Tłumaczenia na język angielski:

  • European Free Trade Association   
     
    A group of European countries (including Iceland, Liechtenstein, Norway, and Switzerland) that have agreed to free trade among themselves.

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

europejskie stowarzyszenie wolnego handlueuropean free trade association; efta

Przykładowe zdania z "Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ogólne wytyczne dotyczące współpracy pomiędzy CEN, CENELEC oraz ETSI a Komisją Europejską i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu z dnia ‧ marca ‧ r. określają partnerskie stosunki między europejskimi organami normalizacyjnymi a Komisją i Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu, które również wspiera normalizację europejskąGeneral Guidelines for the Cooperation between CEN, Cenelec and ETSI and the European Commission and the European Free Trade Association of ‧ March ‧ set out the partnership relationships between European standardisation bodies and the Community and the European Free Trade Association, which also provides support for European standardisation
MAJĄC NA UWADZE Wspólną Deklarację przyjętą przez ministrów państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) oraz państw członkowskich Wspólnoty i Komisję Wspólnot Europejskich w Luksemburgu dnia ‧ kwietnia ‧ r. oraz deklarację ministrów państw Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) i ministrów państw członkowskich Wspólnoty przyjętą w Brukseli dnia ‧ lutego ‧ r. w celu utworzenia dynamicznego obszaru gospodarczego z korzyścią dla należących do nich krajówConsidering the Joint Declaration adopted in Luxembourg on ‧ April ‧ by Ministers of the EFTA countries and the Member States of the Community and the Commission of the European Communities, and the statement adopted in Brussels on ‧ February ‧ by Ministers of the EFTA countries and Ministers of the Member States of the Community with the aim of creating a dynamic European economic area of benefit to their countries
ŚWIADOME więzi istniejących między nimi, potwierdzonych w dziedzinie gospodarczej przez umowy o wolnym handlu zawarte między Wspólnotą Europejską a niektórymi państwami członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego HandluAWARE of the links between them, which have been sanctioned in the economic field by the free trade agreements concluded between the European Community and certain States members of the European Free Trade Association
Materiały nie pochodzące lub materiały pochodzące ze Szwajcarii w rozumieniu Umowy o Wolnym Handlu między EWG a Szwajcarią lub Konwencji ustanawiającej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, używane do wytwarzania produktów pochodzących z EOG w rozumieniu niniejszego Protokołu, dla których wydano lub sporządzono świadectwo pochodzenia zgodnie z przepisami zamieszczonymi w tytule V, nie podlegają zwrotowi ani zwolnieniu z jakichkolwiek należności celnych przez którąkolwiek z Umawiających się StronNon-originating materials or materials originating in Switzerland within the meaning of the EEC-Switzerland Free Trade Agreement or the Convention establishing the European Free Trade Association used in the manufacture of products originating in EEA within the meaning of this Protocol for which a proof of origin is issued or made out in accordance with the provisions of Title V shall not be subject in any of the Contracting Parties to drawback of, or exemption from, customs duties of whatever kind.`
COSAC z zadowoleniem przyjmuje rozpoczęcie negocjacji w sprawie przekształcenia Środkowoeuropejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (CEFTA) w kompleksowe porozumienie o wolnym handlu dla Europy Południowo-Wschodniej jako ważny krok na drodze do pełnego włączenia wszystkich krajów tego regionu do struktur europejskichCOSAC welcomes the start of negotiations to transform the Central European Free Trade Association CEFTA into a comprehensive Free Trade arrangement for South Eastern Europe as an important step on the road to full integration of all countries of the region into the European structures
O ile państwa należące do Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) uznają wyłączne strefy ekonomiczne Namibii dla celów reguł pochodzenia, przewidzianych w załączniku ‧ do Umowy o wolnym handlu między Południowoafrykańską Unią Celną i EFTA dotyczącej produktów rybnych i pochodzących z morzaIn so far as the European Free Trade Area (EFTA) States acknowledge Namibia's EEZ for the purposes of Rules of Origin, as embodied in Annex ‧ to the Free Trade Agreement between SACU and EFTA relating to Fish and Marine Products
Niezależnie od przepisów ust. ‧, materiały pochodzące ze Szwajcarii w rozumieniu Protokołu ‧ do Umowy o Wolnym Handlu między EWG a Szwajcarią lub w rozumieniu załącznika B do Konwencji ustanawiającej Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, uznaje się za materiały posiadające status pochodzeniaNotwithstanding paragraph ‧, materials originating in Switzerland within the meaning of Protocol ‧ to the EEC-Switzerland Free Trade Agreement or Annex B to the Convention establishing the European Free Trade Association shall be considered as originating materials.`
Wspólnota zawarła dwustronne umowy o wolnym handlu z Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTAThe Community has concluded bilateral free-trade agreements with the European Free Trade Association (EFTA
na piśmie. - Mając na uwadze fakt, iż Wspólnota Europejska podejmując negocjacje ze Stowarzyszeniem Narodów Azji Południowo-Wschodniej w celu zawarcia umowy o wolnym handlu drugiej generacji powinna priorytetowo traktować wielostronny system handlu ustanowiony przez Światową Organizację Handlu. Istotną kwestią jest to, iż ASEAN obejmuje bardzo zróżnicowany obszar: jedne z krajów zaliczają się do krajów najsłabiej rozwiniętych, podczas gdy inne należą do krajów wysoce rozwiniętych.in writing. - (PL) Bearing in mind that the European Community, in its negotiations with the Association of South East Asian Nations with a view to concluding a second-generation free-trade agreement, should give priority to the multilateral trade system established by the World Trade Organisation, it is a matter of importance that ASEAN covers a widely varying area: one of the countries is among the least-developed nations, whereas others are highly developed.
Jeśli chodzi o nowe negocjacje pomiędzy UE a naszymi śródziemnomorskimi partnerami oraz o rolę Parlamentu Europejskiego, mogę powiedzieć, znowu w odniesieniu do wymiaru północ-południe, że liczymy na osiągnięcie, podczas zaplanowanej na 9 grudnia konferencji ministrów handlu z państw porozumienia euro-śródziemnomorskiego, porozumienia w sprawie planu działania Euromed po roku 2010, odzwierciedlającego cel stopniowego przekształcenia obecnych układów o stowarzyszeniu Euromed we wszechstronne, kompleksowe porozumienia o wolnym handlu.With regard to the fresh negotiations between the European Union and our Mediterranean partners and the role of the European Parliament, I can tell you that, again with reference to the North-South dimension, we expect to reach an agreement at the Euro-Mediterranean Trade Ministerial Conference on 9 December on a Euro-Mediterranean trade road map beyond 2010, reflecting the objective of gradually transforming the current Euromed association agreements into comprehensive, wide-ranging free trade agreements.
Musimy nadal starać się zapewnić przestrzeganie decyzji Rady Europejskiej z 1 września oraz rezolucji wynegocjowanych przez Komisję w sprawie umów o stowarzyszeniu, umów o wolnym handlu i Europejskiego Obszaru Gospodarczego Plus, niezależnie od jego nazwy, aby zagwarantować wzmocnienie, stabilizację i zaangażowanie poszczególnych krajów bez prowokacji wobec innych krajów; niezbędną pracę można wykonać podczas konferencji donatorów.We must continue to ensure that the European Council decisions of 1 September and the resolutions negotiated by the Commission concerning association agreements, free trade agreements and the European Economic Area Plus, or whatever it is called, are observed, so that the individual countries can be strengthened, stabilised and involved without provocation to other countries and the necessary work can be carried out at the donor conference.
mając na uwadze, że Była Jugosłowiańska Republika Macedonii została z powodzeniem włączona w negocjacje dotyczące między innymi stosunków z Unią Europejską, takich jak Układ o Stabilizacji i Stowarzyszeniu, Środkowoeuropejskie Porozumienie o Wolnym Handlu (CEFTA), inicjatywy Unii Europejskiej podjęte w ‧ r. w celu pokojowego rozwiązania wewnętrznych rozbieżności oraz przygotowania do przyjęcia dorobku UE w okresie do ‧ rwhereas the Former Yugoslav Republic of Macedonia has been successfully involved in negotiations relating inter alia to relations with the European Union, such as the Stabilisation and Association Agreement (SAA), the Central European Free Trade Association (CEFTA), the efforts of the European Union regarding peaceful resolution of internal differences of opinion in ‧ and the preparations for adopting the EU acquis in the period leading up to
mając na uwadze, że Serbia jest sygnatariuszem Europejskiego porozumienia o wolnym handlu (CEFTA), a ostatnio zakończyła techniczne negocjacje w sprawie Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu; mając na uwadze, że Serbia może przystąpić do WTO przed rokiemwhereas Serbia is a signatory of the Central European Free Trade Association (CEFTA) and has recently completed the technical negotiations relating to the SAA; whereas Serbia's accession to the WTO may be concluded before
W tych okolicznościach konieczne jest niezwłoczne, szeroko zakrojone wsparcie ze strony Unii Europejskiej obejmujące wiele obszarów, włączając trzy dziedziny przyszłego układu o stowarzyszeniu: porozumienie polityczne, umowę o wolnym handlu i zniesienie wiz.In these circumstances, what is needed is urgent, huge support from the European Union in many areas, including the three strands in the future Association Agreement: the political agreement, the free trade agreement, and the visa waiver.
W celu zapewnienia podmiotom gospodarczym jasności, długoterminowej przewidywalności gospodarczej oraz pewności prawnej za właściwe uważa się skonsolidowanie w dwustronnej umowie o wolnym handlu pozostałych preferencji taryfowych przyznanych Chile w ramach wspólnotowego systemu ogólnych preferencji taryfowych i nieuwzględnionych do tej pory w koncesjach taryfowych Wspólnoty, które zostały wymienione w załączniku I do Układu ustanawiającego stowarzyszenie między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi, z jednej strony, a Repubiką Chile, z drugiej strony, podpisanego w Brukseli dnia ‧ listopada ‧ rIn order to ensure clarity, long term economic predictability and legal certainty for economic operators, it is considered appropriate to consolidate into the bilateral free trade agreement the remaining tariff preferences granted to Chile by the Community scheme of generalised tariff preferences and not yet provided for by the Community tariff concessions listed in Annex I to the Agreement establishing an association between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of Chile, of the other part, signed in Brussels on ‧ November
popiera zalecenia Komisji mające na celu stworzenie korzystnych warunków dla wymiany handlowej i inwestycji w obu regionach poprzez konsolidację wielostronnego systemu handlowego WTO, pogłębianie istniejących układów z Meksykiem i Chile, negocjowanie układów o stowarzyszeniu i wolnym handlu z MERCOSUR-em, Wspólnotą Andyjską (CAN) oraz Ameryką Środkową i krajami regionu Karaibów, a także ułatwianie towarom latynoamerykańskim dostępu do rynku europejskiego dzięki preferencjom celnym i zwolnieniom z opłat celnych będących rozwinięciem systemu SPG plusEndorses the Commission's recommendations aimed at creating a favourable climate for trade and investment flows between the two regions by consolidating the WTO multilateral trading system, strengthening the existing agreements with Mexico and Chile, negotiating association and free-trade agreements with Mercosur, the Andean Community (CAN), Central America and the Caribbean countries, and facilitating access to the European market for Latin American exports by applying tariff preferences and exemptions from duty under the GSP plus system
Dotychczasowe warunki układu o stowarzyszeniu pomiędzy UE a Peru i Kolumbią przypominają warunki umowy o wolnym handlu i nie będą korzystne ani dla społeczeństwa europejskiego, ani latynoamerykańskiego.The current terms of the Association Agreement between the EU and Peru and Colombia are similar to those of a free trade agreement, and it will not benefit the European or Latin American people.
norma zharmonizowana oznacza specyfikację techniczną (normę europejską lub dokument harmonizacyjny) przyjętą przez Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) lub Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI), lub przez dwie albo trzy te instytucje na podstawie upoważnienia Komisji, zgodnie z przepisami dyrektywy ‧/‧/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia ‧ czerwca ‧ r. ustanawiającej procedurę udzielania informacji w dziedzinie norm i przepisów technicznych oraz zasad dotyczących usług społeczeństwa informacyjnego oraz ogólnymi wytycznymi w sprawie współpracy między Komisją, Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) i tymi trzema instytucjami, podpisanymi dnia ‧ marca ‧ ra harmonised standard means a technical specification (European standard or harmonisation document) adopted by the European Committee for Standardisation (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) or the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) or by two or three of those bodies upon a remit from the Commission in accordance with Directive ‧/‧/EC of the European Parliament and of the Council of ‧ June ‧ laying down a procedure for the provision of information in the field of technical standards and regulations and of rules on Information Society services and the general guidelines for cooperation between the Commission, the European Free Trade Association (EFTA) and those three bodies signed on ‧ March
UWZGLĘDNIAJĄC stałą współpracę pomiędzy Europejską Wspólnotą Gospodarczą i Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu w dziedzinie barier technicznych w handlu i osiągnięte w ramach współpracy porozumienie dotyczące powiązania dwóch odnośnych procedur informacyjnychCONSIDERING the ongoing cooperation between the European Economic Community and the Member States of the European Free Trade Association in the field of technical barriers to trade and the common understanding reached within the framework of that cooperation to link together the two information procedures
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje szerszą współpracę w zakresie zagadnień społecznych między Wspólnotą Europejską i Państwami Członkowskimi, z jednej strony, oraz państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) uczestniczących w Europejskim Obszarze Gospodarczym (Państwa EFTA/EOG), z drugiej stronyThe Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for greater cooperation in the social field between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association (EFTA) participating in the European Economic Area (EFTA/EEA countries), on the other
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej porozumieniem EOG) przewiduje współpracę w dziedzinie ochrony konsumentów pomiędzy Wspólnotą Europejską i jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uczestniczącymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanymi dalej państwami EFTA/EOG), z drugiej stronyThe Agreement on the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA Agreement) provides for cooperation in the field of consumer protection between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area (hereinafter referred to as the EFTA/EEA countries), on the other
W tym celu Europejski Komitet Normalizacyjny (CEN), Europejski Komitet Normalizacyjny Elektrotechniki (CENELEC) i Europejski Instytut Norm Telekomunikacyjnych (ETSI) zostały uznane za instytucje właściwe w zakresie przyjmowania norm zharmonizowanych zgodnie z ogólnymi wytycznymi w sprawie współpracy między Komisją, Europejskim Stowarzyszeniem Wolnego Handlu (EFTA) i tymi trzema instytucjami, podpisanymi dnia ‧ marca ‧ rFor that purpose, the European Committee for Standardisation (CEN), the European Committee for Electrotechnical Standardisation (Cenelec) and the European Telecommunications Standards Institute (ETSI) are recognised as the competent bodies for the adoption of harmonised standards in accordance with the general guidelines for cooperation between the Commission, the European Free Trade Association (EFTA) and those three bodies signed on ‧ March
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwane dalej porozumieniem EOG) przewiduje współpracę w dziedzinie zdrowia między Wspólnotą Europejską a jej państwami członkowskimi, z jednej strony, oraz państwami Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu uczestniczącymi w Europejskim Obszarze Gospodarczym (zwanymi dalej państwami EFTA/EOG), z drugiej stronyThe Agreement on the European Economic Area (hereinafter referred to as the EEA Agreement) provides for cooperation in the field of health between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area (hereinafter referred to as the EFTA/EEA countries), on the other
EOG oznacza Europejski Obszar Gospodarczy zgodnie z definicją podaną w Porozumieniu o Europejskim Obszarze Gospodarczym zawartym w dniu ‧ maja ‧ r. między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi a Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu, zgodnie z jego późniejszymi zmianamiEEA shall mean the European Economic Area as defined in the Agreement on the European Economic Area concluded on ‧ May ‧ between the European Community and its Member States and the Member States of the European Free Trade Association, as amended
Porozumienie o Europejskim Obszarze Gospodarczym (Porozumienie EOG) przewiduje rozszerzoną współpracę w dziedzinie kształcenia, szkolenia oraz młodzieży między Wspólnotą Europejską i jej Państwami Członkowskimi z jednej strony a Państwami Członkowskimi Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu biorącymi udział w Europejskim Obszarze Gospodarczym (państwa EFTA/EOG) z drugiej stronythe Agreement on the European Economic Area (EEA Agreement) provides for greater cooperation in the field of education, training and youth between the European Community and its Member States, on the one hand, and the countries of the European Free Trade Association participating in the European Economic Area (EFTA/EEA countries), on the other
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 388117 zdań frazy Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu.Znalezione w 83,787 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.