.
Kompetencje zewnętrzne Prezydenta RP na gruncie ustaw konstytucyjnych z lat 1989-1997.External Competences of president of Poland on the basis of Constitutions of 1989-1997
131 pkt 4 Konstytucji RP ("Uznanie przez Zgromadzenie Narodowe trwałej niezdolności Prezydenta Rzeczypospolitej do sprawowania urzędu ze względu na stan zdrowia”).The Tribunal of State, or application of Article 131, paragraph 2, subparagraph 4 of the Constitution of the Republic of Poland - 'a declaration by the National Assembly of the President's permanent incapacity to exercise his duties due to the state of his health'.
Weto ustawodawcze jako forma udziału prezydenta RP w postępowaniu legislacyjnym.veto like a form of president's activity in legislation
"Polityka jagiellońska" Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego w latach 2005-2010The “Jagiellonian Policy” of the President of the Republic of Poland - Lech Kaczyński - in the Years 2005-2010
Plany reformy konstytucji RP w latach 2004-2009. Aspekt funkcjonowania i relacji Prezydenta, Rządu i ParlamentuPlans for reform of the Constitution of Poland in the years 2004-2009. Aspect of the relationship and functioning of the President, Government and Parliament
Znaczenie PR w procesie kreowania wizerunku kandydatów na prezydenta RP w kampanii prezydenckiej w 2010 roku.The importance of public relations in the process of image making for Polish president candidates in the 2010 campaign.
Ewolucja pozycji urzędu prezydenta w prawie konstytucyjnym II RPEvolution of the position of president in constitutional law the Second Republic of Poland.
Instytucja Prezydenta RP w okresie przemian ustrojowych w Polsce w latach 1989 - 1997.Institution of Polish Republic President during social organization changes in Poland in the years 1989 - 1997.
Analiza językowa programów wyborczych kandydatów na urząd Prezydenta RP w wyborach 2010The linguistic analysis of the candidates' election programs for Polish presidential election in 2010
Prawne i polityczne aspekty kooperacji i konfliktu między Prezydentem, a Radą Ministrów pod rządami Konstytucji RP z 2 kwietnia 1997 r.Legal and political aspects of cooperation and conflict between the President and Council of Ministers under the Polish Constitution of 2 April 1997
Wizerunek kandydatów na Urząd Prezydenta RP w 2010 roku w prasie codziennej (na podstawie wybranych tytułów)Portrait of candidates for the President of Poland in 2010 in the daily press
polska prawica wobec wyboru gabriela narutowicza na prezydenta rppolish right-wing in view of election gabriel narutowicz to the president of poland
Obraz kampanii wyborczej kandydatów na urząd prezydenta RP w 2010 roku w świetle tygodników "Polityka" i "Tygodnik Powszechny"The image of the election campaign of the candidates for the president of the Polish Republic in 2010 in the perspective of the journals "Polityka" and "Tygodnik Powszechny"
Kompetencje Prezydenta RP a prawo międzynarodowePrerogatives of the President of the Republic of Poland Versus International Law
Pozycja ustrojowa a sposób powoływania Prezydenta RP.Constitutional Position and the Election of the President of Republic of Poland.
Instytucja Prezydenta RPThe President of the Republic of Poland
Kompetencje prawotwórcze Prezydenta RP.The competence of the President of the Republic of Poland to enact laws.
Uprawnienia ustawodawcze Prezydenta RP w ustawie konstytucyjnej z dnia 23 kwietnia 1935 r.The legislative preogatives of the President of the Republic of Poland under the Constitution of the 23 rd of April 1935.
Wizerunek żon kandydatów na Prezydenta RP w prasie kobiecej w 2005 oraz 2010 rokuThe image of candidates’ wives presidention in the women’s magazines in 2005 and 2010
Relacje prawnoustrojowe Prezydenta RP i Prezesa Rady Ministrów w kontekście polityki zagranicznej i europejskiejLegal and political relations of the Polish President and Prime Minister in the context of foreign and European policy
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 8633 zdań frazy Kancelaria Prezydenta RP.Znalezione w 3,566 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.