Tłumaczenia na język angielski:

 • mode of transportation   
   
  Type of vehicle used for moving from one place to the other.
   
  pojazdy używane do przemieszczania osób lub towarów
 • transportation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  means of conveyance
 • transportation mean   
   
  Vehicles used for transferring people or goods from one place to another. (Source: RRDA)
   
  pojazdy używane do przewożenia ludzi i towarów
 • conveyance   
  (noun   )
 • means of transport   
 • means of transportation   
 • mode of transport   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

przemysł środków transportuvehicle manufacturing industry
środek transportu towarowegocommercial vehicle
środki transportumeans of transportation; means of transport
Środki transportumeans of transport
transport środkami publicznymimeans of public conveyance

Przykładowe zdania z "środek transportu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto, choć należy walczyć z podrabianiem towarów, środki wynikające z dobrze znanych postanowień przedmiotowego traktatu można uznać za atak na wolności osobiste; chodzi tu o objęcie nadzorem dostawców dostępu do Internetu, wzmożenie kontroli granicznej i utrudnienie transportu niedrogich leków generycznych do krajów rozwijających.Furthermore, while counterfeiting must be combated, the well-known provisions in the treaty in question imply the establishment of measures that might be considered to be attacks on individual freedoms: supervision of Internet access providers, strengthening of border controls, and greater difficulties in transporting low cost generic medicines to developing countries.
Produkt importowany jest rozładowywany bądź to do magazynów portowych, połączonych lub nie ze środkami transportu masowego, bądź to do rafinerii, a następnie przewożony w ten sam sposób, co produkcja krajowaImported products are either unloaded in depots at ports, which may or may not be connected to bulk transport facilities, or unloaded in the refinery and then transported in the same way as domestically produced products
ustanawia europejski centralny zbiór danych, który ma właściwym organom w państwach członkowskich pomóc w wykrywaniu przesyłek towarów, w tym kontenerów i/lub środków transportu, które mogą stanowić przedmiot działań niezgodnych z przepisami prawa celnego i/lub rolnegosets up an European central data directory to help the competent authorities of the Member States detect consignments of goods, including containers and/or means of transport, that may be in breach of customs and/or agricultural legislation
W przypadku gdy wymagane jest przestrzeganie specjalnych środków ostrożności, takich jak środki określone w instrukcjach postępowania dla pracowników wytwórcy odpadów, zasady BHP, w tym informacje dotyczące postępowania w przypadku uwolnienia do otoczenia oraz pisemne instrukcje dotyczące transportu towarów niebezpiecznych, należy zaznaczyć odpowiednią rubrykę oraz dołączyć stosowne informacje w formie załącznikaIf special handling precautions are required, such as those required by producers’ handling instructions for employees, health and safety information, including information on dealing with spillage, and instructions in writing for the transport of dangerous goods, tick the appropriate box and attach the information in an annex
Eksperci opieczętują samochody ciężarowe lub inne środki transportu w sposób uniemożliwiający otwarcie przesyłki przed przekroczeniem granicyThey shall consequently seal the lorries or other means of transport in such a way as to prevent any opening of the consignment until it crosses the line
Znaki i przynależność państwowa środka transportu przy przybyciuIdentity and nationality of means of transport on arrival
środków dotyczących rozwoju wspólnej polityki transportu kolejowego, drogowego, śródlądowego, morskiego i powietrznego, a zwłaszczamatters relating to the development of a common policy for rail, road, inland waterway, maritime and air transport, in particular
Należy pamiętać, że ogólne warunki transportu zwierząt ustanowione w rozporządzeniu Rady (WE) nr ‧/‧ w sprawie ochrony zwierząt podczas transportu i związanych z tym działań oraz zmieniającym dyrektywy ‧/‧/EWG i ‧/‧/WE oraz rozporządzenie (WE) nr ‧/‧ mogą wymagać, w stosownych przypadkach, przyjęcia środków po wprowadzeniu przesyłki na terytorium Unii, jeżeli nie są spełnione wymagania wynikające z tego rozporządzeniaPlease note that the general conditions on the transport of animals laid down in Council Regulation (EC) No ‧/‧ on the protection of animals during transport and related operations and amending Directives ‧/‧/EEC and ‧/‧/EC and Regulation (EC) No ‧/‧ may, where applicable, require measures to be taken after entry into the Union if the requirements of that Regulation are not fulfilled
Należy przedsięwziąć środki ostrożności w trakcie obchodzenia się z żywymi rybami oraz ich transportu, tak aby zaspokoić ich potrzeby fizjologicznePrecaution should be taken during the handling and transport of live fish so as to meet their physiological needs
w przypadku wewnątrzwspólnotowej dostawy nowych środków transportu-szczegółowe dane wymienione w art. ‧a ustwhere the intra-Community supply of a new means of transport is involved, the particulars specified in Article ‧a
podkreśla potrzebę posiadania potencjału kosmicznego, aby polityczne i dyplomatyczne działania Unii Europejskiej były oparte na niezależnych, rzetelnych i kompletnych informacjach służących prowadzonej przez nią polityce w zakresie zapobiegania konfliktom, operacjom zarządzania kryzysowego i bezpieczeństwu światowemu, zwłaszcza monitorowaniu rozprzestrzeniania broni masowego rażenia i środków jej transportu oraz weryfikacji traktatów międzynarodowych, kontroli nad międzynarodowym przemytem broni lekkiej i małej broni strzeleckiej, ochronie strategicznej infrastruktury i granic Unii Europejskiej, jak również ochronie ludności w razie klęsk żywiołowych oraz katastrof i kryzysów spowodowanych przez człowiekaUnderlines the need for space assets in order that the political and diplomatic activities of the European Union may be based on independent, reliable and complete information in support of its policies for conflict prevention, crisis management operations and global security, especially the monitoring of proliferation of weapons of mass destruction and their means of transportation and verification of international treaties, the transnational smuggling of light weapons and small arms, the protection of critical infrastructure and of the European Union's borders, and civil protection in the event of natural and man-made disasters and crises
odpady gastronomiczne pochodzące ze środków transportu międzynarodowegocatering waste from means of transport operating internationally
Towary opisane w dokumencie T‧ mogą być przeładowane na inne środki transportu pod dozorem organów celnych kraju, na obszarze którego dokonano przeniesienia, bez konieczności odnawiania zgłoszeniaThe goods described on a T ‧ document may, without renewal of the declaration, be transferred to another means of transport under the supervision of the customs authorities of the country in whose territory the transfer is made
Lotnictwo, będące środkiem transportu o największym szczególnym wpływie na klimat, otrzymuje znaczące dopłaty w postaci preferencyjnych warunków opodatkowania, w szczególności zwolnienia z opodatkowania paliwa i podatku VAT, które wynoszą od ‧ do ‧ miliardów euro rocznieAviation, as the mode with the highest specific climate impact, gets significant subsidies in the form of preferential tax treatment, in particular exemptions from fuel tax and VAT, which add up to EUR ‧ to ‧ billion per year
Środki te przeznaczone są na sfinansowanie wydatków związanych z realizacją programu promowania wariantów alternatywnych w stosunku do międzynarodowego drogowego transportu towarów pod nazwą Marco Polo IIThis appropriation is intended to cover expenditure on implementation of a programme to promote alternatives to international road haulage, designated Marco Polo II
wskazujące datę wyładunku i ponownego załadunku produktów oraz, o ile ma to zastosowanie, nazwy statków lub innych użytych środków transportustating the dates of unloading and reloading of the products and, where applicable, the names of the ships, or the other means of transport used
Środki transportuMeans of transport
Powinien zostać ustanowiony komitet doradczy z zadaniem pomocy Komisji w sporządzaniu dokumentów dotyczących działalności transportu kabotażowego w formie usług okazjonalnych oraz doradzania Komisji w odniesieniu do środków ochronnychWhereas an advisory committee should be set up with the task of assisting the Commission in drawing up documents relating to cabotage transport operations in the form of occasional services and advising the Commission on safeguard measures
Współpraca może w szczególności mieć na celu restrukturyzację i modernizację różnych środków transportu w Czarnogórze, poprawę swobodnego przepływu osób i towarów oraz zwiększenie dostępu do rynku oraz infrastruktury, w tym do portów morskich i lotniczychCooperation may notably aim at restructuring and modernising the Montenegrin transport modes, improving the free movement of passengers and goods, enhancing the access to the transport market and facilities, including ports and airports
ubolewa nad faktem, że Rada Europejska zamierza dokonać redukcji środków przeznaczanych na sieci transeuropejskie, o które Parlament zabiegał w ramach kolejnej perspektywy finansowej; zaleca wykorzystanie możliwości stworzonych dzięki uruchomieniu systemu Galileo w celu ulepszenia elektronicznego zarządzania ruchem drogowym, co wiązać się będzie ze stopniowym wprowadzaniem systemu opłat elektronicznych, zapobieganiem zatorom i włączeniem użytkowników dróg do systemu pokrywania rzeczywistych kosztów transportuDeplores the fact that the European Council intends to cut back the appropriations for trans-European networks called for by Parliament under the next Financial Perspective; recommends using the possibilities offered by the forthcoming launch of the Galileo system to improve electronic traffic flow management, which will necessitate the gradual introduction of an electronic toll system, preventing congestion and involving users in paying the real price of mobility
Personel AMM oraz majątek i środki transportu należące do AMM przekraczają granice Republiki Indonezji, korzystając z oficjalnych przejść granicznych, portów morskich oraz międzynarodowych korytarzy powietrznychThe AMM personnel and AMM assets and means of transport shall enter/exit the border of the Republic of Indonesia at official border entry/exit, sea ports and via the international air corridors
metod i środków ostrożności zalecanych w celu ograniczenia ryzyka przy obchodzeniu się z nimi, składowaniu i transporcie, jak również zagrożenia pożarem lub innych niebezpieczeństwrecommended methods and precautions to reduce dangers from handling, storage, transport and use as well as from fire or other hazards
Koń zostanie przesłany środkiem transportu uprzednio oczyszczonym i zdezynfekowanym przy użyciu środka dezynfekcyjnego oficjalnie dopuszczonego w AustraliiThe horse will be consigned in a means of transport cleaned and disinfected in advance with a disinfectant officially recognised in Australia
Niniejsze wytyczne obejmują wszelką pomoc przyznaną przez państwa EFTA lub za pomocą środków publicznych na rzecz transportu morskiegoThese Guidelines cover any aid granted by EFTA States or through State resources in favour of maritime transport
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 239355 zdań frazy środek transportu.Znalezione w 14,773 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.