wymowa: IPA: baˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Bavaria   
  (Proper noun  ) []
   
  state in Germany
   
  geogr. geografia kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  A Free State (German: Freistaat), with an area of 70,553 km2 and 12.4 million inhabitants, the southernmost state of today's Germany. Its capital is Munich.
   
  Kraj związkowy w południowych Niemczech, mający powierzchnię 70 553 km2, ponad 12 400 000 mieszkańców. Stolicą landu jest Monachium.

Pozostałe znaczenia:

 
Bavaria (one of the component states of Germany, the largest by area)

Picture dictionary

Bavaria
Bavaria

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

bawariabavaria

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bawaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
Kraj związkowy BawariaIn the Federal State of Bavaria
W październiku 2004 r. osiem lokalnych grup działania z Austrii i jedna z Niemiec ( Bawaria ) rozpoczęło realizację projektu współpracy ponadnarodowej dla studentów szkół rolniczych , mającego na celu podniesienie stanu ich wiedzy w zakresie innowacji rolniczych .In October 2004 , eight Leader areas from Austria and one from Germany ( Bavaria ) started a transnational cooperation project for students of agricultural schools to improve their knowledge in the eld of agricultural innovation .
Przedmiotem postępowania jest przeniesienie funduszy kredytowych na wspieranie budownictwa mieszkaniowego (Wohnungsbauförderdarlehen) przez Wolny kraj związkowy Bawarię na rzecz Bawarskiego Banku Krajowego – Centrali Żyrowej (Bayerische Landesbank – Girozentrale, dalej zwanego BayernLBThe subject of these proceedings is the transfer of housing-promotion loans to Bayerische Landesbank- Girozentrale (BayernLB) by the Land of Bavaria
Ulepszenie współpracy transgranicznej między władzami i izbami handlowymi zapewniające długoterminowe korzyści rmomrzemieślniczym z Górnej Bawarii , które korzystają z tych usług .Improvement in cross border cooperation between authorities and chambers of commerce , long-term benets for the Upper Bavaria craft businesses who use this service .
Dotyczy: reformy organizacji rynku cukru i jej skutków dla plantatorów buraka cukrowego z Dolnej BawariiSubject: Reform of the sugar market organisation and impact on sugar beet growers in Lower Bavaria
Polityka imigracyjna RFN na przykładzie landu BawariaFederal immigration policy on the example of the Land of Bavaria
zapewnienie dostępności pełnej oferty usług kółek rolniczych w całej Bawariiproviding a wide range of services to machinery rings throughout Bavaria
Oznacza to, że Parlament opowiada się za dalszym wspieraniem małych gospodarstw, z których większość znajduje się w naszych regionach Badenii-Wirtembergii i Bawarii.This means that Parliament is in favour of giving further support to small farms, the majority of which can be found in our areas of Baden-Württemberg and Bavaria.
Aby nadać tempo kampanii na rzecz udoskonalenia przepisów ( Better Regulation ) , Komisja wyznaczyła Edmunda Stoibera , ustępującego premiera Bawarii , na przewodniczącego grupy 15 ekspertów doradzających w sprawie ograniczenia biurokracji .As it steps up its Better Regulation campaign , the Commission has appointed Edmund Stoiber , the outgoing Bavarian Prime Minister , to head a group of 15 experts to give advice on how to cut back bureaucratic burdens .
Jeśli ktoś stracił tak wiele głosów, jak Unia Chrześcijańsko-Społeczna (CSU) w Bawarii czy moja partia, musi zadbać o zwrócenie na siebie uwagi.Anyone who has lost as many votes as the Christian Social Union (CSU) in Bavaria and my party needs to ensure that he attracts attention.
pan Günther BECKSTEIN, premier Kraju Związkowego BawariiMr Günther BECKSTEIN, First Minister of Bavaria
Jednakże przepisy art. ‧ pkt ‧ zdanie pierwsze Gesetz zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes (AGTierKBG) (przepisy dotyczące stosowania ustawy w sprawie tusz zwierzęcych), z późniejszymi zmianami, przewidują, że właściciele zwierząt powinni ponieść ‧ % kosztów usuwania, natomiast koszty transportu i pozostałą część kosztów usuwania ponoszą władze regionu Bawarii oraz TierseuchenkasseHowever, § ‧ point ‧ sentence ‧ of the Gesetz zur Ausführung des Tierkörperbeseitigungsgesetzes (AGTierKBG), as amended, provides that the owners of animals must pay ‧ % of the disposal costs while the transport costs and the remaining costs of the disposal are paid by the government of Bavaria and the Tierseuchenkasse
Wyrób, o którym tutaj mowa, który był z powodzeniem rozprowadzany na rynku przez sześć lat, to znaczy do 1996 roku, a co więcej, który w okresie ponad 15 lat nie był przedmiotem żadnej dotyczącej tego wyrobu konkretnej uwagi czy skargi, został przedłożony do kontroli przez rząd Górnej Bawarii, który zwrócił się do komisji w Magdeburgu o zbadanie pozwolenia udzielonego odnośnemu przedsiębiorstwu.The product, which was successfully distributed on the market for six years - thus, until 1996 - and for which not a single specific complaint or comment was recorded in over 15 years, was submitted for an inspection by the government of Upper Bavaria, which asked the commission of Magdeburg to review the authorisation granted to the company.
W EFFROW Trybunał stwierdził uchybienia dotyczące precyzji i kompletności sprawozdań z kontroli ( Niemcy , ( Bawaria ) , Rumunia ) , ogólnej oceny wyników kontroli ( Bułgaria ) oraz przestrzegania terminów przekazywania Komisji sprawozdań z przeprowadzonych kontroli ( Niemcy ( Bawaria ) , Francja ) .In EAFRD , the Court found weaknesses concerning precision and completeness of control reports ( Germany ( Bavaria ) , Romania ) , the global evaluation of the results of the controls ( Bulgaria ) and the respect of deadlines for reporting to the Commission on the controls carried out ( Germany ( Bavaria ) , France ) .
Projekt ma na celu wykorzystanie podobnej kultury i historii tych trzech obszarów położonych w alpejskim regionie Bawarii i Austrii .The project seeks to exploit the related culture and history of these three areas , which are all located in the Bavarian Austrian alpine region – .
Systemy motywacji i demotywacji pracowników w przedsiębiorstwie na podstawie BMW Bawaria Motors WarszawaSystems of motivations and de-motivation workers in an enterprise based on the BMW Bavaria Motors Warsaw
Ogłoszenie o procedurze przetargowej zostało opublikowane w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej (seria S) oraz w Dzienniku Ustaw i Rozporządzeń dla BawariiThe call for tender was published in the supplement to the Official Journal of the European Union (S series) and in the Bavarian Government Gazette
Fakt ten, jak również ważna rola miejscowej wołowiny w kuchni bawarskiej sprawiły, że Bayerisches Rindfleisch stała się regionalną specjalnością, szczególnie wysoko cenioną i dobrze znaną poza granicami BawariiThis, and the important role of native beef in Bavarian cuisine, have contributed to making Bayerisches Rindfleisch a regional speciality which is well known beyond Bavaria’s borders and which is held in particularly high regard
Rurociąg umożliwi przesył znacznych ilości etylenu między spółkami znajdującymi się wzdłuż niego, ale także do innych regionów, gdzie może on bezpośrednio konkurować z etylenem pochodzącym od innych dostawców spoza Bawarii, Badenii-Wirtembergii i Nadrenii-PalatynatuThe pipeline would permit the transmission of substantial volumes between companies along the pipeline, but it would also make it possible to supply ethylene to other regions, where it might compete directly with ethylene from other suppliers outside Bavaria, Baden-Württemberg and Rhineland-Palatinate
Obszar uprawy Schrobenhausener Spargel na terenie Bawarii obejmuje gminy: Aichach, Aresing, Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Geisenfeld, Gerolsbach, Hohenwart, Inchenhofen, Karlskron, Kühbach, Langenmosen, Pfaffenhofen an der Ilm, Pörnbach, Pöttmes, Reichertshofen, Rohrbach, Schrobenhausen i Waidhofen, znajdujące się na terenie powiatów Neuburg-Schrobenhausen, Aichach-Friedberg oraz Pfaffenhofen an der IlmThe Bavarian cultivation area in which Schrobenhausener Spargel is produced covers the municipalities of Aichach, Aresing, Berg im Gau, Brunnen, Gachenbach, Geisenfeld, Gerolsbach, Hohenwart, Inchenhofen, Karlskron, Kühbach, Langenmosen, Pfaffenhofen an der Ilm, Pörnbach, Pöttmes, Reichertshofen, Rohrbach, Schrobenhausen and Waidhofen, which are situated in the rural districts of Neuburg-Schrobenhausen, Aichach-Friedberg and Pfaffenhofen an der Ilm
Prawie w całej Europie produkowana jest porcelana ozdobna, tymczasem producenci porcelany stołowej koncentrują się regionalnie w Bawarii Północnej (Niemcy), w Staffordshire (Wielka Brytania) oraz w Limousin (FrancjaWhile ornamentalware is produced throughout Europe, important regional concentrations of tableware producers exist in northern Bavaria (Germany), Staffordshire (United Kingdom) and Limousin (France
Obszar geograficzny określany jako Szwabia obejmuje całą Badenię-Wirtembergię oraz okręg regencyjny Szwabia w BawariiThe geographical area of Swabia comprises all of Baden-Württemberg and all of the region of Swabia in Bavaria
Wpływ czynników historycznych, społecznych i politycznych na funkcjonowanie partii regionalnych w Katalonii (Hiszpania) i Bawarii (Niemcy).The influence of historical, political and social factors on regional parties' work on the example of Catalonian and Bavarian regions.
Landesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regionalne Biuro Ubezpieczeń Dolnej Bawarii-Oberpfalz), LandshutLandesversicherungsanstalt Niederbayern-Oberpfalz (Regional Insurance Office of Lower Bavaria-Oberpfalz), Landshut
Wszystkie gospodarstwa na terenie kraju związkowego Bawarii, w których hoduje się bydło, konie, świnie, owce, kurczaki i indykiAll holdings keeping cattle, horses, pigs, sheep, chickens or turkeys in Bavaria
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 304 zdań frazy Bawaria.Znalezione w 0,189 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.