Tłumaczenia na język angielski:

  • Anthropogenic   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

czynnik antropogenicznyanthropogenic factor; anthropogenic factors; anthropic factors

Przykładowe zdania z "Czynniki antropogeniczne", pamięć tłumaczeniowa

add example
Wpływ czynników antropogenicznych na strukturę zgrupowań makrobentosu rzeki Białej.The impact of anthropogenic influences on the structure of the asseblages of bottom invertebrates in the Biała River.
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na wielkość strat powodziowych w dorzeczu Raby na obszarze MyślenicThe influence of natural and athropogenic factors on flood damages in the basin of the Raba river in the area of Myślenice
Wpływ wybranych czynników przyrodniczych i antropogenicznych na jakość wody w studniach we wsi GorłówkoImpact of chosen natural and anthropogenic factors on quality of water at wells in the Gorlowko village
Celem tego systemu jest kontrola czynników przyczyniających się do zmian klimatycznych, a w szczególności emisji antropogenicznych gazów cieplarnianych, poprzez wprowadzenie systemu zachęt ekonomicznych mających na celu zmniejszenie emisji takich gazówIt aims to control contributing factors to climate change, specifically anthropogenic greenhouse gases (GHGs), by providing economic incentives for lowering emissions
Wrażliwość środowiska geologicznego w rejonie Pułtuska na czynniki antropogeniczneSensitivity of the geological environment next to the Pułtusk
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany zwierciadła wód podziemnych jako element degradacji stosunków wodnych na wybranych obszarach Polski.Impact of anthropogenic factors on groundwater table changes as the element of water conditions degradation in chosen areas in Poland.
Wpływ naturalnych i antropogenicznych czynników na zmiany fizykochemiczne wód Kluczwody.Influence of natural and antropgenic factors of physical and chemical changes of Kluczwoda waters.
Wpływ eksploatacji wód podziemnych na ich degradację pod wpływem czynników geogenicznych i antropogenicznych w rejonie ŚwinoujściaThe influence groundwaters exploitation on their degradation by geogenic and anthropogenic factors in the Świnoujście region
poszerzyć wiedzę na temat stanu lasów i innych obszarów zalesionych, jak również na temat wzajemnych relacji między ich stanem a naturalnymi i antropogenicznymi czynnikami stresuenhance the knowledge of the condition of forests and other wooded land as well as the relationship between their condition and natural and anthropogenic stress factors
monitorowania zanieczyszczenia powietrza oraz skutków zanieczyszczenia powietrza i innych czynników, które mają wpływ na lasy, takich jak biotyczne i abiotyczne czynniki oraz czynniki pochodzenia antropogenicznegomonitoring of air pollution and air pollution effects and of other agents and factors that have an impact on forests, such as biotic and abiotic factors and factors of anthropogenic origin
monitorowanie zmian roślinności spowodowane przez środowiskowe czynniki naturalne i antropogenicznemonitoring of vegetation changes due to natural and anthropogenic environmental factors
Wpływ czynników antropogenicznych na zmiany linii brzegowej na wybranym odcinku Półwyspu HelskiegoAnthropogenic changes of the coast line of the Hel Peninsula
Wyrażam zaniepokojenie z powodu skutków naturalnej degradacji gleby oraz degradacji spowodowanej działaniem czynników antropogenicznych.I wish to express my concern about the consequences of natural degradation of the soil and degradation caused by human activity.
Większość czynników naturalnych i antropogenicznych wpływających na lasy może mieć skutki transgraniczneMost natural and anthropogenic factors affecting forests can have cross-border effects
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na kształtowanie obiegu wody w zlewni Tążyny.The Influence of the Natural and Antropogenic Factors on Water Circulation in the Tążyna River Basin.
zauważa, że mimo ujednolicenia przez system Europejskiego Systemu Informacji o Pożarach Lasów (EFFIS) danych dotyczących pożarów w poszczególnych państwach członkowskich i dostarczania przez niego zaktualizowanych informacji na temat czynników ryzyka naturalnego, nie pozwala on na zbadanie antropogenicznych przyczyn pożarów, nie określa socjoekonomicznych czynników ryzyka i nie dokonuje oceny ich skutków; wzywa Komisję do przedłożenia wniosku dotyczącego zastąpienia wspomnianego systemu innymi danymi, które umożliwią skorygowanie rzeczonych brakówNotes that, despite the fact that the European Forest Fire Information System (EFFIS) has managed to harmonise data on fires within Member States and to provide updated information on the natural risk factors, it does not permit investigation of the anthropogenic origins, does not determine socioeconomic risk factors and does not evaluate the repercussions of fires; calls on the Commission to submit a proposal to supplement this system with other data that make it possible to correct these shortcomings
Problemy dotyczące degradacji obszarów mokradłowych w Polsce w zależności od wybranych czynników antropogenicznych.Problems concerning degradation of wetland areas in Poland in dependence of chosen anthropogenic factors
Wpływ czynników naturalnych i antropogenicznych na florę naczyniową jezior okolic Brodnicy.The influence of natural and anthropogenic factors on the vascular flora of lakes near the town of Brodnica
Istnieją znaczące źródła naturalne i antropogeniczne tlenku węgla, który uważany jest za czynnik odgrywający główną, bezpośrednią rolę w procesach fotochemicznych troposfery oraz pośrednią rolę w procesach fotochemicznych stratosferyCarbon monoxide has significant natural and anthropogenic sources, and is thought to play a major direct role in tropospheric photochemistry, and an indirect role in stratospheric photochemistry
W stosownych przypadkach państwa członkowskie zwracają szczególną uwagę na rozróżnienie między zanieczyszczeniem antropogenicznym a skażeniem geogenicznymMember States shall, where appropriate, give special attention to the distinction between anthropogenic pollution and geogenic contamination
Analiza spływu powierzchniowego antropogenicznych i naturalnych cech rzeźby zlewni Różanego PotokuAnalysis of surface runoff, antropoghenic and natural features sculpture of Rose Brook catchment.
Podstawowym celem Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, która została zatwierdzona decyzją Rady ‧/‧/WE z dnia ‧ grudnia ‧ r. dotyczącą zawarcia Ramowej konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu, jest doprowadzenie do stabilizacji koncentracji gazów cieplarnianych w atmosferze na poziomie pozwalającym zapobiegać niebezpiecznemu antropogenicznemu oddziaływaniu na system klimatycznyThe ultimate objective of the United Nations Framework Convention on Climate Change, which was approved by Council Decision ‧/‧/EC of ‧ December ‧ concerning the conclusion of the United Nations Framework Convention on Climate Change, is to achieve stabilisation of greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level which prevents dangerous anthropogenic interference with the climate system
Szczególnie ambitnym i prawdopodobnie kluczowym zadaniem jest rozpoznanie i rozwiązanie wiążących się z nią problemów, bez względu na to, czy mają one przyczynę antropogeniczną, czy też naturalnąRecognising and resolving the problems involved- be the causes man-made or natural- is a particularly ambitious and potentially vital goal
Określanie wartości progowych powinno być wspomagane przez mechanizm kontroli gromadzonych danych, oparty na ocenie jakości danych, przesłankach analitycznych i danych o poziomie tła dla substancji, których występowanie może mieć zarówno charakter naturalny, jak i antropogenicznyThe determination of threshold values should be supported by a control mechanism for the data collected, based on an evaluation of data quality, analytical considerations, and background levels for substances which may occur both naturally and as a result of human activities
Antropogeniczne przekształcenia krajobrazu w rejonie ChełmnaAnthropogenic transformation of the landscape in the Chełmno area
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 18500 zdań frazy Czynniki antropogeniczne.Znalezione w 9,185 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.