wymowa: IPA: baˈvarjja  

Tłumaczenia na język angielski:

 • Bavaria   
  (Proper noun  ) []
   
  state in Germany
   
  geogr. geografia kraj związkowy w południowej części Republiki Federalnej Niemiec ze stolicą w Monachium;
   
  A Free State (German: Freistaat), with an area of 70,553 km2 and 12.4 million inhabitants, the southernmost state of today's Germany. Its capital is Munich.
   
  Kraj związkowy w południowych Niemczech, mający powierzchnię 70 553 km2, ponad 12 400 000 mieszkańców. Stolicą landu jest Monachium.

Pozostałe znaczenia:

 
Bavaria (one of the component states of Germany, the largest by area)

Picture dictionary

Bavaria
Bavaria

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (1)

bawariabavaria

    Wyświetl odmienne gramatyczne formy wyrazu

Przykładowe zdania z "Bawaria", pamięć tłumaczeniowa

add example
Mogłoby to stanowić wzór dla innych części Europy i w imieniu Bawarii chciałbym za to podziękować Republice Czeskiej.This could be a model for other parts of Europe and I would like to thank the Czech Republic for this on behalf of Bavaria.
Ze względu na warunki środowiska naturalnego i warunki klimatyczne między Bawarią a innymi częściami Niemiec istnieje wyraźna różnica w strukturze rasDue to the conditions of the natural environment and the climate, there is a marked difference between Bavaria’s breed composition and that elsewhere in Germany
KBM jest organizacją zrzeszającą kółka rolnicze w BawariiThe KBM is the umbrella organisation of machinery rings in Bavaria
Niemcy (BawariaGermany (Bayern
Umowy między Rządem Federalnym Republiki Austrii a Rządem Krajowym Wolnego Kraju Związkowego Bawaria w sprawie Österreichisch-Bayerische Kraftwerk Aktiengesellschaft z dnia ‧ października ‧ rokuthe Agreement between the Federal Government of the Republic of Austria and the State Government of the Free State of Bavaria on the OEsterreichisch-Bayerische Kraftwerk Aktiengesellschaft of ‧ October
Opierając się na przedłożonych informacjach, należy zatem założyć, że środek sprzyja niektórym przedsiębiorstwom (kółkom rolniczym) w BawariiOn the basis of the available information, it must therefore be assumed that the measure favours certain undertakings (the machinery rings) in Bavaria
Systemy motywacji i demotywacji pracowników w przedsiębiorstwie na podstawie BMW Bawaria Motors WarszawaSystems of motivations and de-motivation workers in an enterprise based on the BMW Bavaria Motors Warsaw
Wpływ czynników historycznych, społecznych i politycznych na funkcjonowanie partii regionalnych w Katalonii (Hiszpania) i Bawarii (Niemcy).The influence of historical, political and social factors on regional parties' work on the example of Catalonian and Bavarian regions.
Z przyjemnością odnotowuję, że prezydencję sprawuje Republika Czeska, ponieważ Bawaria i Republika Czeska mają dokładnie takie same interesy w dziedzinie bezpieczeństwa.I am pleased that the Czech Republic holds the Council Presidency because Bavaria and the Czech Republic have exactly the same security interests.
Beneficjentami środka są kółka rolnicze w Bawarii oraz Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge e.V. (Rada Nadzorcza Kółek Rolniczych i Samopomocy – zwana dalej KBMThe recipients are the Bavarian machinery rings and the Kuratorium Bayerischer Maschinen- und Betriebshilferinge e.V. (KBM
w przypadku ENE: przedsiębiorstwo to zarządza systemem przesyłania energii elektrycznej będącym w posiadaniu grupy E.ON, który obejmuje niemieckie kraje związkowe: Szlezwik-Holsztyn, Brema, Dolna Saksonia, Hesja (częściowo), Północna Nadrenia-Westfalia (częściowo) oraz Bawaria (z wyjątkiem części południowo-zachodniejfor undertaking ENE: operates the electricity transmission system owned by the E.ON group, which spans the German States of Schleswig Holstein, Bremen, Lower Saxony, Hesse (partly), North Rhine-Westphalia (partly) and Bavaria (except for the south-west
Pomoc finansowana jest ze środków kraju związkowego BawariaThe measure is financed from the Land Bavaria's resources
Niemcy (BawariaGermany (Bavaria
Rzeźnie i zakłady utylizacyjne w Bawarii, a także małe i średnie gospodarstwa rolneSlaughterhouses and rendering plants in Bavaria and small and medium-sized agricultural holdings
Landesversicherungsanstalt Oberbayern (Regionalne Biuro Ubezpieczeniowe Górna Bawaria), MünchenLandesversicherungsanstalt Oberbayern (Regional Insurance Office of Upper Bavaria), München.`
Wnosząc cichy udział, Wolny kraj związkowy Bawaria wybrał taki sposób wniesienia środków, którego zasadnicza koncepcja polegała na tym, aby przenieść publiczne należności z tytułu kredytów budowlanych na bank BayernLB w celu zwiększenia jego bazy kapitałowejWith the transfer of assets described above, the Land of Bavaria opted for a form of capital increase based on the concept of transferring public building-loan claims to BayernLB in order to strengthen its equity-capital base
Wydaje się, że Bawaria dopełniła tego obowiązku i kontroluje jego wypełnianieThis requirement appears to have been fulfilled and verified by Bavaria
Niemcy uznają, że Bawaria jest obecnie wolna od choroby Aujeszky i przedstawiły Komisji dokumentację dodatkową, zgodnie z wymogami art. ‧ dyrektywy Rady ‧/EWGGermany considers that Bavaria is now free from Aujeszky
Chciałbym jednak zwrócić się z wnioskiem, aby nie pomijać w tej inicjatywie Bawarii.However, I would ask that Bavaria not be neglected in all this.
uwzględniając projekt opinii (CdR ‧/‧ rev.‧) przyjęty dnia ‧ czerwca ‧ r. przez Komisję Rozoju Zrównoważonego (sprawozdawca: Emilia Müller, minister ds. federalnych i europejskich w kancelarii stanu kraju związkowego Bawaria, DE/EPPHaving regard to its draft opinion (CdR ‧/‧ rév.‧), adopted by the Commission for Sustainable Development on ‧ June ‧ (rapporteur: Ms Emilia Müller, Minister for Federal and European Affairs in the Bavarian State Chancellery (DE/EPP
Należy zwrócić uwagę na następujące kwestie w odniesieniu do najważniejszych czynników zapewnienia jakości na wszystkich etapach wprowadzania Bayerisches Rindfleisch do obrotu: nazwę Bayerisches Rindfleisch można stosować jedynie w przypadku mięsa pochodzącego od zwierząt, w odniesieniu do których można wykazać – bez braków w zapisach – że urodziły się i były tuczone w Bawarii, oraz – oprócz tych środków – które spełniły kryteria jednolitego dokumentuThe following should be noted as regards the key factors for quality assurance at all the stages of marketing of Bayerisches Rindfleisch: the name Bayerisches Rindfleisch may only be used for meat from animals which can be shown, with no gaps in the records, to have been born and fattened in Bavaria and for which, in addition to these steps, the criteria of the Single Document have been complied with
Na podstawie wniosków w latach ‧–‧ szacuje się, iż około ‧ gospodarstw rolnych wystąpi o odstępstwo, co odpowiada ‧ ha gruntów rolnych w regionach Dolnej Saksonii, Nadrenii Północnej-Westfalii, Badenii-Wirtembergii i BawariiBased on applications for the period ‧-‧, approximately ‧ farms are estimated to request for a derogation corresponding to ‧ ha of land in the regions of Lower Saxony, North Rhine-Westphalia, Baden-Württemberg and Bavaria
Ten zwrot kosztów ma na celu zachęcenie hodowców do dokonywania szczepień i objęcie szczepieniem możliwie jak największej ilości stad bydła i owiec w BawariiThe purpose of the reimbursement is to encourage take-up of the vaccine among livestock keepers and achieve the most comprehensive vaccination coverage possible among Bavarian herds of cattle and flocks of sheep
Ponadto bawarskie kasy oszczędnościowe już w momencie wniesienia pierwszej transzy wniosły do banku ‧ mln DEM w formie cichych udziałów – w momencie wniesienia drugiej transzy było to ‧,‧ mld DEM – i nie uzyskały porównywalnej pozycji do Wolnego kraju związkowego BawariiMoreover, when the first instalment was transferred, the Bavarian savings banks had already contributed a total of around DEM ‧ million- by the time of the second instalment it was already EUR ‧ million- in the form of silent partnerships, without this being matched by a comparable contribution by the Land of Bavaria
Rząd portugalski czyni, co w jego mocy, żeby znaleźć rozwiązanie tej sytuacji i żeby to przedsiębiorstwo mogło dalej istnieć, jednakże rozwiązanie to zależy również od zaangażowania niemieckiego rządu federalnego oraz rządów krajów związkowych Bawarii i Saksonii.The Portuguese Government has been doing everything to find a solution that makes this company viable, but the solution is also dependent on the involvement of the German Federal Government and the state governments of Bavaria and Saxony.
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 275 zdań frazy Bawaria.Znalezione w 0,787 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.