Tłumaczenia na język angielski:

  • maternity and equivalent paternity benefits   

Przykładowe zdania z "świadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca", pamięć tłumaczeniowa

add example
Z drugiej strony ma zastosowanie do wielu dziedzin związanych z zabezpieczeniem społecznym: świadczeń z tytułu choroby, świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, świadczeń z tytułu inwalidztwa, świadczeń z tytułu starości i dla osób pozostałych przy życiu, świadczeń z tytułu wypadku przy pracy i choroby zawodowej, świadczeń z tytułu śmierci, świadczeń z tytułu bezrobocia, świadczeń związanych z wcześniejszą emeryturą, świadczeń rodzinnychOn the other hand, it applies to a vast range of areas in social security: sickness benefits; maternity and equivalent paternity benefits; invalidity benefits; old-age pensions; survivor's pensions; benefits in respect of accidents at work and occupational diseases; death grants; unemployment benefits; early retirement pensions; family benefits
do celów tytułu ‧ rozdział ‧ (świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca)- świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które służą zapewnieniu, udostępnieniu, bezpośredniemu opłaceniu lub zwrotowi kosztów opieki medycznej oraz produktów i usług stanowiących element dodatkowy takiej opiekifor the purposes of Title III, Chapter ‧ (sickness, maternity and equivalent paternity benefits), benefits in kind provided for under the legislation of a Member State which are intended to supply, make available, pay directly or reimburse the cost of medical care and products and services ancillary to that care
do celów tytułu ‧ rozdział ‧ (świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojca) – świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie państwa członkowskiego, które służą zapewnieniu, udostępnieniu, bezpośredniemu opłaceniu lub zwrotowi kosztów opieki medycznej oraz produktów i usług stanowiących element dodatkowy takiej opiekifor the purposes of Title III, Chapter ‧ (sickness, maternity and equivalent paternity benefits), benefits in kind provided for under the legislation of a Member State which are intended to supply, make available, pay directly or reimburse the cost of medical care and products and services ancillary to that care
Świadczenia z tytułu choroby, macierzyństwa i równoważne świadczenia dla ojcaSickness, maternity and equivalent paternity benefits
w odniesieniu do świadczeń rzeczowych zgodnie z tytułem III, rozdział ‧, dotyczącym świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca-każdą osobę określoną lub uznaną za członka rodziny lub określoną jako członek gospodarstwa domowego przez ustawodawstwo Państwa Członkowskiego, na terytorium którego osoba ta zamieszkujewith regard to benefits in kind pursuant to Title III, Chapter ‧ on sickness, maternity and equivalent paternity benefits, any person defined or recognised as a member of the family or designated as a member of the household by the legislation of the Member State in which he/she resides
W pewnych przypadkach ze świadczeń macierzyńskich i równoważnych świadczeń dla ojca może korzystać matka lub ojciec, a ponieważ, dla tego ostatniego, świadczenia te są różne od świadczeń rodzicielskich i mogą być upodobnione do świadczeń macierzyńskich w ścisłym znaczeniu, jako że są udzielane w pierwszych miesiącach życia noworodka, stosowne jest, by świadczenia macierzyńskie i równoważne świadczenia dla ojca były regulowane wspólnieIn some cases, maternity and equivalent paternity benefits may be enjoyed by the mother or the father and since, for the latter, these benefits are different from parental benefits and can be assimilated to maternity benefits strictu sensu in that they are provided during the first months of a new-born child
Instytucja Państwa Członkowskiego zobowiązana na mocy stosowanego przez nią ustawodawstwa do potrącania składek od emerytów lub rencistów, z tytułu świadczeń z tytułu choroby, świadczeń macierzyńskich i równoważnych świadczeń dla ojca, może żądać i uzyskiwać takie potrącenia, których wysokość ustalana jest zgodnie z wymienionym ustawodawstwem, o ile świadczenia udzielane zgodnie z art. ‧, obciążają instytucję wymienionego Państwa CzłonkowskiegoThe institution of a Member State which is responsible under the legislation it applies for making deductions in respect of contributions for sickness, maternity and equivalent paternity benefits, may request and recover such deductions, calculated in accordance with the legislation it applies, only to the extent that the cost of the benefits pursuant to Articles ‧ to ‧ is to be borne by an institution of the said Member State
świadczeń z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojcamaternity and equivalent paternity benefits
W dziedzinie świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca, osoby ubezpieczone, jak również członkowie ich rodzin, mieszkający lub przebywający w innym Państwie Członkowskim niż właściwe Państwo Członkowskie, powinni mieć zapewnioną ochronęIn the field of sickness, maternity and equivalent paternity benefits, insured persons, as well as the members of their families, living or staying in a Member State other than the competent Member State, should be afforded protection
Umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. zaniechaniu zwrotu świadczeń rzeczowych z tytułu choroby, macierzyństwa i wypadków przy pracy, z wyjątkiem świadczeń udzielonych zgodnie z art. ‧, ‧a, ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ rozporządzenia, umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. o zrzeczeniu się zwrotu zasiłków dla bezrobotnych oraz umowa z dnia ‧ czerwca ‧ r. o zrzeczeniu się zwrotu kosztów kontroli administracyjnych i badań lekarskich.”The Agreement of ‧ June ‧ waiving the reimbursement of benefits in kind in respect of sickness, maternity and accidents at work, with the exception of benefits granted pursuant to Articles ‧, ‧a, ‧ and ‧ of the Regulation, the Agreement of ‧ June ‧ waiving the reimbursement of unemployment benefits and the Agreement of ‧ June ‧ waiving the reimbursement of the costs of administrative checks and medical examinations
Świadczeniami rzeczowymi z tytułu choroby i macierzyństwa uwzględnianymi przy obliczaniu kwot podlegających zwrotowi, o których mowa w art. ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia Komisji (WE) nr ‧/‧, (zwanego dalej rozporządzeniem wykonawczym) są świadczenia rzeczowe przewidziane w ustawodawstwie krajowym i zarządzane przez instytucję udzielającą świadczeń, o ile można je uzyskać zgodnie z art. ‧, ‧, ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧, art. ‧, ‧, art. ‧ ust. ‧, ‧, ‧ i ‧, art. ‧, ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ i ‧ rozporządzenia (WE) nr ‧/‧ (zwanego dalej rozporządzeniem podstawowymThe sickness and maternity benefits in kind to be considered when calculating the refunds referred to in Articles ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EC) No ‧/‧ (hereinafter Implementing Regulation) shall be those regarded as benefits in kind under the national legislation administered by the institution which has provided the benefits in so far as they can be acquired in accordance with the provisions of Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧, ‧(‧, ‧, ‧ and ‧), ‧, ‧ and ‧(‧ and ‧) of Regulation (EC) No ‧/‧ (hereinafter Basic Regulation
Artykuł ‧ Konwencji nordyckiej o zabezpieczeniu społecznym z dnia ‧ sierpnia ‧ r.: Umowa w sprawie wzajemnego zrzeczenia się refundacji zgodnie z art. ‧ ust. ‧, art. ‧ ust. ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (koszty świadczeń rzeczowych w odniesieniu do świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa, wypadków przy pracy i chorób zawodowych oraz zasiłków dla bezrobotnych) oraz art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia wykonawczego (koszty kontroli administracyjnej i badań lekarskichArticle ‧ of the Nordic Convention on social security of ‧ August ‧: Agreement on the reciprocal waiver of refunds pursuant to Articles ‧, ‧ and ‧ of the Regulation (costs of benefits in kind in respect of sickness and maternity, accidents at work and occupational diseases, and unemployment benefits) and Article ‧ of the implementing Regulation (costs of administrative checks and medical examinations
Czy wykładni art. ‧ ust. ‧ lit. b) ppkt (i) rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ należy dokonywać w taki sposób, że zasiłki rodzinne dla osób pobierających świadczenia emerytalne, z tytułu inwalidztwa, z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej zgodnie z ustawodawstwem kilku państw członkowskich (tzw. podwójni albo wielokrotni emeryci lub renciści) i których roszczenie o rentę lub emeryturę należne jest na podstawie ustawodawstwa dawnego państwa zatrudnienia (tzw. wewnątrzkrajowe roszczenie o rentę lub emeryturę) nie muszą być przyznawane przez dawne państwo zatrudnienia, jeżeli w państwie zamieszkania przewidziane jest wprawdzie porównywalne wyższe świadczenie, lecz nie da się ono pogodzić z innym świadczeniem, na które zdecydował się zainteresowany w związku z możliwością dokonania wyboru?Is Article ‧(b)(i) of Regulation (EEC) No ‧/‧ to be interpreted as meaning that family allowances need not be granted by the former State of employment to persons who receive pensions for old age, invalidity or an accident at work or occupational disease under the legislation of more than one Member State and whose pension entitlement is based on the legislation of the former State of employment (national pension entitlement) if provision is made in the State of residence for a comparable, higher benefit, which is, however, incompatible with another benefit for which the person concerned, having been given the choice, has opted?
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ września ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgerichtshof- Austria)- Jörn Petersen przeciwko Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Zabezpieczenie społeczne- Rozporządzenie (EWG) nr ‧/‧- Artykuł ‧ ust. ‧ lit. b) i g), art. ‧ ust. ‧ i art. ‧- Swobodny przepływ osób- Artykuł ‧ i ‧ WE- Ustawowe ubezpieczenie emerytalno-rentowe lub wypadkowe- Świadczenie ubezpieczeniowe z tytułu obniżonej zdolności do pracy bądź inwalidztwa- Zaliczka wypłacana bezrobotnym ubiegającym się o zasiłek- Kwalifikacja świadczenia jako zasiłek dla bezrobotnych lub jako świadczenie z tytułu inwalidztwa- Warunek zamieszkaniaCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ September ‧ (reference for a preliminary ruling from the Verwaltungsgerichtshof (Austria))- Jörn Petersen v Landesgeschäftsstelle des Arbeitsmarktservice Niederösterreich (Social security- Regulation (EEC) No ‧/‧- Article ‧(b) and (g), Article ‧ and Article ‧- Freedom of movement for persons- Articles ‧ EC and ‧ EC- Statutory pension and accident insurance scheme- Benefit for reduced capacity to work or incapacity to work- Advance payment to unemployed persons who apply for the grant of a benefit- Whether the benefit is an unemployment benefit or an invalidity benefit- Residence qualification
Umowa o nowym trybie ułatwiającym i upraszczającym zwrot kosztów opieki zdrowotnej z dnia ‧ listopada ‧ r. dotycząca art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (zwrot kosztów świadczeń rzeczowych z tytułu choroby i macierzyństwa) oraz art. ‧, ‧, ‧, ‧ i art. ‧ ust. ‧ rozporządzenia (EWG) nr ‧/‧ (tryb zwrotu kosztów świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa oraz zaległych wierzytelnościThe Agreement on a new procedure for the improvement and simplification of reimbursements of costs for health care of ‧ November ‧ concerning Article ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ (reimbursement of sickness and maternity benefits in kind) and Articles ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of Regulation (EEC) No ‧/‧ (procedures for the refund and sickness and maternity insurance benefits and late claims
Do celów obliczenia zarobków wymaganych do przyznania świadczenia związanego z zarobkami, wypłacanego zgodnie z irlandzkim ustawodawstwem razem ze świadczeniami z tytułu choroby, macierzyństwa, bezrobocia, kwota równa średnim zarobkom tygodniowym w danym roku dla pracowników najemnych płci żeńskiej i męskiej, stosownie, zostaje, nie naruszając art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧ ust. ‧ tego rozporządzenia, przyznana pracownikowi najemnemu, uwzględniając każdy tydzień zatrudnienia zakończony jak dla pracownika najemnego zgodnie z ustawodawstwem innego Państwa Członkowskiego podczas odpowiedniego roku podatkowegoFor the purpose of calculating the earnings for the granting of the pay-related benefit payable under Irish legislation with sickness, maternity and unemployment benefits, an amount equal to the average weekly wage in that year of male or female employed persons, as applicable, shall, notwithstanding Articles ‧ and ‧ of the Regulation, be credited to the employed person in respect of each week of employment completed as an employed person under the legislation of another Member State during the relevant income tax year
W przypadku, jeśli do dnia ‧ sierpnia ‧ r. żaden z przewoźników lotniczych nie rozpocznie lub nie będzie zamierzał rozpocząć świadczenia usług w zakresie regularnych połączeń lotniczych na wyżej wymienionej trasie zgodnie z nałożonymi zobowiązaniami z tytułu świadczenia usług publicznych i bez występowania o dofinansowanie, Szwecja zgodnie z procedurą określoną w art. ‧ ust. ‧ lit. d) wyżej wymienionego rozporządzenia podjęła decyzję o ograniczeniu dostępu do trasy dla jednego przewoźnika lotniczego oraz o przyznaniu prawa do świadczenia takich usług począwszy od dnia ‧ października ‧ r. w drodze przetargu publicznegoInsofar as by ‧ August ‧ no air carrier has commenced or is about to commence scheduled air services on a route mentioned above in accordance with the public service obligations imposed and without requesting financial compensation, Sweden has decided, in accordance with the procedure laid down by Article ‧(d) of the abovementioned regulation, to limit access to only one air carrier and to offer by public tender the right to operate such services from ‧ October
Przepisy dotyczące świadczeń z tytułu ubezpieczenia na wypadek choroby, macierzyństwa i analogicznych świadczeń dla ojca zostały opracowane w świetle orzecznictwa Trybunału SprawiedliwościProvisions on sickness, maternity and equivalent paternity benefits were drawn up in the light of Court of Justice case-law
Jeżeli ustawodawstwo państwa członkowskiego miejsca zamieszkania lub pobytu obejmuje więcej niż jeden system ubezpieczeń z tytułu choroby, macierzyństwa i w zakresie świadczeń dla ojca dla więcej niż jednej kategorii ubezpieczonych, przepisami mającymi zastosowanie zgodnie z art. ‧, art. ‧ ust. ‧ oraz art. ‧, ‧, ‧ i ‧ rozporządzenia podstawowego są przepisy z zakresu systemu ogólnego dla pracowników najemnychIf the legislation of the Member State of residence or stay comprises more than one scheme of sickness, maternity and paternity insurance for more than one category of insured persons, the provisions applicable under Articles ‧, ‧, ‧, ‧, ‧ and ‧ of the basic Regulation shall be those of the legislation on the general scheme for employed persons
Sprawa C-‧/‧: Wyrok Trybunału (trzecia izba) z dnia ‧ lipca ‧ r. (wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Korkein hallinto-oikeus- Finlandia)- Maija T. I. Nikula (Zabezpieczenie społeczne- Świadczenia z tytułu choroby i macierzyństwa- Obliczanie składek- Rozporządzenie nr ‧/‧- Prawo państwa członkowskiego do włączenia emerytur lub rent wypłaconych przez instytucję innego państwa członkowskiego do podstawy wymiaru składek- Emeryt lub rencista, który jest uprawniony do świadczeń na podstawie ustawodawstwa dwóch państw członkowskichCase C-‧/‧: Judgment of the Court (Third Chamber) of ‧ July ‧ (reference for a preliminary ruling from the Korkein hallinto-oikeus- Finland)- Maija T.I. Nikula (Social security- Sickness and maternity benefits- Calculation of contributions- Regulation No ‧/‧- Right of a Member State to include, in the basis for calculating contributions, the pensions or annuities paid by an institution of another Member State- Pensioner entitled to pensions and annuities payable under the legislation of two Member States
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 2686374 zdań frazy świadczenia z tytułu macierzyństwa i równoważnych świadczeń dla ojca.Znalezione w 279,802 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.