Tłumaczenia na język angielski:

  • Hassan I of Morocco   
     
    Hassan I (Alawici)

Przykładowe zdania z "Hassan I", pamięć tłumaczeniowa

add example
I nie ma takiego powodu na świecie, żeby zabijać człowieka, który wie tyle co HassanAnd there isn' t a reason in the world to kill a man who knows as much as hassan does
Nikita i Karl skontaktowali się z Hassan' emNikita and Karl have made contact with Hassan
Tym, który sprawił, że Bruno i Hassan zabili SummersaThe same one that made bruno and hassan kill summers
zauważa z niepokojem, że Hassan Rowhani, Sekretarz Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego Iranu, ‧ lutego ‧ r. ponownie stwierdził, że Teheran nie wyrzeknie się nadanego mu przez traktat o nierozprzestrzeniani prawa do wzbogacania uranu, i wzywa władze Iranu, by zaprzestały wydawania mylących i wzajemnie sprzecznych oświadczeńNotes with concern that Hassan Rowhani, Secretary of the Iranian Supreme National Security Council, reiterated on ‧ February ‧ that Tehran would not give up its right under the NPT to enrich uranium, and calls on the Iranian authorities to stop making confusing and contradictory statements
Jestem świadomy potworności tego, ale Hassan Nadir ciągle szuka swojej żony, żeby ją zabić i potrzebuję do tej sprawy każdego agentaI realize the enormity of this, but hassan nadir is still out there looking to kill his wife, and i need every agent on this
Wpis Dawood Ibrahim Kaskar (alias a) Dawood Ebrahim, b) Sheikh Dawood Hassan, c) Abdul Hamid Abdul Aziz, d) Anis Ibrahim, e) Aziz Dilip, f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, i) Dawood Ibrahim Memon, j) Dawood Sabri, k) Kaskar Dawood Hasan, l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, o) Shaikh Ismail Abdul, p) HizratThe entry Dawood Ibrahim Kaskar (alias (a) Dawood Ebrahim, (b) Sheikh Dawood Hassan, (c) Abdul Hamid Abdul Aziz, (d) Anis Ibrahim, (e) Aziz Dilip, (f) Daud Hasan Shaikh Ibrahim Kaskar, (g) Daud Ibrahim Memon Kaskar, (h) Dawood Hasan Ibrahim Kaskar, (i) Dawood Ibrahim Memon, (j) Dawood Sabri, (k) Kaskar Dawood Hasan, (l) Shaikh Mohd Ismail Abdul Rehman, (m) Dowood Hassan Shaikh Ibrahim, (n) Ibrahim Shaikh Mohd Anis, (o) Shaikh Ismail Abdul, (p) Hizrat
W omawianych sprawach Sąd uznał , że Chaq Ayadi i Faraj Hassan muszą skorzystać ze środków prawnych dostępnych na podstawie prawa krajowego , jeśli zamierzają zakwestionować podnoszony brak lojalnej współpracy władz irlandzkich i brytyjskich w odniesieniu do nich .In the present cases , the Court found that it was for Mr Ayadi and Mr Hassan to avail themselves of the opportunities for judicial remedy oered by national law if they intended to challenge the alleged failure of the Irish and British authorities to cooperate in good faith wi th them .
Rozumiem, że Rosjanie odrzucają Dalię Hassan jako następcę prezydenta i nie chcą podpisać traktatu pokojowego?My understanding is, the Russians are rejecting Dalia Hassan as a legitimate successor, and as a result, won' t sign off on the peace agreement
Hassan Dahir Aweys (znany również jako a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) Hassan, Sheikh) Data urodzeniaHassan Dahir Aweys (a.k.a. a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Hassan Dahir, c) Awes, Shaykh Hassan Dahir, d) Aweyes, Hassen Dahir, e) Aweys, Ahmed Dahir, f) Aweys, Sheikh, g) Aweys, Sheikh Hassan Dahir, h) Dahir, Aweys Hassan, i) Ibrahim, Mohammed Hassan, j) OAIS, Hassan Tahir, k) Uways, Hassan Tahir, l) Hassan, Sheikh) Date of birth
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia ‧ lutego ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Court of Appeal- Zjednoczone Królestwo)- London Borough of Harrow przeciwko Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (Swobodny przepływ osób- Prawo pobytu obywatela państwa trzeciego, będącego małżonkiem obywatela państwa członkowskiego, i ich dzieci, będących obywatelami państwa członkowskiego- Zakończenie stosunku pracy najemnej przez obywatela państwa członkowskiego, a następnie opuszczenie przez niego przyjmującego państwa członkowskiego- Zapisanie dzieci do placówki edukacyjnej- Brak środków utrzymania- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Artykuł ‧- Dyrektywa ‧/‧/WECase C-‧/‧: Judgment of the Court (Grand Chamber) of ‧ February ‧ (reference for a preliminary ruling from the Court of Appeal of England and Wales, United Kingdom)- London Borough of Harrow v Nimco Hassan Ibrahim, Secretary of State for the Home Department (Freedom of movement for persons- Right of residence of a national of a non-member country who is the spouse of a national of a Member State, and of their children who are themselves nationals of a Member State- National of a Member State ceasing to work and leaving the host Member State- Enrolment of the children at a school- No means of subsistence- Regulation (EEC) No ‧/‧- Article ‧- Directive
Jak tylko Nikita i Karl oddalą się zdejmiecie Hassan' a i jego ludziOnce Nikita and Karl are safely away, you' il take out Hassan and his people
Dalsze informacje: a) podobno prowadzi działalność w Somalii i Etiopii; b) wśród przywódców znajdują się Hassan Abdullah Hersi Al-Turki i Hassan Dahir AweysOther information: (a) Reported to operate in Somalia and Ethiopia, (b) Leadership include Hassan Abdullah Hersi Al-Turki and Hassan Dahir Aweys
wpis Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah; b) Bin al Shibh, Ramzi; c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah; d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir; e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah; f) Ramzi Binalshib; g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri; h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah; i) Ramzi OmarThe entry Ramzi Mohamed Abdullah Binalshibh (alias (a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah, (b) Bin al Shibh, Ramzi, (c) Omar, Ramzi Mohamed Abdellah, (d) Mohamed Ali Abdullah Bawazir, (e) Binalshibh Ramzi Mohammed Abdullah, (f) Ramzi Binalshib, (g) Ramzi Mohamed Abdellah Omar Hassan Alassiri, (h) Binalshibh Ramsi Mohamed Abdullah, (i) Ramzi Omar
W swoim wyroku z dnia ‧ grudnia ‧ r. w sprawach połączonych C-‧/‧ P Hassan przeciwko Radzie i Komisji i C-‧/‧ P Ayadi przeciwko Radzie, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził nieważność rozporządzenia Rady (WE) nr ‧/‧ zmienionego rozporządzeniem (WE) nr ‧/‧ w zakresie, w jakim dotyczy skarżącegoBy its judgement of ‧ December ‧ in Joint Cases Hassan v Council and the Commission (C-‧/‧ P) and Ayadi v Council (C-‧/‧ P), the Court of Justice of the European Union annulled Council Regulation (EC) No ‧/‧, as amended by Regulation (EC) No ‧/‧, insofar as it concerns the applicant
Sprawa T-‧/‧: Wyrok Sądu Pierwszej Instancji z dnia ‧ lipca ‧ r.- Hassan przeciwko Radzie i Komisji (Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa- Środki ograniczające skierowane przeciwko osobom i podmiotom związanym z Osamą bin Ladenem, siecią Al-Kaida i talibami- Zamrożenie funduszy- Prawa podstawowe- Ius cogens- Kontrola sądowa- Skarga o stwierdzenie nieważności oraz o odszkodowanieCase T-‧/‧: Judgment of the Court of First Instance of ‧ July ‧- Hassan v Council and Commission ((Common foreign and security policy- Restrictive measures taken against persons and entities associated with Usama bin Laden, the Al-Qaeda network and the Taliban- Competence of the Community- Freezing of funds- Fundamental rights- Jus cogens- Review by the Court- Action for annulment and damages
Wpis Hassan Dahir Aweys (alias a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, c) Hassen Dahir Aweyes, d) Ahmed Dahir Aweys, e) Mohammed Hassan Ibrahim, f) Aweys Hassan DahirThe entry Hassan Dahir Aweys (aka (a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys, (b) Awes, Shaykh Hassan Dahir, (c) Hassen Dahir Aweyes, (d) Ahmed Dahir Aweys, (e) Mohammed Hassan Ibrahim, (f) Aweys Hassan Dahir
Wpis Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan TurkiThe entry Hassan Abdullah Hersi Al-Turki (alias Hassan Turki
Hassan najpewniej kupi felucce (rodzaj łódkiI suppose Hassan will buy a felucca
„ Zaangażowanie społeczności lokalnej jest zasadniczym filarem naszych działań ” , podkreśla Hassan Berhili , koordynator wielu projektów w tym zakresie .“ The participation of the local community is an essential pillar of our activities , points ” out Hassan Berhili who coordinates the management of the various projects in the field .
Inne informacje: a) Imię ojca: Mouhemad Saleh Hassan; b) Imię matki: Mariam Hassan, z domu Chalabia; c) według danych z października ‧ r. przebywał w więzieniu w NiemczechOther information: (a) Name of father: Mouhemad Saleh Hassan; (b) Name of mother: Mariam Hassan, née Chalabia; (c) In prison in Germany as at October
ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w ‧ r. w Libanie; obywatel LibanuATWA, Ali (a.k.a.BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon, born ‧ in Lebanon; citizen Lebanon
wpis Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias a) Mohamed Abdulla Imad, b) Muhamad Abdullah Imad, c) Imad Mouhamed Abdellah, d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, e) Hamza the Libyan Al Libi, f) Abdallah Abd al-Rahim]The entry Faraj Faraj Hussein Al-Sa’idi (alias (a) Mohamed Abdulla Imad, (b) Muhamad Abdullah Imad, (c) Imad Mouhamed Abdellah, (d) Faraj Farj Hassan Al Saadi, (e) Hamza the Libyan Al Libi, (f) Abdallah Abd al-Rahim
ATWA, Ali (alias: BOUSLIM, Ammar Mansour; SALIM, Hassan Rostom), ur. w roku ‧ w Libanie, obywatel LibanuATWA, Ali (a.k.a. BOUSLIM, Ammar Mansour, a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon, born ‧ in Lebanon, citizen of Lebanon
ATWA, Ali (vel BOUSLIM, Ammar Mansour; vel SALIM, Hassan Rostom), Liban, ur. w ‧ r. w Libanie; obywatel LibanuATWA, Ali (a.k.a.BOUSLIM, Ammar Mansour; a.k.a. SALIM, Hassan Rostom), Lebanon, born ‧ in Lebanon; citizen of Lebanon
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 1650215 zdań frazy Hassan I.Znalezione w 105,851 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.