Tłumaczenia na język angielski:

  • Indiana Jones and the Temple of Doom   

Przykładowe zdania z "Indiana Jones i Świątynia Zagłady", pamięć tłumaczeniowa

add example
Indiana Jones i jego ojciec uciekliIndiana Jones and his father have escaped
Niż zdołałem powiedzieć " Indiana Jones ", a drugaOne of them marries me, then leaves me... faster than you can say " lndiana Jones. "
Najgorszym momentem ze wszystkich części było przecięcie liny mostu w Świątyni zagładyThe moment on the films that I think was the most crystallizing for all of us was the moment we cut the rope bridge on The Temple of Doom
Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertforshire, Zjednoczone Królestwo), Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy), Dow AgroSciences Danmark A/S (konsens Lyngby, Dania), Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy), Dow AgroSciences (Mougins, Francja), Dow AgroSciences Export (Mougins), Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry), Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy), Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska), Dow AgroSciences Distribution (Mougins), Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryt, Hiszpania), Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska), Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone) (Przedstawiciele: C. Mereu i K. Van Maldegem, adwokaciApplicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH, (Munich, Germany); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Distribution (Mougins); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States) (represented by C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
Strona skarżąca: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, Zjednoczone Królestwo); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, Stany Zjednoczone); Dow AgroSciences (Mougins, Francja); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Niderlandy); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapeszt, Węgry); Dow AgroSciences Italia Srl (Mediolan, Włochy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warszawa, Polska); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madryd, Hiszpania); Dow AgroSciences s.r.o. (Praga, Republika Czeska); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Dania); Dow AgroSciences GmbH (Monachium, Niemcy); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madera, Portugalia); Finchimica SpA (Brescia, Włochy); (przedsstawiciel: adwokaci C. Mereu i K. Van MaldegemApplicants: Dow AgroSciences Ltd (Hitchin, Hertfordshire, United Kingdom); Dow AgroSciences LLC (Indianapolis, Indiana, United States); Dow AgroSciences (Mougins, France); Dow AgroSciences Export (Mougins); Dow AgroSciences BV (Hoek, Netherlands); Dow AgroSciences Hungary kft (Budapest, Hungary); Dow AgroSciences Italia Srl (Milan, Italy); Dow AgroSciences Polska sp. z o.o. (Warsaw, Poland); Dow AgroSciences Iberica, SA (Madrid, Spain); Dow AgroSciences s.r.o. (Prague, Czech Republic); Dow AgroSciences Danmark A/S (Kongens Lyngby, Denmark); Dow AgroSciences GmbH (Munich, Germany); Dintec Agroquímica- Produtos Químicos, Lda (Funchal, Madeira, Portugal); Finchimica SpA (Brescia, Italy); (represented by: C. Mereu and K. Van Maldegem, lawyers
Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. i R. Mertens, ‧ (przedruk), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) dla nazw krokodyli, żółwi i szyldkretów oraz A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, wydrukowano prywatnie, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) dla rozmieszczenia żółwi i szyldkretówSchildkröte, Krokodile, Brückenechsen (Wermuth, H. and R. Mertens, ‧ (reprint), i-xxvi, ‧, Gustav Fischer Verlag, Jena, ISBN ‧-‧-X) for the names of crocodiles, turtles, tortoises and tuataras, and A revised checklist with distribution maps of the turtles of the world (Iverson, J.B., ‧: i-xiii, ‧, privately printed, J.B. Iverson, Dept of Biology, Earlham College, Richmond, Indiana ‧, United States of America, ISBN ‧-‧) for the distribution of tortoises and turtles
Społeczność miedzynarodowa wobec Holocaustu i obozów zagładyInternational community's attitude to Holocaust and annihilation camps
Czemu Bruksela i francuski rząd knują zagładę całego sektora naszej gospodarki?Why are Brussels and the French Government thus striving to plot the destruction of an entire sector of our economy?
Miłość i erotyzm w czasie Zagłady na podstawie książki Marka Edelmana „I była miłość w getcie”.Love and eroticism in the time of the Holocaust based on the book of Mark Edelman „And there was love in the ghetto”.
I tak oto nadeszła straszna powódź przynosząc zagładę i śmierć niewierzącym!And Io, there was a great flood and the tearing and rending of unbelieving flesh!
na piśmie. - (PT) Sprawozdanie nie wspomina o odpowiedzialności za i o współudziale w rozpowszechnianiu nieprawdziwych informacji, które mają na celu uzasadnienie interwencji wojskowej w Iraku, takich jak istnienie i zlokalizowanie "broni masowej zagładyi powiązań pomiędzy poprzednim reżimem i międzynarodowym terroryzmem.This report fails to mention the responsibility for and complicity in the dissemination of false information which served to justify the military intervention in Iraq, such as the existence and location of 'weapons of mass destruction' and links between the former regime and international terrorism.
Wniosek przedstawiony przez Monako, by uwzględnić tuńczyka błękitnopłetwego w wykazie załącznika I do konwencji CITES, może okazać się korzystny, ponieważ ten gatunek jest skazany na zagładę, jeżeli nie zostaną pilnie podjęte zdecydowanie działania w celu jego ochrony.The proposal put forward by Monaco to include bluefin tuna in Appendix 1 of CITES may prove to be beneficial, given that this species is condemned to extinction unless urgent drastic measures are taken to protect it.
Z perspektywy świadków. Zagłada Żydów w dokumentach osobistych i sekwencjach fotograficznych jej nieżydowskich obserwatorówFrom the Bystanders' Perspective. Destruction of the European Jews in written testimonies and photographic series of its non-Jewish witnesses
Szoa i śmiech. Kulturowa analiza izraelskich i polskich żartów z Zagładzie w oparciu o internetowe portale społecznościowe.Shoah and laughter. The Cultural Analysis of Israeli and Polish
Drugie prowadzą do Matrixa, do niej i do zagłady ludzkościThe door to your left leads back to the Matrix, to her and the end of your species
Nielegalna emigracja żydów z Polski w czasie i po zagładzie.Illegal Jewish Emigration from Poland During and After The Holocaust.
Przed rozpoczęciem tego projektu Leader + polnym żywopłotom groziła całkowita zagłada , teraz jednak te zasoby naturalne są wykorzystywane , odnawiane , utrzymywane i – w rezultacie – chronione .Before this Leader + project started , farmland hedgerows were in danger of being wiped out , but these natural resources are now being harnessed , recycled , maintained and , consequently , protected .
- Przecież poprzysiągł zagładę jej rodu, a ten drugi, co tu był przed chwilą, śpiewał: < Kocham Łucję i tuszę, żem kochany >.< Yet he vows vengeance on her family, while the other one who came on before said, I love Lucie and she loves me!
mając na uwadze, że raport Grupy Wysokiego Szczebla (zwany dalej RHP) zawiera ponad sto zaleceń dotyczących zmian i potrzeby reformy ONZ w celu sprostania wyzwaniom i zagrożeniom, poczynając od nędzy, chorób zakaźnych, degradacji środowiska i przemocy społecznej, a kończąc na terroryzmie, broni masowej zagłady i nieproliferacji broni jądrowej; mając na uwadze, że raport Sekretarza Generalnego ONZ (RSG) podkreśla i popiera większość z tych zaleceńwhereas the Report of the High-level Panel (hereafter RHP) makes more than a hundred recommendations on change and the need to reform the UN in order to address challenges and threats ranging from poverty, infectious diseases, environmental damage and civil violence to terrorism, weapons of mass destruction and nuclear non-proliferation; whereas the Report by the Secretary-General (hereafter RSG) emphasises and endorses most of these recommendations
kształty pamięci. poezja tadeusza różewicza i paula celana wobec problemu reprezentacji doświadczenia zagładyshapes of memory. the poetry of tadeusz różewicz and paul celan towards the problem of representation of the shoah experience
I wierz mi, z takiej odległości wasza zagłada jest pewna' And believe me, at this range your destruction is certain. '
Jakbym odwiedzał rodziców./ I tak, wynurzyłem się zza krzaków/ wielokrotnego użytku,/ by dostrzec, że zostałem sam./ Czekała mnie zagłada, zagłada!It' s like visiting my parents.As for me, I emerged from behind the bush of many uses to find I had been left behind: I was doomed, doomed
Auschwitz - miejsce zagłady i pamięci tysięcy ofiar hitleryzmu.Auschwitz - the place of extermination and the Memorial Site of thousands of victims of Nazism.
Załącznik I część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacją, której symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach masowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz w celu zachowania pamięci po ofiarach tych miejscThe Annex I – Part ‧ of the Decision ‧/‧/EC establishes a Community Programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
Załącznik nr ‧, część ‧ decyzji ‧/‧/WE ustanawia wspólnotowy program wspierania działań mających na celu ochronę i upamiętnianie najważniejszych miejsc i archiwów związanych z deportacją, której symbolem są pomniki wzniesione w miejscach byłych obozów i innych miejscach masowego męczeństwa i zagłady ludności cywilnej oraz w celu zachowania pamięci po ofiarach tych miejscPart ‧ of Annex I to Decision ‧/‧/EC establishes a Community programme to support actions to preserve and commemorate the main sites and archives associated with the deportations, symbolised by the memorials which have been raised on the sites of the former camps and other places of mass-civilian martyrdom and extermination, and to keep alive the memory of victims at these sites
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1651012 zdań frazy Indiana Jones i Świątynia Zagłady.Znalezione w 113,954 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.