Tłumaczenia na język angielski:

  • European Free Trade Association   
     
    A group of European countries (including Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland) that have agreed to free trade among themselves.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

europejskie stowarzyszenie wolnego handlueuropean free trade association; efta

Przykładowe zdania z "Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Jeżeli chodzi o współpracę dwustronną , Komisja kontynuowała bliską współpracę z Urzędem Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu ( EFTA ) w zakresie wdrażania Porozumienia o Europejski m Obszarze Gospodarczym ( EOG ) .As far as bilateral cooperation is concerned , the Commission continued its close cooperation with the European Free Trade Association ( EFTA ) Surveillance Authority in enforcing the Agreement on the European Economic Area ( EEA ) .
Materiały nie pochodzące lub materiały pochodzące ze Szwajcarii w rozumieniu Umowy o Wolnym Handlu między EWG a Szwajcarią lub Konwencji ustanawiającej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, używane do wytwarzania produktów pochodzących z EOG w rozumieniu niniejszego Protokołu, dla których wydano lub sporządzono świadectwo pochodzenia zgodnie z przepisami zamieszczonymi w tytule V, nie podlegają zwrotowi ani zwolnieniu z jakichkolwiek należności celnych przez którąkolwiek z Umawiających się StronNon-originating materials or materials originating in Switzerland within the meaning of the EEC-Switzerland Free Trade Agreement or the Convention establishing the European Free Trade Association used in the manufacture of products originating in EEA within the meaning of this Protocol for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in any of the Contracting Parties to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.`
mając na uwadze, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii została z powodzeniem włączona w negocjacje dotyczące między innymi stosunków z Unią Europejską, takich jak Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), inicjatywy Unii Europejskiej podjęte w ‧ r. w celu pokojowego rozwiązania wewnętrznych rozbieżności oraz przygotowania do przyjęcia dorobku UE w okresie do ‧ rwhereas the Former Yugoslav Republic of Macedonia has been successfully involved in negotiations relating inter alia to relations with the European Union, such as the Stabilisation and Association Agreement (SAA), the Central European Free Trade Association (CEFTA), the efforts of the European Union regarding peaceful resolution of internal differences of opinion in ‧ and the preparations for adopting the EU acquis in the period leading up to
ROZDZIAŁ ‧ ‧- SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTACHAPTER ‧ ‧- EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego HandluEuropean Free Trade Area
W celu ochrony środowiska w objętych nim państwach, konieczne jest wyjaśnienie zakresu obowiązywania zakazu wywozu ze Wspólnoty wszelkich odpadów przeznaczonych do unieszkodliwiania w państwach trzecich innych niż państwa EFTA (Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu), ustanowionego zgodnie z Konwencją bazylejskąIt is necessary, in order to protect the environment of the countries concerned, to clarify the scope of the prohibition laid down in accordance with the Basel Convention of exports from the Community of any waste destined for disposal in a third country other than an EFTA (European Free Trade Association) country
obywatelami Państw Członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu będących stroną Porozumienia o sprawie Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz członków ich rodzin, korzystających z prawa swobody przepływu zgodnie z wymienionym układemnationals of Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area and members of their families exercising their right to free movement in accordance with that Agreement
Trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu , które należą do Europejskiego Obszaru GospodarczegoThe three countries of the European Free Trade Association which are members of the European Economic Area
Europejskie Stowarzyszenie Wolnego HandluEuropean Free Trade Association
Trzy kraje Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu , które s członkami Europejskiego Obszaru GospodarczegoTypes of external and internal evaluation of initial teacher education for general education ( ISCED 1-3 ) , 2005 / 06 t y As s
c) wszelkie miejsca produkcji, z wyłączeniem zakładów drukarskich, wykorzystywane w planowanej zabezpieczonej działalności związanej z euro znajdują się w państwie członkowskim lub państwie należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handluc) any manufacturing site other than a printing works involved in the planned euro secure activity is located in a Member State or in a member state of the European Free Trade Association. (a) the security arrangements that it has in place at a particular manufacturing site for the planned euro secure activity, with the exception of process control and audit trail procedures for production, processing, and storage of the euro secure items for which accreditation is applied for, comply with the relevant parts of the security rules
wszelkie miejsca produkcji, z wyłączeniem zakładów drukarskich, wykorzystywane w planowanej zabezpieczonej działalności związanej z euro znajdują się w państwie członkowskim lub państwie należącym do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handluany manufacturing site other than a printing works involved in the planned euro secure activity is located in a Member State or in a member state of the European Free Trade Association
SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTAEUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
Wierzyciele z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą wnosić roszczenia w języku tych państwCreditors from Member States of the European Economic Area or of the European Free Trade Association may file claims in the language of that State
W niniejszym artykule zapisywane są środki na pokrycie składek państw członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu wynikających z ich finansowego udziału w niektórych działaniach Wspólnoty zgodnie z art. ‧ Porozumienia oraz protokołem nr ‧ do Porozumienia o Europejskim Obszarze GospodarczymThis article is intended to cover contributions from the European Free Trade Association Member States resulting from their financial participation in certain Community activities in accordance with Article ‧ of and with Protocol ‧ to the Agreement
obywateli Państw Członkowskich Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, oraz członków ich rodzin, korzystających z prawa do swobodnego przepływunationals of Member States of the European Free Trade Association party to the Agreement on the European Economic Area and members of their families exercising their right to free movement
COSAC z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie negocjacji w sprawie przekształcenia Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (CEFTA) w kompleksowe porozumienie o wolnym handlu dla Europy Południowo-Wschodniej jako ważny krok na drodze do pełnego włączenia wszystkich krajów tego regionu do struktur europejskichCOSAC welcomes the start of negotiations to transform the Central European Free Trade Association CEFTA into a comprehensive Free Trade arrangement for South Eastern Europe as an important step on the road to full integration of all countries of the region into the European structures
Państwa EFTA (Europejskie Stowarzyszenie Wolnego HandluEFTA countries (European Free Trade Association
ROZDZIAŁ ‧ ‧-SUBSYDIA WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ I WKŁAD EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA WOLNEGO HANDLU (EFTACHAPTER ‧ ‧-EUROPEAN COMMUNITY SUBSIDY AND EUROPEAN FREE TRADE ASSOCIATION (EFTA) CONTRIBUTION
Państwa będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym, niebędące Państwami Członkowskimi, oraz Urząd Nadzoru Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), określony w tym Porozumieniu, są reprezentowane w taki sam sposóbThe States, other than the Member States, which are parties to the Agreement on the European Economic Area and also the European Free Trade Association (EFTA) Surveillance Authority referred to in that Agreement shall be represented in same manner
na mocy wspomnianej decyzji ‧/EWG Rada upoważniła Komisję do negocjowania takich umów z członkami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego HandluWhereas, by that Decision ‧/EEC, the Council also authorized the Commission to negotiate such agreements with the members of the European Free Trade Association
Stosuje się to do przywozu pochodzącego ze wszystkich państw trzecich, innych niż kraje należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA), kraje będące stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) i TurcjaThis applies to imports originating in all non-member countries other than the countries of the European Free Trade Association (EFTA), countries which are parties to the Agreement on the European Economic Area (EEA), and Turkey
Niezależnie od przepisów ust. ‧, materiały pochodzące ze Szwajcarii w rozumieniu Protokołu ‧ do Umowy o Wolnym Handlu między EWG a Szwajcarią lub w rozumieniu załącznika B do Konwencji ustanawiającej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, uznaje się za materiały posiadające status pochodzeniaNotwithstanding paragraph ‧, materials originating in Switzerland within the meaning of Protocol ‧ to the EEC-Switzerland Free Trade Agreement or Annex B to the Convention establishing the European Free Trade Association shall be considered as originating materials.`
Wierzyciele z państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu mogą wnosić roszczenia w języku tych państwCreditors from Member States of the European Economic Area or the European Free Trade Association may file claims in the language of that state
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 421529 zdań frazy Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.Znalezione w 58,247 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.