Tłumaczenia na język angielski:

  • Indiana Jones and the Temple of Doom   

Przykładowe zdania z "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", pamięć tłumaczeniowa

add example
Indiana Jones i jego ojciec uciekliIndiana Jones and his father have escaped
Niż zdołałem powiedzieć " Indiana Jones ", a drugaOne of them marries me, then leaves me... faster than you can say " lndiana Jones. "
Najgorszym momentem ze wszystkich części było przecięcie liny mostu w Świątyni zagładyThe moment on the films that I think was the most crystallizing for all of us was the moment we cut the rope bridge on The Temple of Doom
Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone); Dow AgroSciences (Mougins, Francja); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry); Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryd, Hiszpania); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Dania); Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madera, Portugalia); Finchimica SpA (Brescia, Włochy); (przedsstawiciel: adwokaci C. Mereu i K. Van MaldegemApplicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Germany); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madeira, Portugal); Finchimica SpA (Brescia, Italy); (represented by: C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire, Zjednoczone Królestwo), Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy), Dow AgroSciences Danmark A/S (konsens Lyngby, Dania), Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy), Dow AgroSciences (Mougins, Francja), Dow AgroSciences Export (Mougins), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry), Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska), Dow AgroSciences Distribution (Mougins), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryt, Hiszpania), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaciApplicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH, (Munich, Germany); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Distribution (Mougins); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States) (represented by C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. i R. Mertens, ‧ (przedruk), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) dla nazw krokodyli, żółwi i szyldkretów oraz A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, wydrukowano prywatnie, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) dla rozmieszczenia żółwi i szyldkretówSchildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, ‧ (reprint), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) for the names of crocodiles, turtles, tortoises and tuataras, and A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) for the distribution of tortoises and turtles
wzywa kraje AKP i UE do umieszczenia kwestii zmian klimatycznych w centrum strategicznej polityki rozwoju i do przeciwdziałania zagrożeniu, jakie globalne ocieplenie stanowi dla produkcji żywności, która według przewidywań zawartych w sprawozdaniu ONZ spadnie o ‧ % do ‧ r., natomiast między ‧ % a ‧ % naturalnych siedlisk znajdujących się w Afryce mogłoby ulec zagładzie, a ‧ % infrastruktury nadbrzeżnej mogłoby zostać zniszczoneCalls on the ACP and EU countries to put climate change at the heart of strategic development policy and address the global warming threat to food production, which a UN report predicted would fall by ‧ % by ‧, while between ‧ % and ‧ % of Africa's natural habitats could also be lost, and ‧ % of its coastal infrastructure destroyed
Historia Stoczni Gdańskiej przypomina, że struktura polityczna, która nie jest w stanie sprostać własnym sprzecznościom i wynikającemu z nich postępowi, jest skazana na zagładę.The story of the Gdansk shipyards is a reminder that a political structure that proves unable to face up to its own contradictions and progress beyond them is doomed.
ochrony i, gdzie to możliwe i stosowne, odtworzenia tych siedlisk gatunku, które są ważne dla wyeliminowania groźby jego zagładyto conserve and, where feasible and appropriate, restore those habitats of the species which are of importance in removing the species from danger of extinction
Załącznik nr ‧, część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacją, której symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach masowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz w celu zachowania pamięci po ofiarach tych miejscPart ‧ of Annex I to Decision ‧/‧/EC establishes a Community programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
Literatura wobec zagłady na przykładzie relacji Anne Frank i Władysława Szpilmana.Literature on the holocaust on the example of the relations of Anne Frank and Władysław Szpilman.
(Do)świadczenie Zagłady. Literacka reprezentacja doświadczenia w twórczości Irit Amiel i Idy Fink.The Holocaust Experience. A literary representation of the experience in writings of Irit Amiel and Ida Fink.
Funkcjonowanie hitlerowskich obozów koncentracyjnych i zagłady na ziemiach polskichThe functioning of thr Nazi concentration and death camps in territory of Poland
Nielegalna emigracja żydów z Polski w czasie i po zagładzie.Illegal Jewish Emigration from Poland During and After The Holocaust.
Przed rozpoczęciem tego projektu Leader + polnym żywopłotom groziła całkowita zagłada , teraz jednak te zasoby naturalne są wykorzystywane , odnawiane , utrzymywane i – w rezultacie – chronione .Before this Leader + project started , farmland hedgerows were in danger of being wiped out , but these natural resources are now being harnessed , recycled , maintained and , consequently , protected .
Wasze narzędzia zagłady są teraz w naszym posiadaniu i będą skierowane do dwóch ukrytych miejscYour weapons of destruction are now safely in our possession and will be moved to two secret targets
Więc to byli oszuści, to oni odcięli mi rękę i ukradli urządzenie zagładySo it was the scammers!They sawed off my hand and stole the doomsday device
I wierz mi, z takiej odległości wasza zagłada jest pewna' And believe me, at this range your destruction is certain. '
NewAge SubTeam/ W czasach, które niewielu pamięta,/ nasza planeta stanęła przed wielkim wyzwaniem./ Wojownik o imieniu Piccolo/ przybył z innej galaktyki,/ sprowadzając ciemność i chaos/ do naszego spokojnego świata./ Z pomocą swojego sługi zwanego Oozaru/ sprowadził ludzkość na granice zagłady./ Miasta i państwa oddawały im pokłon./ Zginęła niezliczona ilość istot./ W końcu grupa dzielnych wojowników/ stworzyła Mafumbę./ Potężną technikę,/ która uwięziła Piccolo głęboko w ziemi./ Dzięki jego schwytaniu Oozaru zniknął,/ a na Ziemię powrócił pokój./ Był on utrzymywany przez tysiące lat./ Aż do terazIn a time before many can remember... our planet faced its greatest challenge.A warlord named Piccolo came from beyond the stars... bringing darkness and chaos to our once peaceful world. Aided by his disciple Oozaru... the evil pair brought the human race to the brink of annihilation
Dlatego ważne jest, abyśmy jeszcze raz wyjaśnili nasze stanowisko i namówili rząd chiński do natychmiastowego zatrzymania kulturowej zagłady zagrażającej pozostałościom architektury Kaszgaru oraz do przeprowadzenia obszernego, specjalistycznego badania metod renowacji nastawionych na ochronę kultury.This is why it is so important that we once again explain our position, and we urge the Chinese Government to stop the cultural destruction threatening Kashgar's architectural survival immediately and to carry out a comprehensive expert inquiry into culture-sensitive methods of renovation.
mając na uwadze, że produkty wydobywcze, na przykład diamenty, tytan, kobalt, a także złoża ropy i gazu wykorzystywane są przez grupy rebeliantów i rządy nie wybrane w drodze demokratycznych wyborów do finansowania nielegalnych zakupów broni, umożliwiając tym samym prowadzenie wojen domowych i przyczyniając się do zagłady wielu istnień ludzkich oraz powodując zniszczeniawhereas mining commodities, for example diamond, titanium, cobalt, oil and gas resources, have been used by rebel groups and by non-elected governments to finance the illegal purchase of weapons and have, therewith, fuelled civil wars and contributed to the loss of many lives and to destruction
wzywa państwa posiadające broń jądrową, wymienione w Układzie o Nierozprzestrzenianiu, w szczególności USA, Chiny i Rosję, w obliczu wzrastającego zagrożenia terroryzmem oraz rozprzestrzenianiem broni masowej zagłady, do zrewidowania własnej polityki nuklearnej w duchu Układu o Nierozprzestrzenianiu; wyraża dlatego niezadowolenie z powodu starań rządu amerykańskiego, które w minionych czterech latach zmierzały do wspierania badań i rozwoju nowych broni nuklearnych, a także z powodu odmowy ratyfikowania przez nie traktatu o całkowitym zakazie prób jądrowych; wyraża zaniepokojenie niedostatecznymi wysiłkami Rosji w celu zabezpieczenia jej zasobów atomowych; jest głęboko zaniepokojony z powodu obszernego podwyższenia przez Chiny wydatków wojskowych (o ‧,‧ %), rozległej modernizacji chińskich atomowych sił zbrojnych, a także zwiększenia importu nowoczesnych technologii wojskowychCalls on the countries defined in the Non-Proliferation Treaty as nuclear-weapon states, in particular the USA, China and Russia, in view of the uncontrollably spreading danger of terrorism and the proliferation of weapons of mass destruction, to review their own nuclear policies in the spirit of the Non-Proliferation Treaty; regrets, therefore, the efforts made by the US administration over the last four years to promote research into, and the development of, new nuclear weapons and its refusal to ratify the Comprehensive Test Ban Treaty; expresses concern at Russia's inadequate efforts to protect its nuclear stocks; is alarmed at China's massive increase in military spending (‧,‧ %), its comprehensive modernisation of its nuclear armed forces and the increase in its imports of modern weapons technologies
Największą przyczyną śmierci na świecie jest głód i ubóstwo - największa broń masowej zagłady - a temu problemowi nie zaradzą siły wojskowe takie jak NATO.The biggest causes of death in the world are hunger and poverty - the biggest weapon of mass destruction - and a military force such as NATO cannot fight them.
mając na uwadze, że raport Grupy Wysokiego Szczebla (zwany dalej RHP) zawiera ponad sto zaleceń dotyczących zmian i potrzeby reformy ONZ w celu sprostania wyzwaniom i zagrożeniom, poczynając od nędzy, chorób zakaźnych, degradacji środowiska i przemocy społecznej, a kończąc na terroryzmie, broni masowej zagłady i nieproliferacji broni jądrowej; mając na uwadze, że raport Sekretarza Generalnego ONZ (RSG) podkreśla i popiera większość z tych zaleceńwhereas the Report of the High-level Panel (hereafter RHP) makes more than a hundred recommendations on change and the need to reform the UN in order to address challenges and threats ranging from poverty, infectious diseases, environmental damage and civil violence to terrorism, weapons of mass destruction and nuclear non-proliferation; whereas the Report by the Secretary-General (hereafter RSG) emphasises and endorses most of these recommendations
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1651012 zdań frazy Indiana Jones i Świątynia Zagłady.Znalezione w 189,202 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.