Tłumaczenia na język angielski:

  • Anthropogenic   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czynnik antropogenicznyanthropogenic factor; anthropogenic factors; anthropic factors

Przykładowe zdania z "Czynniki antropogeniczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany linii brzegowej na wybranym odcinku Półwyspu HelskiegoAnthropogenic changes of the coast line of the Hel Peninsula
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie obiegu wody w zlewni Tążyny.The Influence of the Natural and Antropogenic Factors on Water Circulation in the Tążyna River Basin.
Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczneMost natural and anthropogenic factors affecting forests can have cross-border effects
Wpływ wybranych czynników przyrodniczych i antropogenicznych na jakość wody w studniach we wsi GorłówkoImpact of chosen natural and anthropogenic factors on quality of water at wells in the Gorlowko village
zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych brakówNotes that, despite the fact that the European Forest Fire Information System (EFFIS) has managed to harmonise data on fires within Member States and to provide updated information on the natural risk factors, it does not permit investigation of the anthropogenic origins, does not determine socioeconomic risk factors and does not evaluate the repercussions of fires; calls on the Commission to submit a proposal to supplement this system with other data that make it possible to correct these shortcomings
Wpływ eksploatacji wód podziemnych na ich degradację pod wpływem czynników geogenicznych i antropogenicznych w rejonie ŚwinoujściaThe influence groundwaters exploitation on their degradation by geogenic and anthropogenic factors in the Świnoujście region
Wrażliwość środowiska geologicznego w rejonie Pułtuska na czynniki antropogeniczneSensitivity of the geological environment next to the Pułtusk
monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznegomonitoring of air pollution and air pollution effects and of other agents and factors that have an impact on forests, such as biotic and abiotic factors and factors of anthropogenic origin
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany zwierciadła wód podziemnych jako element degradacji stosunków wodnych na wybranych obszarach Polski.Impact of anthropogenic factors on groundwater table changes as the element of water conditions degradation in chosen areas in Poland.
Wpływ czynników antropogenicznych na strukturę zgrupowań makrobentosu rzeki Białej.The impact of anthropogenic influences on the structure of the asseblages of bottom invertebrates in the Biała River.
Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.I wish to express my concern about the consequences of natural degradation of the soil and degradation caused by human activity.
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na florę naczyniową jezior okolic Brodnicy.The influence of natural and anthropogenic factors on the vascular flora of lakes near the town of Brodnica
monitorowanie zmian roślinności spowodowane przez środowiskowe czynniki naturalne i antropogenicznemonitoring of vegetation changes due to natural and anthropogenic environmental factors
Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na zmiany fizykochemiczne wód Kluczwody.Influence of natural and antropgenic factors of physical and chemical changes of Kluczwoda waters.
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze MyślenicThe influence of natural and athropogenic factors on flood damages in the basin of the Raba river in the area of Myślenice
Problemy dotyczące degradacji obszarów mokradłowych w Polsce w zależności od wybranych czynników antropogenicznych.Problems concerning degradation of wetland areas in Poland in dependence of chosen anthropogenic factors
Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazówIt aims to control contributing factors to climate change, specifically anthropogenic greenhouse gases (GHGs), by providing economic incentives for lowering emissions
poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresuenhance the knowledge of the condition of forests and other wooded land as well as the relationship between their condition and natural and anthropogenic stress factors
Istnieją znaczące źródła naturalne i antropogeniczne tlenku węgla, który uważany jest za czynnik odgrywający główną, bezpośrednią rolę w procesach fotochemicznych troposfery oraz pośrednią rolę w procesach fotochemicznych stratosferyCarbon monoxide has significant natural and anthropogenic sources, and is thought to play a major direct role in tropospheric photochemistry, and an indirect role in stratospheric photochemistry
Zasięg i intensywność antropogenicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego w południowej części aglomeracji warszawskiejThe range and intensity of anthropogenic sources of electromagnetic radiation in the southern part of Warsaw Agglomeration
podstawowym celem Konwencji jest, jak wyrażono w jej art. ‧, doprowadzenie, zgodnie z właściwymi postanowieniami Konwencji, do ustabilizowania koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie, który zapobiegałby niebezpiecznej antropogenicznej ingerencji w system klimatyczny, w okresie wystarczającym do naturalnej adaptacji ekosystemów do zmian klimatu, w celu zapewnienia, że nie jest zagrożona produkcja żywności, oraz w celu zapewnienia zrównoważonego rozwoju ekonomicznegoWhereas the ultimate objective of the Convention, as expressed in Article ‧ thereof, is to achieve, in accordance with the relevant provisions of the Convention, stabilization of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, within a time frame sufficient to allow ecosystems to adapt naturally to climate change, to ensure that food production is not threatened and to enable economic development to proceed in a sustainable manner
swoje antropogeniczne emisje gazów cieplarnianych przez źródła i usuwania przez pochłaniacze dwutlenku węgla pochodzące z użytkowania gruntów, zmiany użytkowania terenu oraz leśnictwa w ciągu roku przed rokiem ubiegłym (rok Xtheir anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals of carbon dioxide by sinks resulting from land-use, land-use change and forestry during the year before last (year X
Obecnie mówi się nam, że istnieje konsensus w sprawie katastrofalnego antropogenicznego globalnego ocieplenia.Today we are told there is a consensus around catastrophic man-made global warming.
obecność i stan naturalnych i antropogenicznych dróg, w tym odwiertów eksploatacyjnych i otworów wiertniczych, które mogłyby stanowić drogi wyciekówpresence and condition of natural and man-made pathways, including wells and boreholes which could provide leakage pathways
Państwa Członkowskie, zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu z Kioto oraz stosownymi decyzjami przyjętymi zgodnie z nim, do celów art. ‧ ust. ‧ lit. d) decyzji ‧/‧/WE przedstawiają swoje emisje antropogenicznych gazów cieplarnianych przez źródła oraz usunięcia przez pochłaniacze wynikające z działalności w ramach zmiany użytkowania gruntów i leśnictwa zgodnie z art. ‧ ust. ‧ Protokołu z Kioto za lata od ‧ r. do przedostatniego rokuMember States shall, in accordance with Article ‧ of the Kyoto Protocol and the relevant decisions adopted thereunder, for the purpose of Article ‧(d) of Decision No ‧/‧/EC report their anthropogenic greenhouse gas emissions by sources and removals by sinks from land-use change and forestry activities under Article ‧ of the Kyoto Protocol for the years between ‧ and the year before last
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18500 zdań frazy Czynniki antropogeniczne.Znalezione w 9,452 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.