Tłumaczenia na język angielski:

 • mode of transportation   
   
  Type of vehicle used for moving from one place to the other.
   
  pojazdy używane do przemieszczania osób lub towarów
 • transportation   
  (Noun  ) (noun   )
   
  means of conveyance
 • transportation mean   
   
  Vehicles used for transferring people or goods from one place to another. (Source: RRDA)
   
  pojazdy używane do przewożenia ludzi i towarów
 • conveyance   
  (noun   )
 • means of transport   
 • means of transportation   
 • mode of transport   

Podobne frazy w słowniku polski angielski. (5)

przemysł środków transportuvehicle manufacturing industry
środek transportu towarowegocommercial vehicle
środki transportumeans of transportation; means of transport
Środki transportumeans of transport
transport środkami publicznymimeans of public conveyance

Przykładowe zdania z "środek transportu", pamięć tłumaczeniowa

add example
Ponadto należy określić, w jakich przypadkach i jaki sposób dysponent środka transportu ma powiadomić urząd celny wprowadzenia o przybyciu środka transportuFurthermore, it should be specified in which cases and in which form the operator of the means of transport is to notify the customs office of entry of the arrival of the means of transport
o ile są dostępne, szczegóły uzgodnień dotyczących transportu, takie jak sposób i środki transportu oraz data i miejsce przewidywanych działań importowych; orazif available, details of the transport arrangements, such as methods and means of transport, and date and place of envisaged import activities, and
Co istotniejsze jednak, potrzebujemy więcej środków na badania naukowe odnośnie do strategii nowego transportu, tak aby móc w końcu osiągnąć mobilność, która nie jest zależna od klimatu.Most importantly, however, we need more money for research and for new transport strategies, so that we can finally arrive at mobility that is not detrimental to the climate.
Jednakże można wyrazić żal, że Komisja nie zastanowiła się nad rolą, którą mogłyby odegrać samorządy lokalne, a zwłaszcza miasta, w zakresie transportu (alternatywne środki transportu, transport publiczny, przekierowanie ruchu pojazdów ciężarowychHowever, it is to be regretted that the Commission does not consider the role that local authorities and, not least, towns and cities should play in the field of transport (promotion of alternative modes of transport, public transport, deflection of heavy traffic, etc
Przewidywane końcowe zużycie energii brutto [państwa członkowskiego] w ciepłownictwie i chłodnictwie, elektroenergetyce oraz transporcie do roku ‧ z uwzględnieniem skutków środków służących efektywności energetycznej i oszczędności energiiExpected gross final energy consumption of [Member State] in heating and cooling, electricity and transport up to ‧ taking into account the effects of energy efficiency and energy saving measures
Postrzegają oni umowę UE-Kanada jako środek przeforsowania powszechnej prywatyzacji w takich obszarach jak transport publiczny, wodociągi i elektryczność.They see an EU-Canada agreement as a vehicle to force extensive privatisation in areas like public transport, water provision and electricity.
środków zapobiegających wrogim aktom w transporcie, w szczególności w kontekście przewozu towarów niebezpiecznych i infrastrukturymeasures to prevent malicious acts in the transport sector, with particular reference to the carriage of hazardous goods and infrastructure
środki zamknięcia tych pojemników muszą być takie, aby nie można było przy nich manipulować i muszą gwarantować, że nie będą podlegać żadnym działaniom podczas transportu lub składowania, innym niż dokonywane pod nadzorem władz Algierii lub Państw Członkowskich Wspólnotythe means of closing the containers must be such that they cannot be tampered with and must ensure that they cannot be the subject of operations during transportation or storage other than those carried out under the supervision of the authorities of Algeria or of the Member States of the Community
W przypadku długoterminowego, a więc dłuższego niż ‧ dni, wynajmu środków transportu na rzecz podmiotów niebędących podatnikami punktem odniesienia jest miejsce, gdzie klient ma siedzibę, stałe miejsce pobytu lub miejsce, gdzie zazwyczaj przebywaIn the case of long-term hire, i.e. for longer than ‧ days, the place of supply of a means of transport to non-taxable persons is defined as the place where the customer is established, has his permanent address or usually resides
Ponieważ cel niniejszego rozporządzenia, a mianowicie utworzenie europejskiej sieci kolejowej ukierunkowanej na konkurencyjny transport towarowy złożonej z korytarzy towarowych, nie może być osiągnięty w wystarczający sposób przez państwa członkowskie, a zatem ze względu na jego rozmiary i skutki możliwe jest jego lepsze osiągnięcie na poziomie Unii, Unia może przyjąć środki zgodnie z zasadą pomocniczości określoną w art. ‧ Traktatu o Unii EuropejskiejSince the objective of this Regulation, namely the establishment of a European rail network for competitive freight made up of freight corridors, cannot be sufficiently achieved by the Member States alone and can therefore by reason of its scale and effects be better achieved at the level of the Union, the Union may adopt measures in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article ‧ of the Treaty on European Union
Środek ‧: Wycięcie i transport drzewMeasure ‧: Cutting and transport of trees
(PT) Mimo faktu, że pociągi nadal oferują bezpieczne, przyjazne środowisku środki transportu, zdolne do przewożenia dużych ilości towarów i pasażerów, szybko i w sposób komfortowy, za pomocą usług o wysokiej jakości, prawda jest taka, że otwarty, konkurencyjny system kolejowy w obszarze wspólnotowym wciąż ma jeszcze długą drogę do przebycia.(PT) Despite the fact that trains continue to offer a safe, environmentally-friendly means of transport, capable of carrying large volumes of goods and passengers comfortably and speedily, with a high quality of service, the truth of the matter is that an open, competitive railway system in the Community area is still a long way off.
Każda procedura udzielania zamówienia publicznego związana ze środkiem, o którym mowa w ustępie ‧, które nie było jeszcze przedmiotem ogłoszenia o przetargu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej powinna być zgodna z postanowieniami Traktatów, aktami przyjętymi na ich podstawie oraz politykami wspólnotowymi, w tym politykami dotyczącymi ochrony środowiska, transportu, sieci transeuropejskich, konkurencji i udzielania zamówień publicznychAny procurement procedure relating to a measure referred to in paragraph ‧ which has not yet been the subject of an invitation to tender published in the Official Journal of the European Union shall be in keeping with the provisions of the Treaties, with the instruments adopted pursuant thereto and with Community policies, including those concerning environmental protection, transport, trans-European networks, competition and the award of public contracts
Przynajmniej jednogodzinny odpoczynek przewidziany w pkt 48 ppkt 4 lit. d ) nie wymaga współpracy ze strony władz tego państwa członkowskiego , jak to zostało wskazane w pkt 46 powyżej , art . 2 ust . 2 lit. h dyrektywy 91 / 628 definiuje okres odpoczynku jako nieprzerwany okres czasu w ciągu podróży , w trakcie którego zwierzęta nie są przemieszczane środkami transportu .The rest period of at least one hour prescribed in Chapter VII 48 point 4 ( d ) would not in fact require any cooperation on the part of the authorities of such a third country since , as mentioned in paragraph 45 above , Article 2 ( 2 ) ( h ) of Directive 91 / 628 defines rest period ‘ ’ as ‘ a continuous period in the course of a journey during which animals are not being moved by a means of transport ’ .
Środki te przeznaczone są na pokrycie kosztów przeprowadzek i ogólnych kosztów transportu w odniesieniu do sprzętu, mebli i artykułów biurowychThis item is intended to cover the cost of removals and general handling costs in respect of equipment, furniture and office supplies
Żaden środek transportu, zarówno powietrzny, lądowy lub morski nie jest zakazany, ale jako zasada, powrót odbywa się drogą powietrznąNo means of transportation, whether by air, land or sea, shall be prohibited but, as a rule, return shall take place by air
następującymi środkami transportuby the following means of transport
Zwraca uwagę na to, że ambitne cele Komisji (uwzględnienie rzeczywistych kosztów, równe obciążenie różnych środków transportu) można osiągnąć tylko dzięki zastosowaniu proponowanego systemu w jak największym zakresie i na jak największym obszarzepoints out that the European Commission's ambitious aims (true-cost pricing, fair charges on modes of transport) can only be achieved if the system is applied across the board over a wide area
Listę tę przyjmuje się po konsultacji z zainteresowanymi Państwami Członkowskimi i obejmuje ona w szczególności ośrodki interwencyjne na obszarach stanowiących nadwyżkę, które mają odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie techniczne i są w korzystnej sytuacji pod względem środków transportuThis list shall be adopted after consultation with the Member States concerned and shall include in particular intervention centres in surplus areas which have sufficient premises and technical equipment and are in a favourable situation as regards means of transport
dokładnej informacji o zastosowanych środkach transportuthe precise identification of the means of transport used
W świetle niewykorzystanych mocy Wspólnoty w sektorze transportu i specyficznych problemów związanych z zakłóceniem konkurencji w sektorach transportu drogowego i lotniczego, koszty kwalifikowalne inwestycji przedsiębiorstw, które prowadzą podstawową działalność gospodarczą w tych sektorach transportu, nie powinny obejmować środków transportu i urządzeń transportowychIn the light of Community overcapacity and the specific problems of distortion of competition in the road freight and air transport sectors eligible investment costs for undertakings having their main economic activity in these transport sectors should not include transport means and equipment
do zainstalowania w maszynach, instalacjach (grzewczych, klimatyzacyjnych, oświetleniowych itp.), sprzęcie gospodarstwa domowego i innym, pojazdach i innych środkach transportu, lub do ich funkcjonowania, utrzymywania lub wyposażenia, z wyjątkiem plandek i akcesoriów z materiałów włókienniczych przeznaczonych dla pojazdów silnikowych, sprzedawanych oddzielniefor incorporation in machines, installations (e.g. for heating, air conditioning or lighting), domestic and other appliances, vehicles and other means of transport, or for their operation, maintenance or equipment, other than tarpaulin covers and textile motor vehicle accessories sold separately from the vehicle
wizytowania wszelkich odpowiednich obiektów, terenów i środków transportuto enter any relevant premises, land or means of transport
wyraża zaniepokojenie faktem, że przy wykorzystaniu ‧ % środków na pokrycie zobowiązań w zakresie bezpieczeństwa transportu, skorzystano jedynie z ‧ % środków na pokrycie płatnościIs concerned that while ‧ % of commitment appropriations for transport safety were used, only ‧ % of the payment appropriations were deployed
Środki transportuMeans of transport
Pokazuję stronę 1. Znaleziono 251544 zdań frazy środek transportu.Znalezione w 47,502 ms.Pamięci tłumaczeniowe są tworzone przez ludzi, ale dopasowane przez komputer, co może powodować błędy. Pochodzą one z wielu źródeł i nie są sprawdzane.